0

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC

152 1,633 13
  • TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 12:26

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC   !"#$%&   '()*  !"#$ %  → !&#$ % ' % "# ( #$ % "  $ )*+,-*.#$ % !/ +* ( ,* % '*  *  '()* 0)+1!23243$ ( 5671!8!69:2324;<=1/3>?@ :*!AB23241CD1CED1FG;/232436AB36)+C3:  >@H//36ABC1:1!IJKH4!/ +* CLM ,* CM '* CLM * CM '()-* N3*9.B?OP  % Q&   L 'Q&$'R%!/ +* QG@!,3Q%Q! ,* %Q1G@!GQQ! '* (QG@!GQQ! * %QG@!G>QLQ! '().* OKS)1 TT2324# % 692A;/2324!! %  TT2324#$692A;/2324!! %  %TT2324!! % 692A;/2324#$ (UTT692A:S$  ;/2324#!$  V#W!&$' ( X LUTT692A:S$  ;/2324&$'   3:K >@H//C*S)136AB:9.!/ +* ( ,*  '* % *  '()* YK,Z3/36+@6[ +* H+\G1I]C*!:9G,^,-*_Q1> ,* Y+\HGO(!:9G '* Y+\6GO!:9G * H+\G1I] *_Q1>C*!:9G,-Q '()/* `;a,-Cb,4c1=6)KH:P:Sd1Ca64/36+@6[ +* Z,!/C>@HN3KHe>K ,* Zf!/C>@HN3KHe>K '* Z,!/C>@HN3KHe>K * Zf!/C>@HN3KHe:\ '()0* HKK,Z33 &'J*A  $ ( C  H$ ( ^H?,g &'H1H2324!2AIH2324H! %  &%'hH$ ( Q  O1/3;/CH  $ i Q  O1/321K2324#  H$ ( ;/`  H  $ i O1/3 Aj  &('M3*H&hhh'OS>O;/S:\ &L'H1&hhh'>H  $ % 2k2/H2324:g1!l KK,Z36!/ +* &'C&'C&%'C&(';/&L' ,* 'C&(';/&L' '* &%';/&(' * &';/&%' '()1* ?mOP +\ E  D $ ( 1!m 9;2324#$C36AB ?n;/1!?o03o;2324  $ ( 6VC36AB61G@!GG?n ; 2324  $ ( !l&2A'C36AB? ;HC36ABd1!/65 +?3I.3YK,Z3/36+@6[ +* ?nOP +\ (  ( $ ( #   ,* ?o!/11?1/3A,H1 '* ?:PO65+e * ?m ;&#C'Gp!)1!% '()2* =//qBm51C1!!;/CL1!3;/2324#$ % e36AB CLED!S&6:'qBn51:S&H6OO:S:P1/3O+3/:P:S';/23 Mã đề: 160 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC 24o 13*mK64*1!#$ % 6l1 [ +* Cii1! ,* CiE1!  '* Ci1! * CE%1! '()* `1!IK2U;2324!;/:S!  r1713*!/ +* 3 ,*  '* M * FG '()* CDi1qB51FGC3;/!;/,e6s%1!2324  $ ( CM3 :K >@H//C36ABC%1?Hf;/O((D1!:S&6:'KH1 9;/,eC(L1##$%C:K :9eZS:S#$&6:Cd1:\23@ ?'I/;/:*!AB13*H2324!/ +* C(!S;/%CDEL1 ,* C!S;/%CDEL1   '* C(!S;/%CiL1 * C!S;/%CiL1  '()* #3@\tO?3eG!GH!/r!/(L*6j;46)SI+.3@ \t!/ +* %L ,*  '*  * (L '()-* m!/GHG!QJ!@Qu!Q!Cn!/HGu!QJ!@Qu!03O1&1'qB  m;/nOp!)*1!.m;/nAj !/%;2324#$;T6.Y //3 6AB2324PIda232436AB%Ci(L1?Hf:JKH4.1!/ +* iDC( ,* C(LL '* EDC * iCL '().* qBm512Gv1C>1GH@!CG!G!!0*K@9m36AB$ ;/$Ow!)*1!!/MV:K11mK2U;#2A36ABEC(D!S&6:'0Z 23=9mxu1!2324#$CMJKH4.u!/ +* L1! ,* CL1! '* L1! * 1! '()* 0*K@17qB51g36H,Hr172l@656y9336AB *1!$z*1!$  eY3.2l@!/ +* QC{ ,* QEC{E '* "C{ * C '()/* AjHe6 +* FG"  $ ( 6VO|FG$ ( "$  "  $ ,* FG"E!|FG! % "%   '* 3$"  $ ( 6V|3$ ( "  $ * !"E  $ ( 6V37|!  &$(' % "%$"E$ '()0* #}S?;a!S3.:1!I!/ +* S2~CS2<6)C2<);/OK:1 ,* S2<6)C2<)COK:1CO:*!ABH! '* S2~COK:1;/H?  * S2~CS2<6)C)67O@ '()1* e;•1PS)16g39:SnT?Hfm  e;•H16g39:Sn/36+@ +* ! ,* !  '* $  * # %  '()2* 2l@K?,G€@!>GC;@!>GC1G@!v1C!@!!H3CG@!v1CH@! !H3CH!G*?H2l@:.@+H2324#$&2A'C63OH!!/ +* E ,* L '* %  * ( '()* CiL1qBM51!mCnN33$C6*OC3 //3 6ABqBo516G6j C656y:99?@/,7!ABo36AB]Hs ) HK,Ie36AB*6i1`y64:P6!/ +* m91L•*1!HqBM ,* Tm;/n6g3OZ2r O6ZIH>>G '* `6*K@//qBMe*1!$x2r?CL!x*1!$IH * m;/nOZK2U;3 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC '()* 3,/s/KCH17*?2I2324C K3 " Co " C FG %" CY, " C " ‚r?/36+@6Z>\!Sj,7K?H[ +* #$ %  ,* #A;P2A '* ƒ! * J?1c '()* HKS)13 &'UG!G;/2324,H1H! (  &'G!;/232463O 65#$ % 6V;/  $ ( 6V &%'>GH;/2324&$'    &('G!;/A,H1 &L'!;/A,H1  &E'!@>@!!;/2324#$!lC2A #}S)1O:9.>3?)!/ +* &'C&('C&L'  ,* &'C&'C&%'C&('C&L'  '* &'C&%'C&('C&L' * &'C&'C&%'C&('C&L'C&E' '()-* *65+1,a17 ;P +\ (   #!/ +*  ,* L '* ( * % '().* 324A.?!/1N3„S1O>C=2324A.13*!/1N3„O 6…H7!<2324H;/3e>3?):9.;/!/ +* `  $ % ;/&#$ % '    ,* #  $ % ;/`  $ (  '* `$;/FG! %  * `$;/`  $ (  '()* qBm51!3€j;/H€jOp!)*1!!/11mK2U;23 24#$ % 2A8# % 36AB1MV:K.@+//1qBmCd13 6ABK2U;22#$%2A8# % 36AB,1Z3 1*!)}C,!/ +* %†, ,* †, '* †, * ,†% '()/* Ka>b3 &'Y+6I11:P,O!I6?3 &,'0722A‡.+!+6AB6KK,-xHc1:*!AB &'/xS.3G:b!/&  Y$ ( '  $ (  &2'#A2r!I+,O 3@*:!6ZcA *,)C*Hb;/43 I+@ &G'Hs;a^!/17!I+:!;eO `$% &v'1!/17!I+,O B *a>b!/ +*  ,* % '* ( *  '()0* `CL1!GG6j mK2U;2324#$&2A'C3: :9 e!AB#$ !/1;/ˆ:*!ABd1}3j36AB!/Ci1* 65+?3I.m1lKS?H!/ +* E ,*  '* ( * L '()1* /x.3G6j51 +* &  Y$ ( '   ,* &  Y$ ( '  C$ (  '* Y$ ( C$ (  * Y$ (  '()2* t>$@!/17>OS>OH?1IC:HAIH>:b1,g&p5I H2324'C:H:g1It$ ( Q O1/3;/t>$@!/ +* M  $ i ,* $ % '* H  $ %  * H$ %  '()-* #17o;/L1!2324 #$ % CLMC3&#$ % '  M317 ?o!C?@:PC?@:*!ABoc!DCi1&:1!IH,K19 Ho'`*!ABo6l1 !/ +* (CEL1 ,* iCEL1 '* DCL1 * CL1 '()-* 03O11qBm51K?Or17!IO1 ;E1!2324 #$CLMC36AB2324n 13*.17>,>@!6j ;/LC(1 jo51K!/,7oK2U;#2AC36ABLC(!S:S&6:'PI23 24nC3O?Hf36AB;$69: >@H//C36AB iC117?:SJKH4.1!/ +* (CE ,* %(C% '* %(CL * CE '()-* ƒGmOY (  D $  OZ6ABIT!1G@!;/>/2A6+@ TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC +* >v1 ,* >>G '* >,3H * >H '() * C1!qBm5117:n;/2G>GK2U;T6.;2324  C(1!#$ % 8# % 2A3 //36AB11:9.MV:KC1!mK2U *6;CL1!&#‰'JKH4.1!/ +* %C( ,* (ECD '* %CL * ((C( '() * B?mO•†L(CL(•‰•†C•C=!I!/>`*!AB+\.m,-DD P +\.m!/ +*  (   $ ,*  L   $ '*  (   $   *  (  D $   '()-* YK,Z3:P6!/ +* `6*#%,-$  HY]DL  36AB#   ,* H=S)1# % 6AB6g39,-K# ( !K2U;&$'  63 O '* Y+3G:bO6722A‡j3G6j * 0722A‡+:!6AB6KKGp!)•:*!AB`  $Aj ;!AB`O H/x.O '()-/* =911Mx22 C1!#$ % 3 //36AB2324 n;/CLE!SqB:So&6:'51#  $C#$p:*o;  ,-iCDJKH4.1!/ +* CD1 ,* CL1 '* CE(1 * C1 '()-0* M3*>3?LC(:>G!3!€jHH;)33? •eZS2324 #$%CEi•&†CL181!'x2r!/ +* E(CL!S ,* iC%!S '* CL!S * iCi%!S '()-1* LC%1qB13*M$ % ;/t$ % ;/2324  $ ( !lC36AB(C(D!S :S$&6:'C?Hfm;/2324n 113*#3m69:*!AB:P6ˆC3 6AB?Hfo;/C!S:S$  &6:'`*!AB.o!/ +* D(CL1 ,* DDCL1 '* C1 * DC1 '()-2* 2l@KB?j1Q$Q  Q E  ( Q$CQ$Q E  ( Q$$   L CQ$Q E  ( Q$$C Q$$Q E  ( Q$CQ % $Q E  ( Q$O,3?H2l@…1l656g3:)3[ &'pK2U;#$Gp!)1! &,'K2U6AB;#&2A'IH*1!  ,-*1!?  +*  ,* % '* ( *  '().* UCE!S:S$  &6:';/1!2324#$M6AB2324tO1 1!232451!  CLM;/&$'  >M36ABLC1:9.9U3Oe3 911:9.}JKH4.>;/1!/ +* CM;/%C(1 ,* CLM;/Ci1 '* CLM;/%C(1 * CM;/Ci1 '().* K?FH3€jC;@!>GC!>GH!H!GC!3€jC!QJ!@Q!*?K2U 6AB;3&$'!/ +* L ,* % '*  * ( '().*`3w+&>K>'17GG36AB!>GH!;/qBK>GH;/> 1Gp!)1!Aj ,-ƒGOZOP ?3I/36+@[  i %L  Š L % Š i %L    $$   $$    $$  i %L  Š i %L Š i %L    $$   $$   $$  i %L  Š i %% Š L %    $$   $$   $$  i %L  Š L % Š L %    $$   $$    $$ '() * m!/2324 #$;/CL1!&$'  UTT$  ;/mC!AB:9.I/ 6AB1PH6542A6+@  *1!#$,6x3!/ +* C ,* C( '* C% * CL TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC '() * 1(1!2324#$M;/17*3w6s1!2324!! % 567> 1!8!C:3?@6g369 //?@H*OCD1!?:9.191!23 24#$M;/*C:3?@6g369 //?@H*OCE1!?:9.S > +* CLM  ,* CDM '* CiLM * M  '().* B?OP +\ (  E !  $  C1!K2U;T6.;2324O  C%1!#$C36AB2324qBH6OO?}3j51!G@!;/? }3jmCPI23243 36AB11?Hf:`*!AB1!/ +* C%1 ,* %C1  '* CE1  * C(1 '()./* e11)6g:P6HK1)6g3 +* K3@*O(G!GH]!/r6g3!/:1 ,* ?K3@*OL69iG!GH]!/r6g3!/:1HT '* ?K3@*O69%G!GH]!/r6g3!/:1!I&HTCGC' * K3@*ODG!/r!/:S91 '().0* +3:y64:P6!/ +* qB3;/FG % $ ( Op!)1!OZ//H  $ ( !l2A ,* 3OZH2324FG  &$ ( ' %  '* FG&#$%':P ;2324#$ %  * FGOZH2324FG  &$ ( ' %  '().1* Y!1G/36+@!/!1G[ +* 3,3 ,* 1!€j '* !QECE * 3HG  '().2* YG!K2U6AB;?K?H2l@/36+@[ +* #C#$C$  ,* 22H  C!C# '* #C#$C22H  * #C22H  C$  '()* 6GZ)S>O:K2U; +* #$%8#% ,* 3&$'63O  '* $> * 6H TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC   !"#$%&   '()* #17o;/L1!2324 #$ % CLMC3&#$ % '  M317 ?o!C?@:PC?@:*!ABoc!DCi1&:1!IH,K19H o'`*!ABo6l1 !/ +* (CEL1 ,* iCEL1 '* DCL1 * CL1 '()* +3:y64:P6!/ +* FGOZH2324FG  &$ ( ' %  ,* qB3;/FG % $ ( Op!)1!OZ//H  $ ( !l2A '* FG&#$%':P ;2324#$ %  * 3OZH2324FG  &$ ( ' %  '()-* `CL1!GG6j mK2U;2324#$&2A'C3: :9 e!AB#$ !/1;/ˆ:*!ABd1}3j36AB!/Ci1*65 +?3I.m1lKS?H!/ +* L ,* ( '* E *  '().* CiL1qBM51!mCnN33$C6*OC3 //3 6ABqBo516G6j C656y:99?@/,7!ABo36AB]Hs ) HK,Ie36AB*6i1`y64:P6!/ +* Tm;/n6g3OZ2r O6ZIH>>G ,* m;/nOZK2U;3 '* m91L•*1!HqBM * `6*K@//qBMe*1!$  x2r?CL!x*1!$  IH '()* #}S?;a!S3.:1!I!/ +* S2<6)C2<)COK:1CO:*!ABH! ,* S2~CS2<6)C)67O@ '* S2~CS2<6)C2<);/OK:1 * S2~COK:1;/H?  '()/* LC%1qB13*M$ % ;/t$ % ;/2324  $ ( !lC36AB(C(D!S :S$&6:'C?Hfm;/2324n 113*#3m69:*!AB:P6ˆC3 6AB?Hfo;/C!S:S$  &6:'`*!AB.o!/ +* DDCL1 ,* C1 '* DC1 * D(CL1 '()0* 6GZ)S>O:K2U; +* $> ,* 3&$'  63O '* 6H * #$ % 8# %  '()1* OKS)1 TT2324# % 692A;/2324!! %  TT2324#$692A;/2324!! %  %TT2324!! % 692A;/2324#$ (UTT692A:S$  ;/2324#!$  V#W!&$' ( X LUTT692A:S$  ;/2324&$'   3:K >@H//C*S)136AB:9.!/ +*  ,*  '* % * ( '()2* 324A.?!/1N3„S1O>C=2324A.13*!/1N3„O 6… H7!<2324H;/3e>3?):9.;/!/ +* `$;/`  $ (  ,* #  $ % ;/`  $ ( '* `  $ % ;/&#$ % '   * `$;/FG! % '()* 2l@K?,G€@!>GC;@!>GC1G@!v1C!@!!H3CG@!v1CH@! !H3CH!G*?H2l@:.@+H2324#$&2A'C63OH!!/ +* E ,* ( '* L * %  '()* M3*>3?LC(:>G!3!€jHH;)33? •eZS2324 #$ % CEi•&†CL181!'x2r!/ Mã đề: 194 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC +* E(CL!S ,* iC%!S '* iCi%!S * CL!S '()* N3*9.B?OP  % Q&   L 'Q&$'R % !/ +* QG@!,3Q%Q! ,* (QG@!GQQ! '* %Q1G@!GQQ! * %QG@!G>QLQ! '()-* =911Mx22 C1!#$ % 3 //36AB2324 n;/CLE!SqB:So&6:'51#  $C#$p:*o;  ,-iCDJKH4.1!/ +* C1 ,* CL1 '* CD1 * CE(1 '().* `;a,-Cb,4c1=6)KH:P:Sd1Ca64/36+@6[ +* Zf!/C>@HN3KHe:\ ,* Zf!/C>@HN3KHe>K '* Z,!/C>@HN3KHe>K * Z,!/C>@HN3KHe>K '()* 0)+1!23243$ ( 5671!8!69:2324;<=1/3>?@ :*!AB23241CD1CED1FG;/232436AB36)+C3:  >@H//36ABC1:1!IJKH4!/ +* CM ,* CM '* CLM * CLM '()/* 2l@KB?j1Q$Q  Q E  ( Q$CQ$Q E  ( Q$$   L CQ$Q E  ( Q$$C Q$$Q E  ( Q$CQ % $Q E  ( Q$O,3?H2l@…1l656g3:)3[ &'pK2U;#$Gp!)1! &,'K2U6AB;#&2A'IH*1!  ,-*1!?  +* ( ,*  '* % *  '()0* CDi1qB51FGC3;/!;/,e6s%1!2324  $ ( CM3: K >@H//C36ABC%1?Hf;/O((D1!:S&6:'KH19 ;/,eC(L1##$%C:K :9eZS:S#$&6:Cd1:\23@?' I/;/:*!AB13*H2324!/ +* C!S;/%CDEL1  ,* C(!S;/%CDEL1  '* C!S;/%CiL1  * C(!S;/%CiL1 '()1* #3@\tO?3eG!GH!/r!/( L *6j;46)SI+.3@ \t!/ +*  ,* (L '* %L *  '()2* B?mO•†L(CL(•‰•†C•C=!I!/>`*!AB+\.m,-DD P +\.m!/ +*  L   $ ,*  (   $ '*  (   $   *  (  D $   '()* qBm51!3€j;/H€jOp!)*1!!/11mK2U;23 24#$ % 2A8# % 36AB1MV:K.@+//1qBmCd13 6ABK2U;22#$ % 2A8# % 36AB,1Z3 1*!)}C,!/ +* %†, ,* ,†% '* †, * †, '()* =//qBm51C1!!;/CL1!3;/2324#$ % e3 6ABCLED!S&6:'qBn51:S&H6OO:S:P1/3O+3/:P:S';/ 2324o 13*mK64*1!#$ % 6l1 [ +* CiE1!  ,* Cii1! '* Ci1! * CE%1! '()* YK,Z3/36+@6[ +* Y+\6GO!:9G ,* H+\G1I] *_Q1>C*!:9G,-Q '* Y+\HGO(!:9G * H+\G1I]C*!:9G,^,-*_Q1> '()-* ?mOP +\ E  D $ ( 1!m 9;2324#$C36AB ?n;/1!?o03o;2324  $ ( 6VC36AB61G@!GG?n ; 2324  $ ( !l&2A'C36AB? ;HC36ABd1!/65 +?3I.3YK,Z3/36+@6[ +* ?:PO65+e ,* ?o!/11?1/3A,H1 '* ?nOP +\ (  ( $ ( #   * ?m ;  &#C'Gp!)1!% TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC '().* B?OP +\ (  E !  $  C1!K2U;T6.;2324O  C%1!#$C36AB2324qBH6OO?}3j51!G@!;/? }3jmCPI23243 36AB11?Hf:`*!AB1!/ +* CE1  ,* %C1  '* C(1 * C%1 '()* C1!qBm5117:n;/2G>GK2U;T6.;2324  C(1!#$ % 8# % 2A3 //36AB11:9.MV:KC1!mK2U *6;CL1!  &#‰'JKH4.1!/ +* %CL ,* (ECD '* ((C( * %C( '()/* `1!IK2U;2324!;/:S!  r1713*!/ +* 3 ,* M '*  * FG '()0* e11)6g:P6HK1)6g3 +* ?K3@*O69%G!GH]!/r6g3!/:1!I&HTCGC' ,* K3@*ODG!/r!/:S91 '* K3@*O(G!GH]!/r6g3!/:1 * ?K3@*OL69iG!GH]!/r6g3!/:1HT '()1* ƒGmOY (  D $  OZ6ABIT!1G@!;/>/2A6+@ +* >v1 ,* >>G '* >H * >,3H '()2* HKS)13 &'UG!G;/2324,H1H! (  &'G!;/232463O 65#$ % 6V;/  $ ( 6V &%'>GH;/2324&$'    &('G!;/A,H1 &L'!;/A,H1  &E'!@>@!!;/2324#$!lC2A #}S)1O:9.>3?)!/ +* &'C&%'C&('C&L' ,* &'C&'C&%'C&('C&L'C&E' '* &'C&'C&%'C&('C&L' * &'C&('C&L'  '()-* UCE!S:S$&6:';/1!2324#$M6AB2324tO1 1!232451!  CLM;/&$'  >M36ABLC1:9.9U3Oe3 911:9.}JKH4.>;/1!/ +* CM;/Ci1 ,* CLM;/%C(1 '* CM;/%C(1 * CLM;/Ci1 '()-* *65+1,a17 ;P +\ (   #!/ +* L ,* % '*  * ( '()-`3w+&>K>'17GG36AB!>GH!;/qBK>GH;/> 1Gp!)1!Aj ,-ƒGOZOP ?3I/36+@[  i %L  Š L % Š i %L    $$   $$    $$  i %L  Š i %L Š i %L    $$   $$   $$  i %L  Š i %% Š L %    $$   $$   $$  i %L  Š L % Š L %    $$   $$    $$  '() *  !"#$ %  → !&#$ % ' % "# ( #$ % "  $ )*+,-*.#$%!/ +* % ,*  '*  * ( '() * t>$@!/17>OS>OH?1IC:HAIH>:b1,g&p5I H2324'C:H:g1It$ ( Q O1/3;/t>$@!/ +* H$ %  ,* $ % '* H  $ %  * M  $ i '()-* K?FH3€jC;@!>GC!>GH!H!GC!3€jC!QJ!@Q!*?K2U 6AB;3&$'  !/ +*  ,* L '* ( * % '()-/* e;•1PS)16g39:SnT?Hfm TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC  e;•H16g39:Sn/36+@ +* ! ,* !  '* # % * $  '()-0* 1(1!2324#$M;/17*3w6s1!2324!! % 567> 1!8!C:3?@6g369 //?@H*OCD1!?:9.191!23 24#$M;/*C:3?@6g369 //?@H*OCE1!?:9.S > +* CLM  ,* M '* CiLM  * CDM '()-1* AjHe6 +* FG"  $ ( 6VO|FG$ ( "$  "$ ,* FG"E!|FG! % "%  '* 3$"  $ ( 6V|3$("$ * !"E  $ ( 6V37|!&$ (% "%$  "E$ '()-2* HKK,Z33 &'J*A  $ ( C  H$ ( ^H?,g &'H1H2324!2AIH2324H! %  &%'hH$ ( Q  O1/3;/CH  $ i Q  O1/321K2324#  H$ ( ;/`  H  $ i O1/3 Aj  &('M3*H&hhh'OS>O;/S:\ &L'H1&hhh'>H  $ % 2k2/H2324:g1!l KK,Z36!/ +* &%';/&(' ,* &'C&'C&%'C&(';/&L' '* 'C&(';/&L' * &';/&%' '().* m!/2324 #$;/CL1!&$'  UTT$  ;/mC!AB:9.I/ 6AB1PH6542A6+@  *1!#$,6x3!/ +* CL ,* C( '* C * C% '().* m!/GHG!QJ!@Qu!Q!Cn!/HGu!QJ!@Qu!03O1&1'qB  m;/nOp!)*1!.m;/nAj !/%;2324#$;T6.Y //3 6AB2324PIda232436AB%Ci(L1?Hf:JKH4.1!/ +* iCL ,* iDC( '* C(LL * EDC '().* YG!K2U6AB;?K?H2l@/36+@[ +* #C#$C22H  ,* #C#$C$  '* 22H  C!C# * #C22H  C$  '() * Ka>b3 &'Y+6I11:P,O!I6?3 &,'0722A‡.+!+6AB6KK,-xHc1:*!AB &'/xS.3G:b!/&  Y$ ( '  $ (  &2'#A2r!I+,O 3@*:!6ZcA *,)C*Hb;/43 I+@ &G'Hs;a^!/17!I+:!;eO `  $ %  TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC &v'1!/17!I+,O B *a>b!/ +*  ,*  '* ( * % '() * 0*K@17qB51g36H,Hr172l@656y9336AB *1!  $z*1!$  eY3.2l@!/ +* QEC{E ,* C '* QC{ * "C{ '().* Y!1G/36+@!/!1G[ +* 1!€j ,* 3,3 '* !QECE * 3HG  '()./* qBm512Gv1C>1GH@!CG!G!!0*K@9m36AB$   ;/  $Ow!)*1!!/MV:K11mK2U;#2A36ABEC(D!S&6:'0Z 23=9mxu1!2324#$CMJKH4.u!/ +* 1! ,* L1! '* CL1! * L1! '().0* 03O11qBm51K?Or17!IO1 ;E1!2324 #$CLMC36AB2324n 13*.17>,>@!6j ;/LC(1 jo51K!/,7oK2U;#2AC36ABLC(!S:S  &6:'PI23 24nC3O?Hf36AB;$69: >@H//C36AB iC117?:SJKH4.1!/ +* CE ,* (CE '* %(C% * %(CL '().1* YK,Z3:P6!/ +* 0722A‡+:!6AB6KKGp!)•:*!AB`  $Aj ;!AB`O H/x.O ,* `6*#%,-$  HY]DL  36AB#   '* H=S)1#%6AB6g39,-K# ( !K2U;&$'  63 O * Y+3G:bO6722A‡j3G6j '().2* /x.3G6j51 +* &  Y$ ( '  C$ (  ,* Y$ ( C$ (  '* Y$ (  * &  Y$ ( '   '()* 3,/s/KCH17*?2I2324C K3 " Co " C FG %" CY, " C " ‚r?/36+@6Z>\!Sj,7K?H[ +* #$ %  ,* #A;P2A '* ƒ! * J?1c [...]... 12 ; - - - 25 ; - - - 38 - - = - 13 - - = - 26 - - = - 39 - - = - Đáp án mã đề: 228 Đáp án mã đề: 262 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32;... Sau bài thực hành hoá học, trong một số chất thải dạng dung dịch, chứa các ion : Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+…Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ? A HNO3 B Nước vôi dư C Etanol D Giấm ăn TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC Sở GD-ĐT Hà Nội Trường THPT Tùng Thi n ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 Môn: Hóa học Thời gian: 90 phút Mã đề: 262 Họ tên học sinh:... D 2,0 Câu 50: Trong số các hợp chất sau, chất nào dùng để ngâm xác động vật ? A dd HCHO B dd CH3CHO C dd CH3COOH D dd CH3OH - HẾT TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC SỞ GIA O DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên... 35 36 37 38 39 40 D B D C C A D C B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D B A C D D B B C TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA - 2015 Môn: Hóa Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H: 1; Li: 7; C: 12; N: 14; O: 16; Na: 23;Mg: 24;Al: 27; S: 32; Cl: 35,5;...TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC Sở GD-ĐT Hà Nội Trường THPT Tùng Thi n ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 Môn: Hóa học Thời gian: 90 phút Mã đề: 228 Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 12A Câu 1 Cho các chất: Fructozơ, vinyl axetat, glixerol trioleat, glucozơ, Ala-Gly-Ala... đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là: A 5 B 2 C 4 D 3 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC Sở GD-ĐT Hà Nội Trường THPT Tùng Thi n ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 Môn: Hóa học Thời gian: 90 phút Họ tên học sinh: SBD: Lớp: 12A Đáp án mã đề: 160 01 B; 02 B; 03 B; 04 C; 05 D; 06 B; 07 C; 08 C; 09 B; 10 C; 11 B; 12... 9: Trong các kim loại Na, Fe, Cu, Ag, Al Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC pháp điện phân? A 2 B 1 + C 3 D 4 (0,02 mol); Mg2+ (0,02 mol); Ca2+ (0,04 mol); Cl- (0,02 mol); Câu 10: Một cốc nước có chứa các ion: Na HCO - (0,12 mol) Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại 3 trong. .. TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC A Tinh thể cacbon là anot, xảy ra quá trình oxi hoá B Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình oxi hoá C Tinh thể cacbon là catot, xảy ra quá trình oxi hoá D Tinh thể sắt là anot, xảy ra quá trình khử Câu 21 RxOy là một oxit có tính oxi hóa rất mạnh, khi tan trong nước tạo ra 2 axit kém bền (chỉ tồn tại trong dung dịch), khi tan trong. .. lượng bằng 0,9m gam So sánh tỉ lệ V 2 / V1 thấy TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC A V2 / V1 = 2,7 hoặc V2 / V1 = 3,55 B V2 / V1 = 2,5 hoặc V2 / V1 = 3,25 C V2 / V1 = 2,7 hoặc V2 / V1 = 3,75 D V2 / V1 = 2,5 hoặc V2 / V1 = 3,55 Câu 13: Cho biết bộ thí nghiệm điều chế Clo trong phòng thí nghiệm: Hãy cho biết hóa chất đựng trong mỗi bình tương ứng lần lượt là: A dd HCl,... đề: 262 01 A; 02 B; 03 A; 04 C; 05 B; 06 C; 07 C; 08 B; 09 B; 10 A; 11 B; 12 A; 13 C; 14 B; 15 A; 16 D; 17 A; 18 B; 19 A; 20 B; 21 C; 22 C; 23 A; 24 C; 25 A; 26 C; 27 B; 28 D; 29 C; 30 A; 31 A; 32 B 33 C; 34 D; 35 B; 36 D; 37 C; 38 C; 39 C; 40 B; 41 B; 42 B; 43 A; 44 C; 45 D; 46 C; 47 A; 48 A; 49 D 50 C; TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC Sở GD-ĐT Hà Nội Trường THPT . ;&#C'Gp!)1!% '()2* =//qBm51C1!!;/CL1!3;/2324#$ % e36AB CLED!S&6:'qBn51:S&H6OO:S:P1/3O+3/:P:S';/23 Mã đề: 160 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC 24o 13*mK64*1!#$ % 6l1. •eZS2324 #$ % CEi•&†CL181!'x2r!/ Mã đề: 194 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC +* E(CL!S ,* iC%!S '* iCi%!S * CL!S '()* N3*9.B?OP.  * S2~CS2<6)C)67O@ '()* HKK,Z33 Mã đề: 228 TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC &'J*A  $ ( C  H$ ( ^H?,g &'H1H2324!2AIH2324H! %  &%'hH$ ( Q  O1/3;/CH  $ i Q  O1/321K2324#  H$ ( ;/`  H  $ i O1/3 Aj
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC,

Từ khóa liên quan