0

giáo án thủ công lớp 3, kỹ thuật lớp 5 tuần 25, 26 CKTKN

5 1,125 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2015, 23:00

Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công Năm học 2010 - 2011 Tuần 25 Ngày soạn: 27/02/2011 Môn: thủ công Tiết: 25 đan nong đôi (tiết 2) Dạy lớp 3A1; Tiết 2 Thứ 6 ngày 4 tháng 03 năm 2011 i. mục tiêu - Đan đ - Đan đ ợc nong đôi đúng quy trình kĩ thuật ợc nong đôi đúng quy trình kĩ thuật - Học sinh yêu thích đan nan. - Học sinh yêu thích đan nan. ii. chuẩn bị của giáo viên: - Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau, có kích thớc đủ lớn để học sinh quan sát. - Tấm đan nong mốt của bài trớc để so sánh. - Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi. - Các nan đan mẫu ba màu khác nhau. - Bìa màu hoặc giấy thủ công, bút chì, thớc kẻ, kéo thủ công, hồ dán. iii. các hoạt động chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị 3. Bài mới. * HĐ 3 : * HĐ 3 : Thực hành đan nong đôi. Thực hành đan nong đôi. - Gọi học sinh nhắc lại quy trình đan - Gọi học sinh nhắc lại quy trình đan nong đôi. nong đôi. - Giáo viên chốt lại quy trình đan. - Giáo viên chốt lại quy trình đan. - Giáo viên bao quát, giúp đỡ học sinh - Giáo viên bao quát, giúp đỡ học sinh còn lúng túng, nhắc học sinh dán thẳng còn lúng túng, nhắc học sinh dán thẳng với mép đan. với mép đan. * HĐ 4: * HĐ 4: tr tr ng bày sản phẩm. ng bày sản phẩm. - GV đánh giá sản phẩm, khen ngợi - GV đánh giá sản phẩm, khen ngợi những sản phẩm đẹp đúng quy trình kỹ những sản phẩm đẹp đúng quy trình kỹ Đồ dùng học tập của học sinh. - 1 học sinh nêu quy trình đan: - 1 học sinh nêu quy trình đan: + B + B ớc 1 : Kẻ, cắt các nan ớc 1 : Kẻ, cắt các nan + B + B ớc 2 : Đan nong đôi ( theo cách đan ớc 2 : Đan nong đôi ( theo cách đan nhấc 2 nan, đè 2 nan. Nan ngang tr nhấc 2 nan, đè 2 nan. Nan ngang tr ớc và ớc và nan ngang sau liền kề lệch nhau một nan nan ngang sau liền kề lệch nhau một nan dọc ) dọc ) + B + B ớc 3 : Dán nẹp xung quanh tấm đan. ớc 3 : Dán nẹp xung quanh tấm đan. - Học sinh thực hành đan nong đôi - Học sinh thực hành đan nong đôi - Học sinh tr - Học sinh tr ng bày sản phẩm ng bày sản phẩm Đỗ Thị Khánh Thơ Trờng tiểu học số 2 Phúc Than Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công Năm học 2010 - 2011 thuật. thuật. 4, Củng cố dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài giờ sau iu chnh - B sung Ngày soạn: 6/03/2011 Môn: kỹ thuật Tiết: 25 Lắp xe cần ben (tiết 2) Dạy lớp 5A2; Tiết 3 Thứ 6 ngày 4 tháng 03 năm 2011 i. mục tiêu !" #$%"&' ii. chuẩn bị của giáo viên: '( )*+,"- iii. các hoạt động chủ yếu Hoaùt ủoọng cuỷa Giỏo viờn Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. n nh. 2. Kim tra bi c. . /0122- 3. Dy bi mi. 0345"6 78'96 . /0:;"0 78'<6=>? 741!>? @-(:"&A1$ 7 >4 @:8 BC % % /&>? =>? Đỗ Thị Khánh Thơ Trờng tiểu học số 2 Phúc Than Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công Năm học 2010 - 2011 4. Cng c, dn d. @-( DEC"?F0" iu chnh - B sung Tuần 26 Ngày soạn: 06/03/2011 Môn: thủ công Tiết: 26 Làm lọ hoa gắn t Làm lọ hoa gắn t ờng ờng Dạy lớp 3A1; Tiết 2 Thứ 6 ngày 11 tháng 03 năm 2011 i. mục tiêu - Học sinh biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán, để làm lọ hoa găn t - Học sinh biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán, để làm lọ hoa găn t ờng. ờng. - Làm đ - Làm đ ợc lọ hoa gắn t ợc lọ hoa gắn t ờng đúng quy trình kĩ thuật. ờng đúng quy trình kĩ thuật. - Hứng thú với giơ học làm đồ chơi. - Hứng thú với giơ học làm đồ chơi. ii. chuẩn bị của giáo viên: - Mẫu lọ hoa găn t - Mẫu lọ hoa găn t ờng làm bằng giấy thủ công đ ờng làm bằng giấy thủ công đ ợc dán trên tờ bìa. ợc dán trên tờ bìa. - Một lọ hoa gắn t - Một lọ hoa gắn t ờng đã đ ờng đã đ ợc gấp hoàn chỉnh nh ợc gấp hoàn chỉnh nh ng ch ng ch a dán vào bìa. a dán vào bìa. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn t - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn t ờng. ờng. - Giấy thủ công, tờ bì khổ A4, hồ dán, bút màu, kéo thủ công. - Giấy thủ công, tờ bì khổ A4, hồ dán, bút màu, kéo thủ công. iii. các hoạt động chủ yếu Đỗ Thị Khánh Thơ Trờng tiểu học số 2 Phúc Than Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công Năm học 2010 - 2011 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị 3. Bài mới. * HĐ1 : * HĐ1 : QS và nhận xét mẫu QS và nhận xét mẫu - GV đính lọ hoa gắn t - GV đính lọ hoa gắn t ờng lên bg ờng lên bg + Lọ hoa có màu gì ? + Lọ hoa có màu gì ? + Hình dạng nh + Hình dạng nh thế nào ? thế nào ? +Lọ hoa gồm những bộ phận nào? +Lọ hoa gồm những bộ phận nào? - Gọi 1 HS mở dần lọ hoa. - Gọi 1 HS mở dần lọ hoa. + Tờ giấygấp lọ hoa hình gì ? + Tờ giấygấp lọ hoa hình gì ? + Lọ hoa đ + Lọ hoa đ ợc gấp bằng cách nào? ợc gấp bằng cách nào? * HĐ2 * HĐ2 : HD thao tác KT. : HD thao tác KT. B B ớc 1: ớc 1: Gấp phần giấy làm đáy và đế và Gấp phần giấy làm đáy và đế và gấp các nếp gấp cách đều. gấp các nếp gấp cách đều. B B ớc 2: ớc 2: Tách phần gấp đế lọ hoa Tách phần gấp đế lọ hoa B B ớc 3: ớc 3: Làm thành lọ hoa Làm thành lọ hoa B B ớc 4: ớc 4: Tập gấp lọ hoa Tập gấp lọ hoa - Gọi HS nhắc lại các b - Gọi HS nhắc lại các b ớc gấp và làm lọ ớc gấp và làm lọ hoa gắn t hoa gắn t ờng. sau đó cho học sinh tập ờng. sau đó cho học sinh tập gấp lọ hoa gắn t gấp lọ hoa gắn t ờng. ờng. 4, Củng cố dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài giờ sau Đồ dùng học tập của học sinh. - - Học sinh quan sát. Học sinh quan sát. - Lọ hoa có màu đỏ ( Xanh, vàng . . . . ) - Lọ hoa có màu đỏ ( Xanh, vàng . . . . ) - Hình ống phía trên phình to hơn, phía d - Hình ống phía trên phình to hơn, phía d ới ới thon nhỏ lại. thon nhỏ lại. - Miệng lọ hoa, thân, đáy. - Miệng lọ hoa, thân, đáy. - 1 HS thực hiện, cả lớp theo dõi. - 1 HS thực hiện, cả lớp theo dõi. - Tờ giấy gấp lọ hoa hình chữ nhật. - Tờ giấy gấp lọ hoa hình chữ nhật. - Gấp các nếp giống nh - Gấp các nếp giống nh gấp quạt, 1 phần d gấp quạt, 1 phần d ới ới của tờ giấy gập lên và 1 phần trên của tờ của tờ giấy gập lên và 1 phần trên của tờ giấy gấp xuống để làm miệng và đáy lọ hoa giấy gấp xuống để làm miệng và đáy lọ hoa tr tr ớc khi gấp các nếp. ớc khi gấp các nếp. - Học sinh quan sát. - Học sinh quan sát. - 1 học sinh nhắc lại cách gấp và làm lọ hoa - 1 học sinh nhắc lại cách gấp và làm lọ hoa gắn t gắn t ờng. ờng. - Học sinh lấy giấy nháp tập gấp lọ hoa. - Học sinh lấy giấy nháp tập gấp lọ hoa. iu chnh - B sung Ngày soạn: 06/03/2011 Môn: kỹ thuật Tiết: 26 Lắp xe cần ben (tiết 3) Dạy lớp 5A2; Tiết 3 Thứ 6 ngày11 tháng 03 năm 2011 i. mục tiêu Đỗ Thị Khánh Thơ Trờng tiểu học số 2 Phúc Than Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công Năm học 2010 - 2011 !" #$%"&' ii. chuẩn bị của giáo viên: '( )*+,"- iii. các hoạt động chủ yếu hoạt động của giáo viên hoạt động của học sinh 1. n nh. 2. Kim tra bi c. . /0122- 3. Dy bi mi. 0345"6 78'96 . /0:;"0 78'<6=>? 741!>? @-(:"&A1$ 4. Cng c, dn d. @-( DEC"?F0" 7 >4 @:8 BC % % /&>? =>? iu chnh - B sung Đỗ Thị Khánh Thơ Trờng tiểu học số 2 Phúc Than . Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công Năm học 2010 - 2011 Tuần 25 Ngày soạn: 27/02/2011 Môn: thủ công Tiết: 25 đan nong đôi (tiết 2) Dạy lớp 3A1; Tiết 2 Thứ 6 ngày 4 tháng 03 năm 2011 i Môn: kỹ thuật Tiết: 26 Lắp xe cần ben (tiết 3) Dạy lớp 5A2; Tiết 3 Thứ 6 ngày11 tháng 03 năm 2011 i. mục tiêu Đỗ Thị Khánh Thơ Trờng tiểu học số 2 Phúc Than Kế hoạch bài dạy môn Kỹ thuật + Thủ công. dán vào bìa. a dán vào bìa. - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn t - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn t ờng. ờng. - Giấy thủ công, tờ bì khổ A4, hồ dán, bút màu, kéo thủ công. - Giấy thủ công,
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thủ công lớp 3, kỹ thuật lớp 5 tuần 25, 26 CKTKN, giáo án thủ công lớp 3, kỹ thuật lớp 5 tuần 25, 26 CKTKN,