0

Giải pháp tạo việc làm cho người lao động thành phố hưng yên, tỉnh hưng yên đến năm 2020

130 454 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 16:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM *** ðỖ MINH TÂM GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ðỘNG THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN ðẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM *** ðỖ MINH TÂM GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ðỘNG THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG YÊN ðẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số : 62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS. VŨ THỊ PHƯƠNG THỤY Hà Nội, năm 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CAM ðOAN Luận văn tôi thực hiện xin cam ñoan là kết quả nghiên cứu của tôi, các số liệu ñược tổng hợp từ quá trình thu thập, ñiều tra và khảo sát tại ñịa phương. Những kết quả này tôi ñảm bảo chưa có bất kỳ ai, tác giả nào sử dụng công bố. Những tài liệu, thông tin tham khảo, số liệu ñều có trích dẫn và ñược sự ñồng ý của nơi cung cấp và ñịa phương nơi khảo sát; các sách, báo, công trình ñược ñăng tải, phát hành phổ biến, ñược tôi sử dụng ñều có trích dẫn và chỉ rõ nguồn gốc. Nếu có sai phạm gì tôi xin chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm. TÁC GIẢ ðỗ Minh Tâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Học viện Nông nghiệp Việt Nam;sự giúp ñỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn; bộ môn Kinh tế Tài nguyên Môi trường. ðặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. Vũ Thị Phương Thụy người ñã nhiệt tình hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh ñạo UBND thành phố Hưng Yên, các anh, chị trong các phòng, ban chuyên môn của UBND thành phố Hưng Yên ñã tạo ñiều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình khảo sát, nghiên cứu, thu thập số liệu tại ñịa bàn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia ñình, bạn bè ñã hết lòng tạo ñiều kiện, ñộng viên, giúp ñỡ và ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Do trình ñộ, ñiều kiện có hạn nên ñề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Vậy, tôi mong sự quan tâm, ñóng góp ý kiến của các thầy cô và ñộc giả ñể ñề tài hoàn thiện hơn và có ý nghĩa trong thực tiễn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2014 TÁC GIẢ ðỗ Minh Tâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iii MỤC LỤC Trang Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục biểu viii Danh mục biểu ñồ x PHẦN I: MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2 1.4 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 3 1.4.1 Câu hỏi nghiên cứu 3 1.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 3 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 2.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tạo việc làm cho người lao ñộng 4 2.1.1 Lý luận về lao ñộng và việc làm 4 2.1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 4 2.1.1.2 Sự cần thiết tạo việc làm cho người lao ñộng 7 2.1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến việc làm 9 2.1.2 Lý luận về tạo việc làm 12 2.1.2.1 Khái niệm 12 2.1.2.2 Phân loại tạo việc làm 14 2.1.2.3 Nội dung của tạo việc làm 14 2.1.2.4 Một số mô hình lý thuyết tạo việc làm 16 2.1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng ñến tạo việc làm 20 2.2 Cơ sở thực tiễn 20 2.2.1 Tổng quan tài liệu về tạo việc làm ở các nước 20 2.2.1.1 Kinh nghiệm giải quyết việc làm ở Trung Quốc 20 2.2.1.2 Kinh nghiệm giải quyết việc làm ở ðài Loan 22 2.2.1.3 Kinh nghiệm giải quyết việc làm ở Malaysia 24 2.2.2 Tình hình giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay 25 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv 2.2.2.1 Kết quả tạo việc làm ở Việt Nam 25 2.2.2.2 Kinh nghiệm tạo việc làm ở một số tỉnh gần Hưng Yên 28 2.2.2.3 Một số chủ trương chính sách của ðảng, NN về tạo việc làm 31 2.2.3 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan 31 PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN&PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 34 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên của thành phố Hưng Yên 34 3.1.1.1 Vị trí ñịa lý, ñịa hình 34 3.1.1.2 ðiều kiện thời tiết, khí hậu, thuỷ văn 34 3.1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 35 3.1.1.4 Thuỷ văn và thổ nhưỡng 36 3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế - xã hội của thành phố Hưng Yên 37 3.1.2.1 Tình hình phân bổ và sử dụng ñất ñai 37 3.1.2.2 ðặc ñiểm dân số, lao ñộng của thành phố 37 3.1.2.3 Tình hình cơ sở hạ tầng - kỹ thuật 39 3.1.2.4 Tình hình phát triển và cơ cấu kinh tế của thành phố Hưng Yên 41 3.2 Phương pháp nghiên cứu 42 3.2.1 Khung nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 42 3.2.1.1 Khung nghiên cứu 42 3.2.1.2 Phương pháp tiếp cận 43 3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu 43 3.2.2.1 Phương pháp chọn ñiểm, chọn mẫu nghiên cứu 43 3.2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 44 3.2.2.3 Thu thập số liệu ñiều tra 44 3.2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 4 5 3.2.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 46 3.2.3.1 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 46 3.2.3.2 Phương pháp so sánh ñối chiếu 46 3.2.3.3 Phương pháp Thống kê mô tả 46 3.2.3.4 Phương pháp chuyên gia chuyên khảo 46 3.2.3.5 Phương pháp dự báo 46 3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 47 3.2.4.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh lực lượng lao ñộng 47 3.2.4.2 Nhóm chỉ tiêu thực trạng việc làm, thất nghiệp 47 3.2.4.3 Nhóm chỉ tiêu về giải quyết việc làm 48 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50 4.1 Thực trạng lao ñộng, việc làm tại thành phố Hưng Yên 50 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v 4.1.1 Thực trạng lực lượng lao ñộng 50 4.1.1.1 Thực trạng về số lượng lao ñộng 50 4.1.1.2 Cơ cấu và chất lượng lao ñộng 51 4.1.2 Thực trạng về việc làm 55 4.1.2.1 Lao ñộng có việc làm theo nghề nghiệp 56 4.1.2.2 Lao ñộng có việc làm theo ngành kinh tế & thành phần kinh tế 57 4.1.2.3 Thời gian lao ñộng của các hộ 61 4.1.2.4 Thu nhập của người lao ñộng 63 4.1.2.5 Một số chỉ tiêu về nông nghiệp và cơ sở kinh tế sự nghiệp 64 4.2 Thực trạng thiếu việc làm và tạo việc làm cho lao ñộng Thành phố Hưng Yên 67 4.2.1 Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp 67 4.2.1.1 Tình trạng thất nghiệp 67 4.2.1.2 Tình trạng thiếu việc làm 68 4.2.1.3 Nguyên nhân thất nghiệp và thiếu việc làm 69 4.1.2.4 Thực trạng nhu cầu lao ñộng của các doanh nghiệp 72 4.2.2 Thực trạng tình hình tạo việc làm ở thành phố Hưng Yên 76 4.2.2.1 Tình hình tạo việc làm 76 4.2.2.2 Những tồn tại, hạn chế trong giải quyết việc làm 82 4.2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng ñến tạo việc làm cho lao ñộng 83 4.2.3.1 Các chương trình, dự án dạy nghề cho lao ñộng 83 4.2.3.2 Công tác ñào tạo nghề cho người lao ñộng 85 4.2.3.3 Hệ thống thông tin thị trường lao ñộng 88 4.2.3.4 Trình ñộ của người lao ñộng 89 4.2.3.5 Cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội 90 4.2.3.6 Nguồn tài nguyên ñất 90 4.2.3.7 Nhu cầu lao ñộng của các ñơn vị tuyển dụng 91 4.2.3.8 Dân số và nguồn lao ñộng 91 4.2.3.9 Một số các yếu tố khác 92 4.3 ðịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu tạo việc làm 93 4.3.1 Cơ sở ñề xuất và phương hướng tạo việc làm cho người lao ñộng thành phố ñến năm 2020 93 4.3.1.1 Các quan ñiểm 93 4.3.1.2 Phương hướng và mục tiêu tạo việc làm cho người lao ñộng 94 4.3.2 Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao ñộng thành phố Hưng Yên ñến năm 2020 95 4.3.2.1 Giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển sản xuất nông nghiệp 95 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi 4.3.2.2 Giải pháp tạo việc làm mới thông qua việc mở rộng ngành nghề phi nông nghiệp 98 4.3.2.3 Giải pháp tạo việc làm thông qua việc tăng cường xuất khẩu lao ñộng 100 4.3.2.4 Giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển ñào tạo, nâng cao chất lượng lao ñộng 102 4.3.2.5 Giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế hộ gia ñình 103 4.3.2.6 Giải pháp tạo việc làm thông qua phát triển nghề truyền thống 104 4.3.2.7 Giải pháp tạo việc làm thông qua về dân số và nguồn lao ñộng 105 4.3.2.8 Giải pháp tạo việc làm thông qua việc tăng các khả năng tiếp cận thông tin thị trường cho người lao ñộng 107 4.3.2.9 Giải pháp tạo việc làm thông qua cơ chế chính sách của Nhà nước 107 PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112 5.1 Kết luận 112 5.2 Kiến nghị 113 Tài liệu tham khảo 116 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn CN-XD Công nghiệp - Xây dựng DV-TM Dịch vụ - Thương mại KT-XH Kinh tế - xã hội SXKD Sản xuất kinh doanh CMKT Chuyên môn kỹ thuật THPT Trung học phổ thông THCS Trung học cơ sở UBND Uỷ ban nhân dân GQVL Giải quyết việc làm CNH Công nghiệp hóa LðTB&XH Lao ñộng thương binh và xã hội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang số Bảng 3.1: Tình hình sử dụng ñất ñai của thành phố Hưng Yên 37 Bảng 3.2: ðặc ñiểm dân số, lao ñộng thành phố Hưng Yên, 2008–2012 38 Bảng 3.3: Kết quả phát triển và cơ cấu kinh tế của thành phố, 2010-2012 41 Bảng 3.4: Tổng hợp số ñơn vị ñiều tra tại thành phố 45 Bảng 4.1: Lực lượng lao ñộng chia theo giới tính, ñộ tuổi, thành thị/nông thôn 50 Bảng 4.2: Lực lượng lao ñộng phân theo trình ñộ học vấn, trình ñộ ñào tạo của thành phố 53 Bảng 4.3: Số lượng và cơ cấu lao ñộng có việc làm chia theo nghề nghiệp và giới tính, 2013 56 Bảng 4.4: Cơ cấu lao ñộng có việc làm chia theo nhóm tuổi, nghề nghiệp và giới tính, 2013 57 Bảng 4.5: Lao ñộng có việc làm phân theo ngành kinh tế và thành phần kinh tế 58 Bảng 4.6: Thời gian làm việc của lao ñộng ñiều tra phân theo ngành kinh tế 62 Bảng 4.7: Thu nhập bình quân tháng của lao ñộng ñiều tra theo ngành kinh tế 64 Bảng 4.8: Một số chỉ tiêu về nông nghiệp của thành phố, 2011 - 2013 65 Bảng 4.9: Số lượng ñơn vị tổ chức hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên ñịa bàn thành phố, 2011 - 2013 66 Bảng 4.10: Số lượng vàcơ cấu người thất nghiệp theo tuổi và giới tính của thành phố, 2011 - 2013 67 Bảng 4.11: Nhu cầu làm thêm giờ một tuần của lao ñộng ñiều tra theo ngành kinh tế 68 Bảng 4.12: Khảo sát nguyên nhân tình trạng chưa có việc làm ở người lao ñộng 70 Bảng 4.13:Mong muốn của người lao ñộng về công việc ñang tìm kiếm 71 Bảng 4.14: Lý do thiếu việc làm của người lao ñộng 71 Bảng 4.15: Nhu cầu lao ñộng của các doanh nghiệp ñiều tra, 2013 73 [...]... ph Hưng Yên như th nào? - Tình hình t o vi c làm cho lao ñ ng thành thành ph Hưng Yên t nay ñ n năm 2020 ra sao? - Y u t nào tác ñ ng t i t o vi c làm cho lao ñ ng c a thành ph Hưng Yên hi n nay? T n t i v n ñ gì? Nguyên nhân nào? - Làm th nào ñ ngày càng t o ra nhi u vi c làm cho ngư i lao ñ ng t i thành ph ? 1.4.2 Gi thuy t nghiên c u - S lư ng lao ñ ng tăng lên n ñ nh Ch t lư ng ngu n lao ñ ng thành. .. i m c tiêu là ngư i lao ñ ng thành ph Hưng Yên có vi c làm và vi c làm ñ y ñ , phù h p v i mong mu n c a ngư i lao ñ ng thì c n trang b cho h v ki n th c, tay ngh , ngh nghi p…Có như v y h s t t o ñư c cho mình vi c làm ho c có nhi u cơ h i làm vi c hơn Vì v y, tôi ñã ch n ñ tài “Gi i pháp t o vi c làm cho ngư i lao ñ ng thành ph Hưng Yên, t nh Hưng Yên ñ n năm 2020 làm ñ tài cho lu n văn t t nghi... t năm 2011 ñ n năm 2013 + Nghiên c u ñ xu t phương hư ng, gi i pháp t o vi c làm ñ n cho lao ñ ng thành ph Hưng Yên ñ n năm 2020 + Th c hi n ñ tài t tháng 6/2013 ñ n tháng 10/2014 1.4 Câu h i nghiên c u, gi thuy t nghiên c u 1.4.1 Câu h i nghiên c u - Cơ s lý lu n và th c ti n nào v gi i quy t vi c làm cho lao ñ ng thành ph Hưng Yên, t nh Hưng Yên? - Th c tr ng lao ñ ng và s d ng lao ñ ng thành thành... tr ng s d ng lao ñ ng và gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng, ñ tài ch ra và ñ xu t các gi i pháp t o vi c làm cho ngư i lao ñ ng trên ñ a bàn thành ph Hưng Yên, qua ñó góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph Hưng Yên nói riêng và t nh Hưng Yên nói chung 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa cơ s lý lu n, cơ s th c ti n liên quan ñ n lao ñ ng, vi c làm và t o vi c làm cho ngư i lao ñ ng hi n... ng hi n nay - ðánh giá th c tr ng vi c làm, công tác t o vi c làm cho lao ñ ng ñ ng th i phân tích các y u t nh hư ng ñ n t o vi c làm trên ñ a bàn thành ph Hưng Yên, t nh Hưng Yên - ð xu t, ch ra m t s gi i pháp ch y u nh m làm t t công tác t o vi c làm cho ngư i lao ñ ng góp ph n phát tri n kinh t - xã h i trên ñ a bàn thành ph Hưng Yên ñ n năm 2020 và nh ng năm ti p theo 1.3 ð i tư ng nghiên c u... trong vòng 10 năm 1981-1990, s lao ñ ng làm vi c lo i hình này tăng t 28,28 tri u lao ñ ng năm 1981 lên 92,65 tri u lao ñ ng năm 1990, và 96,091 tri u lao ñ ng vào năm 1991, chi m 25,8% t ng s lao ñ ng nông nghi p c nư c và 23% t ng s lao ñ ng khu v c nông thôn ð n năm 1992, s lao ñ ng làm vi c các xí nghi p hương tr n ñ t trên 100 tri u ngư i, tăng 4 tri u lao ñ ng so v i năm 1991 ð n năm 1996, các... ph Hưng Yên hi n nay ñang chuy n bi n tích c c nhưng còn t c ñ th p - Cơ c u s d ng lao ñ ng t i thành ph Hưng Yên có xu hư ng chuy n d ch d n t ho t ñ ng nông nghi p sang các ho t ñ ng ngành ngh khác - Lao ñ ng tr có xu hư ng tìm ki m vi c làm hư ng lương, công trong các ngành công nghi p, d ch v - Trong th i gian t i c n gi i pháp tăng cư ng gi i quy t vi c làm cho lao ñ ng t i thành ph Hưng Yên. .. qu gi i quy t vi c làm cho lao ñ ng thành ph Hưng Yên, 2011-2013 76 B ng 4.17: T ng h p l p t p hu n ki n th c cho nông dân t i thành ph Hưng Yên, 2013 B ng 4.18: Tình hình tìm ki m vi c làm c a lao ñ ng ñư c ñào t o ngh 84 86 B ng 4.19: Ý ki nñánh giá c a ngư i h c ngh v công tác ñào t o ngh 87 B ng 4.20: Tình hình ti p c n thông tin vi c làm qua các phương ti n thông tin c a các lao ñ ng ñi u tra... c làm cho lao ñ ng e Nhu c u và yêu c u c a các ñơn v tuy n d ng lao ñ ng Là y u t quan tr ng không kém các y u t khác, nó góp ph n quy t ñ nh ñ n k t qu t o vi c làm cho lao ñ ng c a thành ph Nhu c u c a ñơn v tuy n d ng: th hi n s lư ng ngu n công vi c cho lao ñ ng, ngu n công vi c d i dào lao ñ ng càng có cơ h i tìm ki m vi c làm nhi u hơn và ngư c l i Yêu c u v lao ñ ng c a nhà tuy n d ng: cho. .. c làm + T o vi c làm n ñ nh: Công vi c ñư c t o ra cho ngư i lao ñ ng mà t i ch làm vi c ñó và thông qua công vi c ñó h có thu nh p l n hơn m c thu nh p t i thi u hi n hành và n ñ nh theo th i gian t 3 năm tr lên Vi c làm n ñ nh luôn t o cho ngư i lao ñ ng m t tâm lý yên tâm trong công vi c ñ lao ñ ng hi u qu hơn + T o vi c làm không n ñ nh: ðư c hi u theo hai nghĩa ðó là: Công vi c làm n ñ nh nhưng . sẽ tự tạo ñược cho mình việc làm hoặc có nhiều cơ hội làm việc hơn. Vì vậy, tôi ñã chọn ñề tài Giải pháp tạo việc làm cho người lao ñộng thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ñến năm 2020 làm. nào về giải quyết việc làm cho lao ñộng thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên? - Thực trạng lao ñộng và sử dụng lao ñộng ở thành thành phố Hưng Yên như thế nào? - Tình hình tạo việc làm cho lao. năm 2020 93 4.3.1.1 Các quan ñiểm 93 4.3.1.2 Phương hướng và mục tiêu tạo việc làm cho người lao ñộng 94 4.3.2 Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao ñộng thành phố Hưng Yên ñến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho người lao động thành phố hưng yên, tỉnh hưng yên đến năm 2020, Giải pháp tạo việc làm cho người lao động thành phố hưng yên, tỉnh hưng yên đến năm 2020, , Phần I. Mở đầu, Phần II.Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Phần III. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần V. Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan