0

đề thi thử thpt quốc gia môn toán của các trường trong cả nước có đáp án chi tiết (1251 trang)

1,251 1,358 0
  • đề thi thử thpt quốc gia môn toán của các trường trong cả nước có đáp án chi tiết (1251 trang)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 23:47

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn : TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1 y x mx     (1). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1 m  . b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị , A B sao cho tam giác OAB vuông tại O ( với O là gốc tọa độ ). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 1 6sin cos2 x x x    . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 2 3 2 1 2ln x x I dx x    . Câu 4 (1,0 điểm). a) Giải phương trình 2 1 5 6.5 1 0 x x     . b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật . Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm   4;1;3 A  và đường thẳng 1 1 3 : 2 1 3 x y z d       . Viết phương trình mặt phẳng ( ) P đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27 AB  . Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp . S ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB AC a   , I là trung điểm của SC , hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng   ABC là trung điểm H của BC , mặt phẳng   SAB tạo với đáy 1 góc bằng 60  . Tính thể tích khối chóp . S ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng   SAB theo a . Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có   1;4 A , tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của  ADB có phương trình 2 0 x y    , điểm   4;1 M  thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 2 2 3 5 4 4 2 1 1 x xy x y y y y x y x                  Câu 9 (1,0 điểm). Cho , , a b c là các số dương và 3 a b c    . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 3 3 3 bc ca ab a bc b ca c ab P       …….Hết………. ĐÁP ÁN Câu Nội dung Điểm a.(1,0 điểm) Vơí m=1 hàm số trở thành : 3 3 1 y x x     TXĐ: D R  2 ' 3 3 y x    , ' 0 1 y x     0.25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng   ; 1   và   1;  , đồng biến trên khoảng   1;1  Hàm số đạt cực đại tại 1 x  , 3 CD y  , đạt cực tiểu tại 1 x   , 1 CT y   lim x y    , lim x y    0.25 * Bảng biến thiên x –  -1 1 +  y’ + 0 – 0 + y +  3 -1 -  0.25 Đồ thị: 4 2 2 4 0.25 b.(1,0 điểm)   2 2 ' 3 3 3 y x m x m         2 ' 0 0 * y x m    0.25 Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị  PT (*) có 2 nghiệm phân biệt   0 ** m  0.25 Khi đó 2 điểm cực trị   ;1 2 A m m m   ,   ;1 2 B m m m  0.25 1 Tam giác OAB vuông tại O . 0 OAOB     3 1 4 1 0 2 m m m       ( TM (**) ) Vậy 1 2 m  0,25 2. (1,0 điểm) WWW.VNMATH.COM sin 2 1 6sin cos2 x x x     (sin 2 6sin ) (1 cos 2 ) 0 x x x     0.25    2 2sin cos 3 2sin 0 x x x       2sin cos 3 sin 0 x x x    0. 25 sin 0 sin cos 3( ) x x x Vn        0. 25  x k   . Vậy nghiệm của PT là , x k k Z    0.25 (1,0 điểm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ln ln 3 ln 2 2 2 2 2 x x x x I xdx dx dx dx x x x           0.25 Tính 2 2 1 ln x J dx x   Đặt 2 1 ln , u x dv dx x   . Khi đó 1 1 ,du dx v x x    Do đó 2 2 2 1 1 1 1 ln J x dx x x     0.25 2 1 1 1 1 1 ln 2 ln 2 2 2 2 J x       0.25 3 Vậy 1 ln 2 2 I   0.25 (1,0 điểm) a,(0,5điểm) 2 1 5 6.5 1 0 x x     2 5 1 5.5 6.5 1 0 1 5 5 x x x x             0.25 0 1 x x        Vậy nghiệm của PT là 0 x  và 1 x   0.25 b,(0,5điểm)   3 11 165 n C   0.25 4. Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là 2 1 1 2 5 6 5 6 . . 135 C C C C  Do đó xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 135 9 165 11  0.25 5. (1,0 điểm) WWW.VNMATH.COM Đường thẳng d có VTCP là   2;1;3 d u    Vì   P d  nên   P nhận   2;1;3 d u    làm VTPT 0.25 Vậy PT mặt phẳng   P là :       2 4 1 1 3 3 0 x y z        2 3 18 0 x y z       0.25 Vì B d  nên   1 2 ;1 ; 3 3 B t t t      27 AB      2 2 2 2 27 3 2 6 3 27 AB t t t          2 7 24 9 0 t t     0.25 3 3 7 t t        Vậy   7;4;6 B  hoặc 13 10 12 ; ; 7 7 7 B         0.25 (1,0 điểm) j C B A S H K M Gọi K là trung điểm của AB HK AB   (1) Vì   SH ABC  nên SH AB  (2) Từ (1) và (2) suy ra AB SK   Do đó góc giữa   SAB với đáy bằng góc giữa SK và HK và bằng  60 SKH   Ta có  3 tan 2 a SH HK SKH  0.25 Vậy 3 . 1 1 1 3 . . . . 3 3 2 12 S ABC ABC a V S SH AB AC SH   0.25 Vì / / IH SB nên   / / IH SAB . Do đó         , , d I SAB d H SAB  Từ H kẻ HM SK  tại M   HM SAB        , d H SAB HM  0.25 6. Ta có 2 2 2 2 1 1 1 16 3 HM HK SH a    3 4 a HM  . Vậy     3 , 4 a d I SAB  0,25 7. (1,0 điểm) WWW.VNMATH.COM K C A DB I M M' E Gọi AI là phan giác trong của  BAC Ta có :    AID ABC BAI      IAD CAD CAI   Mà   BAI CAI  ,   ABC CAD  nên   AID IAD   DAI  cân tại D  DE AI  0,25 PT đường thẳng AI là : 5 0 x y    0,25 Goị M’ là điểm đối xứng của M qua AI  PT đường thẳng MM’ : 5 0 x y    Gọi ' K AI MM    K(0;5)  M’(4;9) 0,25 VTCP của đường thẳng AB là   ' 3;5 AM    VTPT của đường thẳng AB là   5; 3 n    Vậy PT đường thẳng AB là:     5 1 3 4 0 x y     5 3 7 0 x y     0,25 (1,0 điểm). 2 2 3 5 4(1) 4 2 1 1(2) x xy x y y y y x y x                  Đk: 2 2 0 4 2 0 1 0 xy x y y y x y               Ta có (1)     3 1 4( 1) 0 x y x y y y         Đặt , 1 u x y v y     ( 0, 0 u v   ) Khi đó (1) trở thành : 2 2 3 4 0 u uv v    4 ( ) u v u v vn        0.25 Với u v  ta có 2 1 x y   , thay vào (2) ta được : 2 4 2 3 1 2 y y y y          2 4 2 3 2 1 1 1 0 y y y y          0.25   2 2 2 2 0 1 1 4 2 3 2 1 y y y y y y             2 2 1 2 0 1 1 4 2 3 2 1 y y y y y                   0.25 8. 2 y   ( vì 2 2 1 0 1 1 1 4 2 3 2 1 y y y y y            ) Với 2 y  thì 5 x  . Đối chiếu Đk ta được nghiệm của hệ PT là   5;2 0.25 9. (1,0 điểm) . WWW.VNMATH.COM Vì a + b + c = 3 ta có 3 ( ) ( )( ) bc bc bc a bc a a b c bc a b a c         1 1 2 bc a b a c           Vì theo BĐT Cô-Si: 1 1 2 ( )( ) a b a c a b a c       , dấu đẳng thức xảy ra  b = c 0,25 Tương tự 1 1 2 3 ca ca b a b c b ca            và 1 1 2 3 ab ab c a c b c ab            0,25 Suy ra P 3 2( ) 2( ) 2( ) 2 2 bc ca ab bc ab ca a b c a b c a b c              , 0,25 Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1. Vậy max P = 3 2 khi a = b = c = 1. 0,25 WWW.VNMATH.COM Câu 1 (4,0 điểm).Cho hàm số 2x 1 y x 1    , gọi đồ thị là (C). a)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số. b)Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): 3 2 0 x y    . Câu 2 (2,0 điểm). Giải phương trình: 2 x 2sin cos5x 1 2         Câu 3 (2,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : 3 ( ) . (5 ) f x x x   trên đoạn   0;5 Câu 4 (2,0 điểm). a) Giải phương trình sau : 2 3 3 3 2log (2 1) 2log (2 1) 2 0 x x      b) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam , 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà hóa học nữ, .Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn. Câu 5 (2,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho tam giác ABC  có     4;8 , 8;2 A B  ,   2; 10 C   . Chứng tỏ ABC  vuông và viết phương trình đường cao còn lại. Câu 6 (2,0 điểm). Cho hình chóp . S ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a .Góc  0 60 BAC  ,hình chiếu của S trên mặt   ABCD trùng với trọng tâm của tam giác ABC  . Mặt phẳng   SAC hợp với mặt phẳng   ABCD góc 0 60 . Tính thể tích khối chóp . S ABCD và khoảng cách từ B đến mặt phẳng   SCD theo a . Câu 7 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 3 5 8 0, 4 0 x y x y       . Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là   4; 2 D  . Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3. Câu8 (2,0 điểm). Giải hệ phương trình: 3 2 2 2 2 2 1 3 1 ( , ) 9 4 2 6 7 y y x x x x y y x y                 Câu 9 (2,0 điểm). Cho các số thực a,b,c thỏa mãn a b c   và 2 2 2 a b c 5    . Chứng minh rằng: (a b)(b c)(c a)(ab bc ca) 4        HẾT Thí sinh không được sử dụng tài liệu .Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên:……………………………………………… SBD:…………………… SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề WWW.VNMATH.COM SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Môn: TOÁN HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 04 trang) Câu 1. (4 điểm) Nội dung Điểm 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) 2đ +Tập xác định   \ 1 D    0.25 +Sự biến thiên  Chiều biến thiên:   2 3 ' 1 y x   0  1 x    . Hàm số đồng biến trên các khoảng   ; 1   và   1;    Cực trị : Hàm số không có cực trị. 0.25  Giới hạn tại vô cực và tiệm cận: 2 1 lim lim 2 1 x x x y x       ,đường thẳng 2 y  là tiệm cận ngang 1 1 2 1 2 1 lim ; lim 1 1 x x x x x x             , đường thẳng 1 x   là tiệm cận đứng 0.5  Bảng biến thiên : x -  - 1 +  y' + || + y 2  || 2  0.5 +Đồ thị:Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm 1 ;0 2 A       Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm   0; 1 B  Đồ thị hàm số nhận giao điểm của 2 tiệm cận là   1;2 I  làm tâm đối xứng ( Đồ thị ) 0.5 WWW.VNMATH.COM 2, Viết phương trình tiếp tuyến 2đ Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm 0 0 ( ; ) M x y ta có : ' 0 2 0 3 ( ) ( 1) k f x x    0.5 Lại có 1 . 1 3 3 k k            0.5 hay 0 2 0 0 0 3 3 2 ( 1) x x x          0.5 Với 0 0 0 1 x y     Vậy phương trình tiếp tuyến là : 3 1 y x   Với 0 0 2 5 x y     Vậy phương trình tiếp tuyến là : 3 11 y x   0.5 Câu 2. (2 điểm) Nội dung Điểm 2 x 2sin 1 cos5x cosx cos5x 2            0.5     cos x cos 5x     0.5 5 2 6 3 5 2 4 2 k x x x k x x k k x                              là nghiệm của phương trình. 1.0 Câu 3. (2 điểm) Nội dung Điểm f(x) = 3 x (5 x)  hàm số liên tục trên đoạn [0; 5] f(x) 3/ 2 x(5 x) x (0;5)     0,5 f ’(x) = 5 5 x(5 x) 2   0,5 f’(x) = 0 x 5; x 2    . Ta có : f(2) = 6 3 , f(0) = f(5) = 0 0,5 Vậy x [0;5] Max  f(x)= f(2) = 6 3 , x [0;5] Min  f(x) = f(0) = 0 0,5 Câu 4. (2 điểm) Nội dung Điểm a) 2 3 3 3 2log (2 1) 2log (2 1) 2 0 x x      Điều kiện : 1 2 x  0,25 PT 2 3 3 8log (2 1) 6log (2 1) 2 0 x x       0,25 3 2 3 3 3 log (2 1) 1 4log (2 1) 3log (2 1) 1 0 1 log (2 1) 4 x x x x                 0,25 WWW.VNMATH.COM 4 3 2 3 1 2 3 x x          là nghiệm của phương trình đã cho. 0,25 b) Tính xác suất Ta có : 4 16 1820 C   0.25 Gọi A= “ 2nam toán ,1 lý nữ, 1 hóa nữ” B= “ 1 nam toán , 2 lý nữ , 1 hóa nữ “ C= “ 1 nam toán , 1 lý nữ , 2 hóa nữ “ Thì H= A B C   = ” Có nữ và đủ ba bộ môn “ 0.5 2 1 1 1 2 1 1 1 2 8 5 3 8 5 3 8 5 3 3 ( ) 7 C C C C C C C C C P H      0.25 Câu 5. (2 điểm) Nội dung Điểm Ta có :     12; 6 ; 6; 12 AB BA       0,5 Từ đó . 0 AB BC    Vậy tam giác ABC vuông tại B 0,5 * Viết phương trình đường cao BH: Ta có đường cao BH đi qua   8;2 B  và nhận     6; 18 6 1;3 AC       làm vecto pháp tuyến 0,5 Phương trình BH : 3 2 0 x y    0,5 Câu 6. (2 điểm) O S A D CB H E Nội dung Điểm * Gọi O AC BD   Ta có :  0 , 60 OB AC SO AC SOB    0.25 WWW.VNMATH.COM [...]... 6 3 P 4 Vy (*) c chng minh 9 Du bng xy ra khi a = 2; b = 1; c = 0 Ht 1.0 www.VNMATH.com THI TH K THI THPT QUC GIA 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt TRNG THPT CHUYấN HNG YấN BAN CHUYấN MễN Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y x 3 3mx 2 2 (1), vi m l tham s thc a) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s (1) khi m = 1 b) Tỡm m th hm s (1) cú hai im cc tr A, B sao cho din tớch... on thng AB b) Trong kỡ thi THPT Quc gia nm 2015, mi thớ sinh cú th d thi ti a 8 mụn: Toỏn, Lý, Húa, C Sinh, Vn, S, a v Ting anh Mt trng i hc d kin tuyn sinh da vo tng im ca AT H 3 mụn trong kỡ thi chung v cú ớt nht 1 trong hai mụn l Toỏn hoc Vn Hi trng i hc ú cú bao nhiờu phng ỏn tuyn sinh? 2 sin x dx cos 2 x 3cos x 2 0 M Cõu 4 (1,0 im) Tớnh tớch phõn I N Cõu 5 (1,0 im) Trong khụng gian vi h ta... Lpbngbinthiờn f(y) ị min f ( y ) = f ỗ x ( -Ơ.2] ẻ ố 2y 1+ y 2 3 3 3ử ữ = 2 + 3 3 ứ TH2:y2: f ( y ) = 2 1 + y 2 + y -2 2 5 > 2 + 3 Vy P 2 + 3" y x Doú MinP = 2 + 3 khix=0y= 3 3 ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưHtưưưưưưưưưưưưưưưưưưư trang5 - 1 WWW.VNMATH.COM SGIODCVOTO LOCAI THITHư K THITHPTQUCGIANM2015 MễNTHI:TON Thigianlmbi:180phỳt 3 x 3 2 1 x Cõu1(2,0im) Chohms y = - x - 3 + (1). 2 4 2 a) Khosỏtsbinthiờnvvth(C)cahms(1)... 0,25 Vi x 2 2 y 2 x y 1 , thay vo (2) ta cú: 1 y y 1 3y 1 y 0 3 9 y 2 5 y 0 x 2 x 1 (vụ nghim) 0,25 TRNGTHPTMCNHCHI ễNTHITHPTQUCGIANM2015 MụnTON Thigianlmbi180phỳt ưưưưưưưưưưưư***ưưưưưưưưưưưư Cõu1(2,0im) Chohms: y = x 4 - 2( m 2 + 1) x 2 +1(1) a)Khosỏtsbinthiờnvvthhms(1)khi m=0. b)Tỡmcỏcgiỏtrcathamsm hms(1)cú3imcctrthamóngiỏ trcctiutgiỏtrlnnht. Cõu2(1,0im). a)Giiphngtrỡnh: sin 2... ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưHTưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư Thớsinhkhụngcsdngtiliu.Cỏnbcoithikhụnggiithớchgỡthờm. WWW.VNMATH.COM SGIODCVOTO LOCAI HNGDNCHM THITHLN2 ưKèTHITHPTQUCGIANM2015 MễNTHI:TON (Hngdnchmgmcú05trang,10 cõu) I.Hngdnchm: 1. Choimlti0,25 2. imtonbiltngimthnhphn,khụnglmtrũn 3. Chchoimtiakhibilmcathớsinhchớnhxỏcvmtkinthc 4. Thớsinhgiiỳngbngcỏchkhỏcchoimtng ngcỏcphn. 5. Vibihỡnhhckhụnggian(cõu6)nuthớsinhkhụngvhỡnhhocvhỡnhsaithỡkhụng... ờ 2 ở 2ỷ ở ỷ 1 6 5 4 1 3 Vy minP = - ,khi x = Vy maxP = ,khi a = - 1 0,25 0,25 WWW.VNMATH.COM S GD&T QUNG NAM TRNG THPT CHUYấN NGUYN BNH KHIấM Kè THI TH THPT QUC GIA NM 2015 MễN TON Thi gian lm bi : 180 phỳt CHNH THC: Cõu 1) (2,0 im) Cho hm s y = x 3 + 3 x 2 - 2 (1) a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) hm s 1 b) Vit phng trỡnh tip tuyn vi th (C), bit tip tuyn vuụng gúc vi ng thng y = - x 9 Cõu 2) (1,0... Cõu6(1,0im).Trongkhụnggianvihta Oxyz,chomtcu ( S)cúphng trỡnh x 2 + y 2 + z 2 - 4 x + 6 y - 2 z - 2 =0 Lpphngtrỡnhmtphng ( P chatrucOy ) Cõu4 (0,5 im). Chosphc z thamóniukin vctmtcu ( S)theomtngtrũncúbỏnkớnh r =2 3. Cõu7(0,5im).GiibúngchuynVTVCupgm12ibúngthamd ,trong cú9 incngoi v3ica Vit Nam. Bant chc chobc thmngunhiờn chia thnh3bngA,B,Cmibng4i.Tớnhxỏcsut3ibúngcaVitNamba bngkhỏcnhau. Cõu8 (1,0im).Trongmtphngvihta... z 3 2 -Ht www.VNMATH.com P N Cõu 1 Ni dung a) Kho sỏt hm s y x 3mx 2 Vi m = 1, ta cú hm s: y = x3 + 3x2 + 2 *) TX: *) S bin thi n: +) Gii hn ti vụ cc: lim y 3 im 2 0,25 x +) Chiu bin thi n: y' = 3x2 + 6x y' = 0 x = 0 hoc x = -2 Bng bin thi n: - -2 + 0 - + 0 + M y 0 6 y 0,25 + C 2 O x AT H - M hm s ng bin trờn (-; -2) v (0; +); hm s nghch bin trờn (-2; 0) hm s t cc i ti x = -2,... bi v 5 bi vng Ly ngu nhiờn 5 bi t hp Tớnh xỏc sut trong 5 bi ly ra cú 3 mu v s bi xanh v s bi bng nhau Cõu 10) (1,0 im) Cho hai s thc a, b thuc khong (0, 1) tha món (a 3 + b3 )(a + b) - ab(a - 1)(b - 1) = 0 Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc sau: 12 a 4 + b4 + 3ab P= ab 36 + (1 + 9a 2 )(1 + 9b 2 ) 1 WWW.VNMATH.COM HNG DN CHM MễN TON THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Cõu ỏp ỏn im Cõu1) a) y = x3 + 3 x 2 - 2... nm 1 2 3 trờnngthngiquaBvvuụnggúcviAD.ngthng AD iquaim P(13 Tỡmta ) cỏcnhA,B,D. Cõu 8 (1,0 im). Trong khụng gian vi h to Oxyz , cho im M ( 235)v ng thng d : x + 1 y + 2 z- 2 = = Vitphngtrỡnhmtphng ( P iquaMvvuụnggúcvingthng ) 1 3 2 d.Tỡmtaim Nthuc dsaochoNcỏchMmtkhongbng5. 22 ổ 2 2ử Cõu 9(0,5im).Tỡmhsca x trongkhaitrinnhthcNiuưtnca ỗ x - ữ x ứ ố 5ự ộ Cõu10(1,0im).Cho x lsthcthucon ờ -1 ỳ Tỡmgiỏtrlnnht,giỏtrnhnht . ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề WWW.VNMATH.COM . WWW.VNMATH.COM www.VNMATH.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN BAN CHUYÊN MÔN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0. 0,25 b) TH1: Trường ĐH chỉ xét 1 trong 2 môn Toán hoặc Văn: Có: 2 6 2. 30 C  (cách) 0,25 3 TH2: Trường ĐH xét cả hai môn Toán và Văn: Có: 1 6 1. 6 C  (cách) Vậy có các trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử thpt quốc gia môn toán của các trường trong cả nước có đáp án chi tiết (1251 trang), đề thi thử thpt quốc gia môn toán của các trường trong cả nước có đáp án chi tiết (1251 trang),