Hướng dẫn tài liệu ôn thi, thi tuyển công chức, viên chức cục thống kê

2 3.8K 55

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 22:36

1 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ____________________ HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012 I. Những vấn đề chung: 1. Các tài liệu nêu trong Hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo để ôn tập đối với đợt thi tuyển này. Do đó, thí sinh cần nhận thức rõ là đề thi có thể có những câu hỏi không có trong các tài liệu tham khảo được nêu ở Hướng dẫn này để có kế hoạch ôn thi cho thích hợp. 2. Các thí sinh thi ngạch nào và vào khối nào cần nghiên cứu kỹ Hướng dẫn này để tìm kiếm tài liệu tham khảo thích hợp. II. Tài liệu tham khảo: TT Môn thi Tài liệu tham khảo I Các môn thi chung 1 Quản lý nhà nước 1.1 Đối với khối công chức “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: - Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Phần II: Luật Cán bộ, công chức - Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực thống kê 1.1 Đối với khối viên chức 1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn - Phần I: Giới thiệu đại cương về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực thống kê 2. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A2. Luật viên chức 2 Tin học văn phòng “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần IV: Tin học văn phòng và tiếng Anh trình độ A, B 3 Tiếng Anh trình độ B 1. “Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A do Tổng cục Thống kê biên soạn: Phần 2 TT Mụn thi Ti liu tham kho IV: Tin hc vn phũng v ting Anh trỡnh A, B 2. Tuyn tp cỏc bi TESTS ting Anh trỡnh A, B ca Xuõn Thnh v Xuõn Bỏ; NXB H Ni 2006 II Cỏc mụn thi chuyờn ngnh 1 Thng kờ 1. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn B do Tng cc Thng kờ biờn son 2. Giáo trình lý thuyết thống kê của PGS. TS. Trần Ngọc Phác và TS. Trần Thị Kim Thu, Khoa Thống kê, Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân đồng tác giả biên soạn, NXB Thống kê phát hành; Hà Nội 2006 3. Giáo trình thống kê kinh tế của TS. Bùi Đức Triệu, Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân chủ biên; NXB Đại học kinh tế quốc dân phát hành, 2010 2 Tin hc chuyờn Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn C do Tng cc Thng kờ biờn son 3 Vn th - Lu tr 1. Tham kho cỏc vn bn phỏp qui ca Nh nc trong lnh vc lu tr v th vin 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn D do Tng cc Thng kờ biờn son 4 Lut 1. Giỏo trỡnh Lut Hnh chớnh Vit Nam ca Trng i Hc Lut H Ni do TS Trn Minh Hng ch biờn; NXB Cụng an nhõn dõn; H Ni 2010 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn A do Tng cc Thng kờ biờn son: Phn III: Mt s vn bn lut, vn bn phỏp qui v lnh vc thng kờ 5 Qun lý u t xõy dng 1. Tham kho cỏc vn bn phỏp qui ca Nh nc trong lnh vc qun lý u t xõy dng. 2. Ti liu tham kho phc v thi tuyn cụng chc, viờn chc nm 2012 quyn E do Tng cc Thng kờ biờn son 6 Phiờn dch v hp tỏc quc t Khụng cú ti liu tham kho c th. Thớ sinh bờn cnh ụn cỏc kin thc v ting Anh núi chung cn tp trung vo ting Anh chuyờn ngnh kinh t v ting Anh chuyờn ngnh thng kờ . TƯ TỔNG CỤC THỐNG KÊ ____________________ HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012 I. Những vấn đề chung: 1. Các tài liệu nêu trong Hướng dẫn này chỉ. kê 2. Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012” quyển A2. Luật viên chức 2 Tin học văn phòng Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm 2012”. Luật Cán bộ, công chức - Phần III: Một số văn bản luật, văn bản pháp qui về lĩnh vực thống kê 1.1 Đối với khối viên chức 1. Tài liệu tham khảo phục vụ thi tuyển công chức, viên chức năm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan