Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm_Bộ 1

142 1.4K 9
Giáo án Kĩ thuật lớp 5 cả năm_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày 5 tháng 9 năm 2006 Bài 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 1) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy hai lỗ. - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy hai lỗ. - Một số khuy 2 lỗ, 2-3 chiếc khuy 2 lỗ có kích thước lớn, một mảnh vải 20cm x 30 cm, chỉ khâu, kim, phấn, thước. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Ổn đònh (1’): 2. Bài mới * Giới thiệu bài (1’): T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10’ 21’ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu. *Mục tiêu: Hs quan sát và biết nhận xét về mẫu đính khuy 2 lỗ. *Cách tiến hành: -GV yêu cầu Hs quan sát một số mẫu khuy 2 lỗ và hình 1a (SGK) và rút ra nhận xét về đặc điểm hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy 2 lỗ. -Giới thiệu mẫu đính khuy 2 lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp hình 1b, yêu cầu Hs nêu nhận xét về đường chỉ, khoảng cách giữa các khuy. -Cho Hs quan sát khuy đính trên sản phẩm may mặc và đặt câu hỏi để Hs nêu nhận xét về khoảng cách giữa các khuy, so sánh vò trí của các khuy và lỗ khuyết trên 2 nẹp áo. *GV kết luận: HĐ 2: Hướng dẫn thao tác kó thuật. *Mục tiêu: Giúp Hs biết cách đính khuy 2 lỗ đúng quy trình. *Cách tiến hành: -Hướng dẫn Hs đọc lướt các nội dung mục II, -Quan sát, rút nhận xét. -Quan sát, nêu nhận xét. -Quan sát, nêu nhận xét. -Lắng nghe. 02’ yêu cầu Hs nêu tên các bước trong quy trình đính khuy. -Hướng dẫn Hs đọc nội dung mục 1, quan sát hình 2, nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy. -Gọi 1-2 Hs lên bảng thực hiện các thao tác trong bước 1. -Đặt câu hỏi để Hs nêu cách chuẩn bò đính khuy trong mục 2a và hình 3. GV sử dụng khuy có kích thước lớn hướng dẫn cách chuẩn bò đính khuy. -Hướng dẫn Hs đọc mục 2b và quan sát hình 4 để nêu cách đính khuy. GV dung khuy tovà kim khâu để hướng dẫn cách đính khuy. -Hướng dẫn Hs quan sát hình 5,6. Đặt câu hỏi để Hs nêu cách quấn chỉ quanh chân khuy và kết thúc đính khuy.` -Nhận xét và hướng dẫn Hs thực hiện thao tác quấn chỉ quanh chân khuy, kết thúc đính khuy. -Gọi 1-2 Hs nhắc lại và thực hiện các thao tác đính khuy 2 lỗ. -GV tổ chức cho Hs thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. *GV nhận xét. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. -Yêu cầu Hs nhắc lại các thao tác đính khuy 2 lỗ. Chuẩn bò tiết sau thực hành. -Đọc và nêu các bước trong quy trình. -Đọc, quan sát, nêu cách vạch dấu. -Thực hiện các thao tác trong bước 1. -Trả lời, theo dõi. -Đọc, quan sát, nêu cách đính khuy. -Quan sát, trả lời. -T.hiện thao tác quấn chỉ quanh chân khuy, kết thúc khuy. -Nhắc lại cách thực hiện các thao tác đính khuy 2 lỗ. -Thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu. -Nhắc lại. IV. Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHAÀN BOÅ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày 7 tháng 9 năm 2006 Bài 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 2) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - 2-3 chiếc khuy 2 lỗ, một mảnh vải 10cm x 15 cm, chỉ khâu, kim, phấn, thước. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ(3’): Yêu cầu Hs trả lời: +Nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ? +Nêu quy trình đính khuy vào các điểm vạch dấu? -Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới * Giới thiệu bài (1’): T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 24’ HĐ 1: Hs thực hành. *Mục tiêu: Hs đính được khuy 2 lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. *Cách tiến hành: -GV yêu cầu Hs nêu lại cách đính khuy 2 lỗ. -Nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy 2 lỗ. -Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và sự chuẩn bò dụng cụ, vật liệu thực hành đính khuy 2 lỗ của Hs. -GV nêu yêu cầu và thời gian thực hành. Hướng dẫn Hs đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài. -Yêu cầu Hs thực hành đính khuy 2 lỗ, GV tổ chức cho Hs thực hành theo nhóm để các em trao đổi, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. -GV quan sát, uốn nắn cho những Hs thực hiện chưa đúng thao tác kó thuật hoặc hướng dẫn thêm cho những Hs còn lúng túng. *GV kết luận. -Nêu lại cách đính khuy. -Theo dõi. -Để sản phẩm tiết trước và dụn cụ vật liệu lên bàn. -Theo dõi, đọc yêu cầu cần đạt. -Thực hành đính khuy 2 lỗ theo nhóm. 05’ 02’ HĐ 2: Đánh giá sản phẩm. *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm đính khuy 2 lỗ. *Cách tiến hành: -Tổ chức cho Hs trưng bày sản phẩm. -Gọi Hs nêu các yêu cầu của sản phẩm. -Cử 2-3 Hs đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu đã nêu. -GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của Hs theo 2 mức: hoàn thành(A) và chưa hoàn thành(B). HĐ 3: Nhận xét, dặn dò. -Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ và kết quả thực hành của Hs. -Dặn Hs tiếp tục vật liệu và dụng cụ để thực hành tiếp đính khuy 2 lỗ. -Trưng bày sản phẩm. -Nêu các yêu cầu. -Đánh giá sản phẩm của bạn. -Theo dõi. -Lắng nghe. IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHẦN BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày 12 tháng 9 năm 2006 Bài 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 3) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - 2-3 chiếc khuy 2 lỗ, một mảnh vải 10cm x 15 cm, chỉ khâu, kim, phấn, thước. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Kiểm tra bài cũ(2’): -Nhận xét kết quả đính khuy 2 lỗ của Hs ở tiết học trước. 1. Bài mới * Giới thiệu bài (1’): T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 25’ 05’ HĐ 1: Hs thực hành. *Mục tiêu: Hs đính được khuy 2 lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. *Cách tiến hành: -GV yêu cầu Hs nêu lại cách đính khuy 2 lỗ. -Nhận xét và nhắc lại một số điểm cần lưu ý khi đính khuy 2 lỗ. -Kiểm tra sự chuẩn bò dụng cụ, vật liệu thực hành đính khuy 2 lỗ của Hs. -GV nêu yêu cầu và thời gian thực hành. Hướng dẫn Hs đọc yêu cầu cần đạt của sản phẩm ở cuối bài. -Yêu cầu Hs tiếp tục thực hành đính khuy 2 lỗ, GV tổ chức cho Hs thực hành theo nhóm để các em trao đổi, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. -GV quan sát, uốn nắn cho những Hs thực hiện chưa đúng thao tác kó thuật hoặc hướng dẫn thêm cho những Hs còn lúng túng. *GV kết luận. HĐ 2: Đánh giá sản phẩm. *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm đính khuy 2 lỗ. -Nêu lại cách đính khuy. -Theo dõi. -Để sản phẩm tiết trước và dụng cu,ï vật liệu lên bàn. -Theo dõi, đọc yêu cầu cần đạt. -Thực hành đính khuy 2 lỗ theo nhóm. 02’ *Cách tiến hành: -Tổ chức cho Hs trưng bày sản phẩm. -Gọi Hs nêu các yêu cầu của sản phẩm. -Cử 2-3 Hs đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu đã nêu. -GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của Hs theo 2 mức: hoàn thành(A) và chưa hoàn thành(B). HĐ 3: Nhận xét, dặn dò. -Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ và kết quả thực hành của Hs. -Dặn Hs tiếp tục vật liệu và dụng cụ để thực hành tiếp đính khuy 2 lỗ. -Trưng bày sản phẩm. -Nêu các yêu cầu. -Đánh giá sản phẩm của bạn. -Theo dõi. -Lắng nghe. IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHẦN BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày 14 tháng 9 năm 2006 Bài 2: ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (Tiết 1) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách. - Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu đính khuy bốn lỗ được đính theo 2 cách. - Một số sản phẩm may mặc được đính khuy bốn lỗ. - Một số khuy 4 lỗ, 2-3 chiếc khuy 4 lỗ có kích thước lớn, một mảnh vải 20cm x 30 cm, chỉ khâu, kim, phấn, thước. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ (3’): Yêu cầu Hs nêu cách đính khuy 2 lỗ. -Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới * Giới thiệu bài (1’): T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 09’ 20’ HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu. *Mục tiêu: Hs quan sát và biết nhận xét về mẫu đính khuy 4 lỗ. *Cách tiến hành: -Giới thiệu mẫu đính khuy 4 lỗ, hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp hình 1a, yêu cầu Hs nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ và trả lời các câu hỏi trong SGK. -Giới thiệu 1 số sản phẩm may mặc đính khuy 4 lỗ và yêu cầu Hs nêu tác dụng của việc đính khuy bốn lỗ. *GV kết luận: HĐ 2: Hướng dẫn thao tác kó thuật. *Mục tiêu: Giúp Hs biết cách đính khuy 4 lỗ đúng quy trình. *Cách tiến hành: -Hướng dẫn Hs đọc lướt các nội dung mục II, trả lời câu hỏi cách đính khuy 2 lỗ với cách đính khuy 4 lỗ có gì giống và khác nhau. -GV nhận xét, kết luận. -Yêu cầu Hs nhắc lại và lên bảng thực hiện các -Quan sát, nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ và trả lời câu hỏi SGK. -Quan sát, nêu tác dụng của việc đính khuy 4 lỗ. -Đọc và trả lời. -Lắng nghe. - Nhắc lại và thực hiện các 02’ thao tác vạch dấu các điểm đính khuy. -Hướng dẫn Hs đọc nội dung và quan sát hình 2 để nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ khâu song song trên mặt khuy. -Yêu cầu 1-2 Hs lên bảng thực hiện thao tác đính khuy bốn lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ song song. Yêu cầu cả lớp quan sát, nhận xét. -GV nhận xét, uốn nắn những Hs còn lúng túng. -Yêu cầu Hs quan sát hình 3 để nêu cách đính khuy bốn lỗ theo cách thứ hai, sau đó lên bảng thực hiện các thao tác đính khuy theo cách vừa nêu. -Nhận xét các thao tác của Hs. Có thể hướng dẫn thêm những thao tác Hs còn lúng túng. -Gọi 1-2 Hs đọc yêu cầu đánh giá ở cuối bài để Hs cố gắng thực hành đạt các yêu cầu. -GV tổ chức cho Hs thực hành vạch dấu các điểm đính khuy và đính khuy 4 lỗ . *GV nhận xét. HĐ 3: Củng cố, dặn dò. -Gọi Hs đọc ghi nhớ. Chuẩn bò tiết sau thực hành. thao tác vạch dấu. -Đọc nội dung, quan sát hình 2, nêu cách đính khuy 4 lỗ cách thứ nhất. -1-2 Hs thực hiện thao tác đính khuy 4 lỗ, lớp quan sát, nhận xét -Quan sát, nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách thứ hai và thực hiện các thao tác đó. -1-2 Hs đọc yêu cầu đánh giá. -Thực hành vạch dấu và đính khuy. -Nhắc lại. IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHẦN BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày 19 tháng 9 năm 2006 Bài 2: ĐÍNH KHUY BỐN LỖ (Tiết 2) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy bốn lỗ theo 2 cách. - Đính được khuy bốn lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học: - 2-3 chiếc khuy 4 lỗ, một mảnh vải 10cm x 15 cm, chỉ khâu, kim, phấn, thước. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra bài cũ (3’): Yêu cầu Hs trả lời: + Có mấy cách đính khuy bốn lỗ? +Nêu cách đính khuy 4 lỗ? -Nhận xét bài cũ. 2. Bài mới * Giới thiệu bài (1’): T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 24’ 20’ HĐ 1: Hs thực hành *Mục tiêu: Hs đính được khuy 4 lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. *Cách tiến hành: -Yêu cầu Hs nhắc lại 2 cách đính khuy bốn lỗ. -Nhận xét và hệ thống lại cách đính khuy bốn lỗ. -Kiểm tra kết quả thực hành ở tiết 1 và sự chuẩn bò thực hành ở tiết 2. -Nhắc lại yêu cầu thực hành và nêu thời gian hoàn thàn sản phẩm. -Yêu cầu Hs thực hành đính khuy 4 lỗ theo 2 cách theo nhóm. -GV quan sát, uốn nắn cho những Hs thực hiện chưa đún thao tác kó thuật. *GV kết luận: HĐ 2: Đánh giá sản phẩm. *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm đính khuy 4 lỗ. *Cách tiến hành: -Nhắc lại cách đính khuy. -Theo dõi. -Để kết quả thực hành tiết1 và vật liệu dụng cụ lên bàn. -Lắng nghe. - Thực hành theo nhóm. [...]... đúng thao tác kó thuật *GV kết luận: 05 HĐ 2: Đánh giá sản phẩm *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm đính khuy bấm *Cách tiến hành: -Yêu cầu Hs trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản -Trưng bày sản phẩm phẩm nêu trong SGK -1- 2 Hs đọc yêu cầu đánh -Cử 2-3 Hs lên đánh giá sản phẩm của bạn theo giá các yêu cầu đánh giá -Đánh giá sản phẩm của bạn *GV đánh giá, nhận xét... đúng thao tác kó thuật *GV kết luận: 05 HĐ 2: Đánh giá sản phẩm *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm đính khuy bấm *Cách tiến hành: -Yêu cầu Hs trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản -Trưng bày sản phẩm phẩm nêu trong SGK -1- 2 Hs đọc yêu cầu đánh -Cử 2-3 Hs lên đánh giá sản phẩm của bạn theo giá các yêu cầu đánh giá -Đánh giá sản phẩm của bạn *GV đánh giá, nhận xét... ………………………………………………………………………………………… Ngày 16 tháng 11 năm 2006 TUẦN 11 : Bài 5: THÊU DẤU NHÂN (Tiết 1) I Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kó thuật, đúng quy trình - Yêu thích tự hào với sản phẩm làm được II Đồ dùng dạy học: - Mẫu thêu dấu nhân - Một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân - Một mảnh vải 35cm x 35 cm, chỉ khâu, kim, phấn, thước,... còn lúng túng *GV kết luận: 05 HĐ 2: Đánh giá sản phẩm *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm thêu chữ V *Cách tiến hành: -Trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản -1- 2 Hs đọc yêu cầu đánh giá phẩm nêu trong SGK -Cử 2-3 Hs lên đánh giá sản phẩm của bạn theo -Đánh giá sản phẩm của bạn các yêu cầu đánh giá 02’ *GV đánh giá, nhận xét kết quả thực... còn lúng túng *GV kết luận: 05 HĐ 2: Đánh giá sản phẩm *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm thêu chữ V *Cách tiến hành: -Trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản -1- 2 Hs đọc yêu cầu đánh giá phẩm nêu trong SGK -Cử 2-3 Hs lên đánh giá sản phẩm của bạn theo -Đánh giá sản phẩm của bạn các yêu cầu đánh giá 02’ *GV đánh giá, nhận xét kết quả thực... ………………………………………………………………………………………… Ngày 23 tháng 11 năm 2006 TUẦN 12 : Bài 5: THÊU DẤU NHÂN (Tiết 2) I Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng quy trình, đúng kó thuật - Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được II Đồ dùng dạy học: - Một mảnh vải 10 cm x 15 cm, chỉ thêu, kim, phấn, thước, kéo III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Kiểm tra bài cũ (3’): Yêu cầu Hs nêu... còn lúng túng *GV kết luận: 05 HĐ 2: Đánh giá sản phẩm *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm thêu dấu nhân *Cách tiến hành: -Trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản -1- 2 Hs đọc yêu cầu đánh giá phẩm nêu trong SGK 02’ -Cử 2-3 Hs lên đánh giá sản phẩm của bạn theo -Đánh giá sản phẩm của bạn các yêu cầu đánh giá *GV đánh giá, nhận xét kết quả... ………………………………………………………………………………………… Ngày 30 tháng 11 năm 2006 TUẦN 13 : Bài 5: THÊU DẤU NHÂN (Tiết 3) I Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách thêu dấu nhân - Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng quy trình, đúng kó thuật - Yêu thích, tự hào với sản phẩm làm được II Đồ dùng dạy học: - Một mảnh vải 10 cm x 15 cm, chỉ thêu, kim, phấn, thước, kéo III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Kiểm tra bài cũ (3’): -Nhận xét kết... còn lúng túng *GV kết luận: 05 HĐ 2: Đánh giá sản phẩm *Mục tiêu: Giúp Hs biết đánh giá sản phẩm thêu dấu nhân *Cách tiến hành: -Trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs trưng bày sản phẩm -Yêu cầu Hs nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản -1- 2 Hs đọc yêu cầu đánh giá phẩm nêu trong SGK -Cử 2-3 Hs lên đánh giá sản phẩm của bạn theo -Đánh giá sản phẩm của bạn các yêu cầu đánh giá *GV đánh giá, nhận xét kết quả thực... ………………………………………………………………………………………… Ngày 9 tháng 11 năm 2006 TUẦN 10 : Bài 4: THÊU CHỮ V (Tiết 3) I Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách thêu chữ V và ứng dụng của thêu chữ V - Thêu được các mũi thêu chữ V đúng quy trình, đúng kó thuật - Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học: - Một mảnh vải 10 cm x 15 cm, chỉ thêu, kim, phấn, thước, kéo III Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1 Kiểm tra bài cũ (3’): -Nhận . thước. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Ổn đònh (1 ): 2. Bài mới * Giới thiệu bài (1 ): T.gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 ’ 21 HĐ 1: Quan sát, nhận xét mẫu. *Mục tiêu:. Ngày 5 tháng 9 năm 2006 Bài 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 1) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện. SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày 12 tháng 9 năm 2006 Bài 1: ĐÍNH KHUY HAI LỖ (Tiết 3) I. Mục tiêu: Hs cần phải: - Biết cách đính khuy hai lỗ. - Đính được khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kó thuật. - Rèn luyện

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

 • PHAÀN BOÅ SUNG

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan