200 BÀI HÌNH HỌC PHẲNG LUYỆN THI ĐẠI HỌC

73 478 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 08:16

TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 1 TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG Cần Thơ 2013 Đ ịa chỉ: 17 Quang Trung – Xuân Khánh – Ninh Ki ều – C ần Th ơ Điện thoại: 0939.922.727 – 0915.684.278 – (07103)751.929 TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 2 ĐƯỜNG THẲNG Câu 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 2 đường thẳng 1 d : x 7y 17 0    , 2 d : x y 5 0    . Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm M(0;1) tạo với 1 2 d ,d một tam giác cân tại giao điểm của 1 2 d ,d . Phương trình đường phân giác góc tạo bởi d 1 , d 2 là: 1 2 2 2 2 2 x 3y 13 0 ( ) x 7y 17 x y 5 3x y 4 0 ( ) 1 ( 7) 1 1                     Đường thẳng cần tìm đi qua M(0;1) và song song với 1  hoặc 2  . KL: x 3y 3 0    và 3x y 1 0    Câu 2. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho cho hai đường thẳng 1 d :2x y 5 0    . 2 d :3x 6y – 7 0   . Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P(2; –1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d 1 và d 2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d 1 , d 2 . Ta có d 1 VTCP 1 a (2; 1)    ; d 2 VTCP 2 a (3;6)   Vì 1 2 a .a 2.3 1.6 0      nên 1 2 d d  và d 1 cắt d 2 tại một điểm I khác P. Gọi d là đường thẳng đi qua P( 2; –1) có phương trình: d :A(x 2) B(y 1) 0 Ax By 2A B 0          Do d cắt d 1 , d 2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh I  khi d tạo với d 1 ( hoặc d 2 ) một góc 45 0 0 2 2 2 2 2 2 A 3B 2A B cos45 3A 8AB 3B 0 B 3A A B 2 ( 1)                  * Nếu A = 3B ta có đường thẳng d :3x y 5 0    * Nếu B = –3A ta có đường thẳng d :x 3y 5 0    Vậy có hai đường thẳng thoả mãn yêu cầu bài toán: d :3x y 5 0    hoặc d :x 3y 5 0    . Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng 1 d :3x y 5 0    , 2 d :3x y 1 0    và điểm I(1; 2)  . Viết phương trình đường thẳng  đi qua I và cắt 1 2 d ,d lần lượt tại A và B sao cho AB 2 2  . Giả sử 1 2 A(a; 3a 5) d ; B(b; 3b 1) d       ; IA (a 1; 3a 3); IB (b 1; 3b 1)           Do I, A, B thẳng hàng b 1 k(a 1) IB kIA 3b 1 k( 3a 3)                 + Nếu a 1  thì b 1   AB = 4 (không thoả). TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 3 + Nếu a 1  thì b 1 3b 1 ( 3a 3) a 3b 2 a 1             2 2 2 2 AB (b a) 3(a b) 4 2 2 t (3t 4) 8           (với t a b   ). 2 2 5t 12t 4 0 t 2; t 5          - Với t 2 a b 2 b 0,a 2           : x y 1 0      - Với 2 2 4 2 t a b b ,a 5 5 5 5          :7x y 9 0      Câu 4. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng 1 d : x y 1 0    , 2 d : 2x – y –1 0  . Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1;–1) cắt (d 1 ) và (d 2 ) tương ứng tại A và B sao cho 2MA MB 0      . Giả sử: A(a; –a–1), B(b; 2b – 1). Từ điều kiện 2MA MB 0      tìm được A(1; –2), B(1;1) suy ra (d): x – 1 = 0 Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1; 0). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt hai đường thẳng 1 2 d : x y 1 0, d : x – 2y 2 0      lần lượt tại A, B sao cho MB = 3MA. Ta có 1 2 A (d ) A(a; 1 a) MA (a 1; 1 a) B (d ) B(2b 2;b) MB (2b 3;b)                           . Từ A, B, M thẳng hàng và MB 3MA   MB 3MA    (1) hoặc MB 3MA     (2) (1)  2 1 A ; (d):x 5y 1 0 3 3 B( 4; 1)                    (2)    A 0; 1 (d): x y 1 0 B(4;3)           Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1; 1). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt hai đường thẳng 1 2 d :3x y 5 0, d : x y 4 0       lần lượt tại A, B sao cho 2MA – 3MB 0  . Giả sử 1 A(a;3a 5) d   , 2 B(b;4 b) d   . Vì A, B, M thẳng hàng và 2MA 3MB  nên 2MA 3MB (1) 2MA 3MB (2)            Từ 5 2(a 1) 3(b 1) a 5 5 (1) A ; ,B(2;2) 2 2(3a 6) 3(3 b) 2 2 b 2                          . Suy ra d :x y 0   . TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 4 Từ 2(a 1) 3(b 1) a 1 (2) A(1; 2),B(1;3) 2(3a 6) 3(3 b) b 1                     . Suy ra d :x 1 0   . Vậy có d : x y 0   hoặc d :x 1 0   . Câu 7. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm M(3; 1). Viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt các tia Ox, Oy tại A và B sao cho (OA 3OB)  nhỏ nhất. PT đường thẳng d cắt tia Ox tại A(a;0), tia Oy tại B(0;b): x y 1 a b   (a,b>0) M(3; 1)  d Cô si 3 1 3 1 1 2 . ab 12 a b a b       . Mà OA 3OB a 3b 2 3ab 12      min a 3b a 6 (OA 3OB) 12 3 1 1 b 2 a b 2                   Phương trình đường thẳng d là: x y 1 x 3y 6 0 6 2       Câu 8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm M(4;1) và cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A và B sao cho giá trị của tồng OA OB  nhỏ nhất. ĐS: x 2y 6 0    Câu 9. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1; 2) và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B khác O sao cho 2 2 9 4 OA OB  nhỏ nhất. Đường thẳng (d) đi qua M(1;2) và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B khác O, nên A(a;0);B(0;b) với a.b 0   Phương trình của (d) có dạng x y 1 a b   . Vì (d) qua M nên 1 2 1 a b   . Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpski ta có : 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 9 4 1 . 1. 1 a b 3 a b 9 a b                              2 2 9 4 9 a b 10    2 2 9 4 9 OA OB 10   . Dấu bằng xảy ra khi 1 3 2 : 1: 3 a b  và 1 2 1 a b    20 a 10, b 9    d :2x 9y 20 0    . TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 5 Câu 10. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm M(3;1) và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B và C sao cho tam giác ABC cân tại A với A(2;–2). ĐS: x 3y 6 0;x y 2 0       Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy). Lập phương trình đường thẳng d qua M(2;1) và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng S 4  . Gọi A(a;0),B(0;b) (a,b 0)  là giao điểm của d với Ox, Oy, suy ra: x y d : 1 a b   . Theo giả thiết, ta có: 2 1 1 a b ab 8          2b a ab ab 8       . + Khi ab 8  thì 2b a 8   . Nên: 1 b 2;a 4 d : x 2y 4 0       . + Khi ab 8   thì 2b a 8    . Ta có: 2 b 4b 4 0 b 2 2 2        . Với     b 2 2 2 d : 1 2 x 2 1 2 y 4 0          Với     b 2 2 2 d : 1 2 x 2 1 2 y 4 0          . Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(2; –1) và đường thẳng d có phương trình 2x – y 3 0   . Lập phương trình đường thẳng () qua A và tạo với d một góc α có cosα 1 10  . PT đường thẳng () có dạng: a(x – 2) b(y 1) 0     ax by – 2a b 0    2 2 (a b 0)   Ta có: 2 2 2a b 1 cos 10 5(a b )       7a 2 – 8ab + b 2 = 0. Chọn a = 1  b = 1; b = 7  ( 1 ): x + y – 1 = 0 và ( 2 ): x + 7y + 5 = 0 Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(2;1) và đường thẳng d :2x 3y 4 0    . Lập phương trình đường thẳng  đi qua A và tạo với đường thẳng d một góc 0 45 . PT đường thẳng () có dạng: a(x – 2) b(y 1) 0     ax by – (2a b) 0    2 2 (a b 0)   . Ta có: 0 2 2 2a 3b cos45 13. a b     2 2 5a 24ab 5b 0     a 5b 5a b       + Với a 5b  . Chọn a 5,b 1    Phương trình :5x y 11 0     . + Với 5a b   . Chọn a 1,b 5     Phương trình : x 5y 3 0     . TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 6 Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho đường thẳng d :2x y 2 0    và điểm I(1;1) . Lập phương trình đường thẳng  cách điểm I một khoảng bằng 10 và tạo với đường thẳng d một góc bằng 0 45 . Giả sử phương trình đường thẳng  có dạng: ax by c 0    2 2 (a b 0)   . Vì  0 (d, ) 45   nên 2 2 2a b 1 2 a b . 5    a 3b b 3a         Với a 3b   : 3x y c 0    . Mặt khác d(I; ) 10   4 c 10 10    c 6 c 14         Với b 3a    : x 3y c 0    . Mặt khác d(I; ) 10   2 c 10 10     c 8 c 12        Vậy các đường thẳng cần tìm: 3x y 6 0;    3x y 14 0    ; x 3y 8 0;    x 3y 12 0    . Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M (0; 2) và hai đường thẳng 1 d , 2 d có phương trình lần lượt là 3x y 2 0    và x 3y 4 0    . Gọi A là giao điểm của 1 d và 2 d . Viết phương trình đường thẳng đi qua M, cắt 2 đường thẳng 1 d và 2 d lần lượt tại B , C ( B và C khác A ) sao cho 2 2 1 1 AB AC  đạt giá trị nhỏ nhất. Ta có 1 2 A d d A( 1;1)     . Ta có 1 2 d d  . Gọi  là đường thẳng cần tìm. H là hình chiếu vuông góc của A trên  . ta có: 2 2 2 2 1 1 1 1 AB AC AH AM    (không đổi)  2 2 1 1 AB AC  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 1 AM khi H  M, hay  là đường thẳng đi qua M và vuông góc với AM.  Phương trình : x y 2 0    . Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) : x – 3y – 4 0  và đường tròn 2 2 (C) : x y – 4y 0   . Tìm M thuộc (d) và N thuộc (C) sao cho chúng đối xứng qua điểm A(3; 1). M  (d)  M(3b+4; b)  N(2 – 3b; 2 – b) N  (C)  (2 – 3b) 2 + (2 – b) 2 – 4(2 – b) = 0  6 b 0; b 5   Vậy có hai cặp điểm: M(4;0) và N(2;2) hoặc 38 6 8 4 M ; , N ; 5 5 5 5              TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 7 Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1; 1) và đường thẳng : 2x 3y 4 0    . Tìm điểm B thuộc đường thẳng  sao cho đường thẳng AB và  hợp với nhau góc 0 45 .  có PTTS: x 1 3t y 2 2t         và VTCP u ( 3;2)    . Giả sử B(1 3t; 2 2t)     . 0 (AB, ) 45    1 cos(AB;u) 2    AB.u 1 AB. u 2      2 15 t 13 169t 156t 45 0 3 t 13               . Vậy các điểm cần tìm là: 1 2 32 4 22 32 B ; , B ; 13 13 13 13               . Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x 3y 6 0    và điểm N(3;4) . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho tam giác OMN (O là gốc tọa độ) có diện tích bằng 15 2 . Ta có ON (3;4)   , ON = 5, PT đường thẳng ON: 4x 3y 0   . Giả sử M(3m 6;m) d   . Khi đó ta có ONM ONM 2S 1 S d(M,ON).ON d(M,ON) 3 2 ON        4.(3m 6) 3m 13 3 9m 24 15 m 1; m 5 3            + Với m 1 M(3; 1)     + Với 13 13 m M 7; 3 3            Câu 19. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(0;2) và đường thẳng d :x 2y 2 0    . Tìm trên đường thẳng d hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB = 2BC . Giả sử B(2b 2;b),C(2c 2;c) d    . Vì ABC vuông ở B nên AB  d  d AB.u 0     2 6 B ; 5 5        2 5 AB 5   5 BC 5  TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 8 2 1 BC 125c 300c 180 5    = 5 5  c 1 C(0;1) 7 4 7 c C ; 5 5 5                Câu 20. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng 1 d : x y 3 0    , 2 d : x y 9 0    và điểm A(1;4) . Tìm điểm 1 2 B d ,C d   sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi 1 2 B(b;3 b) d , C(c;9 c) d      AB (b 1; 1 b)      , AC (c 1;5 c)     . ABC vuông cân tại A  AB.AC 0 AB AC           2 2 2 2 (b 1)(c 1) (b 1)(5 c) 0 (b 1) (b 1) (c 1) (5 c)                 (*) Vì c 1  không là nghiệm của (*) nên (*)  2 2 2 2 2 2 (b 1)(5 c) b 1 (1) c 1 (5 c) (b 1) (b 1) (c 1) (5 c) (2) (c 1)                      Từ (2)  2 2 (b 1) (c 1)     b c 2 b c        . + Với b c 2   , thay vào (1) ta được c 4, b 2    B(2;1), C(4;5) . + Với b c   , thay vào (1) ta được c 2, b 2     B( 2;5), C(2;7)  . Vậy: B(2;1), C(4;5) hoặc B( 2;5), C(2;7)  . Câu 21. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm A(0; 1) B(2; –1) và các đường thẳng có phương trình: 1 d :(m –1)x (m – 2)y 2 – m 0    ; 2 d :(2 – m)x (m –1)y 3m – 5 0    . Chứng minh d 1 và d 2 luôn cắt nhau. Gọi P = d 1  d 2 . Tìm m sao cho PA PB  lớn nhất. Xét Hệ PT: (m 1)x (m 2)y m 2 (2 m)x (m 1)y 3m 5               . Ta có 2 m 1 m 2 3 1 D 2 m 0, m 2 m m 1 2 2                  1 2 d ,d luôn cắt nhau. Ta có: 1 2 1 2 A(0;1) d , B(2; 1) d , d d       APB vuông tại P  P nằm trên đường tròn đường kính AB. Ta có: 2 2 2 2 (PA PB) 2(PA PB ) 2AB 16       PA PB 4   . Dấu "=" xảy ra  PA = PB  P là trung điểm của cung  AB TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 9  P(2; 1) hoặc P(0; –1)  m 1  hoặc m 2  . Vậy PA PB  lớn nhất  m 1  hoặc m 2  . Câu 22. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng (): x – 2y – 2 0  và hai điểm A( 1;2)  , B(3;4) . Tìm điểm M  () sao cho 2 2 2MA MB  có giá trị nhỏ nhất. Giả sử M M(2t 2;t) AM (2t 3;t 2), BM (2t 1;t 4)           Ta có: 2 2 2 2AM BM 15t 4t 43 f(t)       2 minf(t) f 15          26 2 M ; 15 15        Câu 23. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d :2x y 3 0    và 2 điểm A(1;0),B(2;1) . Tìm điểm M trên d sao cho MA MB  nhỏ nhất. Ta có: A A B B (2x y 3).(2x y 3) 30 0        A, B nằm cùng phía đối với d. Gọi A là điểm đối xứng của A qua d  A ( 3;2)    Phương trình A B: x 5y 7 0     . Với mọi điểm M  d, ta có: MA MB MA MB A B       . Mà MA MB   nhỏ nhất  A, M, B thẳng hàng  M là giao điểm của AB với d. Khi đó: 8 17 M ; 11 11        . ĐƯỜNG TRÒN Câu 24. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng (d): 2x – y – 5 0  và đường tròn (C’): 2 2 x y 20x 50 0     . Hãy viết phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1). A(3; 1), B(5; 5)  (C): 2 2 x y 4x 8y 10 0      Câu 25. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng 3 2 , A(2; –3), B(3; –2), trọng tâm của ABC nằm trên đường thẳng d :3x – y – 8 0  . Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C. Tìm được C (1; 1) 1  , 2 C ( 2; 10)   . + Với 1 C (1; 1)   (C): 2 2 11 11 16 x y x y 0 3 3 3      + Với 2 C ( 2; 10)    (C): 2 2 91 91 416 x y x y 0 3 3 3      Câu 26. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho ba đường thẳng: 1 d : 2x y 3 0    , 2 d :3x 4y 5 0    , 3 d : 4x 3y 2 0    . Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d 1 và tiếp xúc với d 2 và d 3 . TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 10 Gọi tâm đường tròn là I(t;3 2t)   d 1 . Khi đó: 2 3 ) d(I,d ) d(I,d   3t 4(3 2t) 5 5 4t 3(3 2t) 2 5         t 2 t 4      Vậy có 2 đường tròn thoả mãn: 2 2 49 25 (x 2) (y 1)     và 2 2 9 (x 4) (y 5) 25     . Câu 27. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng  : x 3y 8 0    , ':3x 4y 10 0     và điểm A(–2; 1). Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng  , đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng . Giả sử tâm I( 3t 8;t)     Ta có: d(I, ) IA     2 2 2 2 3( 3t 8) 4t 10 ( 3t 8 2) (t 1) 3 4             t 3    I(1; 3), R 5   PT đường tròn cần tìm: 2 2 (x 1) (y 3) 25     . Câu 28. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng : 4x 3y 3 0     và ':3x 4y 31 0     . Lập phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với đường thẳng  tại điểm có tung độ bằng 9 và tiếp xúc với '.  Tìm tọa độ tiếp điểm của (C) và '  . Gọi I(a;b) là tâm của đường tròn (C). (C) tiếp xúc với  tại điểm M(6;9) và (C) tiếp xúc với   nên 54 3a 4a 3b 3 3a 4b 31 d(I, ) d(I, ') 4a 3 3 6a 85 4 5 5 IM u (3;4) 3(a 6) 4(b 9) 0 3a 4b 54                                          25a 150 4 6a 85 a 10; b 6 54 3a a 190; b 156 b 4                     Vậy: 2 2 (C):(x 10) (y 6) 25     tiếp xúc với '  tại N(13;2) hoặc 2 2 (C) : (x 190) (y 156) 60025     tiếp xúc với '  tại N( 43; 40)   Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua A(2; 1)  và tiếp xúc với các trục toạ độ. Phương trình đường tròn có dạng: 2 2 2 2 2 2 (x a) (y a) a (a) (x a) (y a) a (b)            a)  a 1; a 5   b)  vô nghiệm. Kết luận: 2 2 (x 1) (y 1) 1     và 2 2 (x 5) (y 5) 25     . [...]... có hai điểm thỏa mãn đề bài là: M  6;3 hoặc M  ;  5 5  2 2 Câu 53 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x  1)  (y  2)  9 và đường thẳng d : x  y  m  0 Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C) (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông (C) có tâm I(1; –2), R = 3 ABIC là hình vuông cạnh bằng 3 ... Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;0), B(0;2) , diện tích tam giác bằng 2 và trung điểm I của AC nằm trên đường thẳng d: y  x Tìm toạ độ điểm C Phương trình AB : 2x  y  2  0 Giả sử I(t; t)  d  C(2t  1;2t) Theo giả thi t: SABC  1 4 AB.d(C, AB)  2  6t  4  4  t  0; t  2 3 + Với t  0  C(1;0) + Với t  4 5 8  C ;  3 3 3 Câu 102 Trong mặt phẳng với hệ... TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 17 2 2 Câu 51 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x  y – 6x  5  0 Tìm điểm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600 (C) có tâm I(3;0) và bán kính R = 2 Gọi M(0; m)  Oy   AMB  600 (1) Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB     AMB  1200 (2)   Vì MI là phân giác của AMB nên:  (1)  AMI...  (y  3) 2  4 2 2 2 Câu 34 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x  y – 4y – 5  0 Hãy viết phương trình đường tròn (C) đối xứng với đường tròn (C) qua điểm 4 2 M ;  5 5 (C) có tâm I(0;2), bán kính R = 3 Gọi I’ là điểm đối xứng của I qua M  8 6   I  ;   (C): 5 5  2 2 8  6  x   y   9 5  5  Câu 35 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn... 3y  27  0 và 4x  3y  13  0 Câu 61 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x  y  2x  2y  3  0 và điểm M(0; 2) Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB có độ dài ngắn nhất 2 2 (C) có tâm I(1; 1) và bán kính R = (C) 5 IM = 2  5  M nằm trong đường tròn Giả sử d là đường thẳng qua M và H là hình chiếu của I trên d Ta có: AB = 2AH = 2 IA 2... 55 A : chọn A = 47  B = 24  5 55 47  d: 47(x  2)   24  5 55  (y  6)  0 Câu 63 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x  y  6x  2y  6  0 và điểm A(3;3) Lập phương trình đường thẳng d qua A và cắt (C) tại hai điểm sao cho khoảng cách giữa hai điểm đó bằng độ dài cạnh hình vuông nội tiếp đường tròn (C) 2 2 (C) có tâm I(3; –1), R = 4 Ta có: A(3 ;3)  (C) PT đường thẳng...  0 Giả sử d qua A cắt (C) tại hai điểm A, B  AB = 4 2 Gọi I là tâm hình vuông Ta có: d(I,d)  2 2 (  3a  b  3a  3b 1 1 AD  AB)  2 2 2 2 a 2  b2  4b  2 2 a 2  b 2  a 2  b 2  a   b Chọn b = 1 thì a = 1 hoặc a = –1 Vậy phương trình các đường thẳng cần tìm là: x  y  6  0 hoặc x  y  0 2 2 Câu 64 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (C1): x  y  13 và (C2): (x... b 2  0) Gọi d1  d(O, d), d 2  d(I 2 ,d) 2 2 2 2 2 Từ giả thi t  R 1  d1  R 2  d 2  d 2  d1  12 2 b  0 (6a  2a  3b) 2 (2a  3b)2    12  b 2  3ab  0   a 2  b2 a 2  b2  b  3a + Với b = 0: Chọn a = 1  Phương trình d: x  2  0 + Với b = –3a: Chọn a = 1, b = –3  Phương trình d: x  3y  7  0 Câu 65 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng : mx  4y  0 , đường...  1 A, B là các điểm 25 16 trên (E) sao cho: AF1BF2  8 , với F, F2 là các tiêu điểm Tính AF2  BF1 1 Câu 76 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E): Ta có AF1AF2  2a và BF1BF2  2a  AF1  AF2  BF1  BF2  4a  20 Mà AF1  BF2  8  AF2  BF1  12 Câu 77 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình elip với các tiêu điểm F1 (1;1), F2 (5;1) và tâm sai e  0, 6 Giả sử M(x; y)... y2 Câu 78 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm C(2; 0) và elip (E):   1 4 1 Tìm toạ độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều 2 4 3 2 4 3 ĐS: A  ; , B ;  7  7 7  7 TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 27 x 2 y2   1 Tìm các điểm M 100 25   (E) sao cho F1MF2  1200 (F1, F2 là hai tiêu . :x 3y 5 0    Vậy có hai đường thẳng thoả mãn yêu cầu bài toán: d :3x y 5 0    hoặc d :x 3y 5 0    . Câu 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng 1 d :3x y 5 0    , 2 d. 0 27 y 5                 Vậy có hai điểm thỏa mãn đề bài là:   M 6;3 hoặc 6 27 M ; 5 5       Câu 53. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): 2 2 (x 1) (y 2). = 3. ABIC là hình vuông cạnh bằng 3 IA 3 2    m 5 m 1 3 2 m 1 6 m 7 2             TRUNG TAÂM LTÑH 17 QUANG TRUNG ÑT: 07103.751.929 Trang 19 Câu 54. Trong mặt phẳng với hệ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan