50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4

58 2,380 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 14:55

Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: ( 2 điểm) a/ Tìm x, biết: 200 18 : ( 40 ì x 1 ) 28 = 166 b/ Tính nhanh: 90 81 80 64 70 49 60 36 50 25 40 16 30 9 20 4 10 1 ++++++++ Câu 2: ( 1,5 điểm) Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho: abc ì 5 = dad Câu 3: ( 2 điểm) Một con vịt trời đang bay bỗng gặp một đàn vịt trời bay theo chiều ngợc lại, bèn cất tiếng chào : Chào 100 bạn ! Con vịt trời đầu đàn đáp lại: Chào bạn! Nhng bạn nhầm rồi, chúng tôi không phải có trăm đâu, mà tất cả chúng tôi cộng thêm tất cả chúng tôi một lần nữa, cộng thêm 2 1 chúng tôi, rồi thêm 4 1 chúng tôi và cả bạn nữa mới đủ 100. Em hãy tính xem đàn vịt trời có bao nhiêu con? Câu 4: ( 2 điểm) Bác Ba có 2 thúng đựng đầy quýt nh nhau và 5 rổ đựng đầy cam nh nhau đem bán ở chợ. Số quả quýt ở mỗi thúng gấp 3 lần số quả cam ở mỗi rổ. Bác đã bán mỗi thúng quýt 14 quả và mỗi rổ cam 2 quả thì thấy rằng số quả cam còn lại ở các rổ bằng số quả quýt còn lại trong các thúng. Hỏi bác Ba đã đem bán bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt ? Câu 5:( 2,5 điểm) Một mảnh vờn hình chữ nhật có chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Nếu mở rộng thêm mỗi chiều 2 m thì diện tích tăng thêm 64 m 2. Tính diện tích mảnh vờn sau khi mở rộng? 1 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) đề bài: Câu 1 ( 4 điểm): Tìm x, biết: a. 35 + x ì 12 = 83 b. (x + 1) + (x + 3) + (x + 5) + + (x + 19) = 110. Câu 2 (2điểm): Em hãy sắp xếp các số sau thành dãy số có quy luật và chỉ rõ quy luật: 3 ; 8 ; 608 ; 68 ; 23 ; 203. Câu 3 ( 3 điểm): Tìm số có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5. Biết rằng số đó đọc xuôi cũng nh đọc ngợc có giá trị không đổi. Câu 4 (4 điểm): Lớp 4A và lớp 4B mua tất cả 64 quyển sách Toán. Nếu lớp 4A chuyển cho lớp 4B 5 quyển và lớp 4B trả lại cho lớp 4A 3 quyển thì hai lớp có số sách bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi lớp mua bao nhiêu quyển sách Toán? Câu 5 ( 5 điểm): Một khu vờn hình chữ nhật có chu vi là 240m đợc ngăn theo chiều rộng thành 2 mảnh: một mảnh nhỏ hình vuông để trồng hoa, một mảnh lớn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng để trồng rau. Tính diện tích của khu vờn hình chữ nhật ban đầu? Câu 6 (2 điểm): Điền số thích hợp theo mẫu ( Trình bày cách làm): Hình 1 Hình 2 Hình 3 2 5 3 4 1 3 ? 1 5 8? 5 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: (5điểm) Cho dãy số 1; 6; 11; 16; 21; ;256. a) Tính tổng của dãy số đó ?. b) Tìm số hạng thứ 20 của dãy số ? Câu 2: (4 điểm) Tìm y. a) ( y 10) x 5 = 100 20 x 4. b) 11 x (y-6) = (4 x y) +11. Câu 3: (4 điểm) Bốn bạn: Hằng , Huệ , Nga, Lan góp tiền mua chung nhau cầu lông và vợt cầu lông. Hằng góp 8000 đồng, Huệ góp 9000 đồng, Nga góp kém mức trung bình hai bạn trớc là 400 đồng . Lan góp kém mức trung bình của cả 4 ngời là 1100 đồng. Hỏi: a) Mức góp trung bình của 4 bạn là bao nhiêu ?. b) Nga và lan mỗi bạn góp bao nhiêu tiền ? Câu 4: ( 5 điểm) Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5 cm, và tăng chiều rộng 5 cm thì đợc một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích chữ nhật ?. Câu 5: ( 2 điểm) Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta đợc một số lớn gấp 26 lần số phải tìm. 3 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Bài 1. Bạn Lan viết dãy số: 2; 1; 1; 2 ; 1; 1; 2; 1; 1; 2; 1; 1; Hỏi số thứ 2012 là số 1 hay số 2? Bi 2 . Cho M chia cho 5 d 2, N chia cho 5 d 3 v P = 2011 x M + 2012 x N. Tớnh xem P chia cho 5 d my? Bi 3. Mt phộp chia hai s t nhiờn cú thng l 6 v s d l 51. Tng s b chia, s chia, thng v s d bng 969. Tỡm s b chia v s chia. Bi 4. S trung bỡnh cng ca ba s l 75. Nu thờm 0 vo bờn phi ca s th hai thỡ c s th nht. Nu gp 4 ln s th hai thỡ c s th ba. Tỡm s th hai. Bi 5. B Lan mun rỏn 6 cỏi bỏnh, nhng cỏi cho bộ nờn ch xp c 4 cỏi. Mi cỏi bỏnh rỏn mt trờn 5 phỳt, mt di 5 phỳt. Hi rỏn xong 6 cỏi bỏnh ú b Lan phi mt thi gian ớt nht l bao lõu? Bi 6. Cú bao nhiờu s cú 4 ch s khỏc nhau m tng cỏc ch s ca nú bng 6. Bi 7. Mt con chú ui theo mt con th cỏch xa nú 2m. Mi bc chú nhy c 9dm, th nhy c 7dm. Hi sau bao nhiờu bc nhy thỡ chú ui kp th? Bi 8. Mun lờn tng ba ca mt nh cao tng cn i qua 52 bc thang. Vy phi i qua bao nhiờu bc thang lờn n tng 6 ca ngụi nh ny? ( S bc thang mi tng nh nhau ) Bi 9. Cú mt s lớt du ng trong cỏc can, mi can 9 lớt. Nu em s du ho ú ng y trong cỏc can, mi can 3 lớt thỡ s can 3 lớt phi nhiu hn s can s can 9 lớt l 10 cỏi . Hi cú tt c bao nhiờu lớt du? Bi 10 Cho hỡnh ch nht ABCD cú din tớch l 48cm 2 . Trờn cnh CD ly im E sao cho EC = 2 1 ED . Trờn cnh BC ly im M sao cho BM = MC. Tớnh din tớch tam giỏc AEM. Bi 11. Hai vũi nc cựng bc vo mt cỏi b cú ng c 664 lớt. Ngi ta m vũi th nht cho chy mt thi gian, mi phỳt chy c 27 lớt. Sau ú úng vũi th nht v cho vũi th hai chy tip, mi phỳt 34 lớt thỡ tt c mt 22 phỳt b mi y. Hi ngi ta m vũi th nht trong bao nhiờu lõu? Bi 12. Tỡm cỏc ch s a v b phõn s 45 831 ba l s t nhiờn. Bi 13. Tng s tui ca ba cha con l 85, trong ú: - Tui con gỏi bng 5 2 tui cha. - Tui con trai bng 4 3 tui con gỏi. Tớnh tui ca mi ngi. Bi 14 Nhõm Thỡn: - Nh bỏc Ba nuụi mt n g v vt. Bit 5 2 s g ớt hn 3 2 s vt l 200 con. Nhng 4 3 s g nhiu hn 12 5 s vt l 125 con. Hi nh bỏc Ba cú bao nhiờu con g, bao nhiờu con vt? Em hóy tớnh giỳp bn Thỡn nhộ! Bi 15. Nc bin cha 5% mui ( Theo trng lng ) . Hi phi thờm vo 40kg nc bin bao nhiờu kg nc ló c mt loi nc ch cha 2% mui? Bài 16: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trớc đây mấy năm tuổi con bằng 5 1 tuổi mẹ? 4 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 2010-2011 ( Thời gian làm bài 90 phút) Cõu 1 a/ Tỡm s t nhiờn y nh nht, bit y > 25 v 10 11 3y x 13 2 y x 5 + < + b/ Cho phõn s . b a Rỳt gn . b a ta c . 7 6 , cũn thờm vo t s ca phõn s ó cho 53 n v thỡ ta c phan s mi cú giỏ tr bng phõn s . 11 17 Tỡm phõn s . b a Cõu 2 Hai bn Trung v Thu i mua 18 gúi bỏnh v 12 gúi ko liờn hoan. Trung a cho cụ bỏn hng 4 t, mi t 50.000 ng v c cụ tr li 72.000 ng. Thu núi Cụ tớnh sai ri Bn hóy cho bit Thu núi ỳng hay sai? Vỡ sao? Cõu 3 Mt ngi mua vộ xem phim dnh cho ngi ln v tr em ht 36.000 ng. Câu 4 : Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5 400 đồng. Dơng mua 7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9 900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy và một quyển vở. Câu 5 : Cho hình chữ nhật ABCD, trên AB lấy AM sao cho AM = 4 1 AB, trên cạnh AD lấy AN = 3 1 AD. Tại M, N lần lợt kẻ các đờng thẳng song song với AD, AB chúng cắt nhau tại P. Hình chữ nhật AMDN có diện tích 24cm 2 . Tính diện tích hình chữ nhật ABCD . 5 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Đề 1 Câu 1 : Tính X a. 420 : ( x : 39 ) = 105 b, 200 18 : (372 : 3 : x 1 ) 28 = 166 Câu 2: Tính nhanh a. ( 1 + 3 + 3 + 7 + + 97 + 99 ) x ( 45 x 3 45 x 2 45 ) b. 57 x 36 + 114 x 32 1999 2001 Câu 3 : Cho dãy số : 4 , 7 , 10, 13 , a. Dãy số trên đợc thành lập theo quy luật nào ? b. Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đó ? Câu 4: Có một số mà chia cho 11 hay 14 đều d 9. Thơng của số đó khi chia cho 11 lớn hơn thơng của số đó khi chia cho 14 là 3. Tìm số đó ? Câu 4 : Cho 2 số trong đó số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai. Nếu số thứ nhất bớt đi 15 và số thứ hai bớt đi 15 thì số thứ nhất gấp đôi số thứ hai. Tìm hai số đó / Câu 5 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi cái sân hình vuông có cạnh 120m. Biết rằng nếu giảm chiều dài của thửa ruộng đi 20 m và tăng chiều rộng lên 20m thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng đó ? 6 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: Tính giá trị của X a. 429 : ( X + 31 ) = 11 b. 1615 : ( X x 19 ) = 17 Câu 2: Có một số mà chia cho 11 hay 14 đều d 9. Thơng của số đó khi chia cho 11 lớn hơn thơng của số đó khi chia cho 14 là 3. Tìm số đó ? Câu 3 : Nhà em có vừa gà vừa vịt là 100 con. Sau khi mẹ bán bớt đi 15 con vịt và mua về thêm 8 con gà thì số vịt nhiều hơn số gà là 13 con. Hỏi lúc đầu nhà em có bao nhiêu gà ? bao nhiêu vịt ? Câu 4 : Trên một thửa ruộng hình vuông, ngời ta đào một cái ao hình vuông, cạnh ao song song với cạnh thửa ruộng và cách đều cạnh thửa ruộng. Chu vi của ao kém chu vi của ruộng là 40m, diện tích còn lại là 420m 2 . Tính diện tích còn lại của ao ? Câu 5 : Ngời bán hàng có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 3 1 số gạo còn lại sau lần đầu thì còn lại 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg ? Câu 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 8m, nhng chiều dài lại kém 3 lần chiều rộng là 64m. Tính diện tích khu đất đó . 7 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 : a, Tính 1 : 1 + 0 : 2000 + 2000 : 1 b, Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm - ? ? ? ? ? 1 Câu 2 : a, Tìm số tự nhiên n biết : 2626 7878 2538 1950 << n x x b, Tích của hai số là 630. nếu thêm 4 đơn vị vào số nhân thì tích mới là 798. Tìm hai số đó ? Câu 3 : Từ một hình vuông có cạnh là 6cm. Ta lấy 4 điểm chính giữa của 4 cạnh làm đỉnh 4 hình vuông thứ hai. Từ hình vuông thứ hai ta cũng làm tơng tự nh vậy để có hình vuông thứ ba ( Nh hình vẽ ). Biết rằng diện tích hình vuông 1 gấp hai lần diện tích hình vuông hai và diện tích hình vuông hai gấp đôi diện tích hình vuông ba. a. Tính tổng diện tích của 3 hình vuông. b. Chu vi hình vuông thứ nhất gấp mấy lần chu vi hình vuông thứ ba ? 8 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức : a. 102 x 6 ( 343 : 7 + 287 ) b. ( 456 + 146 x 4 - 388 ) : 4 c. 225 x ( 129 125 ) : 5 d. ( 214 + 497): 3 146 Câu 2 : Tổng của 5 số chẵn liên tiếp là 70. Tìm 5 số đó ? Câu 3 : Tổng số tuổi hiện nay của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm sau tuổi ch sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi ngời hiện nay ? Câu 4 : Một giá sách có 2 ngăn. Số sách ngăn dới gấp ba lần số sách ngăn trên. Nếu chuyển 02 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dới thì số sách ở ngăn dới sẽ gấp 04 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn ? Câu 5 : Một hình chữ nhật có chu vi là 120m. Nếu giảm chiều dài đi 4 1 chiều dài và tăng chiều rộng 4 1 chiều dài thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó ? 9 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 : Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí : a, 54 x 113 + 45 x 113 + 113 b, 117 x (36 + 62 ) 17 x ( 62 + 36 ) Câu 2 : Tổng hai số là 47. nếu ta gấp số hạng thứ nhất lên 6 lần và gấp số hạng thứ hai lên 4 lần thì tổng hai số mới là 196. Tìm hai số đó ? Câu 3 : Bình 18 tuổi, Tuấn 16 tuổi, Hải có số tuổi bằng nửa tổng số tuổi của Bình và Tuấn. Tuổi của Minh hơn trung bình cộng của Bình, Tuấn và Hải là 2 tuổi. Tuổi Thanh kém trung bình cộng của cả 5 bạn là 10 tuổi. Hỏi Thanh bao nhiêu tuổi ? Câu 4 : Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 20cm. Chu vi bằng 6 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó ? Câu 5 : Tìm n biết : 31 + 32 + 33 + + ( n-1) + n = 4585 10 [...]... nhất : a 14 27 và 50 120 b, 123 62 và 125 63 Câu 4 : Một bạn học sinh viết liên tiếp nhóm chữ chămhọcchămlàmthành một dãy liên tiếp hỏi chữ cái thứ 100 trong dãy đó là chữ gì ? 1 số học sinh còn 2 3 lại của lớp cuối năm học có thêm 8 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng số học sinh 4 Câu 5 : Trong đợt thi đua cuối kì I vừa qua, số học sinh giỏi khối 4A bằng còn lại Hỏi trong năm học đó, lớp 4A có bao... b 3 7 3 12 : : = 5 x 4 105 1 2 2 4 3 15 3 5 4 8 c x : = x x x Câu 2 : Có hai thúng trừng hơn kém nhau 15 quả Tìm số trứng ở mỗi thúng, biết rằng trứng ở thúng một bằng 3 số trứng ở thúng hai 7 Câu 3 : Một trờng Tiểu học có học sinh khối II và 2 số 3 4 3 4 số học sinh khối II gấp 3 lần só học sinh khối I và số 3 4 3 3 só học sinh khối I là 672 em Tính số học sinh mỗi khối 4 Câu 4 : Trong một tháng nào... 3 lần chiều rộng là 64m Tính diện tích khu đất đó - 17 Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 -20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: a Giải thích tại sao 3 phân số sau bằng nhau ? 3 8 33 88 ; 333 888 ; b Tính nhanh : A= 3333 36 666666 + + 45 45 45 45 4 545 Câu 2 : Cho phân số B= ; 10 + 32 + 54 + 76 + 98 12 + 36 + 54 + 78 + 90 27 Hỏi phải... 21 Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 -20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 : Tính nhanh : a 5 + 10 + 15 + 20 + + 305 + 310 b 2 x 4 + 2 x 4 x8 + 4 x8 x16 + 8 x16 x32 3 x 4 + 2 x6 x8 + 4 x12 x16 + 8 x 24 x32 Câu 2 : So sánh các cặp phân số sau bằng 3 cách : a 2 4 và 7 9 b 3 6 và 13 23 c 4 6 và 21 29 Câu 3 : Tìm một số biết rằng nếu... Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 -20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 : Tìm X , biết : a, ( X + 1 ) + ( X + 4 ) + ( X + 7 ) + + ( X + 28 ) = 245 3 1 +x 3 4 b, 3- 2 1 : = 3 2 c, 248 7 290 : 5 + 3 =4 x : 4 + 27 Câu 2 : An và Bình mỗi bạn mua một cái bút giá tiền nh nhau sau khi trả tiền, số tiền còn lại của An bằng 5 4 số tiền An có ban đầu,... Câu 4 : Một bạn học sinh viết liên tiếp các nhóm chữ chăm học chăm làm thành một dãy chămhọcchămlàmchămhọcchăm làm Hỏi chữ cái thứ 1.000 trong dãy đó là chữ gì ? Câu 5 : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 8m Nếu tăng số đo mỗi chiều thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm 264m2 Tính diện tích thửa ruộng đó ? 11 Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm... Vĩnh tờng Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 -20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 :Tính nhanh : 1x3 x5 + 2 x6 x10 + 4 x12 x 20 + 7 x 21x35 1x5 x7 + 2 x10 x 14 + 4 x 20 x 28 + 7 x35 x 49 Câu 2 : Cho A = 5 x1y hãy thay x, y bằng các chữ số thích hợp để đợc một số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2, 3 và chia cho 5 d 4 Câu 3 : Cho 2 số tự nhiên ab và cd có hiệu là 40 nếu lấy... tích ban đầu là 41 2 Tính chu vi và diện tích mảnh vờn ban đầu 28 Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Câu 1 : Tính nhanh : Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 -20 ( Thời gian làm bài 90 phút) a, 4 4 4 4 + + + + 1x3 3 x5 5 x7 11x13 b 1151 + 1152 -1153-11 54+ 1155 + 1156 + .+ 11 999 + 12 000 Câu 2 : Một đàn vịt đợc nhốt trong lồng Nu mỗi lồng nhốt 4 con thì còn thừa... 2 8 14 mỗi ngời hiện nay Câu 4 : Sân trờng hình chữ nhật có chu vi là 300m nếu giảm chiều dài10m và tăng chiều rộng 10m thì diện tích của sân không đổi Tính diện tích của sân - 29 Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Câu 1 : Tính nhanh : Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 -20 ( Thời gian làm bài 90 phút) a 132 x 145 + 100 145 x133 45 b, 1 1 1 1 + + + + 2 x 4 4 x6... số học sinh ở xe 1 bằng 2 3 3 4 số học sinh ở xe thứ hai và bằng số học sinh ở xe thứ ba 4 5 Câu 6 : Một mảnh vờn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của thửa ruộng hình vuông có cạnh là 80m nếu giảm chiều dài đi 30m và tăng chiều rộng thêm 10m thì mảnh vờn sẽ là hình vuông Tính diện tích mảnh vờn ban đầu - 30 Phòng GD- ĐT Vĩnh tờng Đề thi giao lu học sinh giỏi Môn: toán lớp 4 . có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5. Biết rằng số đó đọc xuôi cũng nh đọc ngợc có giá trị không đổi. Câu 4 (4 điểm): Lớp 4A và lớp 4B mua tất cả 64 quyển sách Toán. Nếu lớp 4A chuyển cho lớp 4B. ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 : Tính giá trị của biểu thức : a. 102 x 6 ( 343 : 7 + 287 ) b. ( 45 6 + 146 x 4. . 16 Phòng GD- ĐT Đề thi giao lu học sinh giỏi Vĩnh tờng Môn: toán lớp 4 Năm học : 20 20 ( Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1 :Tính nhanh : 49 357282 041 4102751 35217201 241 062531 xxxxxxxx xxxxxxxx +++ +++ Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4, 50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4, 50 đề thi học sinh giỏi toán lớp 4