0

SKKN Nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh lớp 1,2,3 thông qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao

41 1,481 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2015, 18:42

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHỚ CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG BẢNG CHO HỌC SINH YẾU LỚP 1,2,3 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC PHỐI HỢP THỂ DỤC THỂ THAO" 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI:  !"# $%&'()*+%,)- ./-01"2 345&'$-./67.5* 89:);<=&,(-0*%,3"#7> 0?)).)-:,3--)"#7 &/6)-@7"A@9;7,<B- 9:*C7>/*19,3D9,&"EC 357-+ 91)@4 91 -@>F 7)*70@9;)*2), 2&G;" H.3& ,.7.59 ;.5>8/C06*5&,6 *I&J -%K"#7F <-.3& * )LH3& FM63& F)%3& F)3& F )1N)F,,3*O1 FP0. 3& QRS M6T80)9" 2);!<-3<-3>3.,  8F %9&&7,.U<=( <-3LV( 08 W( 9,( 7( X)( 19,3 D"""""Y 0F,,3Z <-3C04 0,).U<=7 ,Z /<=0)"VZ ,3),<  )-*& )[%>,%*)FM6 T80)9/.3& QRS7 4), 3; ,.3& QRS2% \0#=\],2% ^2  74" VZ /<=0))<-3D.3& QRS*- M6T80)9_).D. <=,)6M6T80" VZ /<=0))<-3,1)->` 8.60 !P0. "2<=0)`]< 9, ><'.a7<=/; 3;6P0." A@9;/.3& QRS<-3*J 0Z /<= 0))7*& W0X  P0"2* J 0Z <-3,3;P01T0_ 3; 0)T0_$%-)09 *6 WW0 Db'0 )"Y 0Z /<=0)) <-374 WcH,dc#,d, )<=?,,; J >" E4 &,407,07.3&  QRSP00% \0#=\], ^2 "E75;, Se..3& QRS% \0#=\]fE7/,Se ..3& QRS% ^2 "H077./ 16,.]/0 00 F ./*" ^/ E75; E7/ gQ gR gS hQiQ\Q#Qj2% \0#=\] h  Ri  R\  R#   2%  2 \0#=\] hSiS\2% \0 #=\] hQiQ\Q#Qj2% ^2 f hRiR\R#2%2  ^2 f hSiS\2% ^ 2  E75;5;03&T QRQSQkQe&&  Ql"V&J )>3X7+m;&;_M6 T80)9P0.3& QRS2% \0#=\]" A9,0.0 P075;7n 91,eefA 9,0.0 P07/klfV&J o.)>3 pgggggRqgge7(0,7.59;C0 91P075 ;,7/"AF 7:.U<=VZ <-3/ <=0)X780)M6T8 0)9P0.3& " 2. GIỚI THIỆU: Hiện trạng -R7.3&  QRSP0% \0#=\], % ^2 .M6T80)9 O*J 0.5@ )r)@19T 80).5s70<P0)4,40" #%7*J 0n,6" H07.,3*3P*& *7  >O9:4,*C7"#F,*  M6T80,*3X<@" #3& *]-M6T80) %O9,03)%,*<=,9,f* 5M6T80)9f%9nJ 4& , 9) [5;f%s 34*,9,J 4,9,fJ 4C ;)40)035;*D"" #.3& %<8 ./,67F ;.)9- "t,*7749/?6J 08]b  M6T80)9" u)4<-307.3& QRSP002% \0#= \],2% ^2 67.U<=Z <-3,))J 1<-3 D).3& "#Z <-3X >P0vu) <=,^+u)<=77!).3& QRS)& )"u)40)<m0Db.3&  M6 T80)91)4.>%0" Nguyên nhânP3& 080)M6T8 0)9P0.3& QRS,<))4v]0.U<= Z <-3`"G<-36.U<=Z <-3` /.>,.3& X,),7 9, &9 $,*83D"2T76M 6T80)9<=,6<'&>3& *2)v>0)"  Giải pháp thay thế:A]=1-4P0*,!9$ <b)4FZ <-3<)98.-)07,Z / <=0)80)M6T80) 9).3& QRS"2*J 0&)-9,P0*)VZ  <-3/<=0)!s 34. /)T)-"G; ,,37<=_).$%_).55 -<-)J 1)" Vấn đề nghiên cứu:*J 0;.U<=Z <-3/<=0) 780)M6T80)9). 3& QRS 3;V^*w Giả thuyết nghiên cứu:2*J 0;.U<=Z <-3/<= 0).a80)M6T80)9) .3& QRS 3;V^" o2<=P0( <-3/<=0)LA/.  <=0)',,/J 0))-P0."G13;.U <=( <-3/<=0)7./<=.0 L xh,03!1)--)09 *6)+4<B n ).M6T80)965 "H.>3 ++<Bn ,)" xuD.3& _ 3;5*)" xA/.3& *7;,)D5 47; J _.55))9:;.U<=( <-3/ <=0)"Y 0( <-3/<=0)0 0,))-65"V( <03/<=0) *O,;,v,)<=.3& "  oVZ <-3/<=0)-9+*0,% 0"y=6,< P0[&= ,)%!5;" y@<`9>zJ 3*5;)7W0303&,)1Z  <-3/<=0){7%0>nL%0  r9n%01%05;U" oY 319&,.U<=Z <-3/<=0) 7; J .0 Lu$e9 Q"u; Z <-3/<=0)L oE4 4*0)/ oH<'5;LGT0*T05, o8075; R"25;UL S"E>-5;>,C[%@+5;U" k"25;DbC.*70&J 03M6 )9-" e"EsM&J 5;P0.)47!5; ),.8),) oE%)41< .U<=Z /<=0) ,3+8 D,)%090)4 )|,; J >T0 =634  F0T09)80)M6T 80)9).3& QRS 3;V^" oE380)M6T80)9) .3& QRS 3;V^*J 0;.U<=Z <03/ <=0).aD)),<;F>' "2<=0),).55 4D0)!;'0 T7& & <B<,"2<=0)7< ])-P0 .]< 9,,D.8 M6T 80)9"2<=0)0.]1_) X"V<=0)+. 3'U;1 /  -&J " 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu 2*R7.3& QRSP0R2% \0#=\],^ 2 7CF ; );4 F,,3" }u)4L H07)40<-3QRS+% \0#=\], 2% ^ 7./.3& 0 f#)4F 71 ,)-),2H^QRxR,#0)~ ,%s&)- 34* W,<-3QRSF " oE75;L Q"#*LA,)2n2 ;h2n• 34h42nV#DE 3B2nE\6I<-3 Q2% \0#=\]K R"22n#h42nH)0y> GI<-3R2% \0#=\]K S"#*L2E€ 8H 3Fh42 #0)A;7I<-3S2% \0#=\]K" oE7/L Q"#*LE 3B2nh#0)2ny0E 3B2nyE 3;A@2n J)J I<-3Q2% ^2 K R"#*LE 3B2nh)0E 3B2Y 02)2n#DI<-3R2%  ^2 K S"#*Lh4n20H,#0)2nA-I<-3S2% ^2 K" }H.L A/4 ,07.3& QRSP00%2 \0 #=\],2 ^2 "E75;,Se..3&  QRS2%2 \0#=\]fE7/,Se..3&  QRS2%2 ^2 "H07004 7F $0 F./16,<8FD  !F./.3&  90""" #=.0 L \Q E7 ^/H^7 j8 AD  ! h 90 2!./ E0 EC V •00 25 ; Se RQ Qk g Se Rl • A/  Se Rl • g Se R‚ ƒ 3.2. Thiết kế nghiên cứu #07.3& QRS"E75;,Se.3& 2%  \0#=\],7/,Se.3& 2% ^2 " #D*0; J &<-3*J 0&<5%P0) 4"V&J )>3 91P0077.50 <)7*<` M2o..54;C0./ 91P00 7" V&J L \RLVsn7 25; A/ 2\# SQ SR P = 0,327 pgSR‚„ggeT7& .54;./ 91P0R75 ;,/,*7|(007)," #&&RLc2&&0,.0 /7 d" \SL 2&&4 E7 V2     2 V2.0   25 E; gQ 2!    )    .   *J 0Z / <=0) gS A/ # gR V* gk t&&,3*.U<=M2"." 3.3. Quy trình nghiên cứu # r9n9,P0)4L xE7/'<-3)&)-9,91%" xE75;L2&,L)4QRSP075;  >,<'<-3/<=0)$% <'&&&)-9,7.U<=Z /<=0)"2) &<-3)4.U<=Z <-3/<=0)+)-L 09,{<-39,,)-P/9," #.U<=Z <-3/<=0)+)-09,{ I& .&XM)-ƒK1&,0 .0 LV0k)@RI`3,)./.3& P0K)4<` 10) 3F97IkK)@979, *IR K"""fV. 3F97)9-14 M6XI‚Q 9:>3K9-97703&J P09-T0 3F)1I93 Q9:ƒK,0M6)@7-M69-T04 IQ‚9: >3K$ 3F97)9-&)&)&9- /`"2%0 09,{&,TR&SD"•4.-,1)4) &9)M60"#0M6T80 {5" #.U<=Z <-3/<=0))0QP0<-3 9,Lu)4<'.s)M6)-ƒ& , v9)-ƒ/.-,&,T @*r)0 .0 75 ,50'0 "•4 .3& )4)4)@0),.U<=1* 0),)4X r9n_).3&  v9 )-ƒI%0RoSDK"^0 %0_ v9) -ƒ)4.s ) 9)-ƒ" #&,M6T80{5" #.U<=Z <-3/<=0)2))-P/9, )4!).U<=1/<=0)P/& T0"u)4)7.*0),134 6 &,)%0TRoSD"""" E& )4%s 34.U<=Z <-3/&<=0)) )-<-31_)3& 8 FM6T 80)9,>0) 2&,<-35;) QRQSQkQe,& QlP01" 2%0&,5;' 8)&)-<-3P0,%,) %709 P0T%9)6J 0" A&%0nzC0zR*&=,& W>3|&T)4 <-3QRS4), 3;F;.U<=Z <-3/ <=0)7`)/.3& *7D).3&  8 M6T80)903*w"""Qg…)4 QRS):.U<=† /<=0))<-3_ M6T80)9)3& ,>`lƒ•… )4),/`,RQg…)4):*`I/ )4):*`,)Re)4%<8K" 3.4. Đo lường và thu thập dữ liệu o\,0,9,0; J &<-3 o\,0.0 {,9,0; J &<-3&& )&)-9,4"\,0.0 $k8 .<= M6X ,6" ^0 .& QlP01*&,0Q&I<  06_+==K" 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ ^0 %0&,Ie K&,).R7I5;, /K,9,0.0 I{,9,0&M6 T80)9*J 0&<-37$MZ <-3 /<=0)" 24.+&J  D*&,86<C; J 0*./L26 n4;J 0n 91P09,0,.0  \.). 919,0.0  25; A/ A 91 e"e kl A; r gƒ g• unP02o. ggggR #4;n2\  rI^yjK Qg E4X:&J R7,"^0  4; 919:2o2.)&J pggggRqgge )>3.54;C0 9175;,7/> 7|(0,4;&J  9175;0)  917/,*' 4,<)&J P0" #4;n 91 r^yjp Q •g lkee = − " 2)9O4 #)4;n 91 r^yjpQ)>3 +P0;80)M6T80)9 ).3& 7+75;," [...]... các tiết học các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh yếu lớp 1,2,3 huyện Khánh Sơn đã nâng cao khả năng nhớ tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng Các em học sinh yếu lớp 1,2,3 đã biết vận dụng vào trong quá trình thực hiện tính nhanh hơn, ít sai soát hơn Mặc khác, thông qua việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao giúp các em học sinh yếu lớp 1,2,3 mạnh... với các bạn trong lớp, với các bạn lớp khác Đặc biệt chất lượng học các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng được nâng lên rõ rệt * Khuyến nghị: Các Trường tiểu học cần chỉ đạo đến tất cả giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5 kể cả giáo viên giảng dạy các lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập thường xuyên vận dụng các kỹ thuật dạy học vào trong các tiết học nhất là kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao. .. - Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao trong dạy học các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh yếu lớp 1,2,3 là giải pháp rất phù hợp Nhưng để sử dụng có hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, phải dành nhiều thời gian cho học sinh yếu thực hiện Giáo viên phải dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học (trong lớp hay ở ngoài... nghiên cứu thông qua việc sử dụng kỹ thuật day học phối hợp thể dục thể thao có nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh yếu lớp 1, 2, 3 huyện Khánh Sơn không? Có phù hợp cho học sinh yếu lớp 1,2,3 hay không? Đã được kiểm chứng Biểu đồ so sánh điểm trung bình trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 5 BÀN LUẬN - Cơ sở để lựa chọn các đối... sao cho không ảnh hưởng chung đến học sinh đại trà Mặc khác, đòi hỏi giáo viên phải biết cách dẫn dắt và tổ chức thực hiện sao cho ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đặt biệt phải gây hứng thú cho học sinh thì mới rèn khả năng ghi nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho các em học sinh yếu 6 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ * Kết luận: Việc sử dụng kỹ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao vào các. .. nháp 2 Phương pháp dạy học: giảng giải, trực quan, luyện tập Sử dụng kỹ thuật dạy học như kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật nhóm, kỹ thuật trình bày 1 phút, kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động: (1’) Lớp hát 2 Kiểm tra bài cũ: (1’) 2 học sinh lên bảng làm bài tập; lớp làm bảng con; Học sinh yếu chơi thể thao ném bóng nêu bảng chia 7 đã học - GV sửa bài tập sai... giải, trực quan, luyện tập Sử dụng kỹ thuật dạy học như kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật nhóm, kỹ thuật trình bày 1 phút, kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1 Khởi động : (1’) Lớp hát 2 Kiểm tra bài cũ: 3 học sinh lên bảng làm tính, Lớp làm bảng con Học sinh yếu chơi thể thao kiểm tra bảng chia 8 đã học - GV sửa bài tập sai nhiều của HS - Nhận xét vở HS 3 Dạy bài mới:... cột thương trong bảng chia 8 và cho dãy 1 đọc, mỗi học sinh đọc nối tiếp - Cá nhân - 3 học sinh Gọi 2 học sinh đọc bảng chia, mỗi học sinh đọc 5 phép tính - 3 học sinh - Cá nhân - - - Cho học sinh đọc thuộc bảng chia 8 Hoạt động 3: thực hành (20’) - Mục tiêu: giúp học sinh thực hành chia trong phạm vi 8 và giải toán có lời văn - Bài 1: Tính nhẩm: (giảm cột 4) Cá nhân Học sinh yếu chơi thể thao ngoài... viên hỏi : + Các phép chia đều có số chia là mấy ? + Thương là những số nào? - Giáo viên cho học sinh đọc bảng chia 8 - Giáo viên cho học sinh thi đua đọc bảng chia 8 - Gọi học sinh đọc xuôi bảng chia 8 - Gọi học sinh đọc ngược bảng chia 8 Giáo viên che số trong bảng chia 8 và gọi học sinh đọc lại - Các phép chia đều có số chia là số 8 Thương là những số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - - Cá nhân, đồng... 2 Kĩ năng: học sinh tính nhanh, chính xác 3 Thái độ: Yêu thích và ham học toán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1 Đồ dùng dạy học: - Giáo viên : Mô hình, vật thật trong phạm vi 9 - Học sinh : Bảng cài, ĐDHT Toán, sách vở, bảng con 2 Phương pháp dạy học: giảng giải, trực quan, luyện tập Sử dụng kỹ thuật dạy học như kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật nhóm, kỹ thuật trình bày 1 phút, kỹ thuật phối hợp . NGHIỆM ĐỀ TÀI: "NÂNG CAO KHẢ NĂNG NHỚ CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG BẢNG CHO HỌC SINH YẾU LỚP 1,2,3 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC PHỐI HỢP THỂ DỤC THỂ THAO& quot; 1. TÓM.  &M6,)9) H.19,3 sM" k"#P/L(3’) ou.9)-• sử dụng kỹ thuật phối hợp thể dục thể thao. o€-9, r9n9,.0 LcMT)-•d oEsM&" 5"•D;&<-3L NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN KẾ. ƒxSekxkl lxRƒƒŒg‚ oV0+2.sM Học sinh yếu sử dụng chơi thể thao đánh cầu lông để kiểm tra phép trừ trong phạm vi 8. oEsM9,{" 3.j-39,L H)-P0uG
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh lớp 1,2,3 thông qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao, SKKN Nâng cao khả năng nhớ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong bảng cho học sinh lớp 1,2,3 thông qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học phối hợp thể dục thể thao,

Từ khóa liên quan