0

Giáo án Học vần lớp 1_Tuần 1 đến Tuần 28_CKTKN

170 1,306 31

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:18

TUẦN :1 Ngày dạy : ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được cách sử dụng SGK, bảng con, đồ dùng học tập. 2.Kó năng :Sử dụng thành thạo SGK, bảng con, đồ dùng học tập 3.Thái độ :GD lòng ham học môn Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : 2.Hoạt động 2 : Giới thiệu SGK, bảng , vở, phấn…. -Gv HD hs mở SGK, cách giơ bảng… Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động : n đònh tổ chức 2. Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu:Luyện HS các kó năng cơ bản +Cách tiến hành : - HS thực hành theo hd của GV 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò -Tuyên dương những học sinh học tập tốt. -Nhận xét giờ học. -Mở SGK, cách sử dụng bảng con và bảng cài,… - HS thực hành cách ngồi học và sử dụng đồ dùng học tập RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy : CÁC NÉT CƠ BẢN I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được 13 nét cơ bản. 2.Kó năng :Đọc và viết thành thạo các nét cơ bản. 3.Thái độ :Gd lòng ham học môn Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài và ghi đề bài lên bảng. 2.Hoạt động 2 : HD hS đọc các nét cơ bản. -Gv treo bảng phụ. - Chỉ bảng y/c HS đọc các nét cơ bản theo cặp: Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động : n đònh tổ chức 2. Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu:Luyện viết các nét cơ bản. +Cách tiến hành : - HS thực hành theo hd của GV. - HS viết bảng con các nét cơ bản. - GV nhân xét sửa sai. 3.Hoạt động 3: HD Hs viết vào vở. - HS mở vở viết mỗi nét một dòng. - Gv quan sát giúp đỡ HS còn yếu. - GV thu chấm- NX 4.Hoạt động 4:Củng cố dặn dò -Tuyên dương những học sinh học tập tốt. -Nhận xét giờ học. -Nêu các nét cơ bản theo tay Gv chỉ: nét ngang, nét xổ,……. -HS luyện viết bảng con - HS thực hành cách ngồi học và sử dụng đồ dùng học tập -HS viết vở TV RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy : Bài 1: e I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e 2.Kó năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Hỏi: -Tranh này vẽ ai và vẽ gì? -bé,me,xe,ve là các tiếng giống nhau đều có âm e 2.Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm: +Mục tiêu: Nhận biết được chữ e và âm e +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt Hỏi:Chữ e giống hình cái gì? -Phát âm: -Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên giấy ô li(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ 3.Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động : n đònh tổ chức 2. Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu:Luyện HS các kó năng cơ bản +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 Thảo luận và trả lời: be, me,xe Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo (Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh) Giáo án học vần b.Luyện viết: c.Luyện nói: +Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học của mình +Cách tiến hành : Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì? - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào? - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì? - Các bức tranh có gì chung? + Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ. 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò Tô vở tập viết Các bạn đều đi học RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy : Bài 2 : b I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ b và âm b 2.Kó năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây -Tranh minh hoạ phần luyện nói :chim non,voi,gấu,em bé -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt,bảng con,phấn,khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe) - Nhận xét bài cũ 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1 :Giới thiệu bài : +Mục tiêu: nhận biết được chữ b và âm b +Cách tiến hành : Hỏi: -Tranh này vẽ ai và vẽ gì? (Giải thích:bé,bẽ,bà,bóng là các tiếng giống nhau đều có âm b) Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng 2. Hoạt động 2: Dạy chữ ghi âm: +Mục tiêu: Nhận biết được chữ b và âm b +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt Hỏi: So sánh b với e? -Ghép âm và phát âm: be,b -Hướng dẫn viết bảng con : 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b Khác: chữ b có thêm nét thắt Ghép bìa cài. Đọc (C nhân- đ thanh) Viết : b, be Tiết 2: 1.Hoạt động 1: Khởi động : n đònh tổ chức 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: Luyện HS các kó năng cơ bản +Cách tiến hành: a.Luyện đọc: Đọc bài tiết 1 b.Luyện viết: Đọc :b, be (C nhân- đ thanh) Viết vở Tập viết Giáo án học vần c.Luyện nói: “Việc học tập của từng cá nhân” Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e? -Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không? -Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì? - Các bức tranh có gì giống và khác nhau? Thảo luận và trả lời Giống :Ai cũng tập trung vào việc học tập Khác:Các loài khác nhau có những công việc khác nhau 3.Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò Đọc SGK -Củng cố và dặn dò –Nhận xét và tuyên dương RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy : Bài 3: Dấu sắc / I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé 2.Kó năng :Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung các hoạt động khác nhau của trẻ em II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, cá,lá,chó,khế -Tranh minh hoạ phần luyện nói : một số sinh hoạt của bé ở nhà trường -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng ,con, phấn, khăn lau. III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : -Viết và đọc : b, be (Viết bảng con và đọc 5-7 em) -Chỉ b ( Trong các tiếng : bé , bê, bóng) (Đọc 2-3 em) - Nhận xét KTBC 3. Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : +Mục tiêu: +Cách tiến hành : Hỏi: -Tranh này vẽ ai và vẽ gì? (Bé, lá, chó, khế, cá là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có dấu và thanh sắc) 2.Hoạt động 2: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu: nhận biết được dấu và thanh sắc , biết ghép tiếng bé +Cách tiến hành : a.Nhận diện dấu: Dấu sắc là một nét nghiên phải (/) Hỏi:Dấu sắc giống cái gì ? b. Ghép chữ và phát âm: -Hướng dẫn ghép: -Hướng dẫn đọc: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên giấy ô li(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Đọc dấu sắc trong các tiếng bé, lá, chó, khế, cá(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời câu hỏi: Thước đặt nghiêng Tiếng be thêm dấu sắc được tiếng bé(Ghép bìa cài) bé(Cá nhân- đồng thanh) Theo dõi qui trình Cả lớp viết trên bàn Viết bảng con: (Cnhân- đthanh) Giáo án học vần 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu: Biết được dấu và thanh sắc ở tiếng chỉ đồ vật, sự vật +Cách tiến hành : a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1 b.Luyện viết: c.Luyện nói: +Mục tiêu: “Nói về các sinh hoạt thường gặp của các em bé ở tuổi đến trường”. +Cách tiến hành : Hỏi: -Quan sát tranh : Những em bé thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào nhất ? Vì sao? Phát triển chủ đề nói: -Ngoài hoạt động kể trên, em và các bạn có những hoạt động nào khác? -Ngoài giờ học,em thích làm gì nhất? -Đọc lại tên của bài này? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò -Đọc SGK, bảng lớp -Củng cố dặn dò -Nhận xét – tuyên dương Phát âm bé(Cá nhân- đồng thanh) Tô vở tập viết Thảo luận nhóm ( Các bạn đang ngồi học trong lớp.Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học) Đều có các bạn đi học Bé(Cá nhân- đồng thanh) RÚT KINH NGHIỆM Giáo án học vần TUẦN :2 Ngày dạy : Bài 4: Dấu hỏi,dấu nặng I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng.Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ 2.Kó năng :Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái vàcác nông dân trong tranh. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : giỏ, khỉ, thỏ ,hổ,mỏ, quạ -Tranh minh hoạ phần luyện nói về : bẻ cổ áo, bẻ bánh đa, bẻ bắp -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, khăn lau III.Hoạt động dạy học: Tiết1 1.Khởi động : n đònh tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - Viết, đọc : dấu sắc,bé(Viết bảng con) - Chỉ dấu sắc trong các tiếng : vó, lá, tre, vé, bói cá, cá mè( Đọc 5- 7 em) - Nhận xét KTBC 3.Bài mới : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài : +Mục tiêu: nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng +Cách tiến hành : Hỏi: -Tranh này vẽ ai và vẽ gì? (Giỏ, khỉ, thỏ, mỏ, là các tiếng giống nhau ở chỗ đều có thanh hỏi) -Tranh này vẽ ai và vẽ gì? (Quạ, cọ, ngựa, cụ, nụ, là các tiếng giống nhau đều có thanh nặng) 2.Hoạt động 2: Dạy dấu thanh: +Mục tiêu:-Nhận biết được dấu hỏi, dấu nặng -Biết ghép các tiếng : bẻ, bẹ +Cách tiến hành : a. Nhận diện dấu : - Dấu hỏi :Dấu hỏi là một nét móc Hỏi:Dấu hỏigiống hình cái gì? - Dấu nặng : Dấu nặng là một dấu chấm Hỏi:Dấu chấm giống hình cái gì? b.Ghép chữ và phát âm: Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu hỏi Đọc các tiếng trên(Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời Đọc tên dấu : dấu nặng Đọc các tiếng trên (Cá nhân- đồng thanh) Thảo luận và trả lời : giống móc câu đặt ngược, cổ ngỗng Thảo luận và trả lời : giống nốt ruồi, ông sao ban đêm Giáo án học vần -Khi thêm dấu hỏi vào be ta được tiếng bẻ -Phát âm: -Khi thêm dấu nặng vào be ta được tiếng bẹ -Phát âm: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên giấy ô li(Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò Tiết 2: 1.Hoạt động 1: 2.Hoạt động 2: Bài mới: +Mục tiêu:-Biết các dấu , thanh hỏi & nặng ở các tiếng chỉ đồ vật và sự vật -Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Hoạt động bẻ của bà mẹ, bạn gái và các nông dân trong tranh. +Cách tiến hành: a.Luyện đọc: b.Luyện viết: c.Luyện nói: “ Bẻ” Hỏi: -Quan sát tranh em thấy những gì? -Các bức tranh có gì chung? -Em thích bức tranh nào ? Vì sao ? 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò -Đọc SGK -Nhận xét tuyên dương Ghép bìa cài Đọc : bẻ(Cá nhân- đồng thanh) Ghép bìa cài Đọc : bẹ(Cá nhân- đồng thanh) Viết bảng con : bẻ, bẹ Đọc lại bài tiết 1(C nhân- đ thanh) Tô vở tập viết : bẻ, bẹ Chú nông dân đang bẻ bắp. Một bạn gái đang bẻ bánh đa chia cho các bạn. Mẹ bẻ cổ áo cho bạn gái trước khi đến trường. Đều có tiếng bẻ để chỉ các hoạt động RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần [...]... : đều có chữ o Khác :ơ có thêm dấu râu ở phía trên -Phát âm và đánh vần tiếng : ơ, cờ bên phải +Phát âm : Miệng mở trung bình, môi không tròn (C nhân- đ thanh) +Đánh vần: Ghép bìa cài, đánh vần, đọc trơn c.Hướng dẫn viết bảng con : :cỏ +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ Giáo án học vần d.Hướng dẫn đọc tiếng từ ứng dụng: hô, hồ, hổ, bơ, bờ, bở -Đọc... sau giờ làm việc 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy : Bài 11 :ÔN TẬP I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :H s đọc, viết một cách chắc chắn âm ,chữ vừa học trong tuần : ê, v, l, h, o, c, o, ơ 2.Kó năng :Đọc đúng các từ ngữ & câu ứng dụng 3.Thái độ :Nghe, hiểu & kể lại theo tranh truyện kể hổ II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn - Tranh minh hoạ câu ứng dụng : bé vẽ cô, bé vẽ... cả lớp nghe ? Thảo luận và trả lời -Em làm gì để bố mẹ vui lòng? 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần TUẦN : 4 Ngày dạy : Bài 14 : d - đ I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ d và đ; tiếng dê, đò 2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : dì na đi đò, bé và mẹ đi bo.ä 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : dế, cá cờ, bi ve, lá đa II.Đồ dùng dạy học: ... 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy : Bài 16 : ÔN TẬP I.Mục tiêu: 1. Kiến thức : Học sinh đọc và viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần: i, a, n, m, d, đ, t,th 2.Kó năng :Đọc đúng các từ ngữ và câu ứng dụng 3.Thái độ :Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên một số tình tiết trong chuyện kể: Cò đi lò dò II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Bảng ôn -Tranh minh câu ứng dụng :... chữ b ? So sánh v và b : Giống : nét thắt Khác : v không có nét khuyết trên -Phát âm và đánh vần tiếng : v, ve (C nhân- đ thanh) c.Hướng dẫn viết bảng con : Viết bảng con : b, v, bê, ve +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt Giáo án học vần bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ d.Đọc lại toàn bài trên bảng 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò (C nhân- đ thanh) Tiết 2: 1. Hoạt động 1: Khởi động... vòt trời ) chăn, gọi là vòt gì ? + Kết luận : Trong tranh là con le le Con le le hình dáng giống vòt trời nhưng nhỏ hơn, chỉ có vài nơi ở nước ta -Giáo dục : Cần bảo vệ những con vật q hiếm 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần TUẦN : 3 Ngày dạy : Bài 9 : o - c I.Mục tiêu: 1. Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ o, c ; tiếng bò, cỏ 2.Kó năng :Đọc được câu ứng dụng : bò bê... chữ a và âm a +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ a gồm 1 nét cong hở phải và một nét móc ngược Hỏi : So sánh a và i ? Giống : đều có nét móc ngược Khác : a có thêm nét cong -Phát âm và đánh vần tiếng : a, cá +Phát âm : Miệng mở to nhất, môi không (C nhân- đ thanh) Giáo án học vần tròn +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không... +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ m gồm 2 nét móc xuôi và nét móc hai đầu Hỏi : So sánh m và n? Giống : đều có nét móc xuôi và nét móc hai đầu Khác : m có nhiều hơn một nét móc -Phát âm và đánh vần tiếng : m, me xuôi Giáo án học vần +Phát âm : Hai môi khép lại rồi bật lên, hơi thoát ra qua cả miệng lẫn mũi +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng... được chữ c, và âm c +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ c gồm một nét cong hở phải Hỏi : So sánh c và o ? Giống : nét cong Khác : c có nét cong hở, o có nét -Phát âm và đánh vần tiếng : o, cỏ cong kín +Phát âm : Gốc lưỡi chạm vào vòm mềm rồi (C nhân- đ thanh) bật ra, không có tiếng thanh Giáo án học vần +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn... và âm th +Cách tiến hành : -Nhận diện chữ: Chữ th là chữ ghép từ hai con chữ t và h ( t trước, h sau ) Hỏi : So sánh t và th? Giống : đều có chữ t Giáo án học vần Khác :th có thêm h -Phát âm và đánh vần tiếng : th, thỏ +Phát âm : Đầu lưỡi chạm răng và bật mạnh, không có tiếng thanh +Đánh vần: c.Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút) +Hướng dẫn viết trên không bằng . ngồi học trong lớp. Hai bạn gái nhảy dây. Bạn gái đi học) Đều có các bạn đi học Bé(Cá nhân- đồng thanh) RÚT KINH NGHIỆM Giáo án học vần TUẦN :2 Ngày dạy : Bài 4: Dấu hỏi,dấu nặng I.Mục tiêu: 1. Kiến. những học sinh học tập tốt. -Nhận xét giờ học. -Mở SGK, cách sử dụng bảng con và bảng cài,… - HS thực hành cách ngồi học và sử dụng đồ dùng học tập RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày. chung? + Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ. 3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò Tô vở tập viết Các bạn đều đi học RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án học vần Ngày dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Học vần lớp 1_Tuần 1 đến Tuần 28_CKTKN, Giáo án Học vần lớp 1_Tuần 1 đến Tuần 28_CKTKN, , “Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì, Bài 66: uôm - ươm, Bài 80: iêc - ươc

Mục lục

Xem thêm