Giải chi tiết đề Economy RC VOL 1 - Test 01 - Part 07

25 1.8K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:59

Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao CHỮA ĐỀ ECONOMY RC VOL 1- TEST 01 – Part 07 Câu 153-154 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 153. What does Samuel Stone include in the fax? A. A detailed work schedule B. A job application C. A work agreement D. A letter from the executives C As you will notice, I have sent the contract along with this fax. 153. Samuel Stone gửi gì kèm theo bản fax? A. Một bản lịch trình công việc cụ thể B. Một bộ hồ sơ xin việc C. Một bản hợp đồng công việc D. Một bức thư từ những người điều hành Từ include tương đương với send along with, còn trong đáp án có từ agreement tương đương với contract trong đoạn văn căn cứ  chọn đáp án C Contract (n)= Agreement(n): Hợp đồng Include (n): Gồm, đính kèm ~ Along with: Kèm với Executive (n): Người điều hành 154. What should Mike Brandshaw do by Friday at 6:00 pm? A. Interview the employee B. Reply to the fax C. Schedule an appointment D. Call Samuel Stone B Please read it thoroughly, sign it, and fax it back to our office by Friday at 6:00 pm. 154. Mike Brandshaw nên làm gì trước 6 giờ tối? A. Phỏng vấn nhân viên B. Trả lời bản fax C. Lên lịch trình cho một cuộc hẹn D. Gọi Samuel Stone Với những câu có mốc thời gian như “6: 00pm” thì cứ tìm theo mốc đó trong bài là sẽ thấy đáp án. Hành động đọc, ký và fax lại chính là trả lời – reply to the fax Schedule (n.v): Lịch trình, lên lịch trình Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao Câu 155-156 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 155. What information is discussed in the email? A. A possible merger with another company B. A plan to hire a new director C. A schedule for an upcoming event D. A request to reschedule a meeting C “Subject: Employee Lunch” “I just want to remind you…. Ẻmald Country Club…. bring one dessert” 155. Thông tin gì được trao đổi ở trong bức thư? A. Một sự sáp nhập có khả năng diễn ra với một công ty khác B. Một kế hoạch thuê một giám độc mới C. Một lịch trình cho một sự kiện sắp tới D. Một yêu cầu sắp xếp lịch trình lại cho một buổi họp. Trong tiêu đề đã cho thấy email nói về 1 sự kiện cho nhân viên của công ty, vậy loại các đáp án A, B. Sau khi đọc xong những câu trong đoạn văn căn cứ, ta thấy đáp Merger(n): Sự sáp nhập 2 thành 1, thường nói về 2 công ty Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao án C là đáp án đúng nhất, vì không có yêu cầu thay đổi nào về lịch trình (đáp án D) trong email cả. 156. What will Bob Hopey most likely receive on March 16 th ? A. A promotion B. A retirement gift C. Retirement benefits D. A campaign proposal B “I just want to remind you all that the annual employee luncheon will be held this Friday.” “Also, this year we will be celebrating the achievements of Bob Hopey, the Director of Advertising, who will be retiring at the end of this month” “we are asking each associate to contribute $25 for a goodbye gift. The gift will be handed to him at the luncheon” 156. Bob Hopey sẽ được trao tặng cái gì vào ngày March 16 th ? A. Một sự thăng chức B. Một món quà nghỉ hưu C. Những phúc lợi hưu trí D. Bản đề xuất cho chiến dịch Những từ in nghiêng và in đậm trong đoạn văn căn cứ chính là cơ sở để tìm ra đáp án này. Retirement(n): Sự hưu trí Proposal (n): Bản đề xuất Campaign(n): Chiến dịch Promotion (n): Sự thăng tiến Associate(n): Cộng sự Luncheon(n): Bữa trưa Câu 157-160 Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 157. Why did Katherine Fields write this letter? A. To introduce a special offer B. To remind readers to renew their subscription C. To ask customers about their subscription preference. D. To invite clients to the ceremony. A To celebrate our anniversary , we are offering a special promotion to all our readers: a free three-month subscription. Plus, you will receive our special anniversary issue, which will be published at the end of July. 157. Tại sao Katherine Fields lại viết bức thư này? A. Để giới thiệu một khuyến mãi đặc biệt B. Để nhắc nhở độc giả gia hạn cho đặt báo dài hạn C. Để hỏi ý kiến độc giả về sự ưa thích của họ với việc đặt báo dài hạn D. Để mời độc giả tham dự buổi lễ kỷ niệm Trong câu hỏi, từ “why” và “write this letter” chính là từ khóa của câu hỏi, cho thấy câu hỏi về mục đích viết bức thư. Những từ in nghiêng là từ để phân biệt các đáp án. Sau khi thấy key của câu hỏi, chúng ta đọc lướt trong bài và thấy có đoạn chứa từ “special promotion” đồng nghĩa với “special offer”  chọn A special offer/ promotion(n) : khuyến mãi đặc biệt remind sb to do st: nhắc nhở ai làm gì renew st: gia hạn, làm mới cái gì subscription (n): sự đặt báo/ thuê bao dài hạn ceremony (n)= anniversary (n): lễ kỷ niệm 158. Who will be featured in the anniversary issue? A. A famous rider B. A new employee C. The winner of the race D. The Senior Editor D This special issue will feature an article about Majorie Clemmons, the Senior Editor and founder of Horse and Rider 158. Ai sẽ được miêu tả trong ấn phẩm ngày kỷ niệm? A. Một kỵ sĩ nổi tiếng B. Một nhân viên mới C. Người thắng cuộc trong một đường đua D. Một biên tập viên cao cấp Từ “who” “featured “là key của câu hỏi nhưng từ chỉ đường để tìm ra câu trả lời là “anniversary issue”, chúng ta sẽ lần tìm trong bài theo từ chỉ đường trước, sau đó tìm xem who – ai được featured – mô tả trong đó. Feature (n,v): Mô tả, đặc tính Issue (n): Ấn phẩm Rider (n): Người cưỡi ngựa (kỵ sĩ) Race (n): Đường đua Senior (adj,n):nhân viên cao cấp hơn, người lớn tuổi hơn Editor(n): Biên tập viên 159. According to the letter, how can reader get their comments published? A. By writing a letter online B. By submitting a review online B “ Please visit our website www.horseandrider.com and submit your review electronically.” 159. Theo như bức thư, những người đọc sẽ đưa ra nhận xét của họ bằng cách nào? A. Viết một bức thư online B. Gửi đi một đánh giá online C. Liên hệ với phòng PR D. Gọi Majorie Clemmons Cụm in nghiêng của đoạn văn Electrically(adv) : Một cách liên quan, thuộc về điện, các thiết bị điện Online (adj, adv): Trực tuyến Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao C. By contacting the PR Department D. By calling Majorie Clemmons căn cứ tương đương với nghĩa ở đáp án B – electrically tương đương với online 160. Which of the following is mentioned about Horse and Rider? A. It is the only magazine of its kind. B. It is over thirty years old. C. It is very succesful. D. It is changing owners. C We thank you for your continued support, which has helped us become the most popular horse magazine in the country. 160. Ý nào sau đây nói về “Horse and Rider”? A. Nó là tờ báo duy nhất trong lĩnh vực đó. B. Nó đã có hơn 30 năm tuổi. C. Nó rất thành công D. Nó đang đổi chủ. Các đáp án A, B, D không có trong bài hoặc trái với thông tin trong bài. Đáp án C – very successful tương đương với cụm the most popular … trong đoạn văn căn cứ. Popular (adj)= known (adj): nổi tiếng Câu 161-163 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa Từ mới 161. What can be inferred about the new vitamins? A. They are intended for athletes. B. They are the most popular. C. They are easy to swallow. D. They are not sold in store. A “The vitamins are intended for athletic men and women, who are looking for a vitamin that will replace vital nutrients lost during strenuous exercise” 161. Có thể suy ra điều gì về loại vitamin mới này? A. Nó là để dành cho vận động viên. B. Nó là loại phổ biến nhất. C. Nó rất dễ nuốt. D. Nó không được bán ở các cửa hàng. Các đáp án còn lại không xuất hiện hoặc ngược với Infer(v): suy luận, rút ra To be intended for sb: Dành cho, hương tới ai Vital(adj): rất quan trọng, thiết yếu Strenuous (adj): Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao thông tin đưa ra trong bài, còn cụm “athletic men and women” thì tương đương với “athletes” cật lực, làm việc không ngừng 162. What is not mentioned about the new vitamins? A. They increase performance. B. They were tested on athletes. C. They are cheaper than other brands. D. They have more iron and calcium. C “Of course, health products like Active Essentials vitamins are not cheap” “The new vitamins have been tested on professional athletes”, “”are proven to increase athletic performance”, “HFAE 2020 have more iron, calcium and potassium” 162. Điều gì không được nhắc tới về loại vitamin mới này? A. Nó làm tăng hiệu suất hoạt động. B. Nó đã được thử nghiệm trên các vận động viên. C. Nó rẻ hơn các thương hiệu khác D. Nó có chứa nhiều sắt và canxi. Câu này chúng ta phải tìm xem những từ khóa của các đáp án về đặc tính có trong bài không, chú ý từ “not” vì nó mang nghĩa phủ định. Mention (v): nhẵc tới Performance (n): Sự biểu diễn, hoạt động To be proven: được chứng minh 163. According to the article, how can people receive a discount? A. Place an order online. B. Apply for a membership card. C. Enter a contest. D. Spend a certain amount. B The Health Factory is offering a special 30 percent discount to anyone who purchases the new vitamins with their Health Factory card 163. Theo như bài đọc, làm thế nào mọi người được giảm giá? A. Đặt một đơn hàng online B. Đăng ký một thẻ thành viên C. Tham gia một cuộc thi D. Chi tới một mức nào đó Từ khóa được in nghiêng trong câu hỏi, nhưng từ chỉ đường là discount, chỉ cần tìm theo từ này sẽ lần ngay ra được đáp án Article (n): Bài viết, sản phẩm Membership card : Thẻ thành viên Contest (n) : Cuộc thi Purchase (v): Mua hàng Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao Câu 164-166 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa Từ mới 164. What is the purpose of the letter? A. To complain about service. B. To apply for a membership. C. To discuss a late payment. D. To order a clothing item. A I would like the company to pay for the repair of this item, and to give me about this recent incident. I would like the company to pay for the repair of this item, and to give me a full refund on the cost of dry cleaning all three items. 164. Mục đích của lá thư là gì? A. Để khiếu nại về dịch vụ B. Để đăng ký tư cách hội viên C. Để tranh luận về sự thanh toán chậm. D. Để đặt một sản phẩm quần áo. Với các câu hỏi về mục đích – purpose, thường là câu trả lời sẽ ở đoạn đầu, có thể ở tiêu đề thư, hoặc một vài câu đầu tiên. Purpose (n): Mục đích Complain (v): Phàn nàn Refund(n): Sự hoàn tiền 165. What does Mrs. Applebee request from the company? B I would like the company to pay for the repair of this 165. Bà Applebee yêu cầu gì từ công ty? A. Một hóa đơn Receipt (n): Hóa đơn Appology (n): Sự xin lỗi Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao A. A receipt B. A refund C. An appology D. A coupon item, and to give me a full refund on the cost of dry cleaning all three items. B. Một khoản hoàn tiền C. Một lời xin lỗi D. Một phiếu coupon 166. What does Mrs. Applebee say about Spotless Cleaner’s? A. It has a bad reputation. B. It does not repair clothing. C. It usually provides good service. D. It is the only dry cleaner’s in town C “I have been doing business with Spotless Cleaner’s for three years and have always received excellent service” 166. Bà Applebee nói gì về Spotless Cleaner? A. Nó có tiếng xấu. B. Nó không sửa quần áo. C. Nó luôn cung cấp dịch vụ tốt D. Nó là nhà cung cấp duy nhất trong thị trấn Đọc qua bài đọc, tìm các đánh giá của bà Applebee về cửa hàng và thấy excellent (~ good) service  chọn C Reputation(n): Danh tiếng Câu 167-168 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa Từ mới Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao 167. What does the SDT say about the new service? A. It will decrease travel time. B. It will cost less money. C. It will take a year to complete. D. It will reduce pollution A Studies have been conducted on traffic pattern and it is expected that the new service will reduce commuting time by 25 percent. 167. SDT nói gì về dịch vụ mới? A. Nó sẽ giảm thiểu thời gian đi lại. B. Nó sẽ tốn ít tiền hơn. C. Nó sẽ mất một năm để hoàn thiện D. Nó sẽ giảm thiểu ô nhiễm. Các đáp án khác không có trong bài hoặc khác nghĩa với thông tin đưa ra, còn ý A – decrease travel time = reduce commuting time Conduct (v): Tiến hành Pattern (n): Mẫu Expect (v) : Mong đợi Commute (v): Đi làm xa bằng ô tô hay tàu điện 168. What is NOT mentioned in the article? A. Commuters should take another route. B. Bus lines 3 and 4 will be closed. C. More studies are planned for July. D. The SDT hired Crane Construction. C A- The SDT has asked all the commuters who drives to work to take 122 Avenue instead of Main Street. B- “will replace bus lines 3 and 4” D – Crane Construction has been contracted to build the new land 168. Điều gì không được nói đến ở trong bài? A. Những người đi làm xa sẽ phải đi đường khác B. Bus số 3 và số 4 sẽ bị ngừng hoạt động. C. Nhiều nghiên cứu sẽ được tiến hành vào tháng 7. D. SDT thuê Crane Construction Câu loại trừ cho câu D ở mục câu căn cứ “has been contracted” nghĩa là được thuê thầu  ~ hired đồng nghĩa với D, loại đáp án D. Route (n): tuyến đường Commuter (n): Người đi làm bằng xe ô tô hoặc tàu do ở xa nơi làm việc Contract (n,v): Hợp đồng, làm hợp đồng, thuê/ hợp tác Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao Câu 169 - 172 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa Từ mới 169. What kind of product does JP Store sell? A. Home furnishings B. Kitchenware C. Clothing D. Office supplies C You don’t have to go to our store to buy clothes. 169. JP Store cung cấp sản phẩm gì? A. Trang trí nội thất trong nhà B. Dụng cụ làm bếp C. Quần áo D. Thiết bị văn phòng Furnishing(n): Trang trí nội thất Kitchenware (n): Dụng cụ làm bếp 170. What will Gold Card holders receive? A. Complimentary catalogues B. A discount on shipping charges C. Special coupon for the store D. An online account A Each month all customers with a JP Gold Card will receive a free catalogue 170. Chủ thẻ Gold Card sẽ được nhận gì? A. Một catalogue miễn phí B. Giảm giá cước phí vận chuyển C. Một coupon đặc biệt trong cửa hàng D. Một tài khoản online Từ khóa ở đây là Gold Card holders và receive nhưng từ chỉ đường tìm ra đáp án là Gold Card, tìm được vị trí đoạn văn có từ này sẽ tìm được đáp án trên, complimentary (adj) ~ free Card holders(n): chủ thẻ Complimentary(adj): miễn phí, kính biếu (khác complement: bổ sung) Charge(n): Cước phí [...]... mới 18 1 Theo như dự báo thời tiết, có điều gì bất thường với thời tiết ngày thứ 7? A Độ ẩm thấp B Gió mạnh C Nhiệt độ cao D Không có mưa Weather forecast (n): Dự báo thời tiết Temperature (n): Nhiệt độ 18 2 Buổi dã ngoại ban đầu được chọn vào ngày nào? A March 21st B March 22nd C March 23rd D March 24th Đối chi u phần dự báo thời tiết và thư thông báo, thời gian thay đổi do có mưa, mà chỉ có ngày March... Câu 19 1 - 19 5 Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao Câu hỏi Đáp Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án án 19 1 Why did Beth Volt A Subject: Details for write the email? Conference on A To outline details for the December 2 conference B To ask an employee to attend the meeting C To inquire about a new software program D To postpone a public relations event Dịch nghĩa Từ mới 19 1 Tại sao Beth Volt... A 1 tuần 1 lần B 2 tuần 1 lần C 1 tháng 1 lần D 1 năm một lần If you are not a card 17 2 Làm sao để những holder and would like khách hàng quan tâm đăng ký thẻ? to become one, then A Lấy một đơn đăng download an application from our ký từ cửa hàng B Gọi dịch vụ khách website, www.jpclothes.com hàng All customers who C Viết thư cho công ty apply online before… D Gửi một đơn đăng ký online Câu 17 3 – 17 5... largest publishing company, Watson Media Inc., which accounts for about 75 percent of the media” 18 0 What is Jackson Polkins’s occupation? A Company spokesman B Financial advisor C Children writer D Publishing assistant Jackson Polkins, the famous children’s writer, has already announced … Câu 18 1 - 18 5 C việc ai đó started st) 17 9 Có thể rút ra điều gì từ bài báo? A Công ty mới sẽ cho rất nhiều công... service 17 4 Which qualification is A required of the successful candidate? A Five years’ experience B Foreign language skill C Cooking certificate D Knowledge of the hospitality sector 17 5 By what date must an applicant submit an application? A June 21st B July 24th C August 15 th D August 24th Câu 17 6 - 18 0 B C Giám đốc bệnh viện D Giám đốc dịch vụ ăn uống Dining Service = Food Service The successful 17 4... rain 18 2 When was the picnic originally scheduled? A March 21st B March 22nd C March 23rd D March 24th Đáp án C B Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Thanks to a warm westerly wind, temperatures are forecasted to be in the high 80’s, about five degree warmer than we might usually expect at this time of the year “Friday March 22: Residents should carry their umberellas because there is an 85 percent... (thuộc sở hữu của ai đó) Resource (n): Nguồn lực Voluntary retirement (n): Hưu trí tự nguyện Operation cost (n): Chi phí vân hành Competitive (adj): Tính cạnh tranh Loss (n): Thua lỗ Struggle (v): Đối mặt Struggle (v): Gắng sức Compete (v): Cạnh tranh Go bankrupt (v): Phá sản Campaign(n): Chi n dịch To be founded: Được thành lập Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao 17 9 What can be inferred C... cơ bản tới nâng cao 17 1 How often will card holders receive the JP Catalogue? A Once a week B Every two weeks C Once a month D Once a year 17 2 How can interested customers apply for a card? A Get an application from the store B Call customer service C Email the company D Submit an online application C D Each month all customers with a JP Gold Card will receive a free catalogue 17 1 Bao lâu chủ thẻ lại... the 17 5 Thí sinh phải gửi hồ sơ xin application and việc trước ngày nào? submit it, along with A June 21st 2 reference letters B July 24th and a cover letter, by C August 15 th July 24, 2 007 D August 24th Qualification (n): Năng lực Hospitality sector (n): Lĩnh vực khách sạn Reference letter (n): Thư giới thiệu Cover letter (n): Thư xin việc Fb: Cô Thanh Hằng – TOEIC từ cơ bản tới nâng cao Câu hỏi 17 6... in line 5 is closest in meaning to: A deficits B fortunes C properties D resources Đáp án A 17 7 According to the article, why are the two companies making the changes? A To induce voluntary retirement B To hire more employee C To reduce operation costs D To remain competitive D 17 8 According to the article, what happened in 19 99? A Watson Media Inc went bankrupt B Charles Duvet Jr started a company C . tới nâng cao CHỮA ĐỀ ECONOMY RC VOL 1- TEST 01 – Part 07 Câu 15 3 -1 5 4 Câu hỏi Đáp án Căn cứ trong đoạn văn để tìm ra đáp án Dịch nghĩa và giải thích Từ mới 15 3. What does Samuel. will receive a free catalogue 17 1. Bao lâu chủ thẻ lại nhận được một catalogue JP? A. 1 tuần 1 lần B. 2 tuần 1 lần C. 1 tháng 1 lần D. 1 năm một lần 17 2. How can interested customers. ngày nào? A. March 21 st B. March 22 nd C. March 23 rd D. March 24 th Đối chi u phần dự báo thời tiết và thư thông báo, thời gian thay đổi do có mưa, mà chỉ có ngày March 22 nd là

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan