ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG XÁ TAX THÀNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TP.HCM

112 289 0
ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG XÁ TAX THÀNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TP.HCM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP.HCM LÊ TH THANH HÒA LU N V N TH C S KINH T TP H Chí Minh – N m 2001 GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU-CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ-SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU PHẦN I : LÝ LUẬN CHUNG CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 – INTERNET 1.2 – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.2.1/ Định nghóa thương mại điện tử (e-commerce) 1.2.2/ Đặc điểm thương mại điện tử 1.2.3/ Lịch sử hình thành thương mại điện tử 1.2.4/ Lý để phát triển thương mại điện tử 1.2.5/ Các điều kiện để phát triển thương mại điện tử 1.2.6/ Các hình thức thương mại điện tử 1.2.7/ Những lợi rủi ro thương mại điện tử 1.3 – CÁC CÔNG VIỆC CẦN TIẾN HÀNH ĐỂ THAM GIA TMĐT 1.4 – VAI TRÒ CỦA INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ 1.4.1/ Vai trò Công nghệ thông tin phát triển kinh tế 1.4.2/ Internet hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh 1.4.3/ Ảnh hưởng Internet TMĐT đến kinh tế 1.4.4/ Internet mang lại nhiều hội cho khách hàng 1.5 – QUẢNG CÁO, TIẾP THỊ VÀ KINH DOANH TRÊN INTERNET 1.6 – NHỮNG NGÀNH SẼ THAY ĐỔI NHANH NHẤT VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2.1 – TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN THẾ GIỚI 2.1.1/ Nhìn chung 2.1.2/ Các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử giới 2.1.3/ Tình hình phát triển TMĐT số quốc gia giới 2.1.4/ Những số dự báo phát triển thương mại điện tử giới từ đến năm 2004-2005 2.1.5/ Bán lẻ Internet 2.2 - TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa 1 2 3 7 10 10 11 12 12 12 14 14 17 18 19 19 CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce 20 21 2.2.1/ TMĐT Việt Nam giai đoạn sơ khai 2.2.2/ Chủ trương Chính phủ Việt Nam 2.2.3/ Tình hình sử dụng Internet TMĐT Việt Nam PHẦN II : ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN THƯƠNG XÁ TAX CHƯƠNG III : HIỆN TRẠNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN THƯƠNG XÁ TAX 3.1 – KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, NGÀNH HÀNG KINH DOANH VÀ CÁC THÀNH TỰU 3.1.1/ Quá trình hình thành phát triển Thương xá TAX 3.1.1.1 Sơ lược Tổng công ty thương mại Sài Gòn 3.1.1.2 Giới thiệu Thương xá TAX 3.1.2/ Khái quát ngành hàng kinh doanh 3.1.3/ Các thành tựu đạt 3.2 – THỊ TRƯỜNG, CẤU TRÚC NHÂN KHẨU VÀ TẬP TÍNH MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG 3.2.1/ Thị trường 3.2.2/ Cấu trúc nhân 3.2.3/ Tập tính mua sắm khách hàng 3.3 – CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN KINH DOANH 3.3.1/ Bao quát hóa thị trường 3.3.2/ Thị trường mục tiêu 3.3.3/ Toàn diện hóa ngành hàng 3.3.4/ Đa dạng hóa hình thức phục vụ khách hàng CHƯƠNG IV : CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THƯƠNG XÁ TAX 4.1 – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - HÌNH THỨC TIẾP THỊ ( trực tuyến) MỚI 4.1.1/ Mục tiêu thương xá Tax 4.1.2/ Mục tiêu kinh doanh 4.2 – DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4.2.1/ Cấu trúc Website 4.2.2/ Dịch vụ hỗ trợ 4.2.3/ Thanh toán điện tử Internet 4.2.4/ Chính sách kinh doanh 4.3 - TỔ CHỨC CUNG ỨNG 4.3.1/ Chọn nhà cung cấp 4.3.2/ Chọn nhà phân phối đối tác kinh doanh 4.4 – CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4.4.1/ Sản phẩm cốt lõi cung cấp cho khách hàng qua mạng Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa 24 24 24 24 25 29 30 33 32 34 35 35 35 36 37 37 38 38 38 38 40 40 42 43 45 46 46 47 CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce 4.4.2/ Phương thức phục vụ khách hàng thu nhập thương xá Tax 4.4.3/ Chiến lược tiếp thị site thương mại điện tử 4.4.4/ Chiến lược gây ấn tượng cho khách hàng 4.4.5/ Chiến lược thành lập đội ngũ gây ấn tượng cho khách hàng 4.4.6/ Chiến lược buôn bán trực tuyến 4.4.7/ Chiến lược phòng góp ý 4.4.8/ Chiến lược thư điện tử hiệu 4.4.9/ Chiến lược tăng cường khả tìm kiếm 4.4.10/ Chiến lược tổ chức trang web CHƯƠNG V : RỦI RO, BẤT TRẮC 5.1 - RỦI RO 5.1.1/ Sự chưa quen thuộc với dịch vụ khách hàng 5.1.2/ Sự e ngại ( lo sợ ) kỹ thuật khách hàng 5.2 - BẤT TRẮC 5.2.1/ Sự sút giảm sức mua khách hàng 5.2.2/ Cạn kiệt nguồn lực trình triển khai 5.2.3/ Bị công kỹ thuật PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THƯƠNG XÁ TAX CHƯƠNG VI : CÁC GIẢI PHÁP 6.1 - QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THƯƠNG XÁ TAX 6.2 - NHÓM GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VỚI CẤP NHÀ NƯỚC 6.3 - NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY NỘI LỰC CỦA THƯƠNG XÁ TAX 6.4 - NHÓM GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU NHỮNG RỦI RO 6.5 - NHÓM GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NHỮNG BẤT TRẮC 6.6 - NHÓM GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯC KINH DOANH 6.7- NHÓM GIẢI PHÁP MANG TÍNH NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 6.8 - NHÓM GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 6.8.1/ Giải pháp bảo 6.8.2/ Giải pháp toán qua mạng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa 48 48 49 50 51 52 54 55 55 55 57 58 58 58 58 59 59 59 59 61 61 62 63 65 66 67 69 70 70 72 CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ - TMĐT - CNTT - UBKHQG - VDC - TAX - TTTM - HTX.TP - KH - TM - DV - SP - DN - TM : Thương Mại Điện Tử (Electronic ommerce ) : Công nghệ thông tin : ủy ban khoa học quốc gia : Công ty điện toán truyền số liệu : Thương xá Tax : Trung tâm thương mại : Hợp tác xã thành phố : Khách hàng : Thương mại : Dịch vụ : Sản phẩm : doanh nghiệp : Thương mại THUẬT NGỮ - IAP : Nhà cung cấp khả truy cập Internet tổ chức, doanh nghiệp phép tiến hành kết nối truy cập mạng Internet cho tất ISP Nhà cung cấp kết nối truy cập Internet quản lý toàn mạng đường trục Internet - ISP : Nhà cung cấp dịch vụ Internet tổ chức, doanh nghiệp phép thiết lập mạng thông tin máy tính với số địa IP cung cấp dịch vụ Internet cho đơn vị người sử dụng Internet - TCP/IP : địa giao thức Internet Địa IP xác định máy tính Internet - Shopping Cart : giỏ mua sắm Một icon mà nhấn vào cho khách mạng lưu lại sản phẩm tiếp tục mua sắm - HTML : Liên kết siêu văn (Hyper Text Multi Link) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn Ngôn ngữ máy tính sử dụng để tạo siêu văn Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn dùng số giới hạn thẻ (tag) mô tả cấu trúc chung hàng loạt văn nối kết với liên mạng toàn cầu (World Wide Web) - FAQs : Câu hỏi thông dụng (frequently asked questions) - URL : địa Internet (Uniform Resource Alocator) - Bố trí tài nguyên thống Địa tài nguyên hay site (thường thư mục hay tập tin) Liên mạng toàn cầu Đây cách thông thường mà trình duyệt dùng để bố trí tập tin hay dịch vụ từ xa - Web page - Trang web Trang chủ tạo ngôn ngữ HTML, phần văn tài nguyên có sẵn có liên mạng toàn cầu Những văn tài nguyên tập hợp lại thành website Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce - Website - Biệt cư mạng Tập hợp trang web thuộc sở hữu người tổ chức cá biệt Khám phá biệt cư mạng thường bắt đầu với trang chủ Nó giúp đưa bạn đến thông tin khác nằm sâu biệt cư Một máy chủ bảo trú nhiều biệt cư mạng - Server - Máy chủ Máy tính sử lý yêu cầu liệu, thư điện tử, truyền tải tập tin dịch vụ mạng khác từ máy vi tính khác (ví dụ khách hàng) DANH MỤC CÁC BẢNG - Bảng 1: Các hình thái sản xuất kinh tế giới - Bảng 2: Các công ty hoạt động TMĐT hiệu giới năm 1999 - 2000 - Bảng 3: Bộ máy Tổng công ty thương mại Sài Gòn - Bảng 4: Bảng tổ chức Thương xá Tax - Bảng 5: Tổng kết hoạt động kinh doanh thương xá Tax năm - Bảng 6: Khảo sát thành phần mua sắm siêu thị thành phố - Bảng 7: Khảo sát độ tuổi-giới tính trình độ học vấn mua sắm siêu thị thành phố - Bảng 8: Cấu trúc Website thương xá Tax DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - SƠ ĐỒ - Hình 1: Cấu trúc Internet - Hình 2: Mô tả liên kết trang chủ - Hình 3: Tiền hay thông tin toán - Hình 4: Thanh toán theo hình thức Paypal - Hình 5: Yahoo! Công cụ tìm kiếm - Hình 6: Mô hình tổng quan Firewall - Hình 7: Thuê Server - Hình 8: Thuê dịch vụ bảo - Hình 9: Trang bị Server - Hinh 10: Thiết kế hệ thống toán Citibank -Hình 11: Trao đổi hồ sơ điện tử toán Citibank Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce 1/ Lý chọn đề tài : ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA THƯƠNG XÁ TAX LÀ CẦN THIẾT Hiện tượng toàn cầu hóa xuất kinh tế thứ – kinh tế tri thức, Internet thực trở thành phương tiện truyền thông đại với đầy đủ ưu việt nó, đồng thời làm tảng cho đời Thương mại Điện tử, nhiều công ty giới ứng dụng vào công việc kinh doanh họ, đặc biệt Mỹ nơi có kinh tế tri thức phát triển dựa tảng Công nghệ thông tin, thu nhiều lợi nhuận cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh Mạng Internet, không phương tiện kỹ thuật đơn mà trở thành môi trường hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục … có hiệu Việc truyền tải hệ thống tin tức mạng cách nhanh chóng thực giúp ích trình sản xuất kinh doanh Từ khâu đặt hàng, ký hợp đồng khâu sản xuất , cung ứng tiêu thụ phải điều chỉnh phù hợp với điều kiện thông tin nhanh chóng qua mạng Internet Giá trị tin tức tri thức thể thông qua lợi nhuận kinh tế với tỷ suất lợi nhuận tăng cho ngành kinh tế tri thức Và vậy, ứng dụng CNTT bước vào sống kinh tế-xã hội Lợi ích mà TMĐT đem lại tác động lớn đến phát triển kinh tế quốc gia Nên số nước có kinh tế phát triển giới, đứng đầu Mỹ, tạo điều kiện cho TMĐT phát triển, vòng vài năm trước nhân loại gặt hái kết to lớn Cho nên, áp dụng TMĐT nhiều vướng mắc phải giải quyết, thấy rõ mạnh nên quốc gia giới nước phát triển nhanh chóng vào để kỳ vọng hưởng kinh tế kỹ thuật số Internet làm thay đổi lối sống, cách làm việc người Internet tạo điều kiện cho đối tượng, từ sinh viên, nhà nghiên cứu, người dân có hội tiếp cận nguồn thông tin vô tận Hơn nữa, ngày người dùng Internet Việt Nam khắp giới có hội giao tiếp với nhau, thực giao dịch vào thời điểm Các doanh nghiệp dù có quy mô nhỏ lớn khác thông qua Internet tiếp cận với đối tác khách hàng Những hoạt động trực tuyến giúp họ nhanh chóng có thông tin cần thiết, nhờ mà nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với chi phí thấp Chính phủ Việt Nam trọng phát triển TMĐT giao cho Bộ Thương mại quan đầu mối nghiên cứu xây dựng dự án phát triển TMĐT VN Ngày 22/11/2001 Trung tâm xúc tiến phát triển phần mềm thuộc phòng Thương mại Công nghiệp VN mở khóa tập huấn “ TMĐT với doanh nghiệp “ tổ chức tỉnh Đồng Nai hoàn toàn miễn phí giúp doanh nghiệp bước tiếp cận với TMĐT phục vụ hoạt động kinh doanh Internet Bước đầu áp dụng TMĐT gặp nhiều khó khăn, cần có lực thật : hạ tầng sở cho TMĐT, luật pháp, đội ngũ trí thức đáp ứng chuyên môn dân trí phải nâng dần lên Nhất lực lượng trẻ nguồn nhân lực để triển khai thực TMĐT Vậy vấn đề đặt ra, qua kinh nghiệm nước mà đứng đầu nước Mỹ điều kiện thực tế Việt Nam, muốn hội nhập, ứng dụng TMĐT cần phải có chiến lược quốc gia, kế hoạch tổng thể Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce chế khác … Đồng thời, phải có bước cụ thể, xây dựng thí điểm số doanh nghiệp , xác định điểm xuất phát mang tính chất mũi nhọn … Thương xá Tax doanh nghiệp có nhiều điều kiện để tiên phong ứng dụng TMĐT hoạt động kinh doanh Vậy điều kiện Thương xá Tax giúp có nhiều thuận lợi để ứng dụng Thương mại Điện tử : Lịch sử đời thương xá Tax từ lâu đời, có vị trí thương hiệu tiếng trung tâm thương mại ngọc Viễn Đông, Dân Sài Gòn khách nước biết đến điểm mua sắm tham quan du lịch nên thu hút khách nước ngoài, Việt kiều khách du lịch nước Hiện nay, Thương xá Tax doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn, tập đoàn kinh tế lớn Việt Nam Thương xá Tax trở thành trung tâm thương mại điều kiện Tổng Cty TMSG giới thiệu sản phẩm dịch vụ … với khách nước quốc tế Chỉ có ứng dụng TMĐT thương xá Tax đủ điều kiện để phát huy tiềm cách có hiệu Từ vấn đề nói dành thời gian nghiên cứu đề tài để hoàn thành luận văn Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nhằm đạt vấn đề: (1) - Trình bày nội dung Thương mại điện tử, lợi ích có giá trị thúc đẩy nhanh cho phát triển kinh tế tri thức hội nhập kinh tế giới (2) - Tìm hiểu Thương mại điện tử giới qua quốc gia phát triển Hoa Kỳ, nước châu Âu, ASEAN số nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương (3) - Nghiên cứu chủ trương phát triển TMĐT Việt Nam Tình hình ứng dụng TMĐT doanh nghiệp Việt nam xu hướng phát triển chung toàn xã hội (4) - Đưa chiến lược phát triển TMĐT thương xá Tax (5) - Đề xuất số giải pháp nhằm ứng dụng phát triển TMĐT Thương xá Tax 2/ Phạm vi nghiên cứu: Thương mại điện tử cách mạng thương mại giới, phần kinh tế toàn cầu, với nhiều người dân Việt Nam mẻ, nhiều người chưa tưởng “Với họ hoàn toàn không phù hợp chẳng có liên quan đến TMĐT” Chỉ có người hoạt động, nghiên cứu lónh vực CNTT có hội hiểu biết phần Thực chất, TMĐT thực phát triển Hoa Kỳ số nước phát triển, Việt Nam giai đoạn sơ khai thương xá Tax chưa ứng dụng TMĐT Do giới hạn luận văn trình bày nội dung sở học rút từ nghiên cứu công ty Dotcom giới nhằm cung cấp thông tin Thương mại điện tử, chưa thể vào xử lý chi tiết trình hoạt động kinh doanh thương xá Tax Nội dung luận văn trình bày sở nghiên cứu tài liệu TMĐT Các thông tin, nội dung phân tích Phần I bao gồm chương 1&2 trích từ nhiều nguồn tin khác thông qua Website thông tin, tạp chí Internet - TMĐT xuất nước tài liệu giáo sư tiến só nghiên cứu lónh vực TMĐT nhằm cung cấp thông tin tổng thể tình hình TMĐT giới Việt Nam Trong Phần II bao gồm chương 3,4 & 5, dành nhiều thời gian nghiên cứu phân tích Website công ty dotcom, học nhằm rút chiến lược, chiến thuật cho ứng dụng TMĐT Thương xá Tax Phần III chương kết việc học hỏi kiến thức hoạt động TMĐT Internet nước phát triển kết hợp với tình hình thực tế Việt Nam để đề xuất số giải pháp cho việc áp dụng TMĐT Thương xá Tax Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce Thương mại điện tử hình thái thương mại giới, nước phát triển cho hội để phát triển kinh tế nước tận dụng tiềm kinh tế giới Ở Việt Nam nay, khung quy định phát triển TMĐT chưa có Tuy nhiên, phải thừa nhận Internet nhiều người giới chấp nhận nên phát triển nhanh,chính mà làm nảy sinh vấn đề liên quan đến nhiều lónh vực quan điểm, trị,xã hội,kinh tế,phong tục tập quán …, chí chiến lược phát triển quốc gia Internet vàTMĐT làm nhiều nhà hoạch định sách nước phải tính toán đến việc thâm nhập vào quốc gia mức độ đương đầu Trong giới hạn luận văn, tập trung trình bày vấn đề kinh tế Internet Thương mại điện tử 3/ Phương pháp nghiên cứu : Luận văn vận dụng chủ trương, sách đảng nhà nước trình thực Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, phân tích dự báo điều kiện kinh doanh 4/ Kết cấu luận văn : Đề tài có kết cấu phần chia làm chương phần phụ lục minh họa thêm số : Phần I : Lý luận chung thương mại điện tử Chương : Khái quát thương mại điện tử Chương : Tổng quan ứng dụng thương mại điện tử nước Việt Nam Phần II : Ứng dụng thương mại điện tử chiến lược phát triển Thương xá Tax Chương : Hiện trạng kinh doanh chiến lược phát triển Thương xá Tax Chương : Chiến lược phát triển thương mại điện tử Thương xá Tax Chương 5: Rủi ro, Bất trắc Phần III : Một số giải pháp ứng dụng phát triển thương mại điện tử Thương xá Tax Chương : Các giải pháp Phần phụ lục : - Phụ lục 1: Con số minh họa doanh thu thương mại điện tử giới qua hình thức kinh doanh B2B ; B2C số người sử dụng Internet giới - Phụ lục 2: Con số Minh họa tổng doanh thu thương mại điện tử Châu giới Một số dự báo cho tương lai - Phụ lục 3: Con số minh họa doanh thu quảng cáo qua Website - Phụ lục 4: Những lý người ta mua hàng qua mạng mặt hàng bán … - Phụ lục 5: Minh họa “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình ứng dụng TMĐT ” - Phụ lục 6: Minh họa công ty Dotcom phát triển - Phụ lục 7: Cửa hàng Ảo qua mạng khác cửa hàng truyền thống - Phụ lục 8: Minh họa số hình thức toán điện tử Internet Trình bày ý tưởng xây dựng Website Thương xá Tax - ý tưởng xây dựng trang chủ - ý tưởng xây dựng trang sản phẩm … Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Internet : mạng toàn cầu cho phép máy tính người dùng toàn cầu chia sẻ thông tin, nối kết trực tiếp với Nó cho phép máy tính mạng máy nối kết với cách hiệu mà không cần quan tâm đến cấu trúc, tốc độ, địa dư nguồn gốc Internet : mạng máy tính phạm vi toàn cầu; không thuộc sở hữu ai; môi trường để tổ chức, công ty, cá nhân kết nối; chia sẻ tài nguyên giao tiếp lẫn nhau; kho tàng chí tuệ loại người; Internet tạo đột biến phương thức hoạt động xã hội loại người; tảng kinh tế số xã hội tri thức Chuẩn giao tiếp Internet TCP/IP Năm 1960, Dự án ARPANET quốc phòng Mỹ nhằm nối kết máy tính quân liên bang Thiết kế theo cách, phần mạng bị phá hủy, máy khác hoạt động bình thường Năm 1986 ủy ban khoa học quốc gia xây dựng mạng NSFnet sở công nghệ APRANET để nối kết trường đại học phô thông Mỹ Năm 1987 - NSFnet không chuyển tải lượng thông tin lớn UBKH QG cho đời mạng mạnh hơn, Internet Năm 1990 phát minh trang Web, đến 1991 Website đời tạo bước phát triển nhảy vọt Internet Intranet : mạng riêng tổ chức, doanh nghiệp, mạng đối ngoại mà công ty dùng để phân phối thông tin cho số đối tác kinh doanh mình, phân phối thông tin truyền liệu phận tổ chức Intranet sử dụng cộng nghệ Internet WWW (World Wide Web) hay nói ngắn gọn gọi Web, dịch vụ thông tin quan trọng Internet WWW sưu tập khổng lồ tư liệu lưu trữ máy tính khắp toàn cầu, cụm trang thông tin bố trí thường trực mạng Thông tin Web thông tin đa thể, siêu văn cho phép người dùng từ móc nối tới nguồn tin khác Phần lớn website truy cập tự Web site cụm trang thông tin bố trí thường trực mạng, tập hợp trang Web (Web Pages) Website tạo phủ, trường học, công ty, tổ chức cá nhân Trang Web tài liệu Web, Web page bao gồm văn bản, hình ảnh,âm thanh, video hình ảnh động v.v… Các trang web kết nối siêu liên kết (hyperlink) hay chương trình định sẵn Máy chủ chứa Web (Web Server), Địa website, URL (Uniform Resource Location) qui ước cách xác định địa website Ví dụ www.thuongxatax.com EDI : chuẩn cho việc thông chuyển giao thông tin máy tính, thường từ mạng riêng công ty Internet tạo sở hạ tầng cho TMĐT toàn cầu Dựa vào mạng Internet lónh vực TMĐT nhanh chóng xây dựng hệ thống kinh doanh , với Website, kinh doanh qua mạng tạo phương thức kinh doanh mới, mang lại lợi ích cho người Có thể nói phát triển Internet TMĐT, kinh tế toàn cầu hóa Thế kỷ 21, kỷ công nghệ : Công nghệ thông tin với công nghệ viễn thông, mà thành phần cấu thành quan trọng mạng Internet ngày góp phần làm thay đổi mặt giới, đưa nhân loại vào “Nền kinh tế Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH 97 GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce -Hơn80%muasắmtrênmạngđược thựchiệntạicác nước có số ngườisử dụngInternethàngđầu giới -TheoNielsenNetRating:(www.nielsen-netrating.com),số ngườisử dụngInternettạinhà mộtsố nướchàngđầu (5/2000): Mỹ: 167,1triệu(71%dânsố) Đức: 24,6triệu (31%dân số) Anh: 22,6triệu (44%dânsố) Ý: 16,8triệu Úùc: 9,2triệu(45%dân số) Singapore: 2triệu (70%dân số) THỰC SỰ HỌ MUA NHỮNG GÌ ? Bảng : Tỷ lệ % người dùng Internet vào cáctrang WebThương mạiĐiệntử,từngquốcgia Đài Loan Hồng Kông Singapore Hàn Quốc 62.40% 62.60% 63.20% 66.40% Đức 68.40% Pháp 71.00% Mỹ 73.10% Anh 74.30% NguồnNetvaluetrongPC,tháng8/2001 Danhmục cácmặthàngthườngmualà :Sách,CD,âmnhạc,phầnmềm Dosự tiếnbộ côngnghệ, cácmặthàngcần xemxétcũngsẽ bánđượctrênmạngnhư:Quầnáo, thờitrang,trangsức,sảnphẩm chămsócsức khoẻ làm đẹp Qui trình mua hàng Certificate&keys Thanh toán Cybercash,SSL,Visa,SET Yêu cầu Vậnchuyển Hoàn tấtbán hàng Xử lý đơnhàng Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa Shopping cart SQL, Access Tồn kho Oracle,DB-2 Máychủ thực hiệntácvụ TMĐT Web server iCat Kế toán GreatPlains CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 98 E- commerce PHỤ LỤC NHỮNG DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH ỨNG DỤNG INTERNET & THƯƠNG MẠI ĐIỂN TỬ TẠI VIỆT NAM Công nghệ thông tin công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trở thành công cụ cạnh tranh doanh nghiệp thời đại ngày Đánh giá phát triển công nghệ thông tin quốc gia, trước hết phải nhìn vào mức độ ứng dụng công nghệ thông tin nào? Có thể khẳng định đa số doanh nghiệp Việt Nam mức độ bắt đầu nối mạng, đầu tư vào số phần mềm quản lý doanh nghiệp kế toán để quản lý hoạt động nội doanh nghiệp 1/ Công ty công nghiệp cao su Miền Nam, bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin năm, nối mạng từ xí nghiệp công ty nối mạng số phận kỹ thuật để sử dụng chung liệu, báo cáo vật tư trong nhà máy để lập kế hoạch sản xuất cho kịp thời Tiện lợi, phòng kỹ thuật gửi báo cáo, thông tin kết thí nghiệm, số liệu, kỹ thuật sản xuất chất lượng sản phẩm cho nhà máy 2/ Công ty TNHH Giấy Sài Gòn, bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin năm, Cty ứng dụng phần mềm quản lý hành kế toán Qua ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tốt hơn, thông tin minh bạch tiết kiệm chi phí, số lượng kịp thời xác, giảm bớt nhiều khâu trung gian quản lý giảm 1/3 số lượng nhân viên Ngoài việc ứng dụng tin học vào quản lý nhân sự, kế toán, hàng hóa, liệu … có DN sử dụng công cụ để thực trao đổi, mua bán Đa số DN có nối mạng Internet chưa ứng dụng TMĐT thực Theo DN, lý quy mô DN nhỏ, mức độ ứng dụng xã hội hóa CNTT Việt Nam chưa cao Tuy nhiên, chuyên gia TMĐT cho môi trường cạnh tranh nay, đặc biệt nhiều DN muốn vươn thị trường nước ngoài, ứng dụng CNTT trình độ cao điều kiện tiên để giành cạnh tranh 3/ Công ty liên doanh Sony Việt Nam, tiêu biểu cho thành công ứng dụng thương mại điện tử VN Tháng 3/2000 Cty mở trang chủ www.sonytyle.com.vn cho chương trình bán hàng qua mạng, nhắm vào khách hàng Việt kiều khách nước muốn mua hàng Sony VN tặng cho người thân VN Kết trung bình hàng tháng có khoảng 80 -100 đơn đặt hàng mua Tivi màu, đầu máy video, máy nghe nhạc … Năm 1995, Cty có phòng điện toán thành lập với nhiệm vụ : Giải cố mạng – Viết phần mềm ứng dụng cho phận kinh doanh, kế toán bảo hành Dần dần, Sony xây dựng mạng diện rộng, kết nối từ trụ sở với chi nhánh Toàn báo cáo tình hình kinh doanh, phân phối hàng thực qua mạng Từ năm 2000, Sony xây dựng mạng nối kết với hệ thống trụ sở văn phòng tập đoàn Sony toàn cầu Thông tin liên quan đến chiến lược kinh doanh, sản phẩm … cập nhập liên tục Riêng phòng ban có trang chủ riêng để đưa lên thông tin 4/ Điểm qua Cty dotcom Việt Nam : Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 99 E- commerce + Siêu thị Vietnam.Cybermall VASC Thiên Phát ; Siêu thị CGroup Trung tâm tin học Huy Anh ; Siêu thị Mua Bán công ty Mua Bán “bách hóa tổng hợp” mạng Tại địa www.cgroup-vn.com siêu thị Cgroup có 80 chủng loại hàng dịch vụ khác nhau, phần lại có hàng chục, trăm mặt hàng nhiều nhà SX để khách hàng thoải mái lựa chọn Như thực phẩm, quần áo thời trang, đồ mỹ phẩm, xe gắn máy nhiên,tốc độ truy cập chậm phải qua không 10 lệnh để chọn mua hàng + Website www.tvc.com.vn có 1000 mặt hàng gạo, đồ uống, bánh kẹo… Ngoài thực dịch vụ toán thay khách hàng cước phí điện, nước, điện thoại + www.nguyenkim.com kinh doanh 3000 sản phẩm kim khí điện máy, điện gia dụng Tại website này, bạn tham quan sản phẩm nhà sản xuất lớn: JVC, Sony, National, Toshiba, Daewoo Sharp + Siêu thị Bluesky công ty Nhật Quang với địa www.bluesky.com.vn giới khách hàng thuộc giới tin học, khách chọn từ máy tính nội địa CDS đến sản phẩm hãng tiếng Compact, IBM, Epson, máy photo, máy scanner đến máy ảnh số, thiết bị mạng, lưu điện hay phần mềm ứng dụng + Các website bán sách uy tín Việt Nam : www.minhkhai.com.vn, www.hanoibook.com www.xunhasaba.com.vn, www.fahasa.com, Với khoảng 3.500.000 cuốn, khách hàng tìm loại sách Ngoài ra, cửa hàng sách gửi tin định ký đầu sách, ấn phẩm vào địa email theo yêu cầu khách hàng Nhìn chung, dịch vụ mua bán mạng phần đáp ứng nhu cầu khách hàng tiện lợi, dễ tìm, hàng phong phú, giá phải chăng… Có thể thấy mua bán hàng giao dịch qua mạng phương thức DN áp dụng nhằm mở rộng thêm kênh phân phối SP kênh truyền thống trước Xét tính hiệu quả, phần lớn nhà cung cấp cho việc mở cửa hàng mạng để tăng cường dịch vụ khách hàng phổ cập thêm hiểu biết SP, nhãn hiệu Cty khách hàng Kênh phân phối mang ý nghóa giao tiếp quảng bá cho Cty nhiều ý nghóa kinh tế So sánh với khái niệm “thương mại điện tử” dịch vụ mua bán hàng mạng thời điểm dừng mức độ sơ khai Các nhà cung cấp làm nửa vòng tròn giao dịch thương mại điện tử Cái khó hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa cho phép việc toán qua mạng thẻ tín dụng hay chuyển khoản gián tiếp, khách hàng Việt Nam chưa quen với hình thức mua bán hàng qua mạng, thu nhập thấp nên không mua bán nhiều thường xuyên, Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 100 E- commerce PHỤ LỤC KHÔNG THỂ HỦY HOẠI NỀN KINH TẾ INTERNET Sự sụp đổ hàng loạt công ty dotcom không điềm báo cho sụp đổ kinh tế Internet Thực tế, nghiên cứu cho thấy, TMĐT trở thành cách mạng công nghiệp kỷ 21 Theo nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu TMĐT, kinh tế Internet tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Cty thành lập Cty thành lập từ trước thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trực tuyến mạng Theo Tiến só Anitesh Barua, chuyên gia tư vấn hệ thống thông tin trung tâm, kinh doanh điện tử tiềm ẩn tài chưa khai phá Ông tin tưởng rằng, hiệu TMĐT kinh tế công nghiệp quan trọng kinh tế nông nghiệp Công ty quản lý mạng Internet WebMergers.com cho biết, tháng 4/2001 có khoảng 55 Cty Internet bị phá sản, nâng tổng số Cty bị phá sản lên số 435 Cty kể từ tháng 1/2000 Sự sụp đổ hàng loạt Cty dotcom hủy hoại kinh tế Internet Thực tế, nghiên cứu cho thấy, TMĐT trở thành cách mạng công nghiệp kỷ 21 Nền kinh tế Internet tiếp tục phát triển mạnh mẽ Nền kinh tế dotcom không sụp đổ Ông Barua tiến hành thảo luận nhằm đưa hình thức kinh doanh mới: gói dịch vụ dành cho giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) Các dịch vụ thiết bị trọn gói, giá khởi đầu 10.000 USD, thiết kế nhằm hỗ trợ việc thực kinh doanh trực tuyến mạng dịch vụ phát sinh từ Và theo ông, tồn Cty dotcom hiển nhiên lại phần nhỏ tổng thể kinh tế Internet Các phương tiện truyền thông đại chúng thổi phồng mức sụp đổ Cty dotcom Nền kinh tế dotcom không sụp đổ Điểm xuất phát tốt Trung tâm nói hoàn thành nghiên cứu với trợ giúp 1200 DN có quy mô lớn, nhỏ trung bình Mỹ, châu Âu Nghiên cứu tập trung vào ảnh hưởng tích cực Internet hoạt động KD hàng ngày Nghiên cứu không đề cập đến vấn đề bán hàng trực tuyến mạng mà đề cập đến việc Cty tiến hành quy trình KD Internet, tổ chức hoạt động cách có hiệu hay không Một ví dụ, công ty lớn triển khai công nghệ Internet (như cải tiến dây chuyền cung cấp) cải tiến từ 13-21% tình hình tài (bao gồm doanh thu đầu người, lợi nhuận ròng khoản thu hồi từ nguồn vốn đầu tư ) Khi nói Cty có hàng tỷ USD, điều có nghóa khoản tiền quan trọng tăng cách đột ngột so với đầu tư ban đầu Internet có ảnh hưởng lớn DN nhỏ, DN đối mặt với khó khăn sở hạ tầng DN lớn Những DN nhỏ áp dụng Internet vào hoạt động KD giành thị phần lớn khẳng định rõ tồn mình, chí giành nhiều thị trường Trong nghiên cứu, DN nhỏ (với doanh thu hàng năm thấp 10 triệu USD) cải tiến 40-50% tình hình tài Tất điều có ý nghóa gì? Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 101 E- commerce Nền kinh tế Internet ảnh hưởng đến bạn Một vài người cảm thấy hài lòng với TMĐT khách hàng mua sản phẩm quen thuộc với giá rẻ hơn, với dịch vụ bán hàng tốt Đó nhờ trình cải tổ Cty sở hiệu Internet TMĐT ý đến nhiều có ngày nhiều dịch vụ tiến hành qua Internet Những người khác lại nhìn nhận kinh tế Internet với tư cách người làm thuê Họ lo ngại Internet sợ công nghệ Internet làm cho họ việc Nhưng vấn đề mấu chốt làm để tìm cách thức áp dụng công nghệ để làm cho bạn trở nên quan trọng công ty bạn khách hàng bạn BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DOT-COM Hiện nay, có công ty dotcom tồn qua khủng hoảng, mà ăn nên làm Đối với họ, câu hỏi có lãi, mà lãi Điểm qua sáu doanh nghiệp thương mại điện tử làm ăn có lãi, phân tích để tìm nguyên nhân giúp họ thành công Sharperimage.com Sự thành công công ty The Sharper Image không gian trực tuyến cho hai nhân tố chính; đề xuất có giá trị lượng dự trữ lớn Dòng sản phẩm Sharper Image, với lợi thương hiệu gây dựng từ lâu nên có khả thu hút khách mua hàng Web tới thăm mua hàng từ trang Web Sharperimage.com Ngược lại, nhiều nhà bán lẻ qua Internet nhận muộn khách ghé xem trang Web mà không mua hàng sản phẩm chào bán giống sản phẩm mà họ mua dễ dàng nơi đâu "Đề xuất có giá trị, chào hàng The Sharper Image có phương cách độc đáo" - nhà phân tích Paul Ritter hãng bán lẻ trực tuyến Yankee Group nói "Họ chào bán sản phẩm mà khách hàng khó tìm thấy có site bán lẻ trực tuyến khác." Doanh thu bán hàng trực tiếp Sharperimage.com tăng đáng kể tài khóa 2000, đạt 60,2 triệu USD tăng 111% so với tài khóa 1999 Thêm vào đó, số lãi ròng công ty thu lên tới 17,4 triệu USD tăng 87% Nói cách khác, giá trị cổ phiếu Sharperimage.com sau năm tăng thêm 1,33 USD Ritter, Sharperimage.com có kế hoạch nhằm gia tăng lợi nhuận cách bán nhiều sản phẩm riêng Sharper Image so với SP Cty khác Gần Sharperimage.com thông báo việc mở cửa hàng trực tuyến Châu Âu Anh Homestore.com Một công ty dot-com thành đạt khác hãng kinh doanh bất động sản trực tuyến khổng lồ Homestore.com với thống trị trở thành địch thủ ghê gớm Cty muốn bước chân vào thị trường nhà đất mạng Homestore.com gồm nhiều Website bất động sản Trong đó, riêng Realtor.com cung cấp danh mục 1,4 triệu nhà cần bán Ngoài ra, có HomeFair.com, chuyên cung cấp dịch vụ xây cất, chuyển nhà Mặc dù hãng kinh doanh hoạt động theo kiểu điển hình, Homestore thúc đẩy quan hệ đặc biệt với Hiệp hội quốc gia nhà buôn bất động sản (của Mỹ) để trở thành Website bất động sản có số người truy cập nhiều Internet Tuy nhiên, việc làm ăn có lãi tổng lãi suất Homestore thực điểm tạo khác biệt công ty dot-com Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 102 E- commerce Homestore.com kết thúc năm kinh doanh với doanh thu tăng 213% số lãi thu doanh thu quý bốn khaỏng cent cổ phần Năm 2001 này, công ty ước tính tổng thu nhập đạt khoảng từ 340-350 triệu USD số lãi quy ước cổ phần đạt khoảng 37-40 cent Làm để Homestore thoát khỏi khủng hoảng? Công ty thực theo phương châm kinh doanh cổ điển : Nếu bạn không muốn đối đầu với đối thủ bạn, mua Với nguyên tắc đó, Homestore xây dựng nên quyền lực với hàng loại vụ sát nhập lớn, bao gồm vụ mua Move.com gần Homestore.com thúc đẩy mối quan hệ với America Online, để Homestore hãng Mỹ độc quyền cung cấp dịch vụ nhà xây cất nhà American Online Landsend.com Công ty chuyên KD quần áo qua mạng Lands'End Cty "ăn nên làm ra" không gian ảo Theo Landsend cho biết, Cty bắt đầu có lãi từ năm 1995 Các nhà phân tích đánh giá cao điều hành công ty lónh vực dịch vụ khách hàng, đặc biệt khả tạo điều kiện để thỏa mãn khách hàng họ mua sắm mạng Website đưa số chức trực tuyến có giá trị, ví dụ thông báo thống kê lượng hàng hóa, dịch vụ theo dõi mua sắm "người chợ riêng" - dạng tư vấn - để giúp đỡ khách hàng tìm mặt hàng đặc chủng Những điều giúp doanh thu bán hàng qua Internet Landsend.com tăng gần 60% tài khóa năm 2000, từ 138 triệu USD lên tới 218 triệu USD Trong báo cáo tài năm 2000, công ty hy vọng tổng doanh thu tiếp tục tăng trưởng Landsend.com dự tính mức thu nhập bình quân cổ phần tăng 20% tài khóa năm tới Gần đây, hãng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp Andersen thăm dò khách hàng TMĐT, gần nửa cho biết hãng có Website bán lẻ trực tuyến lẫn cửa hàng truyền thống cung cấp dịch vụ khách hàng tốt Hơn ba phần tư câu trả lời nói họ tiếp xúc với nhà phân phối hai hình thức trực tuyến trực tiếp Đây lời nhắc nhở TMĐT thay đổi tới kể từ ngày mà mốt VictoriasSecret.com VictoriasSecret.com bắt đầu trình kinh doanh mạng trình diễn thời trang trực tiếp mạng năm 1999 với số lượng người truy cập lên tới 10 triệu người, 10 tuần tiếp theo, số 500 triệu Kể từ đó, công ty chi nhánh Intimate Brands (NYSE : IBI) tạo nên nét riêng biệt cách xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững, cá nhân hóa, giúp cho việc thu hút khách hàng đến với cửa hàng Victoria's Secret "Họ đặc biệt thành công việc kết hợp loại hình dịch vụ, từ danh mục hàng, chăm sóc khách hàng, Website, gian hàng Tất kênh bổ sung cho cách có hiệu quả, với mục tiêu tăng thêm lợi nhuận cho Victoria's Secret." - O'Leary cho biết "Tích hợp liệu sản phẩm thống kê khách hàng mua bán với liệu theo dõi trình mua sắm cá nhân khách hàng giúp VictoriasSecret.com tăng lượng hàng bán mức chi tiêu bình quân khách hàng." VictoriasSecret cho biết họ làm ăn có lãi thực thể trực tuyến tách biệt, góp phần nâng cao hình ảnh chung Intimate Brands EddieBauer.com "Để phát triển môi trường TMĐT mới, Cty bán lẻ qua mạng phải tích hợp thông tin khách hàng việc thống kê hàng hóa vào tất dịch vụ xem tương tác khách hàng hội để học hỏi Đây lý thành công EddieBauer.com." Ông O'Leary cho biết Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 103 E- commerce "Nếu muốn mua hàng từ EddieBauer.com, nói với đại diện họ qua Website người biết làm Web trao cho thông tin sản phẩm cụ thể Điều đòi hỏi phải xây dựng sở liệu thống nhất." Việc bán hàng trực tuyến EddieBauer.com sinh lợi năm 2000 họ hy vọng đạt điều năm 2001 Hoạt động thương mại điện tử công ty quý năm 2000 đạt mức tăng trưởng 120% Việc mở rộng quan hệ khách hàng EddieBauer.com giúp công ty giảm việc khách hàng chuyển sang mua hàng nhà bán lẻ trực tuyến khác "Mỗi họ gợi ý mặt hàng làm cho thích mua họ đưa chế giá linh hoạt" - ông O'Leary nói - "Nếu mặt hàng bán phù hợp với tôi, chứng tỏ họ nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn hóa" Cheap Tickets Một hứa hẹn hấp dẫn kinh doanh trực tuyến khả cho phép khách hàng có so sánh tổng quan giá Kết có nhiều hãng lâm vào tình cảnh bất lợi : khách hàng tới gian hàng để xem xét sản phẩm, sau truy cập Internet để mua với giá rẻ Tuy nhiên, Cty môi giới du lịch Cheap Tickets sử dụng Website để kinh doanh trực tuyến không vướng phải vấn đề Những doanh nghiệp thu lợi từ giao dịch với hãng hàng không hay khách sạn cách giới thiệu cho khách hàng nơi phục vụ tốt, với giá hợp lý Bằng cách này, họ thu lợi từ hãng hàng không khách sạn, giảm thiệt hại cho đơn vị thừa ghế phòng Kết thúc năm 2000, hoạt động kinh doanh trực tuyến Cty tăng trưởng 78% so với năm trước, đạt 255,4 triệu USD tổng doanh thu Cty cho biết lượng giao dịch Website tăng trưởng nhanh dịch vụ khác Cheap Tickets Việc cần làm site bán vé du lịch Cheap Tickets họ phải tiếp tục ngăn không cho khách hàng truy cập vào Website hãng đại lý du lịch cạnh tranh Theo ông O'Leary, site du lịch cần bắt đầu học theo kiểu Website tương tự Eddie Bauers hay Victoria's Secrets sử dụng Ông O'Leary nói "Họ cần phải tìm hiểu khách hàng từ tất giao dịch đẩy mạnh mối quan hệ với khách hàng" Theo đánh giá Liza Henderson, phó chủ tịch Telechoice Inc (một Cty tư vấn Tulsa, Okla) TMĐT toàn cầu phát triển, Cty liên kết mạng cố gắng đưa ứng dụng Cty cung cấp ứng dụng tăng cường việc xây dựng mạng liên kết toàn cầu Một số nhận xét Cty dotcom BIỂU ĐỒ KÍCH CỢ Tìm thấy kích cỡ quần áo Web khó cách để thử Thậm chí có site TMĐT sử dụng xếp theo hệ thống cỡ : cỡ site cỡ site Do đó, trước mua sắm quần áo trực tuyến, khách hàng thường cần biểu đồ kích cỡ Gymboree.com – Thực tốt : biểu đồ kích cỡ Gymboree minh họa định hướng tập trung khách hàng tạo kinh nghiệm khách hàng tốt, khách sử dụng biểu đồ kích cỡ nhấp vào để chọn đồ trẻ em Gymboree giúp khách khỏi rắc rối cách hỏi giới tính, size đến áo len, áo vét, bé nam,nữ … Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 104 E- commerce TRANG CHỦ Trang chủ có nhiệm vụ độc tạo ấn tượng tốt cho khách hàng: Trang chủ phải truyền tải nhanh, nói Swissarmy.com -Thực tồi Swissarmy.com -Sau cải tiến cho khách biết họ site họ làm Giải thích rõ ràng mục đích site đẩy mạnh tốc độ đưa khách hàng đến mục đích họ Nếu kinh nghiệm quản trị trang chủ tồi khách bỏ Được đánh giá Mark Hurst vào ngày 28/5/1999 : Khách đến Swissarmy.com phải qua trang biểu tượng, hình ảnh + nút định hướng site mô tả hình ảnh không ghi chữ, khách khó khăn việc định hướng site + Một đường tồi tệ quanh site Phải có trí nhớ tốt nút giống + Nếu kiên nhẫn qua trang hình ảnh tải chậm, có kết nối Ghi ”mua ngay” đặt hàng từ REI.com, kèm với ảnh logo Được đánh giá Jen Schaeffer vào ngày 3/5/2000 Thiết kế lại site, bỏ phần trang trí biểu tượng thừa + nút định hướng site kết nối chữ rõ ràng có gạch + Không đưa khách đến site khác để mua hàng Chỉ dẫn rõ mua site chi nhánh + Nhưng nên làm cho hình ảnh SẢN PHẨM đưa nhấp vào đưa khách đến trang trả lời sản phẩm BUÔN BÁN Khách hàng rời khỏi trang web sản phảm không trưng bày rõ ràng Trong buôn bán việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa hấp dẫn , cách sử dụng tốt khía cạnh cốt lõi để thu hút khách hàng Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ Ninewest.com -Thực tồi 105 E- commerce Guess.com –Thực tốt Được đánh giá Jen Schaeffer vào ngày 16/4/2000 : Được đánh giá Jen Schaeffer vào ngày 16/4/2000 : Guess.com lôi kiểu sống khách Cung cấp giá Ninewest.com thiết kế trang tồi làm ẩn giá hàng gây chữ kết nối rõ ràng đến trang SP tương ứng khó khăn cho khách +Trên trang chủ thấy kết nối đến“For her” : áo vét, váy +VDTsandal màu đen gọi”Garyn”giá $59.00 ĐẶ : TÊN thườn giầy đế mềm đế “Getaway còĐặt tên rõ ràng cho sả”Angell”trênđề “SALE”n biệt với hàg,g khác Kết nốing.nDùng hìnhEssentials” cho mà n sandal giảm giá gọi n phẩm site để phâ để tìm giá n c nam nữ, trangtrọy đoán trước đượảnh sảnu mua quan nà c nhu cầ phẩm khácg đặt tên, làmo trangcsản phẩm.lòng đến với sản phẩm trang phụ h phải nhấp phiền h khó khôn sắm SP thích hợp + Thay để từ “SALE” gạch giá cũ điền giá bên cạnh Hình ảnh tên sản phẩm nhấp vào được, đưa đến phần+ Guess cảcấp đầtrang Getaway nói rõo sựnhứng tốt giá cao,mua site cung i thiện y đủ thông tin tạ mó hàng thú Tạo bước thừa ngăn khách biết hàng giảm giá sắm trang đưa khuyến cho khách mua nhiều Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ Gloss.com -Thực tồi Được đánh giá Christine Yu vào ngày 8/2/2000 : Gloss.com làm phiền khách hàng Sản phẩm không đặt tên rõ ràng không nhấp vào hình ảnh SẢN PHẨM : Hình ảnh : khách mua dầu thơm nhấp vào ‘Fragrances’ trang chủ Gloss đưa hình ảnh cụ thể, loại dầu thơm có hương vị khác không đặt tên mà có số, người mua khó khăn việc tìm tên sản phẩm Do buộc khách tự tìm thông tin họ muốn, Gloss làm nản lòng khách hàng Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa 106 E- commerce Neimanmarcus.com -Thực tốt Được đánh giá Liz Bennett vào ngày 21/1/2000 Neimanmarcus.com giúp khách mua sắm dễ dàng tìm thấy gian hàng dựa vào kết nối đặt tên + Đặt tên sản phẩm xác rõ ràng tránh nhầm lẫn, Hình ảnh giúp khách hiểu biết lớn mua sắm + Nhấp vào hình ảnh đưa đến phần site, cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 107 E- commerce PHỤ LỤÏC XÂY DỰNG CỬA HÀNG ẢO Thiếtkế cửa hàngtrên mạng 1/Giảipháptrọngói +Vídụ:store.yahoo.com +Họ cungcấpsẵn cácgiảiphápvề e-commercevà mờithamgiavào1portalcủahọ +Chiphíthaổitừ vàitrămUSDđếnvàingànUSD/tháng - Mộtsố nơicungcấpsẵn phần mềm để bạn thiếtkế bảo trú websiteTMĐTtrênservercủa họ +Vídụ :www.multiactive.com +Họ cungcấpphầnmềmcó chứcnăngkếtnốivớihệ thốnghạ tầngsẵncó họ (thanhtoán, giao nhận,đặthàng ) +Cầnlàmlà dựavàocácmẫucó sẵm dạngtemplaterồi cungcấp thôngtinvề SP +Cuốicùnglà chọngiảiphápbảotrú trênmáychủ nhà cungcấp +Có rấtnhiềucácphầnmềm nhưvậanglưuhànhtrênthịtrường Trịgiá trungbìnhkhoảngvàitrămUSD - Thuận lợi +Trìnhbày hàngbántrong1“chợ” có sẵn,bạncó ngay1số khách khithànhlập +Bạnkhôngcầnbiếtnhiềuvề lậptrình, thiếtkế webhaylàmtiếpthị +Đầutưtốithiểu +Đâylà giảiphápthíchhợpchonhữngnhà kinhdoanh‘tạigia’ - Hạn chế :Tuântheokhuônmẫunênbịhạnchế tínhsángtạo -Các yêu cầu: +Bạnchỉcầncungcấp thôngtinvề SP,cácdịchvụ khác dophíacungcấp đảmtrách +Mức niêmyếtcó thể từ vàitrămđếnvàingànsảnphẩm cùnglúc +Bạncó thể yêucầuthaổicácgóidịchvụ khikinhdoanhpháttriển +Bạncũngcầncó mộttài khoảntrênmạng Đăngký ngânhàng, ISPhaycácsitecungcấp dịchvụ nàytrênInternet www.1stworldcardservice.com cung cấp dịch vụ mở tài khoản người bán cho nhà kinh doanh quốc tế -Cácnhà cungcấpgiảipháptrọngói miễnphí: +www.bigstep.com +www.econgo.com +www.freemerchant.com +www.justweblt.com 2/ Giải phápdo thương xá TAX thiếtkế -Chủ độngthiếtkế riêngwebsitecủa TAXvà tổ chứccáccơsở hạ tầngtheoý riêng -Nhữnggìthươngxá Taxcần: +Tàikhoảncủathươngxá Tax(MerchantAccount) +Phầnmềm nhậnđặthàng, thôngbáogiaohàng, theodõigiaohàngvà nhậnthanhtoán +Các dịchvụ kháchhàng +Chươngtrìnhgắn bó vớikháchhàng(loyalty program) (3)-Chiphíđầu tưthaổitùy theomụctiêukinhdoanh :Trungbình,phảichikhoảngvàitrămtriệu để thiếtlậphệ thốngvà mộtsố vốnlưộngtươngđươngđể vậnhànhKD (4)-Cácthànhphầnchủ yếucủamộtcửa hàngtrênmạng -Côngcụ xâydựngvà tuchỉnhcửa hàng(storebuilder): +Giaodiệndạngweb +Khả năngthaổihìnhảnhvà kíchthước +Mô tả sảnphẩm +Khả năngthaổimặthàngbán/giá +Dễ sử dụng -Catalog/cart Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 108 E- commerce +Lưuthôngtinvề mô tả sảnphẩm +Dễ sử dụngvà hiệuchỉnhhình ảnh +Nhiềucấpthưmục +Mộtsố sitecó danhmục nóng(hotlist)và xe muahàng + Catalog Cấutrúcthang ‘Dạngthươngxá (departmentstore) ‘Chủngloại(categories) Nhậpliệuvề sảnphẩm ‘Mô tả tínhchất ‘Thêmhìnhảnh Khả năngcậpnhật:tải lên từ cơsở liệu + Kiểm tra tồn kho “Máếm”tồnkho(phầnmềm) Cơsở liệu Kiểmtratức thì(realtimeverification) Theodõinhật ký giaohàng(DailyBatchprocessing) Tự độngcậpnhật + Xe bán hàng Tínhnăngcầnco: Tênsản phẩm;Giá ô ghisố lượng;Thaổivà cậpnhậtlượngmua;Thuế,vậnchuyểnvà thôngtinvề giaohàng ù Các tínhnăngphụ thêm(khôngnhấtthiết)người:Chiết khấukhuyếnmãi;Danh mục nónggiúptiếtkiệmchongườimua - Qui trình đặthàng : +Emailantoàn +Kếtnốiantoàn(securesocket) +Trangthunhậnthôngtinvề thẻ tíndụng +Thôngbáotiếpnhậnđặthàngbằngemail +Trangwebgiúpkháchhàngtheo dõiviệcgiảiquyếtđơnhàng(giaohàng, vận chuyển) -Thanhtoántứcthì(realtimepayment): +Thẻ tíndụng(creditcard) +Thẻ trừ tiền(debitcard) +Chuyểnngân(escrowservice) +Kiểmtralỗi +Chứngnhậntứcthì +Thựcthivớinhà cungcấp dịchvụ trênInternet:Cardserviceinternational +Lựa chọnthanhtoán Đặthàngquaemail Đặthàngbằngchiphiếuhaygửitiền (bưiện) Dịchvụ chuyền ngân Tiếpnhậnthanhtoánquathẻ tíndụng Thanhtoánthẻ tíndụngtức +Thông báo tiếpnhậnđặthàngbằngemail:thựchiệntự động -Hoàntấtđơnhàng(fulfillment): +Cầnkếtnốivớicáchệ thốngcủa nhà cungcấpsảnphẩm,nhà giaohàng…(đồngthời) +Cầncó hệ thốngđánhsố theodõiđơn hàng Gửisố đơnhàngvà địachỉtrangwebghinhậnthôngtinđặthàngchokháchhàng Tự độngcậpnhậthồ sơkháchhàng +Chophépkháchhàngcó lựachọn -Dịchvụ kháchhàng(customerservice): +Kếtnốiemail +Đường dây điệnthoại nóng (người bán trả chi phícuộcgọi) +Sử dụngthưtrả lờitự động:Autobotresponse(có sẵn trênserver) +Trả lờitrongvòng24giờ Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 109 E- commerce +Nếu bạn khôngthể thựchiệnđượcđiềunày,khôngnênvộivã nhảyvàothịtrường -Môitrườngbảotrú antoàn(securehostingenvironment) Quảng cáo -Banneradvertisement +Địnhdạng*.gif +Địnhdạngvănbản +Khuyếnmãitạicửahàng -Emailtrựctiếp :Opt-inemail(gửikèmđịachỉtrangwebcó quảngcáến hộp thưkháchhàng) -Radio, ấnphẩm,truyềnhình, tặngphẩm Cáctrìnhứngdụngkinh doanh -TrìnhKế toán -Trìnhquảnlý kho -Trìnhthuế giaohàng -Trìnhquản lý quitrìnhcungứng(AIRS) - Extranet(back-end)kếtnốihệ thốngcungứng Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH 110 GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ E- commerce PHỤ LỤÏC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET Giao dịch qua trung gian - Nhà trung gian điều phối giao dịch TMĐT -Bộ phậnxử lý củangânhàngcó kếtnốivớitàikhoản -Nhà trunggiangiữ tàikhoảncủa ngườimuavà ngườibán -Số ID(identity)đượcdùngnhưtiềnsố -Giaodịchsẽ đượcghinhận bởinhà trunggian -Nhà trunggiandùngNFTđể chuyểnngân Giảiquyết Yêu cầu Thanhtoán Ngânhàngngườibán Số ID Ngânhàng người mua Xửlýngoàimạng,antoàn n CyberCash Qui trình giải ngâ Hàng Giaodịchtrên mạng -Máychủ CyberCash(CyberCashserver) Giaodịchvới1trunggian -Máychủ dànhchongườibáncủaCyberCash(CyberCashmerchantserver) -VítiềnCyberCash(CyberCashwallet) -Ngườibánđăngký dùngdịchvụ CyberCash(CyberCashmerchant) -Hệ thốngmạnhhậu cầntài chính(backendfinancialnetwork) Máy chủ người bán Của CyberCash Hệthống xửlý thanhtoán thẻthông thường Đăng ký Merchant Account Ngườibán CyberCashSever VíCyberCash -www.1stworldcardservice.com -Xét duyệtvà cấpMerchant Accounttùythuộc vào đánhgiá củacôtoánđối vớidoanhnghiệpcủa bạn Quitrìnhthanh ngty củaCyberCash Người mua - Các bước: +Bước1:email,tên,têncôngty,login +Bước2:Số liênlạc,địachỉ +Bước3: Thôngtin công ty, doanhthu +Bước4: Thôngtin chủ doanh nghiệp +Bước5:Têncủa ngườiđượcủynhiệmký kếtdịchvụ vớiPlanetPayment +Bước6:Giá dịchvụ Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH GVHD : TS NGUYỄN ĐỨC TRÍ 111 E- commerce +Bước7:Mẫăngký +Bước8:Thôngtinvề thẻ tíndụngvà thanhtoán +Bước9:Cácthôngtinkhác Học Viên : Lê Thị Thanh Hòa CH KHOA NGOẠI THƯƠNG - DU LỊCH ... chung thương mại điện tử Chương : Khái quát thương mại điện tử Chương : Tổng quan ứng dụng thương mại điện tử nước Việt Nam Phần II : Ứng dụng thương mại điện tử chiến lược phát triển Thương xá Tax. .. doanh chiến lược phát triển Thương xá Tax Chương : Chiến lược phát triển thương mại điện tử Thương xá Tax Chương 5: Rủi ro, Bất trắc Phần III : Một số giải pháp ứng dụng phát triển thương mại điện. .. VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.1 – INTERNET 1.2 – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 1.2.1/ Định nghóa thương mại điện tử (e-commerce) 1.2.2/ Đặc điểm thương mại điện tử 1.2.3/ Lịch sử hình thành thương mại điện tử

Ngày đăng: 06/08/2015, 23:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan