0

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2

88 843 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 17:59

Trng THPT T Cụng ngh 11 Ngày soạn : Chơng 1 : Vẽ Kĩ thuật cơ sở Tiết1- Bài1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuậT A. Mục tiêu: - Hiểu đợc nội dung cơ bản của 1 số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật. - Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật. B.Chuẩn bị - Tranh vẽ phóng to các hình 1. 3, 1. 4, 1. 5 Sgk - Có thể dùng phần mềm Power Point để trình chiếu các tiêu chuẩn nếu điều kiện cơ sở vật chất và thời gian cho phép. C.Tiến trình bài giảng: 1/ ổ n định lớp : Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2/ Kiểm tra bài cũ: - lớp 8 các em đã làm quen với bản vẽ KT, vậy em nào cho biết bản VKT đợc xây dựng dựa trên quy tắc nào? 3/ Giảng bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Khổ giấy: TCVN7258: 2003 (ISO 5457: 1999) - Giới thiệu bảng 1. 1 - Giới thiệu hình 1. 1 - Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. I/ Tỉ lệ: - Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thớc đo đợc trên hình biểu diễn của vật thể và kích thớc t- ơng ứng trên vật thể đó. III/ Nét vẽ: (TCVN 8- 20: 2002) (ISO 128- 20: 1996) 1/ Các loại nét vẽ: - Giới thiệu bảng 1. 2 và giới thiệu ứng dụng cụ thể của từng loại đờng nét trên bản vẽ. Hình 1. 3 2/ Chiều rộng của nét vẽ: - Chiều rộng của nét vẽ đợc chọn trong dãy kích thớc sau: 0, 13; 0, 18; 0, 25; 0, 35; 0, 5; 0, 7;1, 4;2 mm. Thờng lấy chiều rộng nét đậm bằng 0, 5 mm và nét mảnh bằng 0, 25 mm. IV/ Chữ viết: TCVN 7284- 2: 2003 (ISO 3092- 2: 2000) quy định khổ chữ và kiểu chữ La tinh viét trên bản vẽ và các tài liệu kỹ thuật. 1/ Khổ chữ : (h) Khổ chữ là giá trị đợc xác định bằng chiều Học sinh tự nghiên cứu và trả lời các câu hỏi. Câu1 : Có mấy loại khổ giấy? Kích thớc từng loại khổ giấy. - Yêu cầu 1 h/s trả lời. Câu 2 : Từ khổ giấy chính có thể lập ra các khổ giấy tơng ứng bằng cách nào? - Yêu cầu 1 h/s trả lời và tất cả vẽ hình 1. 1 vào vở. Câu 3: Khung tên đợc đặt ở đâu?Yêu cầu h/s quan sát hình 1. 2 và trả lời. - Hs vẽ hình 1. 2 vào vở. Câu 4: Tỉ lệ là gì? Có các loại tỉ lệ nào? Hãy cho ví dụ về việc phảI dùng tỉ lệ? VD: Vẽ nhà - phải dùng tỉ lệ thu nhỏ. Vẽ chi tiết của đồng hồ đeo tay phải dùng tỉ lệ phóng to -Yêu cầu học sinh quan sát thật kĩ bảng 1. 2, tìm các đờng nét ứng dụng trên hình 1. 3. -Vẽ hình 1. 3 vào vở với chiều rộng nét đậm bằng 0, 5mm và nét mảnh bằng 0, 25mm. Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T Cụng ngh 11 cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ sau: 1, 8; 2, 5; 3, 5; 5; 7; 10; 14; 20 mm. 2/ Kiểu chữ : Trên bản VKT thờng dùng kiểu chữ nh hình 1. 4 V/ Ghi kích th ớc: TCVN 5705: 1993 1/ Đ ờng kích th ớc: Đờng kích thớc đợc vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử đợc ghi kích thớc, ở đầu mút đờng kích thớc có vẽ mũi tên. 2/ Đ ờng gióng kích th ớc: Đờng gióng kích thớc đợc vẽ bằng nét liền mảnh, thờng kẻ vuông góc với đờng kích th- ớc và vợt quá đờng kích thớc khoảng 6 lần chiều rộng nét vẽ. 3/ Chữ số kích th ớc: Chữ số kích thớc chỉ trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ và đợc ghi trên đờng kích thớc - Kích thớc độ dài dùng đơn vị là mm, trên bản vẽ không ghi đơn vị đo và đợc ghi nh hình 1. 6, nếu dùng đơn vị khác thì phảI ghi rõ đơn vị đo. - Kích thớc góc dùng đơn vị đo là độ, phút, giây và đợc ghi nh hình 1. 7. 4/ Kí hiệu , R: Trớc con số kích thớc đờng kính của đờng tròn ghi kí hiệu và bán kính cung tròn ghi kí hiệu R. Câu 5: Khổ chữ là gì? Có các loại khổ chữ nào? - Yêu cầu học sinh kẻ 1 số chữ trên hình 1. 4. Câu 6: Đờng kích thớc là gì?Đờng gióng kích thớc là gì? Phân biệt đờng kích thớc và đờng gióng kích thớc. - Gv vẽ hình minh hoạ lên bảng nếu đủ thời gian. -GV phân tích cách ghi kích thớc trên hình 1. 6 và 1. 7. Hs vẽ hình đó vào vở. -GV vẽ hình minh hoạ trên bảng, học sinh vẽ theo. 4/ Củng cố : - Trả lời các câu hỏi SGK trang 10. 5/ H ớng dẫn giao nhiệm vụ về nhà - Hoàn thành các hình vẽ của các phần nội dung trên. Chuẩn bi bài mới. Ngày soạn: Tiết 2 - Bài 2: Hình chiếu vuông góc A. Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc nội dung cơ bản của phơng pháp hình chiếu vuông góc. - Biết đợc vị trí của các hình chiếu ở trên hình vẽ. B.Chuẩn bị - Tranh vẽ phóng to hình 2. 1; 2. 2 ; 2. 3; 2. 4 SGK. - Mô hình 3 mặt phẳng hình chiếu và vật thể. - Có thể dùng phần mềm Power poin để thể hiện. C. Tiến trình bài giảng: 1) ổ n định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nhận xét một số kích thớc ghi ở hình 1. 8, kích thớc nào ghi sai? Câu 2: Có các khổ giấy chính nào? Nêu cách vẽ khung bản vẽ và khung tên. 3) Giảng bài mới: Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T Cụng ngh 11 Hoạt động của GV Hoạt động của hS I/ Ph ơng pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG 1) - Trong PPCG1, vật thể đợc đặt trong 1 góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, mp hình chiếu bằng, mp hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. - Mp hình chiếu đứng ở sau, mp hình chiếu bằng ở dới và mp hình chiếu cạnh ở bên phải vật thể. - Các hớng chiếu từ trớc, từ trên, từ trái theo thứ tự vuông góc với mp hình chiếu đứng, bằng, cạnh. - Sau khi chiếu vật thể lên các mp sẽ đợc các hình chiếu đứng A, hình chiếu bằng B và hình chiếu cạnh C. - Trên bản vẽ các hình chiếu đợc sắp xếp có hệ thống theo hình chiếu đứng. - Hình chiếu bằng B đợc đặt dới hình chiếu đứng A, hình chiếu cạnh C đợc đặt ở bên phải hình chiếu đứng A. II/ Ph ơng pháp chiếu góc thứ 3 (PPCG3) - Tơng tự PPCG1 chỉ khác : Mp hình chiếu đứng ở trớc, mp hình chiếu bằng ở trên và mp hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể. - Các hớng chiếu từ trớc, từ trên, từ trái theo thứ tự vuông góc với các mp hình chiếu đứng, bằng và cạnh. - Sau khi chiếu vật thể lên các mp hình chiếu, các hình chiếu đợc đặt nh hình 2. 4. Sự liên hệ gióng giữa các hình chiếu phải đảm bảo nh PPCG1. - Hình chiếu bằng B đặt ở trên hình chiếu đứng A. - Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A. Phơng pháp này Hs đã học ở lớp 8 vì vậy có thể đặt câu hỏi: Câu 1: Em hãy nêu tên và vị trí các mặt phẳng hình chiếu trong PPCG1? Câu 2: Trong PPCG1, vật thể đ- ợc đặt nh thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu? Câu 3 : Trên bản vẽ, các hình chiếu đợc bố trí nh thế nào? - Gv giới thiệu các hình chiếu trên hình 2. 1. Câu 4: Hãy nêu sự liên hệ gióng đối với các hình chiếu. Gv giới thiệu lại với Hs về vị trí các hình chiếu trên hình 2. 2 (Sgk- 12). Hs vẽ hình 2. 2 vào vở. - Các nớc châu Mỹ và 1 số nớc t bản khác thờng dùng PPCG thứ 3, để hội nhập chúng ta cần tìm hiểu về phơng pháp này. - GV Giới thiệu tên, vị trí các hình chiếu nh trên hình 2. 4. - Cho HS so sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu trên bản vẽ của PPCG1 và PPCG2. (Tham khảo) Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T Cụng ngh 11 4) Củng cố: - Vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ của PPCG1 và PPCG2. - Sự khác nhau giữa 2 phơng pháp chiếu. 5) H ớng dẫn giao nhiệm vụ về nhà - Trả lời câu hỏi và làm bài tập SGK trang13. - Đọc trớc bài 3 SGK, chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu cho bài thực hành giờ sau. oOo Ngày soạn: Tiết 3 - Bài 3 : Thực hành : Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản A.Mục tiêu: - Vẽ đợc 3 hình chiếu của vật thể đơn giản. - Ghi đợc các kích thớc trên các hình chiếu của vật thể đơn giản. - Trình bày đợc bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật. B.Chuẩn bị - Mô hình giá chữ L (hình 3. 1 sgk) - Tranh vẽ phóng to hình 3. 2 sgk - Các đề bài hình 3 chiều. C. Tiến trình bài giảng: 1) ổ n định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài cũ: - Trả lời câu hỏi và bài tập SGK trang 13. 3)Giảng bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Giới thiệu cách vẽ chung: - Lấy giá chữ L làm ví dụ. Bớc 1: Cho học sinh phân tích hình dạng vật thể và chọn các hớng chiếu. (Hình 3. 2- Sgk) - Giá có dạng chữ L nội tiếp trong khối hình hộp chữ nhật, phần thẳng đứng có lỗ hình trụ ở giữa. - Chọn 3 hớng chiếu lần lợt vuông góc với mặt trớc, mặt trên, mặt bên trái của vật thể. B ớc 2: Chọn tỉ lệ thích hợp với khổ giấy A4 và kích thớc của vật thể. - Bố trí 3 hình chiếu cân đối trên bản vẽ theo đúng sự liên hệ chiếu. B ớc 3: Lần lợt vẽ mờ bằng nét mảnh từng phần của vật thể theo sự phân tích hình dạng của khối hình học. B ớc 4 : Tô đậm các nét thấy, đờng bao thấy của vật thể trên các hình biểu diễn. Dùng nét đứt để biểu diễn các cạnh khuất, đờng bao khuất B ớc 5: Kẻ các đờng gióng kích thớc, đờng kích thớc và ghi con số kích thớc trên các hình chiếu. II/ Tổ chức thực hành: - Giáo viên giao đề bài cho học sinh và nêu các yêu cầu của bài làm. - Giáo viên giải đáp các thắc mắc cho h/s. - GV trình bày nội dung bài thực hành và nêu tóm tắt các bớc tiến hành. - Gọi 1 HS nhắc lại sự liên hệ về kích thớc và vị trí giữa các hình chiếu bằng cách trả lời các câu hỏi: Câu 1: Hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh cho biết các kích thớc nào của vật thể? Câu 2: Trong PPCG1 các hình chiếu đợc đặt nh thế nào? Câu3: Ba hình chiếu của hình hộp chữ nhật là những hình nào? Câu 4: Ba hình chiếu của hình trụ tròn xoay là những hình nào? (Lu ý : Mỗi kích thớc chỉ ghi 1 lần). Học sinh nhận đề và làm bài theo yêu cầu và theo hớng dẫn của giáo viên. Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T Cụng ngh 11 4/ Củng cố: - Giáo viên thu bài làm của học sinh, sau đó nhận xét, đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị của học sinh, kĩ năng làm bài và thái độ học tập của học sinh. 5/ Hớng dẫn giao nhiệm vụ về nhà -Yêu cầu học sinh đọc trớc bài 4 SGK . oOo Ngày soạn: tiết 3. luyện tập: vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản I, Mc tiờu bi hc: -V c ba hỡnh chiu ng, bng, cnh ca vt th t hỡnh ba chiu hoc vt mu. -Ghi c kớch thc ca vt th, b trớ hp lớv ỳng tiờu chun cỏc kớch thc. -Bit cỏch trỡnh by bn v theo cỏc tiờu chun ca bn v k thut. II. Chun b bi thc hnh: 1. Ni dung: Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T Cụng ngh 11 - GV: Nghiờn cu k ni dung bi 3 SGK. -c cỏc tiờu chun Vit Nam (TCVN) v tiờu chun Quc tờ (TCQT) v trỡnh by bn v k thut. -HS: c trc ni dung bi 3 SGK, tỡm hiu cỏc ni dung trng tõm, b thc v k thut . dựng dy hc: - Tranh v phúng to hỡnh 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, b thc v k thut . 2. Phng Phỏp. S dng phng phỏp nờu vn , kt hp vi phng phỏp thuyt trỡnh, din ging, phng phỏp dy hc thc hnh. III. Tin trỡnh t chc dy hc 1.n nh lp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2.Kim tra bi c: - Nờu ni dung PPCG1 v PPCG3?. 3.Ni dung: Hot ng ca Gv Hot ng ca H/s Ni dung Hot ng 1: Giỏo Viờn gii thiu bi . (5 phỳt) -GV kim tra s chun b ca HS cho bi thc hnh. -GV treo tranh v hỡnh Giỏ Ch L lờn bng gii thiu v yờu cu HS lp bn v k thut trờn kh giy A4 ca Giỏ Ch L . -HS t cỏc dng c vt liu m GV yờu cu chun trc nh. -HS quan sỏt lng nghe v lm theo yờu cu ca GV. I/ Chun b - (SGK) II/ Ni dung thc hnh: -Lp bn v k thut trờn kh giy A4 gm ba hỡnh chiu v cỏc kớch thc ca Giỏ Ch L. Hot ng 2: HS lm bi ti lp di s hng dn ca GV . (32 phỳt) -Quan sỏt vt th em thy vt th cú hỡnh dng nh th no? -Cỏc bn chn hng chiu nh th no? -Chỳng ta hc my phng phỏp chiu, trong trng hp ny cỏc em chn phng phỏp chiu gúc th my? -Trong PPCG1 v trớ cỏc hỡnh chiu trờn bn v nh th no? -Vt cú dng ch L, phn nm ngang cú s rónh hỡnh hp ch nht, phn thng ng cú s l hỡnh tr. -HS suy ngh tr li. -Chỳng ta hc PPCG1 v PPCG2, trong bi ny chỳng ta chn PPCG1. -HS da vo kin thc bi 3 tr li. Bc 1:Phõn tớch hỡnh dng vt th, chn hng chiu. Bc 2: B trớ cỏc hỡnh chiu. Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Hửụựng chieỏu chớnh Hửụựng chieỏu caùnh Hửụựng chieỏu baống Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 -Sau khi chọn PPCG1 và bố trí các hình chiếu thìn ta làmm gì? -GV: sau khi vẽ phác từng phần của vật thể ta tiến hành vẽ phác các phần rãnh, phần lỗ của vật thể. Trước tiên ta vẽ phác phần rãnh hình hộp chữ nhật. -GV: tiếp đến ta vẽ phác phần lỗ hình trụ. -GV: sau khi đẵ vẽ phác - Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh. -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. Bước 3: Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh. Bước 4: Vẽ phác rãnh hình hộp chữ nhật Bước 5: Vẽ phác lỗ hình trụ Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trường THPT Tử Đà Công nghệ 11 song ta tiến hành tẩy xoá các nét thừa, tô đậm các nét thấy, hoàn chỉnh các nét dứt và vẽ đường gióng và đường kích thước. Chú ý: khi biểu diễn kích thước phải bố trí đủ kích thước, không thừa, không thiếu, đảm bảo sạch sẽ, thẩm mỹ. -GV: cuối cùng ta kẽ khung bản vẽ, khung tên, ghi kích thước và nội dung khung tên, kiểm tra và hoàn thiện bản vẽ. -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. -HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. Bước 6: Tẩy xoá các nét thừa, tô đậm các nét thấy, hoàn chỉnh các nét dứt và vẽ đường gióng và đường kích thước Bước 7: Kẻ khung bản vẽ, khung tên, ghi kích thước và nội dung khung tên. IV. Tổng kết: -GV nhận xét giờ thực hành: +Sự chuẩn bị của HS. +Kĩ năng làm bài của HS. +Tuyên dương những tập thể, cá nhân có ý thức tốt trong giờ thực hành và phê bình nhũng tập thể, cá nhân không có ý thức tốt trong giờ thực hành. Giáo viên soạn: Hoàng Hiền Tổ: Lí + Tin + Công nghệ Trng THPT T Cụng ngh 11 +GV thu bi v nh chm im. V. Dn dũ: Cỏc em v nh hc bi c, mi t lm mt bi tp trang 21 sgk, c v nghin cu bi 4 Mt ct v hỡnh ct trang 22 sgk , ghi chộp li cỏc vn khú hiu. Ngày soạn: Tiết 5- Bài 4 : Mặt cắt và hình cắt A. Mục tiêu: - Hiểu đợc một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt. - Biết cách vẽ mắt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản. B.Chuẩn bị - Mô hình, tranh vẽ phóng tohình 4. 1 và 4. 2 SGK - Có thể dùng chơng trình Power poin để dạy. C. Tiến trình bài giảng: 1) ổ n định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài cũ: - ở lớp 8 các em đã học về hình cắt vậy vì sao trên bản vẽ phải dùng hình cắt? - Cho vật thể đơn giản có rãnh hoặc lỗ, yêu cầu học sinh vẽ 3 hình chiếu. 3) Giảng bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS I/ Khái niệm về mặt cắt và hình cắt: Giả sử dùng 1 mp tởng tợng song song với 1 mp hình chiếu cắt vật thể ra làm 2 phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mp cắt lên mp hình chiếu song song với mp cắt đó đợc : Dựa vào kiểm tra bài cũ GV nêu lí do vì sao phải cắt. - Cho HS đọc phần k/n, quan sát hình 4. 1 SGK trên tranh vẽ khổ to và rút ra k/n thế nào là mặt cắt, hình cắt? Mặt cắt và hình cắt khác nhau nh thế Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T Cụng ngh 11 - Hình biểu diễn các đờng bao của vật thể nằm trên mp cắt gọi là mặt cắt. - Hình biểu diễn mặt cắt và các đờng bao của vật thể sau mp cắt gọi là hình cắt. Mặt cắt đợc thể hiện bằng đờng gạch gạch. II/ Mặt cắt: - Dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện vuông góc của vật thể. 1) Mặt cắt chập: - Là mặt cắt đợc vẽ ngay trên hình chiếu t- ơng ứng. Đờng bao của mặt cắt chập đợc vẽ bằng nét liền mảnh. - 2) Mặt cắt rời: - Là mặt cắt đợc vẽ ở ngoài hình chiếu, đờng bao của mặt cắt rời đợc vẽ bằng nét liền đậm. III/ Hình cắt: 1) Hình cắt toàn bộ: - Hình cắt sử dụng một mp cắt và dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. 2) Hình cắt một nửa: - Hình biểu diễn gồm 1 nửa hình cắt ghép với 1 nửa hình chiếu, đờng phân cách là trục đối xứng đợc vẽ bằng nét chấm gạch mảnh. - Hình cắt một nửa dùng để biểu diễn vật thể đối xứng. Trên phần hình cắt thờng không vẽ các nét đứt. 3) Hình cắt cục bộ: - Hình biểu diễn vật thể dới dạng hình cắt, đ- ờng giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lợn sóng. nào? - Thế nào là mp cắt, hình cắt và mặt cắt? - Mặt cắt chập dùng để biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản. HS quan sát hình 4. 2 và 4. 3 SGK và vẽ vào vở. - Mặt cắt rời đợc đặt gần hình chiếu t- ơng ứng và liên hệ với hình chiếu bằng nét chấm gạch mảnh. HS quan sát hình 4. 4 và vẽ vào vở. HS quan sát hình 4. 1 và 4. 5, vẽ hình 4. 5 vào vở. HS quan sát hình 4. 6 và vẽ vào vở. HS quan sát hình 4. 7 và vẽ vào vở. 4/ Củng cố: - Trả lời câu hỏi SGK trang 24. 5/ Hớng dẫn giao nhiệm vụ về nhà - Đọc phần thông tin bổ sung. - Làm BT 1, 2 SGK trang 24, 25. - Xem trớc bài 5. oOo Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh [...]... 1: (4,2m- 0 ,22 m /2 - 0,11m /2) ( 4m- 2. 0 ,22 m /2) =15 ,25 m2 +Diện tích phòng ngủ 2: (4m- 0 ,22 m /2 - 0,11m /2) ( 4m- 2. 0 ,22 m /2) =14,50 m2 +Diện tích phòng sinh hoạt chung: (5,2m -2 0 ,22 m /2 )( 3,8m- 2. 0 ,22 m /2) =17,83 m2 Hoạt độngcủa GV Hoạt động 1: Học sinh quan sát hình vẽ, đọc các ghi chú trong hình và trả lời các câu hỏi: Câu hỏi 1: Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà? Nêu chức năng của từng ngôi nhà Hoạt động 2: Học... trục đo của vật thể đơn giản từ 2 hình chiếu B/ Chuẩn bị bài thực hành: Chuẩn bị nội dung: Nghiên cứu bài 6 SGK, tìm hiểu các bớc tiến hành vẽ Chuẩn bị phơng tiện dạy học: - Chuẩn bị hình vẽ 6 3 SGK (trang 33) - Chuẩn bị mô hình và các dụng cụ vẽ cần thiết C/ Tiến trình tổ chức thực hành: 1) ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài cũ: - Nêu các... soạn: 1/1 /2 011 Ngày dạy: 3/1 /2 011 Tiết 20 - Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi A Mục tiêu: - Biết đợc bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc,hiểu đợc công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc trong khuôn cát - Biết đợc bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp gia công áp lực và hàn B Nội dung- Phơng tiện dạy học: 1/ Nội dung: -Công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc 2/ Phơng... Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T - Cụng ngh 11 Nghiên cứu bài 6 SGK, tìm hiểu các bớc tiến hành vẽ 2) Chuẩn bị phơng tiện dạy học: - Chuẩn bị hình vẽ 6 3 SGK (trang 33) - Chuẩn bị mô hình và các dụng cụ vẽ cần thiết C/ Tiến trình tổ chức thực hành: 1) ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài cũ: - Nêu các thông số cơ bản của hình chiếu... Cụng ngh 11 A Mục tiêu: - Đọc hiểu đợc bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản - Đọc hiểu đợc bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản B .Chuẩn bị 1/ Nội dung: - Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể - Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà 2/ Phơng tiện: - Tranh vẽ phóng to các hình từ 12 1 đến 12 4 SGK - Sử dụng máy chiếu C.Tiến trình bài giảng: 1/ ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2/ Kiểm... học vào bài kiểm tra kết thúc phần Vẽ kĩ thuật B .Chuẩn bị 1/ Nội dung: - Hệ thống hoá kiến thức - Câu hỏi ôn tập 2/ Chuẩn bị : -Tranh vẽ phóng to hình 14.1 SGK C.Tiến trình bài giảng: 1/ ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2/ Kiểm tra bài cũ: Giỏo viờn son: Hong Hin T: Lớ + Tin + Cụng ngh Trng THPT T - Cụng ngh 11 Tại sao phải lập bản vẽ bằng máy tính? Nêu... giảng: 1/ ổn định lớp: (1) Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2/ Kiểm tra bài cũ: 3/ Giảng bài mới: Nội dung Hoạt động của GV và HS I/ Khái niệm chung: Hoạt động 1: GV đặt câu hỏi: Câu hỏi 1: Em hãy kể 1 số công trình xây dựng mà em biết? - Trờng học, cầu đờng, nhà Hoạt động 2: GV giới thiệu một số bản vẽ công trình xây dựng và đặt câu hỏi: Câu hỏi 2: Thế nào là bản... hình chiếu phối cảnh của vật thể đơn giản B .Chuẩn bị 1.Nội dung: -Một số khái niệm cơ bản về hình chiếu phối cảnh -Cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ 2. Phơng tiện dạy học: -Tranh vẽ phóng to HCPC các hình 7 1;7 2; 7 3 SGK -Sử dụng máy chiếu nếu có C Tiến trình bài giảng: 1.ổn định lớp : Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu các phép chiếu... tợng gia công để thu đợc chi tiết theo yêu cầu Muốn đúc một vật phải làm những việc gì? - Yêu cầu học sinh vẽ hình 16.1 SGK(78) vào vở Ngày soạn: 7/1 /2 011 Ngày dạy: 9/1 /2 011 Tiết 21 - Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi(Tiếp) A Mục tiêu: - Biết đợc bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc,hiểu đợc công nghệ chế tạo phôi bằng phơng pháp đúc trong khuôn cát - Biết đợc bản chất của công nghệ chế...Trng THPT T Cụng ngh 11 Ngày soạn: Tiết 6- Bài 5 : Hình chiếu trục đo A Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc các khái niệm về hình chiếu trục đo - Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đơn giản B Chuẩn bị - Các tranh vẽ phóng to hình 5 1 và bảng 5 1 SGK - Khuôn vẽ e líp C.Tiến trình bài giảng: 1) ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra sĩ số, đồng phục . cho phép. C.Tiến trình bài giảng: 1/ ổ n định lớp : Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2/ Kiểm tra bài cũ: - lớp 8 các em đã làm quen với bản vẽ KT, vậy em. 1) ổ n định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nhận xét một số kích thớc ghi ở hình 1. 8, kích thớc nào ghi sai? Câu 2: Có các. (trang 33). - Chuẩn bị mô hình và các dụng cụ vẽ cần thiết. C/ Tiến trình tổ chức thực hành: 1) ổ n định lớp: Lớp Ngày dạy Sĩ số Lớp Ngày dạy Sĩ số 11A1 11A4 11A2 11A5 11A3 11A 2) Kiểm tra bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2, Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 2,