Tuyển chọn 30 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán (có đáp án chi tiết kèm theo)

151 2.1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 10:52

>> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! 1 Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số:    a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số b) Tìm m để đường thẳng (d): y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB =  . Câu 2. (1,0 điểm) a) Giải phương trình :       b) Cho số phức z thỏa mãn phương trình : ( 1 – i)z + (2 + i)  = 4 + i . Tìm mô dun của z Câu 3.( 0,5 điểm) Giải phương trình :     =     + 4 Câu 4.( 1,0 điểm ) Giải hệ phương trình :                            Câu 5. (1,0 điểm) Tính tích phân I=         Bài 6 . (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có      , đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = 2a , AC= a và hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và SA. Câu 7. (1,0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, gọi H(3;-2), I (8;11), K(4;-1) lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC. Tìm tọa độ các điểm A, B, C. Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2;1;-1), B(1;3;1), C(1;2;0). Viết phương trình đường thẳng (d) qua A, vuông góc và cắt đường thẳng BC. Câu 9.( 0,5 điểm) Gọi X là tập hợp các số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Chọn ngẫu nhiên mật số từ tập hợp X . Tính xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là một số lẻ. Câu 10. ( 1,0 điểm) Cho hai số thực x,y thỏa mãn điều kiện : x 4 + 16y 4 + 2(2xy – 5) 2 = 41 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức :         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Đề thi môn : Toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! 2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! 3 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh – Văn tốt nhất! 4 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 1 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 – ĐỢT 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – TP HCM MÔN THI: TOÁN Th th) Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số    có đồ thị là (C). a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đi qua A (-1; 4). Câu 2 (1 điểm) Tính tích phân sau:            . Câu 3 (1 điểm) a) Giải phương trình   . b) Giải bất phương trình          . Câu 4 (1 điểm) a) Tìm số hạng chứa   trong khai triển Niu – tơn của           , với x > 0 và n là số nguyên dương thỏa           (trong đó       lần lượt là tổ hợp chập k và chỉnh hợp chập k của n). b) Trong giải cầu lông kỷ niệm ngày truyền thống học sinh viên có 8 người tham gia trong đó có hai bạn Việt và Nam. Các vận động viên được chia làm hai bảng A và B, mỗi bảng gồm 4 người. Giả sử việc chia bảng thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên, tính xác suất để cả hai bạn Việt và Nam nằm chung một bảng dấu. Câu 5 (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật ABCD có AD = 2 AB, SA  (ABCD), SC =    và góc giữa SC và (ABCD) bằng 60 0 . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và SD trong đó M là trung điểm của cạnh BC. Câu 6 (1 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P):     và hai điểm     . Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua A, B và vuông góc (P). Tìm điểm M trên trục Ox sao cho khoảng cách từ M đến (Q) bằng  . Câu 7 (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho hình thang ABCD có đáy lớn CD = 3 AB, , trung điểm của AD là M (3; 1). Tìm tọa độ đỉnh B biết      và đỉnh D có hoành độ nguyên dương. Câu 8 (1 điểm) Giải hệ phương trình sau:                      Câu 9 (1 điểm) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 2 Cho x, y là các số không âm thỏa      . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của:                   Hết ĐÁP ÁN Câu 1:   đ * Tập xác định:  *Giới hạn, tiệm cận:    là tiệm cận ngang của đồ thị. (0,25đ)         là tiệm cận đứng của đồ thị. *      *   Hàm số đồng biến trên các khoảng xác định (0,25đ) *Bảng biến thiên: (0,25đ) *Điểm đặc biệt: (0; -1), (          ) *Đồ thị (0,5đ) >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 3 b, (d) là tiếp tuyến của (C) tại      =>(d):              =>(d):                     (0,25đ) (d) qua A                     (0,25đ)                       Vậy (d):              (0,25đ) Câu 2,  đ                (0,25đ) *                                (0,25đ) *         Đặt     .     , chọn   . (0,25đ) =>                    Vậy    (0,25đ) Câu 3 a.   đ PT  sin 2 x +3sinx = 22 sin 2 x 3sinx + 1 =0 (0,25đ) sin x = 1 hoặc sin x =   *     >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 4 *                 (0,25đ) b.   đ Đặt    Pt                             (0,25đ)       (0,25đ) Do đó ta được:    . Vậy nghiệm của BPT là  Câu 4: a.  đ Ta có:                                           (0,25đ) Khi đó:                                               Số hạng chứa   phải thỏa mãn          (0,25đ) Vậy số hạng chứa   trong khai triển của           là        b.  đ Gọi Ω là không gian mẫu. Số phần của Ω là | Ω|=     Gọi C là biến cố “cả hai bạn Việt và Nam nằm chung một bảng dấu”. Ta có: Số phần tử của Ω  là  Ω          (0,25đ) Vậy xác suất để cả hai bạn Việt và Nam nằm chung một bảng dấu là      Ω   Ω       (0,25đ) Câu 5:   >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 5 *  : Ta có:      có hình chiếu trên (ABCD) là AC =>        Tam giác SAC vuông tại A =>     (0,25đ) =>     Ta có:             Do đó    (0,25đ) Vậy              *d (AM, SD): + Dựng hình bình hành AMDN và dựng AH  SN tại H. Ta có: *AM // DN =>AM // (SDN) =>d (AM, SD) = d (AM, (SDN)) = d (A, (SDN)). * AM  MD nên AMDN là hình chữ nhật =>ND  AN mà DN  SA => DN  (SAN) (0,25đ) =>DN  AH mà AH  SN => AH  (SDN) => d (A, (SDN)) = AH. Ta có:                        =>     . Vậy          (0,25đ) Câu 6:   >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 6         và véc tơ pháp tuyến của (P) là         Gọi        là véc tơ pháp tuyến của (Q). Ta có:                              => Chọn                            (0,25đ) Do đó                       (0,25đ) M thuộc Ox => M (m; 0; 0). Do đó:            (0,25đ)          Vậy M (12; 0; 0) hoặc M (-5; 0; 0) (0,25đ) Câu 7:   đ Gọi     là véc tơ pháp tuyến của CD       =>CD: A(x + 3) + B (y + 3) = 0  Ax + By + 3A +3B = 0. Ta có:      =>d(A; CD) =                                                                 (0,25đ)          hay    . *   : Chọn        Ta có:           =>D (6; 0) (nhận) hay  (loại). Vậy      (0,25đ) [...]... c ti a = b = Vy MaxP = 10 9 3 Xột hm f (t ) = 0,25 0,25 7 S GD - T TP NNG TRNG THPT NGUYN HIN THI TH - K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON - (Ngy thi: 12/5 /2015) Thi gian lm bi: 180 phỳt ( khụng tớnh thi gian phỏt ) 3 2 Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y f ( x) x 3 x 2 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ó cho 2) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) ti im cú honh... xy ra a b c x y z 3 3 Kt lun: F cú giỏ tr nh nht bng 3 -HT Tng t, ta cú 0,25 0,25 0,25 S GD&T NGH AN TRNG THPT THANH CHNG III THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt ,khụng k thi gian giao Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y x 3 3mx 1 (1) a) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) khi m = 1 b) Tỡm m th ca hm s (1) cú 2 im cc tr A, B sao cho tam giỏc OAB vuụng ti O (vi... 2(c a ) 2(b c) 2 2 ng thc xy ra khi v ch khi a = b = c = 1 Vy max P = 0,25 0,25 0,25 3 khi a = b = c = 1 2 0,25 SGD&THCHMINH THITHTHPTQUCGIANM2015 TRNGTHPTTHC Mụn:TON Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigiangiao Cõu1(2im).Chohms y = f ( x ) = -2 x 3 + 3 x 2 +1 ( C ) a)Khosỏtsbinthiờnvv th (C)cahms. b)Vitphngtrỡnhtiptuynca(C),bithonhtipimlnghimcaphngtrỡnh f '' ( x )=0 4 ổ p pử ổ pử ử ổ Cõu2a)Cho cos a =... Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: s bỏo danh: HNG DN CHM THI TH TT NGHIP THPT QUC GIA 2015 (GM 4 TRANG) Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y f ( x) x 3 3 x 2 2 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ó cho (1 im) Hm s y f ( x) x 3 3 x 2 2 Tp xỏc nh: R S bin thi n: + Chiu bin thi n: y ' f '(x) 3x 2 6x, y ' 0 x 0; x... (0,25) ( ) >> Truy cp trang http://tuyensinh247.com/ hc Toỏn Lý Húa Sinh Vn Anh tt nht 8 S GD&T QUNG NAM TRNG THPT CHUYấN NGUYN BNH KHIấM Kè THI TH THPT QUC GIA NM 2015 MễN TON Thi gian lm bi : 180 phỳt CHNH THC: Cõu 1) (2,0 im) Cho hm s y = x 3 + 3 x 2 - 2 (1) a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) hm s 1 b) Vit phng trỡnh tip tuyn vi th (C), bit tip tuyn vuụng gúc vi ng thng y = - x 9 Cõu 2) (1,0... ũ x + ữ lnxdx ỗ xứ 1 ố Cõu5(0.5im).TrongcucthiRungchuụngvng,iThccú20bnltvovũngchung kt,trongúcú5bnnv15bnnam.spxpvtr chi, bantchcchiacỏcbnthnh4 nhúmA,B,C,D,minhúmcú5bn.Vicchianhúmcthchinbngcỏchbcthmngu nhiờn.Tớnhxỏcsut 5bnnthuccựngmtnhúm. Cõu6(1im) TrongkhụnggianchohỡnhchúpS.ABCD,tgiỏcABCDlhỡnhthangcõn,hai ỏylBCvAD.Bit SA = a 2, AD = 2 a,AB = BC = CD =a HỡnhchiuvuụnggúccaStrờn mtphngABCDtrựngvitrungimcnhAD.TớnhtheoathtớchkhichúpS.ABCDv... ny) Sau ú tớnh R IA Cõu 8.(1,0 im) Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho im A(1; 2; 3) , ng thng x 1 y 2 z 3 v mt phng ( P ) : 2 x y 2 z 4 0 Gi H l hỡnh chiu vuụng gúc ca A trờn d: 2 1 1 mt phng ta (Oyz) v B l giao im ca ng thng d vi mt phng (P) Vit phng trỡnh mt phng (Q) i qua H v vuụng gúc vi ng thng d Tớnh din tớch mt cu ng kớnh AB Hỡnh chiu ca A trờn mp (Oyz) l H(0; -2; 3) ng thng d cú... hai s thc a, b thuc khong (0, 1) tha món (a 3 + b3 )(a + b) - ab(a - 1)(b - 1) = 0 Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc sau: 12 a 4 + b4 + 3ab P= ab 36 + (1 + 9a 2 )(1 + 9b 2 ) 1 HNG DN CHM MễN TON THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Cõu ỏp ỏn im Cõu1) a) y = x3 + 3 x 2 - 2 + TX D = R , xlim y = -Ơ , xlim y = +Ơ đ-Ơ đ+Ơ ộ x = 0 ị y = -2 + y ' = 3x 2 + 6 x , y ' = 0 ờ ở x = -2 ị y = 2 ... mtphngABCDtrựngvitrungimcnhAD.TớnhtheoathtớchkhichúpS.ABCDv khongcỏchgiahaingthngSBvAD. Cõu7(1im) TrongmtphngOxy,chotamgiỏcABCcútõmngtrũnngoitiptamgiỏc ABCl I ( - )vthamón iukin ã = 90 ChõnngcaoktAnBCl D ( -1 - ). 21 AIB 1 ngthngACqua M ( - 4).TỡmtacỏcnhA,BbitnhAcúhonh dng. 1 Cõu8(1im) TrongkhụnggianvihtaOxyzchohaiim A (1 -1 2 ) , B ( 30 - ) vmt 4 phng (P) : x - 2 y + 2 z - 5 =0 TỡmtagiaoimcangthngABvmtphng(P).Vit phngtrỡnhmtphngchangthngABvvuụnggúcvimtphng(P).... trc tõm H ;1 Tỡm ta ca cỏc nh B, C v tớnh bỏn kớnh ca ng trũn ngoi tip tam 2 giỏc ABC Cõu 8 (1,0 im) Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho im A(1; 2; 3) , ng thng d: x 1 y 2 z 3 v mt phng ( P) : 2 x y 2 z 4 0 Gi H l hỡnh chiu vuụng gúc ca A 2 1 1 trờn mt phng ta (Oyz) v B l giao im ca ng thng d vi mt phng (P) Vit phng trỡnh mt phng (Q) i qua H v vuụng gúc vi ng thng d Tớnh din tớch mt cu . CHÍ MINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Đề thi môn : Toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa. ĐT TP. ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN (Ngày thi: 12/5 /2015) ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ( không tính thời gian phát đề) Câu 1. (2,0 điểm). http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 1 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 – ĐỢT 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – TP HCM MÔN THI: TOÁN Th

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan