0

Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức)

19 5,035 4
  • Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 08:12

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA, SÁT HẠCH MÔN: KIẾN THỨC CHUNG (Dùng để kiểm tra, sát hạch xét tuyển vào viên chức) Câu 1: Anh (chị) nêu khái quát vị trí địa lý; diện tích; dân số; số đơn vị hành tỉnh Kon Tum? Đáp án: 1. Về vị trí địa lý - Kon Tum tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm cực Bắc Tây nguyên. - Phía tây giáp Lào Campuchia với 280,7 km đường biên giới; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai. 2. Diện tích, dân số - Diện tích tự nhiên 9.689, 606 km2 . - Dân số trung bình năm 2013 473, 251 nghìn người; dân tộc thiểu số chiếm khoảng 53% 3. Về đơn vị hành Toàn tỉnh có huyện 01 thành phố; có 04 huyện biên giới ( Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai). - Có 02 huyện (Kon Plong Tu Mơ Rông) hưởng sách theo Nghị 30a Chính phủ 03 huyện (Sa Thầy; Đăk Glei; Kon Rẫy) hỗ trợ 70% mức đầu tư theo Nghị 30a Chính phủ. - Có 102 xã, phường, thị trấn; đó: có 86 xã; 10 phường 06 thị trấn. - Có 53 xã đặc biệt khó khăn đầu tư theo Chương trình 135 (giai đoạn III) Chính phủ. - Có 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn hưởng sách theo Nghị HĐND tỉnh. - Có 03 vùng kinh tế động lực (thành phố Kon Tum gắn với Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai khu đô thị mới; Khu kinh tế cửa quốc tế Bờ Y gắn với thị trấn PLei Kần; trung tâm huyện lỵ Kon Plong gắn với Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen). Câu 2: Anh (chị) nêu dự báo tiêu chủ yếu kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường quốc phòng – an ninh đến năm 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015? Đáp án: 1. Về kinh tế - Tổng sản phẩm tỉnh tăng 15%/năm, đó: Nông - lâm -thủy sản tăng từ 8%/năm trở lên, công nghiệp - xây dựng tăng từ 20%/năm trở lên, nhóm ngành dịch vụ tăng từ 16%/năm trở lên. * Đến năm 2015: - Cơ cấu kinh tế theo GDP với tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản 33-34%; nhóm ngành công nghiệp-xây dựng 31-32%; nhóm ngành dịch vụ 35-36%. - Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng, tương đương khoảng 1.350 USD. - Thu ngân sách địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng, bảo đảm cho chi thường xuyên. - Tổng giá trị xuất 130 triệu USD. 2. Về văn hóa - xã hội * Đến năm 2015: - Dân số đạt quy mô 510.000 người; tỷ lệ tăng tự nhiên 15%. Tuổi thọ trung bình người dân đạt 68,5 tuổi. Hàng năm giảm 4-5% số hộ nghèo, tỉnh thoát nghèo vào năm 2015. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn 20%. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, đào tạo nghề 33%. Hàng năm giải việc làm cho 6.000 lao động. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 40%. - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Tiểu học 45%; trung học sở 20%; trung học phổ thông 30%. Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 25% tỉnh công nhận hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ em tuổi. - Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ đạt 100%; Tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia 50%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thông tin 45%; Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn tiên tiến 90%. - Thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới); thị xã Ngọc Hồi thành lập vào cuối năm 2015. 3. Về môi trường * Đến năm 2015: - Tỷ lệ độ che phủ rừng 68%. - Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 90%; Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý đô thị 90% - Tỷ lệ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 90%. - Tỷ lệ sở sản xuất xây dựng sử dụng công nghệ có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường 100%. - Tỷ lệ khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 4. Về quốc phòng - an ninh - Tỷ lệ xã, phường vững mạnh quốc phòng, an ninh đạt 70%. - Tỷ lệ huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn khu vực phòng thủ vững 100%. Câu 3: Anh (chị) trình bày hành yếu tố cấu thành hành Nhà nước? Đáp án: 1. Nền hành Nhà nước Nền hành nhà nước (HCNN) khái niệm để chủ tổng hợp bốn yếu tố: Thể chế hành chính; Tổ chức máy hành chính; Công chức, công vụ Tài công Giữa yếu tố có mối quan hệ quy định, tác động ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, đóng vai trò thiếu đảm bảo cho hoạt động HCNN. 2. Các yếu tố cấu thành hành nhà nước - Thể chế hành nhà nước + Thể chế hành hệ thống gồm luật, văn pháp quy luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho quan HCNN hoạt động, quản lý nhà nước cách hiệu quả. Các yếu tố cấu thành thể chế HCNN bao gồm: + Thể chế tổ chức hoạt động máy HCNN: Hệ thống văn pháp luật quy định cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền quan HCNN từ trung ương đến sở. + Thể chế quản lý HCNN lĩnh vực (thể chế kinh tế, thể chế văn hoá ): Hệ thống văn Nhà nước điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội phương diện, đảm bảo xã hội phát triển ổn định, an toàn, bền vững. + Thể chế quy định công chức hoạt động công vụ. + Hệ thống thủ tục hành nhằm giải mối quan hệ quan nhà nước với tổ chức công dân. + Hệ thống chế định tài phán hành nhằm giải tranh chấp hành công dân với hành nhà nước. - Tổ chức máy hành nhà nước Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ. Bộ máy HCNN ta tổ chức theo cấp phân hệ. Bao gồm: - Bộ máy HCNN TW Chính Phủ. Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm có Bộ quan ngang Bộ. - Bộ máy HCNN địa phương hệ thống UBND cấp, gồm 03 cấp: + Cấp tỉnh: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Cơ cấu tổ chức bao gồm Sở, Ban ngành cấp tỉnh. + Cấp huyện: UBND huyện, quận, thành Phố, thị xã trực thuộc tỉnh. Cơ cấu tổ chức bao gồm Phòng, Ban cấp huyện. + Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn. Bộ máy HCNN thực thi quyền hành pháp, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống. Hệ thống quan HCNN phân cấp, phân hệ đảm bảo tính tập trung, bao quát, thống nhất, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý. Bộ máy HCNN trung ương đưa văn pháp quy, Chính phủ thực chức quản lý, điều hành chung; Bộ, quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phạm vi nước. Bộ máy HCNN địa phương có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước tất lĩnh vực, mặt hoạt động địa phương. - Đội ngũ cán bộ, công chức hành hoạt động công vụ Đội ngũ cán bộ, công chức hành người có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành hành thực thi công vụ HCNN. Đây chủ thể mang quyền lực nhà nước, trực tiếp thực thi thẩm quyền hành pháp nhằm thực chức năng, nhiệm vụ hệ thống quan HCNN để quản lý xã hội. Công chức hành Việt Nam công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh định, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Số lượng công chức lớn, chất lượng phân loại theo trình độ đào tạo. Công chức hành chia theo nhóm công việc, theo lĩnh vực phân loại thành ngạch, bậc. Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ công chức pháp luật quy định cụ thể. Công chức phải thực hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng. - Tài công Tài công tổng thể hoạt động thu, chi tiền Nhà nước tiến hành, phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu, lợi ích toàn xã hội Cơ cấu tài công gồm: - Ngân sách nhà nước; - Tài quan HCNN; Tài đơn vị nghiệp nhà nước; - Tài doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích; - Các quỹ tài ngân sách nhà nước. Tài công sở, nguồn lực vật chất quan trọng để máy HCNN vận hành thực chức mình, đáp ứng nhu cầu lợi ích toàn xã hội; Là yếu tố để nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lãnh đạo, điều hành trình phát triển xã hội theo định hướng đề Câu 4: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí, vai trò hệ thống trị? Đáp án: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân. Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước thống nhất; có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân. Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trung tâm thực quyền lực trị, trụ cột hệ thống trị, máy tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, thực chức đối nội đối ngoại Câu 5: Theo anh (chị) cần phải làm để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nhà nước? Đáp án: - Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng xây dựng hành thống nhất, thông suốt, sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn hợp lý; tăng tính dân chủ pháp quyền điều hành Chính phủ. - Nâng cao lực dự báo, ứng phó giải kịp thời vấn đề phát sinh. - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành. - Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp. - Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao. - Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính; giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức công dân. Nâng cao lực, chất lượng xây dựng tổ chức thực chế, sách. Đẩy mạnh xã hội hoá loại dịch vụ công phù hợp với chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 6: Anh/chị định nghĩa “Viên chức” “Viên chức quản lý”? Đáp án: Viên chức: Viên chức công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật. Viên chức quản lý: Là người bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực công việc đơn vị nghiệp công lập công chức hưởng phụ cấp chức vụ quản lý. Câu 7: Anh (chị) hiểu công vụ? Đáp án: Khái niệm: Nền công vụ hệ thống gồm tất công vụ điều kiện (quyền lực pháp lý) công vụ tiến hành. - Hệ thống pháp luật quy định hoạt động quan thực thi công vụ (cơ quan thực thi quyền hành pháp). Hệ thống bao gồm Hiến pháp, đạo luật văn quy phạm pháp luật khác quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền ban hành. - Hệ thống văn pháp quy quy định cách thức tiến hành công vụ (thủ tục, quy tắc, quy chế, điều kiện) Chính phủ quan hành nhà nước có thẩm quyền ban hành. - Công chức - hạt nhân công vụ - chủ thể tiến hành công vụ cụ thể - Công sở - nơi tổ chức tiến hành công vụ Câu 8: Anh (chị) hiểu công vụ? Đáp án: Khái niệm: Công vụ yếu tố quan trọng hành quốc gia. Nó bao gồm hoạt động để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước, để thi hành luật pháp, đưa pháp luật vào đời sống để quản lý, sử dụng có hiệu nguồn lực người, tài sản ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ trị phát triển mặt đời sống xã hội đất nước. Khác với loại hoạt động thông thường khác, công vụ hoạt động dựa sở sử dụng quyền lực nhà nước. Nó bảo đảm quyền lực nhà nước nhằm sử dụng quyền lực để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước. Hoạt động công vụ hoạt động có tổ chức tuân thủ quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất thứ bậc chặt chẽ thủ tục, quy liên tục Công vụ loại lao động xã hội, công việc nhà nước (hoạt động nhà nước) mang tính tổ chức, quyền lực - pháp lý thực thi đội ngũ công chức người khác nhà nước trao quyền nhằm bảo đảm thực chức nhà nước trình quản lý mặt hoạt động đời sống xã hội mang tính phục vụ xã hội, phục vụ công dân. Công vụ hành nhà nước phận công vụ nói chung Công vụ hoạt động mang tính quyền lực công, tính pháp lý tất công chức (người làm công cho Nhà nước) nhằm bảo đảm cho xã hội vận hành có điều hoà, điều chỉnh Hoạt động công vụ công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức quy định pháp luật khác có liên quan Câu 9: Anh (chị) trình bày nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp? Đáp án: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. Câu 10: Anh (chị) trình bày tổ chức máy hành nhà nước ? Đáp án : Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ. Bộ máy HCNN ta tổ chức theo cấp phân hệ. Theo Hiến pháp 1992 gồm máy HCNN trung ương máy HCNN địa phương. Bộ máy HCNN TW Chính Phủ. Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm có Bộ quan ngang Bộ. Bộ máy HCNN địa phương hệ thống UBND cấp, gồm 03 cấp: + Cấp tỉnh: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Cơ cấu tổ chức bao gồm Sở, Ban ngành cấp tỉnh. + Cấp huyện: UBND huyện, quận, thành Phố, thị xã trực thuộc tỉnh. Cơ cấu tổ chức bao gồm Phòng, Ban cấp huyện. + Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn Bộ máy HCNN thực thi quyền hành pháp, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống. Hệ thống quan HCNN phân cấp, phân hệ đảm bảo tính tập trung, bao quát, thống nhất, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý. Bộ máy HCNN trung ương đưa văn pháp quy, Chính phủ thực chức quản lý, điều hành chung; Bộ, quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phạm vi nước. Bộ máy HCNN địa phương có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước tất lĩnh vực, mặt hoạt động địa phương. Câu 11: Anh (chị) trình bày quan điểm Đảng cải cách hành Nhà nước. Làm để tiếp tục cải cách, kiện toàn máy hành nhà nước ? Đáp án: 1. Quan điểm Đảng cải cách hành Nhà nước. Nghị Trung ương khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước xác định cải cách hành phải quán triệt quan điểm cụ thể, trực tiếp đạo nội dung cải cách hành nhà nước đây. Một là, nguyên tắc, cải cách hành phải tiến hành sở nghị nguyên tắc Đảng xây dựng hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo nâng cao lực lãnh đạo Đảng. Hai là, nội dung, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm quan máy nhà nước; thực phân công, phân cấp rõ ràng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho nhân dân chịu giám sát chặt chẽ nhân dân. Ba là, mục tiêu, phương thức tiến hành, chủ trương, giải pháp cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá. Cải cách hành phải tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể bảo đảm phát triển ổn định, bền vững đất nước. 2. Tiếp tục cải cách, kiện toàn tổ chức máy hành + Tiếp tục kiện toàn máy Chính phủ, nâng cao hiệu quản lý vĩ mô, chất lượng xây dựng thể chế, quy hoạch, lực dự báo khả phản ứng sách điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế. + Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành. + Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp. + Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng mô hình quyền đô thị quyền nông thôn phù hợp. + Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao. Câu 12: Anh (chị) nêu việc viên chức không làm? Đáp án: 1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. 2. Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật. 3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. 4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội. 5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp. 6. Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan. Câu 13: Theo anh (chị) để tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa kiên chống tham nhũng, lãng phí tình hình cần phải làm gì? Đáp án: - Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân từ trung ương đến sở đảng viên, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu thực trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. - Tiếp tục hoàn thiện thể chế đẩy mạnh CCHC phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy tham nhũng, lãng phí. - Nghiên cứu phân cấp, quy định rõ chức cho ngành, cấp phòng, chống tham nhũng. Chú trọng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực chế độ công khai, minh bạch kinh tế, tài quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp Nhà nước. Công khai, minh bạch chế, sách, dự án đầu tư, xây dựng bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, huy động đóng góp nhân dân, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. - Thực có hiệu việc kê khai công khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo quy định - Cải cách sách tiền lương, thu nhập, sách nhà bảo đảm sống cho cán bộ, công chức để góp phần phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện quy định trách nhiệm người đứng đầu để quan, tổ chức, đơn vị xảy tham nhũng, lãng phí - Xử lý pháp luật, kịp thời, công khai cán tham nhũng; tịch thu, sung công tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. Xây dựng chế tài xử lý tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản Nhà nước nhân dân - Tăng cường công tác kiểm toán, tra, kiểm tra, giám sát quan chức năng. Có chế khuyến khích bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kỷ luật nghiêm người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây đoàn kết nội bộ. Tôn vinh gương liêm chính. Tổng kết, đánh giá chế mô hình tổ chức quan phòng, chống tham nhũng để có chủ trương, giải pháp phù hợp - Coi trọng nâng cao vai trò quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng nhân dân việc giám sát cán bộ, công chức, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; cổ vũ, động viên phong trào tiết kiệm sản xuất tiêu dùng 10 Câu 14: Anh (chị) trình bày nội dung hệ thống văn quản lý Nhà nước? Đáp án: 1. Khái niệm: Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhà nước bảo đảm thi hành biện pháp khác nhau, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nội quản lý nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân. 2. Hệ thống văn quản lý nhà nước Văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội. Văn quy phạm pháp luật hệ thống bao gồm - Văn luật: Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, định Chủ tịch nước - Văn luật: Nghị định Chính phủ, Quyết định Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; Nghị Hội đồng nhân dân; Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân . - Văn hành Văn hành ban hành để giải vụ việc cụ thể liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; để chuyển đạt thông tin hoạt động quản lý, điều hành quan nhà nước. Văn hành bao gồm: Văn hành cá biệt văn hành thông thường. - Văn chuyên môn, kỹ thuật Văn chuyên môn, kỹ thuật hệ thống văn đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành số quan nhà nước định theo quy định pháp luật. Những quan, tổ chức khác có nhu cầu sử dụng loại văn phải theo mẫu quy định quan nói trên, không tuỳ tiện thay đổi nội dung hình thức văn mẫu hóa. Hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Văn chuyên môn: lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục, ngoại giao, quốc phòng. - Văn kỹ thuật: lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, trắc địa, đồ, khí tượng, thuỷ văn … 11 Câu 15: Anh (chị) trình bày hiệu lực thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn quản lý nhà nước? Đáp án: 1. Hiệu lực văn quy phạm pháp luật + Thời điểm có hiệu lực văn QPPL quy định văn không sớm 45 ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành. Văn QPPL không đăng Công báo hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước. + Chỉ trường hợp thật cần thiết, văn QPPL quy định hiệu lực trở trước + Văn QPPL quan nhà nước TW có hiệu lực phạm vi nước áp dụng quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn có quy định khác điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác. + Văn QPPL HĐND UBND cấp tỉnh có hiệu lực sau 10 ngày (và phải đăng báo cấp tỉnh chậm 05 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn hơn. + Văn QPPL HĐND UBND cấp huyện có hiệu lực sau 07 ngày (và phải niêm yết chậm 03 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn hơn. + VB QPPL HĐND UBND cấp xã có hiệu lực sau 05 ngày (và phải niêm yết chậm 02 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn hơn. + Không quy định hiệu lực trở trước văn QPPL HĐND, UBND. + Văn QPPL HĐND, UBND đơn vị hành có hiệu lực phạm vi đơn vị hành 2. Hiệu lực văn hành khác: Các văn hành khác có hiệu lực từ ngày ký ban hành 3. Thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn 3.1. Thủ tục ban hành - Thủ tục trình, chuyển giao văn đến: + Văn đến phải kịp thời trình cho người có trách nhiệm chuyển giao cho đơn vị, cá nhân giải quyết. + Văn phải gửi tuyến, không vượt cấp, địa quan tên người nhận. + Khi chuyển giao văn phải kèm theo phiếu xử lý tài liệu. 12 - Thủ tục trình ký, ký văn bản: + Cá nhân, đơn vị soạn thảo trình hồ sơ trình duyệt dự thảo văn bản. Trường hợp hồ sơ phải trực tiếp tường trình với thủ trưởng ký. + Phải có chữ ký tắt Chánh Văn phòng (hoặc cấp phó) vào văn trình ký. Người ký văn phải chịu trách nhiệm pháp lý văn ký - Thủ tục sao, lưu văn bản: + Sao văn phải có đầu đủ yếu tố thể thức. Trong phần nội dung cần phải ghi rõ hình thức (sao y chính, lục, trích sao) + Đối với văn đến, lưu phận thừa hành theo dõi việc đó. Văn phải lưu 02 bản, gốc lưu phận văn thư, lưu hồ sơ phận soạn thảo 3.2. Thủ tục sửa bãi bỏ văn - Các văn quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức phải sửa đổi. Các văn không hợp pháp phải bị bãi bỏ - Không sử dụng văn hành thông thường để sửa đổi bãi bỏ văn Câu 16: Anh (chị) nêu nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức? Đáp án: 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trình thực hoạt động nghề nghiệp. 2. Tận tụy phục vụ nhân dân. 3. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử. 4. Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan, tổ chức có thẩm quyền nhân dân. Câu 17: Anh (chị) nêu nguyên tắc quản lý viên chức? Đáp án: 1. Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thống quản lý Nhà nước. 2. Bảo đảm quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. 13 3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc. 4. Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức. Câu 18: Anh/chị trình bày nội dung quản lý viên chức? Đáp án: Nội dung quản lý viên chức bao gồm: a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải chế độ việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; xếp, bố trí sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý. Câu 19: Anh (chị) trình bày chất Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Đáp án: Thứ nhất, Bản chất giai cấp công nhân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước ta đặt lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân; - Từ pháp luật, chế, sách đến tổ chức hoạt động Nhà nước quán triệt tư tưởng, quan điểm giai cấp công nhân mà cụ thể quán triệt chủ nghĩa 14 Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh thể đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ 2,Tính nhân dân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước: Nhân dân với tư cách chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước thực quyền lực Nhà nước với nhiều hình thức khác nhau. Hình thức nhân dân thông qua bầu cử lập quan đại diện quyền lực, nhưtham gia góp ý kiến xây dựng sách, pháp luật Nhà nước, tham gia biểu Nhà nước trưng cầu ý dân; kiểm tra, giám sát hoạt động quan, công chức Nhà nước +Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết dân tộc: Tính dân tộc Nhà nước Việt Nam vừa chất, vừa truyền thống, vừa nguồn gốc sức mạnh Nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc lại tăng cường nâng cao nhờ khả kết hợp tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc tính thời đại. + Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ Nhà nước công dân. Công dân có quyền tự dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ trước Nhà nước. Pháp luật bảo đảm thực trách nhiệm hai chiều Nhà nước công dân; quyền công dân nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước, nghĩa vụ công dân quyền Nhà nước. +Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dân chủ hóa đời sống Nhà nước xã hội không nhu cầu thiết thời đại, mà đòi hỏi có tính nguyên tắc, nảy sinh từ chất dân chủ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ 3, Tính thời đại: Nhà nước Việt Nam thực sách hòa bình, hữu nghị mở rộng hợp tác, giao lưu với tất nước giới, không phân biệt chế độ trị - xã hội khác sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng, bên có lợi; tích cực ủng hộ góp phần vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội. Câu 20: Trình bày vị trí chức phủ ? Đáp án: Vị trí , chức Chính phủ: 15 -Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 109, Hiến pháp 1992). -Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. -Chính phủ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại Nhà nước; bảo đảm hiệu lực máy Nhà nước từ trung ương đến sở; bảo đảm việc tôn trọng chấp hành Hiến pháp pháp luật; phát huy quyền làm chủ nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định nâng cao đời sống vật chất văn hoá nhân dân. Câu 21: Thế văn quy phạm pháp luật? Văn quy phạm pháp luật gồm hệ thống văn nào? Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: Văn quy phạm pháp luật Văn QPPL văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội. 2. Nội dung thứ hai: hệ thống văn quy phạm pháp luật - Văn luật: Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, định Chủ tịch nước; - Văn luật: + Nghị định Chính phủ; + Quyết định Thủ tướng Chính phủ; + Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; + Thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; + Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước; + Nghị liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội; + Thông tư liên tịch Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ; + Nghị Hội đồng nhân dân; + Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân. 16 Câu 22: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước? Nêu yếu tố Thể thức văn QPPL văn hành chính? Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước Thể thức văn quản lý nhà nước toàn phận cấu thành văn nhà nước quy định. Bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể số loại văn định. 2. Nội dung thứ hai: yếu tố Thể thức văn QPPL văn hành Các yếu tố thể thức văn quản lý nhà nước cụ thể kỹ thuật trình bày văn quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ, cụ thể Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011. Các yếu tố thể thức: - Quốc hiệu; - Tên quan ban hành văn bản; - Số ký hiệu văn bản; - Địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản; - Tên loại trích yếu nội dung văn bản; - Nội dung văn bản; - Thẩm quyền ký dấu quan tổ chức; - Nơi nhận văn bản. Ngoài yếu tố thể thức có yếu tố như: - Các yếu tố dẫn phạm vi lưu hành; - Địa quan, tổ chức, email, số điện thoại, số Fax, Website…(đối với CV) - Dấu mức độ khẩn, mật; - Tên viết tắt người đánh máy số lượng phát hành. Câu 23: Trình bày Thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn bản? Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: Thủ tục ban hành văn - Thủ tục trình, chuyển giao văn đến: + Văn đến phải kịp thời trình cho người có trách nhiệm chuyển giao cho đơn vị, cá nhân giải quyết. 17 + Văn phải gửi tuyến, không vượt cấp, địa quan tên người nhận. + Khi chuyển giao văn phải kèm theo phiếu xử lý tài liệu. - Thủ tục trình ký, ký văn bản: + Cá nhân, đơn vị soạn thảo trình hồ sơ trình duyệt dự thảo văn bản. Trường hợp hồ sơ phải trực tiếp tường trình với thủ trưởng ký. + Phải có chữ ký tắt Chánh Văn phòng (hoặc cấp phó) vào văn trình ký. Người ký văn phải chịu trách nhiệm pháp lý văn ký. - Thủ tục sao, lưu văn bản: + Sao văn phải có đầu đủ yếu tố thể thức. Trong phần nội dung cần phải ghi rõ hình thức (sao y chính, lục, trích sao). + Đối với văn đến, lưu phận thừa hành theo dõi việc đó. Văn phải lưu 02 bản, gốc lưu phận văn thư, lưu hồ sơ phận soạn thảo. 2. Nội dung thứ hai: Thủ tục sửa đổi bãi bỏ văn - Các văn quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức phải sửa đổi. Các văn không hợp pháp phải bị bãi bỏ. - Không sử dụng văn hành thông thường để sửa đổi bãi bỏ văn bản. Câu số 24: Anh chị cho biết quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp? Đáp án: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. Câu 25: Anh/chị nêu sách xây dựng phát triển đơn vị nghiệp công lập đội ngũ viên chức? Đáp án: 1. Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống đơn vị nghiệp công lập để cung cấp dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học lĩnh vực khác mà khu vực 18 công lập chưa có khả đáp ứng; bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 2. Chính phủ phối hợp với quan có thẩm quyền đạo việc lập quy hoạch, tổ chức, xếp lại hệ thống đơn vị nghiệp công lập theo hướng xác định lĩnh vực hạn chế lĩnh vực cần tập trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp. Không tổ chức đơn vị nghiệp công lập thực dịch vụ kinh doanh, thu lợi nhuận. 3. Tiếp tục đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hạch toán độc lập; tách chức quản lý nhà nước bộ, quan ngang với chức điều hành đơn vị nghiệp công lập. 4. Nhà nước có sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày cao khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 19 [...]... Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử 4 Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân Câu 17: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc quản lý viên chức? Đáp án: 1 Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước 2 Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu... xã hội khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, các bên cùng có lợi; tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội Câu 20: Trình bày vị trí và chức năng của chính phủ ? Đáp án: Vị trí , chức năng của Chính phủ: 15 -Chính phủ là cơ... phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; + Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; + Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước; + Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; + Thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC... trưởng VKSNDTC; giữa các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; + Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; + Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân 16 Câu 22: Khái niệm thể thức văn bản quản lý nhà nước? Nêu các yếu tố Thể thức văn bản QPPL và văn bản hành chính? Đáp án: 1 Nội dung thứ nhất: Khái niệm thể thức văn bản quản lý nhà nước Thể thức văn bản quản lý nhà nước là toàn bộ các bộ phận cấu thành văn bản... hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức Câu 18: Anh/chị hãy trình bày những nội dung quản lý viên chức? Đáp án: Nội dung quản lý viên chức bao gồm: a) Xây dựng vị trí việc làm; b) Tuyển dụng viên chức; c) Ký hợp đồng làm việc; d) Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp; đ) Thay... nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập 4 Nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với... đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 13 3 Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc 4 Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải... thôi việc; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc; g) Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; h) Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức; i) Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý Câu 19: Anh (chị) hãy trình bày bản... mẫu hóa Hình thức văn bản chuyên ngành do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan quản lý ngành quy định sau khi thoả thuận thống nhất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Văn bản chuyên môn: trong các lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, ngoại giao, quốc phòng - Văn bản kỹ thuật: trong các lĩnh vực như xây dựng, kiến trúc, trắc địa, bản đồ, khí tượng, thuỷ văn … 11 Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày hiệu lực và thủ tục... bộ phận văn thư, bản chính lưu hồ sơ bộ phận soạn thảo 2 Nội dung thứ hai: Thủ tục sửa đổi hoặc bãi bỏ văn bản - Các văn bản quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức đều phải sửa đổi Các văn bản không hợp pháp phải bị bãi bỏ - Không được sử dụng văn bản hành chính thông thường để sửa đổi hoặc bãi bỏ một văn bản Câu số 24: Anh chị hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp? Đáp án: . CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA, SÁT HẠCH MÔN: KIẾN THỨC CHUNG (Dùng để kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức) Câu 1: Anh (chị) hãy nêu khái quát về. trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 6: Anh/chị hãy định nghĩa Viên chức” và Viên chức quản lý”? Đáp án: Viên chức: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm. theo cấp và phân hệ. Theo Hiến pháp 1992 gồm bộ máy HCNN trung ương và bộ máy HCNN địa phương. Bộ máy HCNN TW là Chính Phủ. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có Bộ và cơ quan ngang Bộ. Bộ máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức) , Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách vào viên chức) ,

Từ khóa liên quan