Tài liệu quản lý nhà nước tập 2 - Quyển A - Ôn thi công chức ngành Thống kê

40 3.2K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 22:36

75 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Số: 54/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư _________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 2. Tổng cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Tổng cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: a) Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thống kê; 76 b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về thống kê; c) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các Bảng phân loại thống kê áp dụng chung cho nhiều ngành, lĩnh vực; quyết định về các cuộc tổng điều tra thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng khác về thống kê theo quy định của pháp luật. 2. Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định: a) Quy chế phổ biến thông tin thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê chủ yếu; b) Kế hoạch năm năm và hàng năm của ngành Thống kê; c) Các văn bản khác về lĩnh vực thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 3. Giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt. 4. Ban hành văn bản và hướng dẫn thực hiện phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai thác hồ sơ đăng ký hành chính phục vụ công tác thống kê và các văn bản chuyên môn nghiệp vụ thống kê khác theo quy định của pháp luật. 5. Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với người làm công tác thống kê của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. 6. Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ đối với Bảng phân loại thống kê chuyên ngành, Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, danh mục điều tra thống kê ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia và phương án điều tra thống kê trước khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định ban hành. 7. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị khác cung cấp. 8. Thực hiện các báo cáo phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm, nhiều năm; báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành 77 các chỉ tiêu thuộc chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và các báo cáo thống kê đột xuất khác. 9. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu của các cơ quan, đơn vị thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, điều tra thống kê và hồ sơ đăng ký hành chính của các cơ quan, tổ chức để sử dụng cho mục đích thống kê; xây dựng, quản lý và chia sẻ các cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, kho dữ liệu thống kê quốc gia về kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. 10. Giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý việc công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật. 11. Công bố thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật. 12. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. 13. Thực hiện công tác thống kê nước ngoài, bao gồm: thu thập, biên soạn số liệu thống kê tổng hợp về kinh tế - xã hội của các nước, vùng lãnh thổ, so sánh quốc tế về thống kê và phổ biến phương pháp luận thống kê quốc tế; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 14. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học thống kê; áp dụng phương pháp thống kê tiên tiến. 15. Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê. 16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 17. Thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 18. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 19. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật. 20. Quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật. 78 21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất: 1. Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương: a) Các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước: - Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; - Vụ Thống kê Tổng hợp; - Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia; - Vụ Thống kê Công nghiệp; - Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; - Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; - Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư; - Vụ Thống kê Giá; - Vụ Thống kê Dân số và Lao động; - Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường; - Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế; - Vụ Tổ chức cán bộ; - Vụ Kế hoạch tài chính; - Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng; - Thanh tra; - Văn phòng (có Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh). b) Các tổ chức sự nghiệp: - Viện Khoa học Thống kê; - Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê; - Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I; - Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II; - Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III; - Tạp chí Con số và Sự kiện; - Nhà Xuất bản Thống kê; - Trường Cao đẳng Thống kê; - Trường Trung cấp Thống kê. 79 2. Cơ quan thống kê ở địa phương: a) Cục Thống kê ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thống kê. b) Chi cục Thống kê ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh. Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê 1. Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng. 2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Tổng cục trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 3. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thống kê. Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2010. Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với quy định tại Quyết định này. 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG (đã ký) Nguyễn Tấn Dũng 80 NGHỊ ĐỊNH Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ______ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Thống kê Bộ, Ngành). 2. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tổ chức Thống kê Bộ, Ngành. Điều 2. Vị trí và chức năng 1. Thống kê Bộ, Ngành là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành quản lý công tác thống kê và tổ chức hoạt động thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 2. Thống kê Bộ, Ngành là bộ phận của hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thống kê của Tổng cục Thống kê. Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thống kê Bộ, Ngành 1. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành xây dựng hệ thống thông tin thống kê của Bộ, Ngành. 2. Xây dựng chương trình, dự án về thống kê của Bộ, Ngành và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, Ngành theo quy định của pháp luật. CHÍNH PHỦ _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010 81 4. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được phân công và các cuộc điều tra phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ, Ngành; xây dựng phương án điều tra thống kê, sau khi được Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành phê duyệt; tổ chức thực hiện các cuộc điều tra theo phương án đã được phê duyệt. 5. Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách áp dụng đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau khi được Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành ban hành; phổ biến, tập huấn và hướng dẫn thực hiện các Chế độ báo cáo thống kê đã được ban hành. 6. Tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê theo kế hoạch thông tin của Bộ, Ngành, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê tổng hợp chung của Tổng cục Thống kê và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 7. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành thống nhất quản lý và công bố thông tin thống kê theo quy định của pháp luật. 8. Biên soạn Báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, Báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và đột xuất, Niên giám thống kê chuyên ngành hàng năm, hệ thống số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thông tin thống kê khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các chế độ báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực Bộ, Ngành quản lý theo quy định. 9. Phối hợp với tổ chức Thanh tra, Kiểm tra của Bộ, Ngành xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành phê duyệt kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ngành và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thống kê; đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê. 10. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động thống kê; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thống kê của Bộ, ngành trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành phê duyệt. 11. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ thống kê, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức khác liên quan đến công tác thống kê cho cán bộ, công chức, viên chức thống kê của Bộ, Ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và người làm công tác thống kê ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Ngành quản lý. 82 12. Tổ chức nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học về lĩnh vực thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào công tác thống kê của Bộ, Ngành. 13. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. 14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành giao. Điều 4. Tổ chức Thống kê Bộ, Ngành 1. Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chương trình điều tra thống kê quốc gia và Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành, yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành và nhu cầu về thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân, Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành quyết định thành lập Phòng Thống kê trực thuộc đơn vị chức năng hoặc trình Chính phủ thành lập Vụ, Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống kê theo quy định của pháp luật. 2. Được bảo đảm nhân sự đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng; được ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp thống kê tiên tiến vào công tác thống kê Bộ, Ngành. 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành chịu trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Thống kê Bộ, Ngành. Điều 5. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành 1. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành là cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống thống kê nhà nước; được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động thống kê trong Bộ, Ngành. 2. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Thống kê. 3. Người làm công tác thống kê của Bộ, Ngành độc lập về chuyên môn nghiệp vụ thống kê và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê; thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động thống kê được phân công. 4. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kiến thức thuộc các lĩnh vực khác nhằm phục vụ công tác thống kê; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 6. Hiệu lực thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010. 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê. 83 Điều 7. Tổ chức thực hiện 1. Đối với Bộ, Ngành đã tổ chức bộ máy thống kê chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê hoặc theo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Ngành, Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành rà soát tổ chức thống kê hiện có để hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng (đã ký) 84 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ Số: 312 /QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê _________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003 và Ngh ị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với những nội dung chính như sau: I. MỤC TIÊU Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương và của các tổ chức, cá nhân. II. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI 1. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải bảo đảm thực hiện đúng 6 nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê đã được quy định trong Luật Thống kê là: (i) Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời [...]... SUM, IF, ABS - a ch tng i v tuyt i: vớ d B2 v $B2, B $2, $B $2 5 V biu - To mt biu (Chart) - Chn loi biu (Type) - Chỳ gii (Legend) - Tiờu cho biu (Chart title) - Tiờu cho trc X (Xtitle), trc Y (Ytitle) 6 Thit lp mt trang in - In dc (Portrait) hay ngang (Landscape) - L giy: trờn, di, phi, trỏi Lu ý: Cn bit cỏch thc hin cỏc cụng vic nờu trờn thụng qua h thng thc n (menu), thanh cụng c (Toolbars), t... would damage the fine straw mats which cover the floors 1 When you enter a Japanese house, you should _: a shake hand b put on your shoes c take off your shoes d wash your feet * Mu tr li cỏch th nht: Read the passage and then choose one answer for each of the following questions: If you ever come into a house in Japan, you must remember to take off your shoes These would damage the fine straw... mats which cover the floors 1 When you enter a Japanese house, you should : take off your shoes a shake hand b put on your shoes c take off your shoes d wash your feet * Mu tr li cỏch th hai: Read the passage and then choose one answer for each of the following questions: If you ever come into a house in Japan, you must remember to take off your shoes These would damage the fine straw mats... shining c brilliant b world wide d fantastic * Mu tr li cỏch th hai: Chn t hoc cm t hon thnh tt nht tng cõu sau: 1 Darwin was a _ scientist in the nineteenth centry a shining b world wide c brilliant d fantastic 2 c hiu: * Mu bi: Read the passage and then choose one answer for each of the following questions: If you ever come into a house in Japan, you must remember to take off your shoes... ễN TP MễN NGOI NG (TING ANH B) I HNG DN CHUNG: 1 Hỡnh thc v thi gian thi: Thi vit, thớ sinh thi ting Anh trỡnh B: thi gian lm bi 90 phỳt; thớ sinh thi ting Anh trỡnh A: thi gian lm bi 60 phỳt 2 Ni dung thi: Ton b cỏc ni dung ó hc trong chng trỡnh A hoc B, trong ú tp trung vo cỏc k nng sau: (1) Chn t hoc cm t hon thnh tt nht tng cõu (cho trc 4 phng ỏn la chn mt); (2) c hiu - c mt on vn v tr li cỏc... 23 .26 1 2 Thng kờ viờn chớnh - Mó s ngch 23 .26 2 3 Thng kờ viờn - Mó s ngch 23 .26 3 4 Thng kờ viờn trỡnh cao ng - Mó s ngch 23 .26 4 5 Thng kờ viờn trỡnh trung cp - Mó s ngch 23 .26 5 iu 2 Tiờu chun nghip v cỏc ngch cụng chc ngnh Thng kờ l cn c thc hin vic tuyn dng, s dng v qun lý i ng cụng chc ngnh Thng kờ iu 3 Quyt nh ny cú hiu lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cụng bỏo 96 iu 4 B trng, th trng c quan... vo vn bn - Ngt trang (Break) - ỏnh s trang (Page Numbers) - Cỏc ký hiu (Symbol) 5 Cỏc phớm tt thụng dng II Bng tớnh in t EXCEL(MicroSoft Excel 20 00 /20 03) 1 nh dng cho cỏc ụ (Cell) - Font ch (Font); Kiu ch (Font Style): ch thng, ch m, ch nghiờng, ch m v nghiờng; c ch (Size) - nh dng (Alignment): chiu ngang (Horizonal )- Cn phi, trỏi, gia, u hai bờn; chiu dc (Vertical) Trờn, di, gia, u hai bờn - on vn... Kt qu ca vic i mi ny phi tr thnh mt trong cỏc cn c quan trng xõy dng Chin lc phỏt trin thng kờ Vit Nam giai on 20 11 - 20 20 v tm nhỡn n nm 20 25 3 i mi ng b cỏc h thng ch tiờu thng kờ phi tin hnh trờn c s tip tc phỏt huy vai trũ ca H thng thng kờ tp trung; tng cng vai trũ, trỏch nhim ca t chc thng kờ B, c quan ngang B, c quan thuc Chớnh ph, T a ỏn nhõn dõn ti cao v Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao (sau õy... xung dũng di (Wrap text); hp nht cỏc ụ (Merge cells); va bng ụ (Shrink to fit) - Cỏc ng bao (Border) - Mt s loi ụ: S (Number), Ch (Text), ngy thỏng (Date) 107 2 nh dng cho ct (Column)/ dũng (Row) - rng ct (Width) - cao dũng (Height) 3 Sao, chộp v phc hi khi d liu - Sao (Copy), chộp(Paste) khi d liu - Phc hi khi d liu va x a (Undo Delete) 4 Tớnh toỏn trong mt bng tớnh - Cỏch t cụng thc - Mt s hm thng... danh, mó s v tiờu chun nghip v cỏc ngch cụng chc ngnh Thng kờ B TRNG B NI V Cn c Ngh nh s 48 /20 08/N-CP ngy 17/4 /20 08 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ni v; Cn c Ngh nh s 117 /20 03/N-CP ngy 10/10 /20 03 ca Chớnh ph v tuyn dng, s dng v qun lý cỏn b, cụng chc trong cỏc c quan nh nc v Ngh nh s 09 /20 07/N-CP ngy 15/01 /20 07 ca Chớnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 117 /20 03/N-CP; . hiện chức năng quản lý nhà nước: - Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; - Vụ Thống kê Tổng hợp; - Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia; - Vụ Thống kê Công nghiệp; - Vụ Thống kê. Thống kê khu vực III; - Tạp chí Con số và Sự kiện; - Nhà Xuất bản Thống kê; - Trường Cao đẳng Thống kê; - Trường Trung cấp Thống kê. 79 2. Cơ quan thống kê ở đ a phương: a) Cục Thống kê. c a Thống kê Bộ, Ngành. Điều 5. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành 1. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành là cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống thống kê nhà nước; được giao nhiệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phần IV

 • Một số vấn đề cần lưu ý

 • trong ôn tập Tin học văn phòng

 • và tiếng anh trình độ b

 • MT S VN CN LU í

 • TRONG ễN TP MễN TIN HC VN PHềNG

  • I. Son tho vn bn WORD (Microsoft Word 2000/2003): Tp trung ch yu vo cỏc ni dung sau:

 • MT S VN CN LU í

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan