0

Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống

16 818 1
  • Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 15:55

A. PHẦN MỞ ĐẦUI. ĐẶT VẤN ĐỀ:Nghiên cứu gần đây của quỷ nhi đồng liên hiệp quốc về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng giao tiếp với mọi người, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu, biết giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với kết quả học tập của trẻ tại trường. Vì thế, ngày nay trên thế giới rất nhiều trường mầm non áp dụng phương pháp học trung tính là phương pháp học tập thông qua các giao tiếp tích cực với những người khác.Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, với yêu cầu tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo. Trong nội dung thực hiện có nội dung rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.Về phía các bậc cha mẹ trẻ em luôn quan tâm đến việc làm sao để kích thích tính tích cực học tập của trẻ, ai cũng muốn con mình được học đọc và học viết ngay trong những năm tháng học ở mẫu giáo, đặc biệt là các bậc cha mẹ có con chuẩn bị vào lớp một.  A. PHẦN MỞ ĐẦU I./ ĐẶT VẤN ĐỀ:  !"#$%"&'(%) !* +,-!%&./012-3()2) - !42356%78%&.23-" &+'93-:($;%<=-0>+"!/&."-/ ;% !01?@42A!.+'01%BC %09%%/D$A%09%%/;%E"!!%D( &.=01? F:GBCHIA*%:%AJKB(01/ H/D(L2&.01(!!:M ! /:BCA01&A:#&.:( 2 :&AN?O:B(<:BP$Q /? @'%D!3;!RS$E"!&$A!)DDD D(/;% !2!T408//&A/&! =/>U2V3$A3;!R<W3X&A$.% :? YY?Z[\]^_I`OaY ZA&2ME01;%$$b=< =&+'&'A&&A-;%= 01?I9-$A&4=A01E<-1$082E 3MN$bS&A$A&S<2'A$AE);% G&cOX]WG! 1  $d:='EBe@4&;2&%-+'1!&A /)M%<08=Q93->01? F:GBCHIA*%:%AJKB(01/ H/D(L&.=+"f09X!%092 ghBCHIA^0.^<!T*<f/&.= 3%%C))PQ/:+3; /2D$A=X0.M%&(0iP$Q 568%$N&.4:2<"S&AQ$A&2 S<jP$kS&AN3-&kS2Q%h2 !!E20.&A!09DjP$Q 56&<!2h!342%hf!3$(&A5*:?,M% <08:Q93-2E*/'AJDạy kỹ năng sống cho trẻ mầm nonL? YYY?lm]OYno]pqI`OaY H]&A9>$D$;&A9>(c !&-B01 ? HI'!:3%%,BCQ? Y@?IrYOstGG^Yn]uoI`OaY HO>01@AvZ!F-? @?g^swGg^xg@a^Yyl@mG^Yn]uoI`OaY z?g09%% Hg09%%("! Hg09%%%D Hg09%%<5D Hg09%%A Hg09%%8> HOSB{:&9&A:/ !? G&cOX]WG! 2  |?&C H^$:%09%%B/&A::&9 !? HO'-::B,M%356&A<A&&<! :101? B. PHẦN NỘI DUNG: Y?]w}Z[Zo~ OD. !$A("!408?>Bd.08$AB*08 -2084+?]D&4&201$.%-$E09U2 B;%/$M2/9,4A=Q3!? YY?]w}O^•]OY€ l:;$8&A<BJQL? • O;$8 HO01@AvZ!F-$A01.08!f01 Z!F-f|••‚H|••ƒ?01085.:*2!!?]<: T3:&&b3b(BCEE &AB/BcBA? HI08("! !A)5*:? HO+-&'08!!;%+? „v< H@401.A$;%9>&;+h<'? HI#B7#9hD? H0!B2(!SS%:&A&.01$? II./ BIN PHP THC HIN A BIN PHP CHUNG G&cOX]WG! 3  O"4'A&A"!(-B01E*( 3%%)-"&+'0!  !" #$%&'(!")*+,-./01,1 23456/7'(!)*+18, 9$%&14)*+%":;%"<=(! " >?:*/1@ !" /%A BC/'*<:DE*/1@F  !")*+ G?5(!"H/0 %75<)E.818;) IJ1K;)F14(!" B. BIN PHP CỤ THỂ z?…F%%M%&;b&'&B I/2E*08;%+&'$08&ABQ B%hBC†2"!<M%&)08, 094/D01%5Mff&.& /2h(‡/+<08%;: 3,23%)Q;2-5M&A5*:?@42 %08=Q!%5*:&AA&5693-< 324‡!<ˆA&A<-;%&A&/&: +? |?…F%%M%&5X=Q93-B> $!† G&cOX]WG! 4  I&.$NSB0.†4<'Q"!/A %-30.;%&A/&?O("- !' '+Q"!/+%-/&A1! ! /$AD$A=Q0(8%2()2D(2($;%2h h2-+)&A!%?@5X08Q93-%78% &.$!†‡M%&$(!/M=:B/)B? ‰?…F%%%C)<!:B !=Q93-A& B ŠvQ(l:=QA&M $A%)((2$h(/ !?d!$AM%-;084 $A!2-&'T0"!&.=01?vQ AM%$E-+(/4>/9? ŠvQ8%F,h9223A&M% /7$A&&.32$A:E&Ek&.$!† A?v-8%‡M%3-E&A7$A&&.3? ŠvQDhh2!/k2-+)I$A: =Q"!/+<>&A!A$A(!08 /?G&6BC'0$&AN0>!)8Dhh ( !?'+,2V: &A0$!D+$018D*'9$A=<) 0.08? ŠvQ!%G&B3)3-&ABcN 0> !401)2-;08&XD2 !4 .5"!<?I$A:Q93-&A"!/&.? <<&XDD&.+-Q0/2&2$A&A !/?-+-<&':N0>!D G&cOX]WG! 5  A<2‡>BcBA/&A‡ˆA%;=d.? ID$A)M%‹A//? A!2>01&B&<! "!<BQ$!:(%C&C2PD($;%0F(6!! ‡0.2Œ3A236BC=#B72&;BC :Mb2/A2E9&*2!kR E#2;!2310.2-9! 23(B/2+M•32Ž24!•V3M%01$.B/BR%2 #!b2+?E$A-0>015"!? •?…F%%5X&C93-&A%E& BQ HG&D(†.%09%%-B,D( 2D( !2&%-3!%2 '>•?@4•!$A:&;V32%-BC 0A)-+-/4 !:? HG&015†/!:BC<BC :D8%S:"!)GM%%)#' $d&()+2E=2;24-H5*:&AWQ?gD D( !2M%M2 :%h23&;BC& 2Q&A&-"!? HG&M%<08=$;&.=3 $.%23!<2%-/&'A5623$b S43A&ABc08N !4&A<!2M% $E-+(%;6.?I'A$"!.& !<-+-2(!E&./015"!2T 0&/015"!+%;!<0A‘]W3X G&cOX]WG! 6  ((2-/018%+$A&)M! E%-5+†&4=A&ER% !? HO015$&.%C)X%1b44 !2!† &.%C=:B&A3%%<&ABCA23A3 -"=<V%%-? ’?…F%%'3;!RBQ! 4 H]<)+201BcBA39SE3E01  !M9$A9:<301?'&+,2 :<<&3V!&.3S<$.2$< )4A$&.3.E01!4 !? ]!R<)M%%)Q-5M&A5*:3,! $33P!4?]!R*k1!&'A9‘l"! A08B4012<08$&.:A< $.%2"!‡4A%S:BcBA9? HO')!RE3(3:&'AV ,Œ39A?]!R<'&.(0.BU ! &&Ahh3W !2<)$d:,- "&+'"!/2/2$A26:Q!/ 9&.!? H]!R%8%&.&:V‡&A8%$N3,& !!4&A"4BCAf9?]!R!! &A3†!†&.&2!!3†/% !A01&AB(: 1/2B(:jŒ3,<E!R*M%) ,/$A%-/-1? H]BC)-+-(/4 !: ?!RMEBC3(=$;29((N G&cOX]WG! 7   !2b98)$Ed&'3-4:D(&A f3!1%&>dD(&'3-? HO!42&B=&<!+ ?I)<08=Q5-2<"S6BC#B7:D5&A C&AŽ$Ž2EŒhk%-015$;%2Ah%- %08= !2<$A+%=UA&& <!2=A&M2R%2& !D!R&A=015"! ? “?…F%%ŒBU&&A'3;!R( B93- “?z?O9201$.%-09U2092E/256E 3,&.&A-3-!h!? “?|?O'+&9 G&49:AA !? @4&.9h9<:&!h+"!/&P ?O$.$2/A&A%E"!h9?]A:9h k%-d2-"&+'2(AN0>? @DBCG&<).&.&'=&AE"! h9<&!2h95B(2*&/&A? “?‰?ZC/2h2)S HG&! /S/40= 1:<>:<k2V/S10!&. =< ? HO01)S†D"!<P$ 2M%A423/2B0933P209 01?OMk"!3,!7S$!†28 >Dhh2!/k2%)-+)>? G&cOX]WG! 8  @DBCv)JF!EL&V=k8>0 $A!R3X2‡$A4‘8>Dhh!† ! <;92V&2&•? HO!42!R$%7!X$./S2 V+1/ !!42&A1<A&!4 '/23V/:4< !4? Hvhk!RBA!z’%M…A)h2/ S$%78%&.$!†?v<)(/08$M<&/ >A$A'&<X&A<Nd!9M%%)(!)32 4h%) !? “?•?]E2!R$ED<$"!) !2< &.A&$.%2!4&'-&A&'=$(!/  !42M%),<E)S<A$(!/2b EŒD"X !?@A‡4AQ()3- 2P$D(!!:&A3†-$; f9!A? “?’?]E2!RM%%)>D2ND !4&A-3- ,f9$.<)+%%09)(ND<? @DBC0D&‡2A&/&‡4E2!R <)3MA2+&‡&A*Œ$0=3!) A:3:0;%!&‡ !DV)$*! !><k A? “?“?]E2!RB=&<!23 6BC#B7j9=!‡08B6BC#B M:D5&AC?@A08(1 /21AA !$.%&A36!9!4? G&cOX]WG! 9  ”?…F%%M%%)Q"!&† :;%)&092$AAf9 :B%AJKB(01/2/D(L2 <<:BA01†:&2)!: (2D(!! :2( !/?O†h 9B!&A:&9-DD(%78%&.$!† ! ? HO†!"!BD$X6>X!%09? HO†:Bc&&.=)$%%M,:( !! !!R2†5*:&BC&<!' 0.&A"!<'&'"-BC? HO†$.%†!"!01)/? ‚?…F%%Ef9M%&(&CBQ  ‚?z?G&(BCS094BC ?G&"!Ž%AAf&'(3: !2 "!&.E2&.32Ž%=Q08•A$A 20.)•:†2!%) !Sf :†?]Tf3%%A2&‡<'$0=B=$2-%W) 2#1<9>)!†23†3%%BCf&4 +!&AM%4AQ? ‚?|?O!Df9Wb>&2f9$.%- 09U0Jl•A01$A:A&L2Jl•E$A+09 &'2(/2L? III./ KẾT QUẢ Of=bA$2 !3-2(#; 8% !;%)0%2( :D( !3;!R*M%Af9 G&cOX]WG! 10 [...].. .Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống đạt được một số kết quả trong việc dạy trẻ mầm non các kỹ năng sống cơ bản thể hiện ở các kết quả sau: 1./ Kết quả trên trẻ: - 100% trẻ đều được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triển trí tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin, 100% trẻ 5 tuổi được rèn luyện khả năng sẳn sàng học tập... số điều ngừơi lớn cần làm giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống: Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Giang 12 Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống Điều cần làm trứơc hết là người lớn phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ và đảm bảo an tòan cho trẻ Việc học của trẻ nếu luôn đựơc người lớn khuyến khích, chia sẻ thì trẻ sẽ tự tin vào năng lực của bản thân và chúng thừơng... đó làm cho đứa trẻ ngưng hoạt động nhưng trong thực tế đứa trẻ không thể ngưng hoạt động sẽ dần làm cho trẻ nghĩ rằng trẻ là ngừơi có tội, làm nảy sinh tính tự ti, đánh giá tiêu cực về bản thân sau này Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Giang 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống - Không tước đoạt của trẻ quyền làm trẻ con hãy để cho trẻ được làm trẻ con thật sự đừng mong đợi trẻ là một người... càng hoàn thiện hơn trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Tôi xin cám ơn Ý kiến BGH Lao Bảo, ngày 20 tháng 5 năm 2011 Người viết: Nguyễn Thị Cẩm Giang Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Giang 15 Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống TÀI LIỆU THAM KHẢO: - tài liệu tâm lí học trẻ em - Chương trình giáo dục trẻ mầm non - Tài liệu sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Giang... viên: Nguyễn Thị Cẩm Giang 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống 2./ Kết quả từ phía các bậc cha mẹ: - Cha mẹ luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà trừơng Kết quả trong sáu tháng gần đây đã có 185/250 đạt 74% thư mời lần lượt các bậc cha mẹ đến dự giờ, tham gia vào các hoạt động dạy, hoạt động tự chọn, trực tiếp giúp trẻ hoàn thành các bài tập,... mầm non kỷ năng sống qua những khó khăn, trở ngại, mới tạo được một bầu không khí thân ái, đầm ấm cần thiết trong bữa ăn 2./ Một số điều ngừơi lớn cần tránh khi dạy trẻ kỹ năng sống: - Không hạ thấp trẻ: Cứ mỗi lần chúng ta nói những lời hạ thấp khả năng trẻ là chúng ta đã phá vỡ những suy nghĩ tích cực về chính bản thân trẻ Không nên tạo cho trẻ thói quen kiêu ngạo nhưng cũng không nên lăng nhục trẻ. .. cho trẻ Để hình thành và phát triển ở trẻ những thói quen, nghi thức văn hóa trong ăn uống cần thiết không chỉ có sự tập luyện mà còn cần sự thống nhất những cách thức và phương thức giữa gia đình và trường, lớp mầm non Chỉ có sự kiên trì, nhẫn nại, sự đồng cả, sự quan tâm, chú ý và sự giúp đỡ quý báu của người lớn mới giúp trẻ vượt Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Giang 13 Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm. .. - 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ năng tự lập; kỹ năng nhận thức; kỹ năng vận động thô, vận động tinh thông qua các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của trẻ; ngoài ra có 70% trẻ mẫu giáo được rèn luyện kỹ năng vận động tinh, kỹ năng tự kiểm soát bản thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua các hoạt động năng khiếu vẽ, bơi lội, thể dục Aerobic - 100% trẻ được... cảm của trẻ được hình thành thông qua chơi, chơi để lớn lên Vì thế, ngừơi lớn cần tạo cơ hội để trẻ chơi, từ đó giúp trẻ tìm ra nhiều cách học khác nhau, những kinh nghiệm trẻ nhận được trong các trò chơi là nền tảng tạo nên sự hăng hái học tập lâu dài ở trẻ, bởi trẻ nhận ra rằng, học vừa vui mà vừa có ý nghĩa Đồng thời, khi trẻ tham gia vào trò chơi, trẻ cần biết lập kế hoạch chơi, sáng tạo... trẻ: Ngừơi lớn cần nhớ rằng mỗi lần chúng ta doạ nạt trẻ là chúng ta đã làm cho trẻ sợ hãi và căm giận ngừơi lớn Sự đe doạ hoàn toàn có hại cho đứa trẻ và sẽ không giúp cho hành vi của trẻ tốt hơn - Không bắt trẻ hứa hẹn: Vì sự hứa hẹn hoặc doạ nạt không có ý nghĩa đối với trẻ vì nếu trẻ cảm nhận được và cắn rứt vì không làm tròn lời hứa thì ở trẻ sẽ phát triển cảm giác hối lỗi, ngược lại trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống, Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy trẻ mầm non kỷ năng sống,