Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 9

39 1.4K 5
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1 Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2009 Đạo đức Bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ (Tiết1) A- Mục tiêu: 1- Kiến thức: HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. 2- Kĩ năng: Học sinh biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng đầy đủ. 3- Thái độ:Học sinh đồng tình ủng hộ các bạn học tập, sinh hoạt đúng giờ. B- Tài liệu và phơng tiện: - Dụng cụ chơi sắm vai cho hoạt động 2.Phiếu giao việc ở HĐ1và HĐ2; VBTđạo đức C- Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: 3- Bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2- Giảng bài: - Cách tiến hành: + Chia lớp thành nhóm đôi +Yêu cầu thảo luận hai tình huống + GVkết luận: Làm hai việc cùng một lúc không phải là học tập sinh hoat đúng giờ - Tiến hành: +Chia lớp thành nhóm đôi mỗi nhóm xử lý một tình huống. KL: Ngọc nên tắt ti vi và đi ngủ.Bạn Lai không nên đi mua bi.Mỗi tình huống có nhiều cách ứng xử, cần lựa chọn đúng - Cách tiến hành: +Chia lớp thành 4 nhóm để thảo luận GVKL: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian vui chơi, học tập, làm việc nhà và nghỉ ngơi. 4- Hoạt động nối tiếp: 1 - Củng cố: Cần HTập và sinh hoạt Hoạt động của trò - Sĩ số , hát - Đồ dùng học tập - Học sinh lắng nghe HĐ1:Bày tỏ ý kiến - HS mở VBT đạo đức quan sát tranh và thảo luận theo yêu cầu - Đai diện nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét, trao đổi - Hai học sinh nhắc lại HĐ2: Xử lý tình huống - HS mở VBTđạo đức làm việc cá nhân. sau đó lên đóng vai,trao đổi trên lớp - Hai HS nhắc lại HĐ3:Giờ nào việc ấy - Học sinh thảo luận theo nhóm - Ghi ý kiến vào VBT - Hai HS nhắc lại - Lớp đọc: Giờ nào việc ấy 1 ntn? 2 - Dặn dò: Thực hiện theo thời gian biểu. __________________________________________________________________ Tuần 2 Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009 Đạo đức Bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ (Tiếp) A- Mục tiêu: 1- Kiến thức:HS hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc họctập, sinh hoạt đúng giờ. 2- Kĩ năng: Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu và thực hiện đúng. 3- Thái độ: Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ. B- Tài liệu và phơng tiện: - Phiếu ba màu dùng cho HĐ1; VBT đạo đức C- Các hoạt động dạy và học chủ yếu Hoạt động của thầy 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Kết hợp với bài học 3- Bài mới: 1- Giới thiệu bài: 2- Giảng bài: + Cách tiến hành: Phát thẻ màu cho HS và HDẫn - GV đa ra từng ý kiến: a.Trẻ em cần học tập, sinh hoạt đúng giờ? b. Học tập đúng giờ giúp em mau tiến bộ? c.Cùng 1 lúc có thể vừa học vừa chơi? d.Sinh hoạt đúng giờ có lợi chosức Khoẻ? - GV kết luận: a; c là sai.Còn b;d là đúng - Kết luận: Họctập và sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khoẻ và học tập của em. + Cách tiến hành: Chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm - GV nêu kết kuận :Việc Họctập và sinh hoạt đúng giờ giúp chúng tahọc Hoạt động của trò - Báo cáo sĩ số và hát - Học sinh lắng nghe HĐ1: Thảo luận lớp - Đỏ : Tán thành; Xanh: Không tán thành; Trắng: Cha rõ - HS chọn thẻ để biểu thị thái độ của mình. - HS đồng thanh nêu hai ý kiến đúng HĐ2: Hành động cần làm - N1: Nêu lợi ích của việc HTập đúng giờ - N2: Lợi ích khi sinh hoạt đúng giờ - N3: Em cần làm gì để học tập đúng giờ - N4:Em cần làm gì để SHoạt đúng giờ - Đại diện các nhóm lên trả lời 2 tập kết quả cao hơn,thoả mái hơn,vì vậy học tập,sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết. + Cách tiến hành: Thảo luận nhóm đôi KL chung: Cần HT và sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ học tập mau tiến bộ 4- Củng cố,dặn dò - Hai HS nêu lại KL chung Thực hiện theo thời gian biểu HĐ3: thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm đôi theo bàn - Đại diện một số nhóm lên báo cáo __________________________________________________________________ Tuần 3 Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009 Đạo đức Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi(tiết1) A- Mục tiêu: - HS hiểu khi có lỗi thì biết nhận lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu mến. Nh thế mới dũng cảm trung thực - HS biết nhận lỗi và tự sửa lỗikhi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi - HS biết ủng hộ và cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. B- Tài liệu và phơng tiện: Phiếu thảo luận nhóm C- Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Tại sao phải học tập, sinh hoạt đúng giờ? 3- Bài mới: 1- Giới thiệu bài : 2- Giảng bài: + Cách tiến hành: Chia nhóm KChuyện cái bình hoa (đến đoạn bình vỡ thì dừng lại) và đặt câu hỏi: - Vô- va không nhận lỗi điều gì sẽ xảy ra? - Em đoán xem Vô- va nghĩ và làm gì? - Em thích đoạn kết nào hơn vì sao? - GV kể đoạn cuối và phát phiếu TLuận: Hoạt động của trò - Hát - 2 học sinh trả lời - Lớp nhận xét - HS lắng nghe HĐ1: Phân tích truyện Cái bình hoa - HS thực hiện kể - Thảo luận nhóm ->xây dựng phần kết 3 * Qua truyện em cần làm gì khi mắc lỗi? * Nhận và sửa lỗi có tác dụng gì? - GV kết luận:Trong cuộc sống,ai cũng có khi mắc lỗi,nhất là đối với các em ở lứa tuổi nhỏ .Nhng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nhận lỗi và sửa lỗithì mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý. + Cách tiến hành: Phổ biến cách làm - Tán thành ghi +;Không tán thành ghi ; Bối rối ghi o - GV đọc lần lợt từng ý kiến: GV kết luận : Y kiến 1,4,5 là đúng Còn 2,3,6, là sai - KL:Nhận lỗi và sửa lỗi giúp em tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý. 4- Hoạt động nối tiếp: 1 - Củng cố: Em cần làm gì khi mắc lỗi 2 - Dặn dò: CB kể lại em đã nhận và sửa lỗi của mình - Đại diện các nhóm trình bày - HS thảo luận và trả lời HĐ2: Bày tỏ ý kiến thái độ của mình 1) Ngời nhận lỗi là ngời dũng cảm. 2) Có lỗi chỉ cần tự sửa không cần nhận. 3) Có lỗi chỉ cần nhận không cần sửa. 4) Nhận lỗi cả khi mọi ngời không biết mình có lỗi. 5) Xin lỗi khi mắc lỗi với bạn và em bé. 6) Chỉ cần xin lỗi ngời quen. HS bày tỏ ý kiến và giải thích ________________________________________________________________ Tuần 4 Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2009 Đạo đức Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi( tiết 2) A- Mục tiêu: - HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý nh thế mới dũng cảm trung thực - HS biết tự nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi , biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi - HS biết ủng hộ cảm pjục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi B- Tài liệu và phơng tiện: Dụng cụ phục vụ cho trò chơi đóng vai C- Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh 3- Bài mới: Hoạt động của trò - Hát 4 1- Giới thiệu bài: 2- Giảng bài: Chia 4 nhóm, phát phiếu và giao việc - GVkết luận từng tình huống - KL: Khi có lỗi biết nhận lỗi là dũng cảm và đáng khen +Cách tiến hành: Chia nhóm và phát phiếu giao việc -GVkết luận: -Cần bày tỏ ý kiếnkhi bị ngời khác hiểu nhầm. -Nên lắng nghe và hiểu ngời khác,không trách lỗi nhầm cho bạn. -Biết thông cảm,hớng dẫn,giúp đỡ bạn bè sửa lỗi,nh vậy mới là bạn tốt. + Cách tiến hành: Cho 1 số HS tự kể - GV cùng phân tích và tìm cách giải quyết. - GV kết luận chung:Ai cũng có khi mắc lỗi.điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Nh vậyem sẽ mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý. 4- Các hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố: 2 học sinh nêu lại nội dung bài 2. Dặn dò: Học bài và chuẩn bị bài 3 - HS lắng nghe HĐ1: Đóng vai theo tình huống * N1: Tuấn hẹn Lan đi học nhng quên, Tuấn bị Lan trách. Em làm gì nếu là Tuấn. * N2: Nhà cửa bề bộn cha dọn bị mẹ trách em sẽ làm gì. * N3: Trờng làm rách sách của Xuân, bị Xuân bắt đền, nếu là trờng em làm gì ? * N4: Xuân không làm bài tập , bị các bạn kiểm tra. Nếu là Xuân em sẽ làm gì? - Các nhóm đóng vai trình bày tiểu phẩm - HS nêu lại kết luận HĐ2: Thảo luận - Tình huống1: Vân bị điểm kém chính tả vì tai nghe không rõ khi ngồi ở bàn cuối. Vân nên làm gì ? Tại sao? - Tình huống 2: Dơng bị đau bụng nên không ăn hết suất.Tổ em bị chê.Các bạn trách Dơng dù Dơng đã nói lý do.Việc đó đúng hay sai ?Dơng nên làm gì? - Nhóm tự thảo luận và trình bày - Lớp nhận xét và 2 HS nhắc KLuận HĐ3: Tự liên hệ - 3 học sinh thực hiện __________________________________________________________________ Tuần 5 Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 Đạo đức Bài 3 : Gọn gàng, ngăn nắp ( tiết 1 ) A Mục tiêu 5 + HS hiểu : - ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp - Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và cha gọn gàng ngăn nắp + HS biết giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi + HS biết yêu mến những ngời sống gọn gàng, ngăn nắp B Tài liệu và ph ơng tiện GV : Bộ tranh thảo luận nhóm HĐ 2 tiết 1. Dụng cụ diễn kịch HĐ 1 tiết 1 HS : VBT C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ - Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì ? - GV nhận xét 2 Bài mới a)Giới thiệu bài .Nêu mục tiêu bài. b)Các hoạt động - GV đọc kịch bản một lợt - Chia nhóm, giao kịch bản - Vì sao bạn Dơng lại không tìm thấy cặp và sách vở ? - Qua hoạt cảnh trên em rút ra điều gì? Hoạt động của trò - Biết nhận lỗi và sửa lỗi thì sẽ mau tiến bộ và đợc mọi ngời quý mến * HĐ 1: Hoạt cảnh đồ dùng để ở đâu ? + HS làm việc theo nhóm - Một nhóm HS trình bày hoạt cảnh - HS thảo luận sau khi xem hoạt cảnh - Vì bạn Dơng không gọn gàng, ngăn nắp - HS trả lời GVKL : Tính bừa bãi của bạn Dơng khiến nhà cửa lộn xộn, làm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt + Cách tiến hành: + GV chia nhóm GVKL : Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 1, 3 là gon gàng, ngăn nắp.Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 2 và 4 là cha gọn gàng, ngăn nắp vì đồ dùng, sách vở để không đúng nơi quy định. + Cách tiến hành: - GV nêu tình huống : Bố mẹ xếp cho Nga góc học tập riêng nhng mọi ngời trong gia đình thờng để đồ dùng lên bàn học của Nga. Theo em Nga nên làm gì để giữ cho góc học tập luôn gọn gàng ngăn nắp ? * HĐ 2 : Thảo luận nhận xét nội dung + HS làm việc theo nhóm, nhận xét xem nơi học và sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp cha ? Vì sao? * HĐ 3 : Bày tỏ ý kiến + HS nghe - HS thảo luận - Một số HS lên trình bày ý kiến 6 GVKL : Nga nên bày tỏ ý kiến, yêu cầu mọi ngời trong gia đình để đồ dùng đúng nơi quy định. IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung giờ học. - Thực hiện gọn gàng, ngăn nắp. __________________________________________________________________ Tuần 6 Thứ hai ngày 5 tháng 10năm 2009 Đạo đức Bài 3 : Gọn gàng, ngăn nắp ( tiết 2 ) A Mục tiêu + HS hiểu : - ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp - Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và cha gọn gàng ngăn nắp + HS biết giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi + HS biết yêu mến những ngời sống gọn gàng, ngăn nắp B Tài liệu và ph ơng tiện GV : Bộ tranh thảo luận nhóm HĐ 2 tiết 1. Dụng cụ diễn kịch HĐ 1 tiết 1 HS : VBT C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy 1 Kiểm tra bài cũ - Tại sao phải gọn gàng ngăn nắp ? 2 Bài mới a)Giới thiệu bài b)Các hoạt động + Cách tiến hành: + GV chia nhóm HS, mỗi nhóm có một nhiệm vụ và một cách ứng sử - N1 a): Em vừa ăn cơm xong cha kịp dọn mâm bát thì bạn rủ đi chơi. Em sẽ - N2b) : Nhà sắp có khách, mẹ nhắc em quét nhà trong khi em muốn xem phim hoạt hình. Em sẽ - N3 c): Bạn đợc phân công xếp gọn chiếu sau khi ngủ dậy, nhng em thấy bạn không làm. Em sẽ GVKL: TH a)Em cần dọn mâm trớc khi đi Hoạt động của trò - HS trả lời * HĐ 1 : Đóng vai theo các tình huống - HS nghe - HS làm việc theo nhóm - Đại diện 3 nhóm lên đóng vai - Các nhóm khác nhận xét 7 chơi. THb)Em cần quét nhà xong rồi mới xem phim. THc)Em cần nhắc và giúp bạn xếp gọn chiếu. GVKL : Em nên cùng mọi ngời giữ gọn gàng ngăn nắp nơi ở của mình + Cách tiến hành: - GV đếm HS theo 3 mức độ - GV ghi lên bảng theo 3 mức độ - GV khen những HS ở nhóm a và nhắc nhở, động viên các HS ở nhóm khác học tập các bạn ở nhóm a. GVKL chung : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà cửa thêm sạch, đẹp và khi cần sử dụng thì không cần phải mất công tìm kiếm. Ngời sống gọn gàng, ngăn nắp luôn đợc mọi ngời yêu mến. IV Củng cố, dặn dò - Vì sao phải gọn gàng, ngăn nắp ? - GV nhận xét chung giờ học * HĐ 2 : Tự liên hệ - GV yêu cầu HS giơ tay theo 3 mức độ a, b, c - HS so sánh số liệu giữa các nhóm tuần 7 Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009 Đạo đức: Bài 4: chăm làm việc nhà A- Mục tiêu: - HS biết tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng. Qua đó thể hiện tình thơng yêu đối với ông, bà, cha, mẹ. - Rèn tính tự giác làm việc nhà phù hợp - GD HS yêu lao động B- Tài liệu và phơng tiện: - Bộ tranh - Các tấm thẻ chơi trò chơi - Vở BT C- Các hoạt độngdạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Tổ chức: 2/ Bài mới: a- HĐ 1: Tìm hiểu bài thơ * GV đọc bài thơ: Khi mẹ vắng nhà - Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà? - Việc làm đó thể hiện tình cảm ntn đối - Hát - đọc bài thơ - Hs nêu 8 với mẹ? - Mẹ bạn đã nghĩ gì khi thấy những việc làm đó của bạn? * GV KL: - Bạn nhỏ làm việc nhà vì thơng mẹ, mang lại niềm vui cho mẹ. Đó là một đức tính tốt. b- HĐ 2: Thảo luận nhóm - Nêu tên việc nhà mà các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm? - Các em có thể làm đợc những việc đó không? * GV KL: Chúng ta nên làm những việc nhà phù hợp với khả năng. c- HĐ 3: Trò chơi -* Gv nêu từng ý kiến: - Làm việc là trách nhiệm của ngời lớn. - Trẻ em có bổn phận làm việc nhà phù hợp với khả năg - Chỉ làm việc nhà khi bố mẹ nhắc nhở. - Tự giác làm việc nhà là yêu thơng bố mẹ. * Liên hệ: Em đã làm việc gì ở nhà để giúp cha mẹ? 4/ Các hoạt đông nối tiếp: * Củng cố: - Đồng thanh bài học * Dặn dò: - VN thc hành theo bài - HS chia nhóm- thảo luận - đại diện nhóm trình bày - Hs giơ thẻ: * Màu đỏ: Tán thành * Màu xanh: Không tán thành - HS nêu - HS đọc Tuần 8 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009 Đạo đức Chăm làm việc nhà ( Tiếp) A- Mục tiêu: - Hs biết cách tự đánh giá và ứng xử đúng trong các tình huống tham gia làm việc nhà - HS hiểu cần làm gì thể hiện trách nhiệm của mình đối với công việc nhà - GD HS chăm lao động B- Tài liệu và phơng tiện: - Phiếu HT - Vở BT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Hát 9 - Vì sao phải chăm làm việc nhà? - Em đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhà? 3/ Bài mới: a- HĐ1: Tự liên hệ - ở nhà em đã làm những công việc gì? Kết quả? - Việc đó bố mẹ phân công hay em tự làm? - Bố mẹ tỏ thái độ ntn? * GV KL: - Hãy tìm những việc nhà phù hợp với khả năng và tham gia giúp đỡ cha mẹ. b- HĐ 2: Đóng vai * Tình huống 1: Hoà đang quét nhà, bạn đến rủ đi chơi. Hoà sẽ * Tình huống 2: Anh( chị) nhờ Hoà gánh nớc, cuốc đất Hoà sẽ * GV KL: - TH1: Cần làm xong việc nhà rồi mới đi chơi - TH2: Từ chối và nối em còn quá nhỏ c- HĐ3: Trò chơi: " Nếu Thì " - GV phát phiếu HT - GV nhận xét, đánh gía. 4/ Các hoạt động nối tiếp: * Củng cố: Đọc bài học * Dặn dò: Thực hành theo bài học - HS nêu - HS nhận xét - HS nêu - HS nhận xét - HS thảo luận nhóm - Các nhóm lên đóng vai - HS nhận xét - HS chia 2 nhóm * Nhóm" Chăm" nêu vế" Nếu " - Nếu mẹ đi làm về, tay xách túi nặng - Nếu em bé muốn uống nớc - Nếu mẹ đang chuẩn bị nấu cơm - Nêu quần áo phơi đã khô * Nhóm" Ngoan" nêu vế" Thì " Tuần 9 Thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2009 Đạo đức Bài 5: chăm chỉ học tập(T1) A- Mục tiêu: - HS hiểu thế nào là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì. - Rèn thói quen học ,làm bài có giờ giấc cả ở nhà và ở trờng. - GD HS có thái độ tự giác học tập. B- Tài liệu và phơng tiện: - Phiếu HT - SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Tổ chức: - Hát 10 [...]... ntn? * dặn dò: Thực hành theo bài học tuần 24 Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 20 10 Đạo đức: lịch sự khi nhận và gọi điện thoại( Tiếp) 26 A- Mục tiêu: - Thực hiện nhận và gọi điện thoại lịch sự - Có KN phân biệt hành vi đúng sai khi nhận và gọi điện thoại - GD HS có hành vi , thói quen đạo đức đúng đắn B- Tài liệu và phơng tiện: - Bộ đồ chơi điện thoại - Vở BT đạo đức C- Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu: Hoạt... bài học tuần 25 T hứ hai ngày 1 tháng 3 năm 20 10 Đạo đức thực hành kĩ năng giữa kì II 27 A- Mục tiêu: - Ôn tập và thực hành KN các chuẩn mực đạo đức giữa kì II - Rèn thói quen đạo đức cho HS - GD HS có chẩn mc đạo đức đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày B- Tài liệu và phơng tiện: - Bảng phụ - Phiếu HT C- Các hoạt động Dạy -Học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Hát 1/ Tổ chức: 2/ Ôn tập và... a và d - GV nêu ý kiến - Em tán thành hay không tán thành? 4/ Củng cố: - Đồng thanh bài học * Dặn dò: - Thực hành lịch sự khi đến nhà ngời khác _ 29 tuần 27 Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 20 10 Đạo đức lịch sự khi đến nhà ngời khác( Tiếp) A- Mục tiêu: - Củng cố cách c xử khi đến nhà ngời khác - Rèn thói quen đạo đức cho HS - GD HS có hành vi đạo đức đúng đắn B- Tài liệu và phơng... lòng yêutrờng yêu lớp và giúp các em sinh hoạt, học tập trong môi trờng trong - HS đồng thanh lành 4/ Các hoạt động nối tiếp: * Củng cố: - Em đã làm gì để giữ trờng, lớp sạch, đẹp? * Dặn dò : Giữ vệ sinh trờng lớp tuần 15 16 Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 20 09 Đạo đức giữ gìn trờng lớp sạch đẹp( Tiếp) A- Mục tiêu: - Củng cố nhạn biết việc giữ gìn trờng lớp sạch đẹp - Rèn thói quen giữ trờng lớp sạch đẹp -... tuần 32 Thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 20 06 Đạo đức: thực hành giữ gìn trờng lớp sạch đẹp A- Mục tiêu: - Củng cố nhận biết việc giữ gìn trờng lớp sạch đẹp - Rèn thói quen giữ trờng lớp sạch đẹp - GD HS chăm vệ sinh trờng lớp B- Tài liệu và phơng tiện: - Vở BT - Phiếu HT C - Các hoạt dộng Dạy Học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Hát 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Vì sao phải giữ gìn trờng lớp. .. Thực hành theo bài học tuần 14 15 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 09 Đạo đức Bài 7: giữ gìn trờng lớp sạch đẹp A- Mục tiêu: - HS biết một số biểu hiện của việc giữ gìn trờng lớp sạch đẹp Vì sao cần giữ trờng lớp sạch đẹp Biết làm một số việc để giữ gìn trờng lớp sạch đẹp - Rèn thói quen giữu trờng lớp sạch đẹp - GD HS có thái độ tự giác giữ gìn trờng lớp sạch đẹp B- Tài liệu và phơng tiện: - Bài hát:... cần đợc giúp đỡ và nhắc nhở bạn cùng thực hiện tuần 22 Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 20 10 Đạo đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị(Tiếp) 24 A- Mục tiêu: - HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu, đề nghị của bản thân - Thực hành nói lời yêu cầu, đề nghị B- Tài liệu và phơng tiện: - Bảng phụ C- Các hoạt độngDạy -Học chủ yếu: Hoạt động của thầy 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Khi nào cần nói lời yêu cầu, đề nghị?... gìn trờng lớp sạch đẹp 4/ Các hoạt động nối tiếp: * Củng cố: - Vì sao phải giữ gìn trờng lớp sạch đẹp? * Dặn dò; Thực hành giữ trờng lớp sach đẹp - HS đọc - Đồng thanh bài học( SGK) tuần 33 Thứ hai ngày 26 tháng 4 năm 20 10 Đạo đức: thực hành giữ gìn trờng lớp sạch đẹp( tiếp) A- Mục tiêu: - Củng cố nhận biết việc giữ gìn trờng lớp sạch đẹp - Rèn thói quen giữ trờng lớp sạch... ngày 9 tháng 11 năm 20 09 12 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì I A- Mục tiêu: -Ôn tập và thực hành kĩ năng đã học nh :Học tập sinh hoạt đúng giờ,Biết nhận lỗi và sửa lỗi ,Gọn gàng ngăn nắp,Chăm làm việc nhà ,Chăm chỉ học tập -HS biết ứng xử và nhận xét những hành vi Đ Đ với các chuẩn mực đạo đức ã học B.Tài liệu và phơng tiện -Phiếu học tập C Các hoạt động Dạy -Học Hoạt động của thầy 1/ Tổ chức: 2/ ... Thực hành theo bài học _ tuần 29 Thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 20 10 Đạo đức Bài 13: Giúp đỡ ngời khuyết tật( Tiếp) A- Mục tiêu: - HS hiểu vì sao cần giúp đỡ ngời khuyết tật Cần làm gì để giúp đỡ ngời khuyết tật Cần đối xử công bằng với ngời khuyết tật - Rèn thói quen giúp đỡ ngời khuyết tật - GD HS có hành vi đạo đức đúng đắn đôứi với ngời khuyết tật B- Tài liệu và phơng . ngày 21 tháng 9 năm 20 09 Đạo đức Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi( tiết 2) A- Mục tiêu: - HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý nh thế mới dũng cảm. ngày 14 tháng 9 năm 20 09 Đạo đức Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi(tiết1) A- Mục tiêu: - HS hiểu khi có lỗi thì biết nhận lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu mến. Nh thế mới dũng cảm trung. - Lớp nhận xét và 2 HS nhắc KLuận HĐ3: Tự liên hệ - 3 học sinh thực hiện __________________________________________________________________ Tuần 5 Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 20 09 Đạo đức Bài

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Hoạt động của trò

  • HĐ1:Bày tỏ ý kiến

  • HĐ2: Xử lý tình huống

  • HĐ3:Giờ nào việc ấy

   • Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2009

   • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

    • HĐ2: Hành động cần làm

   • Thực hiện theo thời gian biểu

    • HĐ3: thảo luận nhóm

   • - Đại diện một số nhóm lên báo cáo

    • Tuần 3

    • Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009

    • Hoạt động của thầy

    • 1- Tổ chức:

     • Hoạt động của trò

    • HĐ2: Bày tỏ ý kiến thái độ của mình

     • Tuần 4

   • Hoạt động của thầy

   • Hoạt động của trò

    • HĐ1: Đóng vai theo tình huống

    • HĐ2: Thảo luận

    • HĐ3: Tự liên hệ

  • IV Củng cố, dặn dò

   • IV Củng cố, dặn dò

 • Tuần 8

 • Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009

 • Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009

  • Tuần 16

 • Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2009

 • Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2009

 • Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2010

 • Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2010

 • Thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2010

 • Thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2010

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan