0

Bé học Tiếng Anh qua tranh (Phần 1)

11 1,361 19
  • Bé học Tiếng Anh qua tranh (Phần 1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2015, 04:53

(Xem hình đoán ch )ữ (Xem hình đoán ch )ữ Bé h cọ Bé h cọ ti ng Anhế ti ng Anhế qua tranh qua tranh Ông Già s u t m PHH theo tienganh123,comư ầ Câu 1 • Đây là 3 t ừ ghép t các ừ t đ n.ừ ơ • Bé xem hình tìm các t ừ đ n, r i ơ ồ đoán ra t ừ ghép nhé! Answer (Tr l i)ả ờ • Bé nh ớ đ c bao ượ nhiêu t ?ừ Câu 2 • Đây cũng là 3 t ghép t ừ ừ các t đ n.ừ ơ • Bé xem hình tìm các t ừ đon, rôi đoán ra t ghép ừ nhé! Answer • Bé nh ớ đ c bao ượ nhiêu t ?ừ Câu 3 •Đây cũng là 3 t ghép t các ừ ừ t đ n.ừ ơ •Bé xem hình tìm các t đon, ừ rôi đoán ra t ừ ghép nhé! Answer (Tr l i)ả ờ • Bé nh ớ đ c bao ượ nhiêu t ?ừ Câu 4 • Đây l i là 3 t ạ ừ ghép t các t ừ ừ đ n Nh ng ý ơ ư nghĩa xa h n .ơ • Bé xem hình tìm các t đon, ừ rôi đoán ra t ừ ghép nhé! (Answer) câu 4 • Bé tìm ra và nh đý c ớ ợ bao nhiêu t ừ ? Câu 5. What is this? (Đây là cái gì ?) • Xem hình Bé nghĩ đ n c nh và v t gì đây?ế ả ậ • Hãy ch n ch cái đi n vào đ tìm ra t ch v t trênọ ữ ề ể ừ ỉ ậ [...]...(Answer) Đáp án Câu 5 • Bé đã đoán ra từ này chưa ? • Mừng + tiền = tiền mừng ( tiền “lì xì” đấy . )ữ (Xem hình đoán ch )ữ Bé h cọ Bé h cọ ti ng Anh ti ng Anh qua tranh qua tranh Ông Già s u t m PHH theo tienganh123,comư ầ Câu 1 • Đây là 3 t ừ ghép t các ừ t đ n.ừ ơ • Bé xem hình tìm các. Answer (Tr l i)ả ờ • Bé nh ớ đ c bao ượ nhiêu t ?ừ Câu 2 • Đây cũng là 3 t ghép t ừ ừ các t đ n.ừ ơ • Bé xem hình tìm các t ừ đon, rôi đoán ra t ghép ừ nhé! Answer • Bé nh ớ đ c bao ượ nhiêu. ơ Bé xem hình tìm các t đon, ừ rôi đoán ra t ừ ghép nhé! Answer (Tr l i)ả ờ • Bé nh ớ đ c bao ượ nhiêu t ?ừ Câu 4 • Đây l i là 3 t ạ ừ ghép t các t ừ ừ đ n Nh ng ý ơ ư nghĩa xa h n .ơ • Bé
- Xem thêm -

Xem thêm: Bé học Tiếng Anh qua tranh (Phần 1), Bé học Tiếng Anh qua tranh (Phần 1),