0

Giáo án GDCD 6 cả năm_CKTKN_Bộ 7

59 1,254 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:53

 PHÊ DUYỆT  TỔ TRƯỞNG     Bài 1: TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC   !"#$"%&'() *)+% ,  / &012%3" 4(- 56,  / &012%3" 56780)9 :"; &7<") =7< 5>?@A012%3"&#+%+  /  9B$C3 II. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 5A+D785)EF+D78G 5H<I 5CFJK 50L M III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: N  O$P *)+A Q&QR&0)$& ))&; # 4SA  O$P *)T  RU&Q IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chứcVWXY 2. Kiểm tra bài cũV+A% >M0J2YVWZXY 3. Bài mới %$[ ))>?/\/ 9B2 /D C\&Q 9BF'M +\R:2.)7" /" /.< 9BK]J."$. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG CƠ BẢN  Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện đọc. SA 7T 0% ^  H8  9J  %    7I  7  +  _ 0.`)1F) ^RJ)_ /7>a 789J%7/ 5_7>a 7:$M +$$M 5_7>a  b3>c2% deJ."0% !f   ^Q 9B /  .g>?) 9N ^6C3  ,  / &#J 9B+012%3" hi_T>?) j.K.J / 9klKRJ+: X) $ ,  / +#J 9B $C 3  !7<4J."'() *) +%   /  9B&012%3 " )_A!"'() *)+% QQ& mnG 012% $ooC2:/. &4Q 9B7K+T : =&pQ 9B7K+2)7<&+ MC0q ^r() *)+%   /  9B& 012%3" ^    X  )  9N  01  2%   9BKs30):FCJ^ ^H" / 9BK X) C 012% : 5/RJ  / 9B .).) K  7< 5Q(+0C2? t7%/.2A 0J$ 5Q 9B2+KF' *) >? 5Q 9BKX) :  K&  2)  7<  / %FC&-D2) 7<& < K++B& C.&A7? 5 9B9K f  T  "  C&  .% .k&  9N     7>a  $  C&  c 79FC9u. 5N+% 9/  /"C( 2.  +%  C  >U 7  : "&    : D 56f$, &9/ P& I&9X ).)  7< :" dde6T    r ()  *)  +%   /  9B&012%3 " 5Q 9B2+KF' *) >? 5Q 9BKX)T :K&2)7< /%FC& -D )& < K+ +B&C.&A7? 4m12% 9B 5#J+% 3 5vK787<&7* D >w 5  !x    2%  : !f 4  ^!I7D+'97X )Y6K.y j:";  $YRJa.<A!- M.+<+ YDq .`)7N+JqCz. Y  _)  )  7)  $;  >    7 9. ^{0>?<0Xl. /# 7<+8mQ^ hi_g X) C$  / $C3 !7<=%: )_Ax.9z 39 $oo0L M ^J. ))&/+8m&QQ 56|..T >?:";  5M 2<&7 $/ 7X.  5  oL  $%  M  #) $% 5    .z  $%  q   , #)$%0%7" 5NXK 2+  D3%9  ddde%: 6)ep T'p 6  ep  %  K  2& 0>a&$)78C>U 9B 5v9(23& )K 2X) 5M.90)  >7)9 K   4. Củng cố VWZXY 5r() *)+%   /  9B&012%3"^ 5H" / 9BK X) C012%^ 5. Dặn dò VWXY 5!T $ j 5.$: L2 5O$P$4 !f =  PHÊ DUYỆT  TỔ TRƯỞNG    44 Bài 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC   5z.7>a 2A-&9A0J 56"% *)9A-&9A0J 4(- 5,012%& /9 +>a9/&9A0J&$8$}0T :&2)7<+   7<9  =7< 56,7+ *)$C3& *)>?9 +8A-&9A0J0T :&2)7<+  7<9  II. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 5A+D785)EF+D78G 5H. 5A>M III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: N  O$P *)+A Q&QR&0)$& ))&; # 4SA  O$P *)T  RU&Q IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chứcVWXY 2. Kiểm tra bài cũVWZXY ^A'() *)+%   /  9B&012%3"^"++% 2. k l.$  /  9kl&012%3"^ 3. Bài mới !~•H€•d‚~Rdƒ !~•H€!Q €d„!d6… !7<J."0%7T V XY )_; A!Q$> 7"2 A-&9A0J $ooH.&A>M I. Tìm hiểu truyện đọc !f p    SA 7T 0% ^6 !f7I$.D^ 6|  6  L$H &r& :7> 6  jT > 7/ ^6 ,T > > ^ ^6 7I†9/9-J0T : 6|6 T #02X 6 +‡) 2)7<9. K+‡) J. "  <  K    > &  J.  " 7>?2K  . ^ T  *)6 "%7 qJ hi6!7I /2LF)3.+, 9A  0J  7  q  Q  7I  X  6  N0,% !7<4J."9%.V XY ^"A#)3 /qQ&  ^ˆ.D>? /qA-9A 0J"%> FC7 7>a 0)) ^R:2A- 56 !f$0D8     o&  & )&b 56 T A.4? }&6 ?‰* C  $&  +  W  ‡ .+ )&+‡) 2.+‡)T &. +$| 8,T U +>?  )&    ( 06 T + >>?r& 6 0)‡7"&?>? > C 56 9N7>a T U0>?2&6 2. ;$0A&? )2.+%  *)6 ‡Š]‹e 5Q 56 T Ab' HN&6 (ND `&    +-  _ 09&    6  T lŒ 56 !f$0D8   o&  &  )& b 56 T A.4?}& 6  ?  ‰  *  C $&  +  W  ‡  .  + )&+‡)2.+‡)T & .+$| 8, T U+>?)&} 0    6  T  + >>?r&6 0)‡ 7"&  ?  >?  > C II. Bài học: 1. Khái niệm: )QA-27 q *) >?$"%, !f Z  ^A0J2J ^0+A-9A0J2J 50  +  A  - 9A0J •>?$&‰2&? a& OC •9/&9|& 0K0& C  `&, &.%.& 2.  +%  >?  @A& 787† $A0J2,F)3. 2.  7  `  `  /† 9/9-)9| 40+A-9A 0J 5>?$&‰2&?a& OC 59/&9|&0K 0& C 4/ Củng cố.VWZXY 5HD+ 3"%A-9A0J )>?A2)7< $_%.0 N+%   .l'q &)9|92 D  `$` 5!%K29 $T 5/ Dặn dò:VW4XY 5Žl.2$ j 5Q'() !f   PHÊ DUYỆT  TỔ TRƯỞNG    == Bài 2: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (tt) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC   J."#$"%&'() *)A-9A0J 4(- 5m12%A-9A0J0T :&2)7<&  7<9  =7< 5/9 +>a9/&9A0J&$8$}0T : II. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 5A+D785)EF+D78G 5H<I 5CFJK III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: N  O$P *)+A Q&QR&0)$& ))&; # 4SA  O$P *)T  RU&Q IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chứcVWXY 2. Kiểm tra bài cũVWZXY ^2A-9A0J^0+A-9A0J2J^ 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG CƠ BẢN  !7<J."#$" %VXY )_; A6$"% *)  A -9A0J $ooC2:   SA C2:/. ^J.#$"%A-9A 0J0:&2)7<+  7< 50T : •HT  A  !f Š  @I<9  !7<4J."'() *) A-9A0JVXY )_; A!"7>a '() *) A-9A0J $ooCFJK   Tình huống:0> 73&)2N$P NA$J2>?+ # O C&@D@q‡7/&x$78 K z   }012%+ K `7I 7C )0 < +U  # 7y ^A+% 2. *)$)"% qQ ^FC77>a ^ ^r() *)A-9A0J^ ^J.# 3 )); #/+8 •  }2.$ •/9 T : •  †  $    9/ 9NC q •N M2 &7 9FC ) 502)7< • 2.+%  •  N  $k  U  N +%  •N9/ •  _%  .  +  N +%  •    9%.&  J.  L  5  0    7< 9  •0J2A: •  A  0J  7D  0) L KŽ! •6C+%.N0>? 5  }012% + # 5HC )0 <  =Ý nghĩa 5  X    >?   N0 < K !f ‹  A-9A0J •!7<=%:VXY .$:)&$e    !  "#$%&'( ) (*+*, 56)eQ)&$ 56$e!Q,9" III. Bài tập )QA-9A0J)&$  4. Củng cố:VWZXY 5R%K29 5. Dặn dò: VWXY 5Žl.2$ 5.$: L2 5Q$=#- !f •  PHÊ DUYỆT . TỔ TRƯỞNG    pp Bài 3: TIẾT KIỆM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC   - !"29%.&$"%&'() 4(- 5,77>a .J7I /' +, %K9%.) >) 5, %9%. A&?)& N  *) 3&7&@ =7< 5b'0T>?9%. 5u2KK@))2Iq II. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 5A+D785)EF+D78G 5H. 5A>M III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: N  O$P *)+A Q&QR&0)$& ))&; # 4SA  O$P *)T  RU&Q IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chứcVWXY 2. Kiểm tra bài cũVWZXY  ^2A-9A0J&'()&  012%^A++% 2."%A -9A0J 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG GHI BẢNG !7<J."0%7T V XY 5SA !Q7T 0% ^  C  +  !  /  @  7  7"  .y >U89^ ^  C  /    (  J  9  7>a  .y 1. Tìm hiểu truyện đọc !f W [...]... phán sự vô ơn, bạc bẽo vô lí diễn ra trong cuộc sống ? Tìm ca dao tục ngữ về biết ơn 4 Củng cố (05 phút ) 21 Hồ An Giáo án GDCD 6 GV hệ thống lại kiến thức bài học 5 Dặn dò (02 phút ) - Xem lại bài - Về nhà làm các bài tập SGK - Soạn bài 7 Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên 22 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: 6A Tuần 8 tiết 8 Bài 7. .. - Xem lại bài - Về nhà làm các bài tập SGK - Soạn bài 6 Biết ơn 18 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng 09 năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: 6A Tuần 7 tiết 7 Bài 6: BIẾT ƠN I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Hiểu thế nào là biết ơn và những biểu hiện của lòng biết ơn - Ý nghĩa của việc rèn luyện lòng biết ơn 2 Kĩ năng: Biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lòng... những việc làm ở trường, lớp - Biết tiết kiệm TNTN nhằm bảo vệ thiên nhiên 24 Hồ An Giáo án GDCD 6 4 Củng cố (05 phút ) GV hệ thống lại kiến thức bài học 5 Dặn dò (02 phút ) - Xem lại bài - Về nhà làm các bài tập SGK - Soạn bài mới 25 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: 6A Tuần 9 tiết 9 KIỂM TRA VIẾT I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Học sinh kiểm tra lại kiến thức... Tìm hiểu truyện đọc ( 16 I Truyện đọc phút ) -Yêu cầu hs đọc truyện * Cảnh đẹp: ? Những chi tiết nào nói lên cảnh đẹp - Dãy núi Tam Đảo - Dãy núi Tam Đảo hùng 23 Hồ An Giáo án GDCD 6 của địa phương, đất nước? hùng vi mờ trong vi mờ trong sương sương - Cây xanh, mây trắng - Cây xanh, mây trắng ? Ở Đak Lak có những cảnh đẹp nào? - Hồ Lak, Buôn Đôn, ? Các em đã đi tham quan nơi nào? Cảnh - Suy nghĩ, trả... hoá - Tự kiểm tra hành vi, thái độ của cá nhân - Tránh hành vi, thái độ vô lễ ? Rèn luyện 4 Củng cố (05 phút ) GV hệ thống lại kiến thức bài học 5 Dặn dò (02 phút ) - Xem lại bài - Về nhà làm các bài tập SGK - Soạn bài 5 Tôn trọng kỉ luật 15 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng 09 năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy Lớp dạy: 6A Tuần 6 tiết 6 Bài 5: TÔN TRỌNG KỶ LUẬT I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến... dù lứa tuổi các em chưa làm ra của cải nhưng phải biết tiết kiệm để thể hiện sự quý trọng những thành quả lao động của bố mẹ và người khác 4 Củng cố: (05 phút ) GV hệ thống lại kiến thức bài học 5 Dặn dò: (01 phút ) - Xem lại bài học - Làm bài tập a, b - Soạn bài 4 Lễ độ 12 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng 09 năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: 6A Tuần 5 tiết 5 Bài 4: LỄ ĐỘ I MỤC... động xã hội 34 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy Lớp dạy: 6A Tuần 12 tiết 12 Bài 10: TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG Xà HỘI I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Hiểu thế nào là tích cực, tự giác - Hiểu biểu hiện của việc tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội 2 Kĩ năng: Biết nhận xét, đánh giá tính tích cực,... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS  Hoạt động 1: Tìm hiêu truyện đọc (10 phút ) Yêu cầu hs đọc truyện ? Qua câu chuyện đó, em thấy Bác Hồ - Bỏ dép ra ngoài, đi đã tôn trọng những quy định chung ntn theo sự hướng dẫn và thắp hương, đèn đỏ NỘI DUNG GHI BẢNG I Tìm hiểu truyện * Bác Hồ đã tôn trọng những quy định chung: - Bỏ dép ra ngoài, đi theo sự hướng dẫn và thắp 16 Hồ An Giáo án GDCD 6 dừng lại,... nhân dân tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn tài nguyên điểm nước 3 GV thu bài- nhận xét tiết kiểm tra 4 Dặn dò: - Chuẩn bị bài 8 Sống chan hòa với mọi người 28 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: / Ngày dạy: Lớp dạy: 6A Tuần 10 tiết 10 /2013 Bài 8: SỐNG CHAN HÒA VỚI MỌI NGƯỜI I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Hiểu những biểu hiện sống chan hoà và không sống chan hoà với mọi... đến ai - ? Để sống chan hoà với mọi người, cần htập, rèn luyện ntn 5 Dặn dò:(01 phút ) - Học bài cũ - Làm bài tập a,b - Chuẩn bị bài 9 Lịch sự, tế nhị 31 Hồ An Giáo án GDCD 6 PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2013 TỔ TRƯỞNG Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp dạy: 6A Tuần 11 tiết 11 Bài 9: LỊCH SỰ, TẾ NHỊ I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức - Hiểu thế nào là lịch sự, tế nhị - Nêu được ý nghĩa của lịch sự, tế nhị trong gia đình, . % 7/ &l.D 6 !f 7IN0T#F7P  56ku0)&  7 l,>c+ z  >M&  71   7k I. Tìm hiểu truyện •  6  !f  7I  N  0T #F7P. *)N0T9}2:^ ^r() ‡2&3*2: 2%)N 5! N+% 7& gt;a ) 5*:7X? 5Hf 7 7& quot;-z& 7XF7P 5R27X? 5!T $2.$ 7  7* 5_† 7f; 5/ %0A 0?T.  SA 7T 0% ^ 6 !f7I$.D^ 6|   6  L$H &r& : 7 >  6  jT > 7/  ^ 6 ,T >
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án GDCD 6 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án GDCD 6 cả năm_CKTKN_Bộ 7,