0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

43 1,332 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 00:44

 S¸ng kiÕn kinh nghiƯm: Mét sè biƯn ph¸p rÌn kÜ n¨ng miªu t¶ cho häc sinh líp N¨m  ============================================================================ S¸ng kiÕn kinh nghiƯm: Một số biện pháp rèn kó năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm A. PhÇn më ®Çu I. LÝ do ®Ị xt s¸ng kiÕn kinh nghiƯm iÕng ViƯt lµ tiÕng phỉ th«ng cđa d©n téc ViƯt. Trong nhµ trêng tiĨu häc, tiÕng ViƯt lµ ®èi tỵng mµ häc sinh cÇn chiÕm lÜnh. §ång thêi, TiÕng ViƯt còng lµ mét m«n häc: m«n TiÕng ViƯt. M«n TiÕng ViƯt ë bËc TiĨu häc cã nhiƯm vơ h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cho häc sinh c¸c kÜ n¨ng sư dơng tiÕng ViƯt nh nghe, nãi, ®äc, viÕt ®Ĩ häc tËp vµ giao tiÕp trong c¸c m«i trêng ho¹t ®éng løa ti, gãp phÇn rÌn lun c¸c thao t¸c t duy. M«n TiÕng ViƯt cßn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc s¬ gi¶n vỊ tiÕng ViƯt. Häc tiÕng ViƯt, häc sinh cßn ®- ỵc båi dìng t×nh yªu tiÕng ViƯt, h×nh thµnh thãi quen gi÷ g×n sù trong s¸ng cđa tiÕng ViƯt, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViƯt Nam x· héi chđ nghÜa. T Trong ch¬ng tr×nh TiĨu häc míi, m«n TiÕng ViƯt ®ỵc chia thµnh c¸c ph©n m«n, mçi m«n cã nhiƯm vơ rÌn cho häc sinh mét sè kÜ n¨ng nhÊt ®Þnh. Ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ ph©n m«n mang tÝnh tỉng hỵp cao nhÊt. Ph©n m«n TËp lµm v¨n rÌn cho häc sinh c¶ bèn kÜ n¨ng, trong ®ã chó träng vµo c¸c kÜ n¨ng nghe, nãi, viÕt. §èi víi ph©n m«n nµy, häc sinh ph¶i ®ỵc h×nh thµnh vµ rÌn lun n¨ng lùc tr×nh bµy v¨n b¶n (nãi vµ viÕt) ë nhiỊu thĨ lo¹i kh¸c nhau. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y t¹i trêng TiĨu häc Ngun B¸ Ngäc, t«i nhËn thÊy ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ ph©n m«n khã trong c¸c ph©n m«n cđa m«n TiÕng ViƯt. §Ĩ thùc hiƯn ®ỵc mơc tiªu cđa ph©n m«n TËp lµm v¨n lµ x©y dùng c¸c v¨n b¶n (nãi vµ viÕt), häc sinh cÇn huy ®éng tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc tiÕng ViƯt tiÕp thu ®ỵc qua viƯc häc TËp ®äc, ChÝnh t¶, Lun tõ vµ c©u, KĨ chun Trong khi… ®ã, häc sinh nhµ trêng víi gÇn ba phÇn t lµ häc sinh DTTS nªn viƯc gióp c¸c em ®¹t ®ỵc c¸c yªu cÇu trªn lµ vÊn ®Ị nan gi¶i. Häc sinh thêng rÊt ng¸n häc TËp lµm v¨n. Víi häc sinh líp N¨m, viƯc rÌn kÜ n¨ng lµm v¨n miªu t¶ cho häc sinh lµ cÇn thiÕt. Häc tèt v¨n miªu t¶ sÏ lµ ®iỊu kiƯn thn lỵi ®Ĩ häc sinh häc tèt c¸c m«n häc kh¸c ë TiĨu häc vµ häc lªn líp trªn. Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ Đối với học sinh dân tộc thiểu số, việc giúp học sinh học làm đợc một bài văn miêu tả sẽ góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học cho các em, giúp các em khám phá đợc cái đẹp qua việc xây dựng văn bản. Nhằm góp phần đổi mới phơng pháp dạy học, nâng cao chất lợng dạy học trong nhà trờng nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp Năm II. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài, tôi không có nhiều tham vọng mà chỉ nhằm mục đích góp một phần công sức của mình vào công tác giáo dục của nhà trờng. Với việc nghiên cứu đề tài, tôi mong muốn sẽ có đợc bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy môn Tập làm văn trong trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói riêng, ngành giáo dục nói chung. Điều này càng có ý nghĩa nếu đề tài thành công sẽ đồng thời là chất lợng học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số đợc nâng lên. Chỉ tiêu: Cuối năm học, 95% học sinh có thể làm đợc bài văn miêu tả theo yêu cầu. Trên cơ sở các kiến thức, kĩ năng về văn miêu tả đã đợc học, học sinh có thể vận dụng học tiếp lên lớp trên. III. Phạm vi và đối tợng nghiên cứu 1. Phạm vi nghiên cứu Nhằm đi sâu vào một vấn đề và chỉ dừng ở mức độ sáng kiến kinh nghiệm nên tôi chỉ giới hạn đề tài trong phạm vi nghiên cứu việc dạy học kiểu bài miêu tả cho học sinh lớp Năm. Với phạm vi nghiên cứu hẹp nh vậy, tôi hi vọng sẽ thu đợc nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện nhiệm vụ giáo dục của một nhà giáo trong giai đoạn mới. 2. Đối tợng nghiên cứu: Học sinh lớp 5A và 5B trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong quá trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, tôi có chú ý phân loại đối tợng học sinh theo trình độ và đối tợng học sinh dân tộc thiểu số. Tổng số Dân tộc Nữ Nữ dân tộc Ghi chú Lớp 5A 24 13 15 9 Lớp 5B 23 12 14 5 Tổng số 47 25 29 14 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ Chọn đề tài này để nghiên cứu, tôi đề ra những nhiệm vụ cho từng giai đoạn nh sau: 1. Giai đoạn 1: (Năm học 2007 2008): + Điều tra phân loại đối tợng học sinh lớp Năm của nhà trờng. Từ đó mạnh dạn áp dụng những biện pháp nhằm giúp học sinh yêu thích và học tốt kiểu bài miêu tả trong chơng trình Tiếng Việt lớp Năm. + Trên cơ sở các giải pháp đã áp dụng, tôi sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong dạy học kiểu bài miêu tả cho học sinh lớp Năm. 2. Giai đoạn 2: (Năm học 2008-2009) + Phát triển sáng kiến kinh nghiệm thành đề tài nghiên cứu. Tiếp tục áp dụng những biện pháp nhằm giúp học sinh lớp Năm, nhất là học sinh dân tộc thiểu số yêu thích và học tốt kiểu bài miêu tả. B. Nội dung nghiên cứu I. Quá trình thực hiện *Đặc điểm tình hình trớc khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 1. Thuận lợi a. Giáo viên - Đội ngũ giáo viên đã tích lũy đợc nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm thực hiện đổi mới chơng trình và thay sách giáo khoa. b. Học sinh - Học sinh dân tộc thiểu số đợc mợn sách, vở, dụng cụ học tập trong tủ sách dùng chung. Đối với học sinh ngời Kinh thì phụ huynh quan tâm tới con em mình nên có sự chuẩn bị cho con em đầy đủ về sách vở, dụng cụ học tập. 2. Những tồn tại a. Giáo viên + Việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong dạy học cha đợc giáo viên vận dụng triệt để nên lợng kiến thức, kĩ năng cung cấp cho học sinh trong một tiết Tập làm văn thờng rất lớn, nhiều lúc dẫn đến tình trạng quá tải trong tiết học. + Giáo viên đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới phơng pháp dạy học nhng đôi khi cũng ngại không dám thoát li các gợi ý của sách giáo khoa, sách hớng dẫn vì sợ sai. b. Học sinh - Học sinh cha vận dụng đợc các kiến thức, kĩ năng đã học trong các phân môn của Tiếng Việt, của các môn học khác, của các lớp dới vào học tập môn tập làm văn. Chẳng hạn khi dạy cho học sinh cấu tạo một bài văn tả cảnh, giáo viên phải hớng dẫn học sinh tìm hiểu văn bản mẫu để rút ra nhận xét. Trong khi đó, nếu dựa trên kiến thức đã học về văn miêu tả ở lớp Bốn để hình thành cho học sinh cấu tạo bài văn tả cảnh ở lớp Năm rõ ràng là nhanh hơn. Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ - Học sinh của nhà trờng đa số là học sinh dân tộc thiểu số (DTTS). Với đối tợng này, việc học tập của các em gặp một số khó khăn sau: + Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của học sinh. Vốn tiếng Việt của các em rất hạn chế. Trong khi đó, việc học kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp Năm lại yêu cầu sử dụng vốn từ ngữ, năng lực t duy rất lớn. + Vốn từ của học sinh cha phong phú, các em cha hiểu hết nghĩa của từ nên việc vận dụng vào bài làm còn nhiều sai sót. + Chơng trình tiếng Việt mới có rất nhiều u điểm trong việc phát huy sáng tạo của học sinh nhng lại tơng đối nặng đối với đối tợng học sinh DTTS. + Đôi lúc, do nhiều nguyên nhân, một số giáo viên vẫn lạm dụng phơng pháp làm mẫu đối với học sinh DTTS dẫn đến tình trạng học sinh nhìn nhau, học thuộc bài văn mẫu. + Thời gian quy định đối với một tiết học cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hởng đến việc dạy Tập làm văn trong nhà trờng Tiểu học. + Trong các lớp vẫn còn rải rác một số học sinh học yếu, cá biệt có học sinh đọc cha thông, viết cha thạo. Đây là một trở ngại lớn cho việc dạy học tập làm văn cho học sinh. Với số học sinh này, yêu cầu đặt từng câu văn rời rạc còn khó, nói gì đến việc hớng dẫn các em đặt một đoạn văn theo yêu cầu. + Hầu hết học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em phải phụ giúp với gia đình trong công việc đồng áng. Việc bảo đảm chuyên cần cho học sinh DTTS rất khó. Các em rất hay nghỉ học vì nhiều lí do nh ở nhà giúp gia đình, đi mót mủ cao su, mót mì, đi chăn bò dê hoặc nhiều khi chỉ vì không muốn đến lớp. Đi học không đều, việc tiếp thu bài của các em chắc chắn sẽ bị ảnh h- ởng rất nhiều. + Kĩ năng làm văn miêu tả của học sinh DTTS hầu nh không có. Các em cha biết cách quan sát, thực hiện làm một bài văn miêu tả cha đúng quy trình, cha biết cách chọn lọc các chi tiết miêu tả đặc sắc để đa vào bài văn mà hầu nh bê nguyên si cả những điều đã biết vào bài văn, tạo cho bài văn thành một mớ hỗn độn của các chi tiết hoặc thành một bản liệt kê khoa học - Với học sinh ngời Kinh, việc dạy học tập làm văn cũng gặp một số tồn tại sau: + Do trong lớp có nhiều đối tợng học sinh nên giáo viên thờng sử dụng ph- ơng pháp làm mẫu để giúp học sinh DTTS làm văn. Phơng pháp này giúp học sinh yếu có thể làm đợc bài bằng những gợi ý. Tuy nhiên, một số học sinh học đợc lại thờng hay bắt chớc các câu, đoạn văn mẫu nên nhiều bài làm có các câu, đoạn giống nhau. + Có sự chênh lệch rất lớn về trình độ của học sinh khá giỏi và học sinh yếu nên ngời giáo viên rất khó sử dụng các phơng pháp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Nếu chú ý đến số học sinh học trung bình và khá giỏi thì sẽ bỏ qua số học sinh yếu, học sinh DTTS. Nhng nếu tập trung đến số học sinh yếu, học sinh DTTS, kiên trì giúp số học sinh này có đợc bài văn thì lại ảnh h- ởng đến sự phát triển của số học sinh khá giỏi. + Học văn miêu tả, làm văn miêu tả nhng nhiều học sinh lại thiếu vốn sống thực tế nên dẫn đến hai tình huống hay gặp trong dạy học tập làm văn miêu tả. Đó là: Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ Học sinh không biết làm bài, bỏ giấy trắng. Học sinh sử dụng các gợi ý của giáo viên, các đoạn văn mẫu để viết (theo kiểu kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc). Sản phẩm của các em không nói chắc chúng ta cũng có thể hình dung đó là những đoạn văn, bài văn khô cứng, không cảm xúc, nếu không nói là vô vị. + Một khó khăn nữa là nhiều học sinh viết chữ cha đẹp, nếu không nói là rất xấu, sai chính tả. Nhiều bài văn có chữ viết lem nhem, đầy vết bẩn. Có bài viết, số chữ sai chính tả nhiều hơn số chữ viết đúng. Với một bài văn đầy lỗi chính tả, tẩy xóa thì việc đọc lại bài, trau chuốt câu văn, sửa ý, sửa từ quả là rất khó. c. Cha mẹ học sinh + Cha mẹ các em hầu nh không quan tâm đến các em do phải vất vả mu sinh, do nhận thức cha đúng về giáo dục, do trình độ không có II. Một số biện pháp đã áp dụng nhằm giúp học sinh học tốt kiểu bài miêu tả trong phân môn Tập làm văn lớp Năm. 1. Điều tra phân loại học sinh Giáo viên điều tra phân loại học sinh, nắm chắc từng đối tợng học sinh: học sinh năng khiếu, trung bình, học sinh yếu. Nắm chắc đợc đối tợng học sinh, giáo viên sẽ đề ra đợc kế hoạch dạy học phù hợp, có những biện pháp dạy học giúp vun xới, phát triển năng lực học văn của học sinh năng khiếu. Đồng thời, giáo viên cũng có biện pháp phù hợp giúp học sinh yếu, học sinh DTTS biết làm văn miêu tả, có thể vận dụng làm đợc một bài văn hoàn chỉnh. 2. Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát. Quan sát theo trình tự từ xa đến gần, từ trong ra ngoài, từ tổng quát đến cụ thể Ghi chép những điều đã quan sát đ ợc. Tổ chức cho học sinh quan sát cụ thể đối tợng tả. Có thể hớng dẫn quan sát theo nhiều hình thức: quan sát trực tiếp đối tợng (sân trờng), quan sát ở nhà, ghi chép (ngôi nhà em đang ở), quan sát qua phim ảnh (cảnh biển buổi sáng) 3. Chọn đề tài gần gũi, quen thuộc đối với học sinh - Học sinh tiểu học vùng thuận lợi có thể viết đợc những bài văn miêu tả chỉ bằng quan sát qua tranh ảnh, phim Nh ng đối với học sinh DTTS của tr- ờng, những đề tài tơng đối xa lạ là điều cần tránh. Các em đến trờng học tập bằng ngôn ngữ thứ hai với một vốn tiếng Việt tơng đối hạn chế mà giáo viên lại yêu cầu học sinh hình dung, đặt câu, viết một bài văn miêu tả một đối tợng các em cha nhìn thấy bao giờ thì đúng là điều quá sức các em. Ví dụ: Đề bài trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 134: Tả một khu vui chơi mà em thích. Với những đề bài nh thế này, tôi mạnh dạn thay bằng đề bài khác. Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ - Tuy nhiên, nói nh vậy không có nghĩa là không cho học sinh có cơ hội phát huy trí tởng tợng của mình. Trong một lớp học luôn có nhiều đối tợng học sinh (Nh đã nói ở phần đặc điểm tình hình học sinh). Khi ra đề cho học sinh, ngời thầy luôn tạo cho các em quyền chọn lựa bằng cách ra nhiều đề (từ 2 đến 4 đề bài) để các đối tợng học sinh trong lớp đều có thể tự do chọn đề bài, tránh sự áp đặt. Ra đề cho học sinh làm bài kiểm tra viết, tôi chọn ba đề sau: Tả một ngời thân trong gia đình em. Tả một ngời bạn cùng lớp hoặc ngời bạn ở gần nhà em. Tả một ca sĩ đang biểu diễn mà em thích. Với ba đề bài trên, các em học sinh có thể chọn đối tợng tả là một nhân vật quen thuộc, gần gũi. Nhng với một vài học sinh khác, các em cũng có thể chọn tả ca sĩ đang biểu diễn với rất nhiều chi tiết sống động mà các em đã có dịp quan sát qua các đêm xem biểu diễn ca nhạc. 4. Hớng dẫn học sinh lập dàn ý. Đây là một việc làm khó. Giáo viên cần hớng dẫn cho học sinh lập dàn ý trớc khi làm thành một bài văn hoàn chỉnh. Có lập đợc dàn bài thì mới có thể tìm ý, sắp xếp ý, viết thành một bài văn mạch lạc, bố cục rõ ràng, ý văn trong sáng. 5. Sử dụng phơng pháp luyện tập theo mẫu: Gợi ý cho học sinh khá giỏi làm bài, trình bày câu văn, đoạn văn. Cả lớp theo dõi, nhận xét, giáo viên chốt lại và cho học sinh phát biểu. Nhng điểm mấu chốt là giáo viên phải chú ý từng đối tợng học sinh, sửa cho từng em, động viên sự sáng tạo của các em, dù là rất nhỏ. Dựa trên một đề văn cụ thể, giáo viên hớng dẫn học sinh vận dụng các kiến thức kĩ năng đã học về đề văn đó để làm nhiều bài khác nhau, nhất là với đối t- ợng học sinh trung bình, yếu. Ví dụ: + Học bài văn tả ngời thân, học sinh tả ông nội. Khi gặp một đề văn yêu cầu tả một ngời hàng xóm, học sinh có thể sử dụng thứ tự miêu tả, bố cục, các biện pháp nghệ thuật đã sử dụng ở đề bài trớc để thực hiện làm đề bài thứ hai. Tất nhiên, giáo viên phải giúp học sinh tránh sự sao chép nguyên văn. 6. Cá thể hóa hoạt động dạy học - Quan tâm đến đối tợng học sinh trung bình, yếu đồng thời vẫn đảm bảo phát triển năng lực cảm thụ văn học đối với học sinh khá giỏi. Ví dụ: + Bài làm của một học sinh giỏi: Ngoài ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với tuổi thơ của em thì trờng em chính là ngôi nhà thứ hai. Trờng em mang tên tr- ờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Đi đâu xa, em nhớ nhà và mỗi khi về nhà thì em lại nhớ đến ngôi trờng thân yêu. + Bài của một học sinh trung bình: Trờng em mang tên trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thân yêu. Trờng nằm bên con đờng đất đỏ. + Bài của một học sinh yếu: Em học ở trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ - Khi học sinh đặt câu nêu cảm nghĩ của mình ở phần kết bài, giáo viên phải quan tâm đến từng em. Đối với học sinh DTTS, học sinh yếu, giáo viên có thể hớng dẫn cụ thể cho các em bằng những gợi ý nh: Em hãy nói tình cảm của mình với ngôi trờng (Yêu, ghét)? (Em rất yêu ngôi trờng.) Em thể hiện tình yêu đó bằng việc làm nh thế nào? (Em trồng cây, chăm sóc bồn hoa để trờng em ngày càng đẹp hơn. Hay: Em không bao giờ phá phách làm hỏng đồ đạc hay bẻ cây trong nhà trờng.) - Tuyệt đối không đợc hớng dẫn học sinh một cách đồng loạt để các em có những câu văn chung chung, vô cảm kiểu nh: Cô giáo em có mái tóc đen huyền, mợt nh nhung. Đôi mắt cô đen trong và sáng long lanh. Nớc da cô trắng mịn nh sữa. Cô giáo hay ngời mẫu? Và đây là cô giáo nào? Hay Trờng em mái ngói đỏ tơi. Cột cờ cao chót vót. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Giờ ra chơi, các bạn ùa ra khỏi sân trờng nh đàn ong vỡ tổ. Học sinh tả ngôi trờng nào đây? Phải hớng dẫn để học sinh tìm ra những nét đặc sắc của cảnh. Những nét đặc sắc đó giúp ngời đọc hình dung đợc cảnh vật cụ thể mà không lẫn lộn với cảnh vật khác. Ví dụ: Để hớng dẫn học sinh tả ngôi trờng thân yêu, tôi cho học sinh quan sát, tìm ý và chọn những chi tiết tả thực mà chỉ trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc mới có. Đó là những đoạn văn của học sinh: Trờng em nằm trên một khu đất rộng. Mùa nắng, sân trờng mát rợi bóng cây. Mùa ma, sau những ngày ma kéo dài, sân trờng biến thành một hồ nớc mênh mông. Vào giờ chơi, chúng em rất thích lội bì bõm trong nớc. Ngôi nhà em không giống bất cứ ngôi nhà nào của các bạn trong lớp. Đó là một ngôi nhà xây nằm ven một cái ao. Mùa nào, ngồi trong nhà em cũng nhận đợc những làn gió mát từ mặt ao đa tới. Ngôi nhà này Nhà nớc xây cho gia đình em. Bằng tuổi em nhng bạn Y Thuyết đứng chỉ đến vai em. Bạn có nớc da ngăm ngăm của một ngời miền núi quen dãi đầ nắng ma. Nhiều lúc, đi chăn dê, Y Thuyết để đầu trần, đi chân không. Mái tóc bạn không đen nh tóc em mà vàng hoe, khen khét mùi nắng. Bạn có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong. Cô có đôi mắt to, đôi lông mày rậm và mái tóc để dài tự nhiên xõa ngang vai, không duỗi. Điểm nổi bật ở cô là dáng cao nhất trờng. Cô kể chuyện hay nhất trờng em nên đợc chọn đi thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ cấp thị. Em học cô từ năm lớp Bốn. Cô thơng em nh con. Cô giáo em không đẹp nh hình chụp các cô ngời mẫu mà giống với mẹ em hơn, với nớc da ngăm ngăm, dáng ngời nho nhỏ, đẫy đà. Cô cũng có đôi bàn tay với ngón áp út đeo nhẫn nh mẹ em. Giống nhất là cả mẹ và cô đều mong em đạt danh hiệu học sinh Giỏi vào cuối năm nay. Chỉ có khác là mẹ thì hứa thởng cho em về quê ngoại chơi còn cô thì chẳng hứa thởng gì cả. 7. Chấm bài thờng xuyên. Đồng thời với việc chấm bài là phải hớng dẫn học sinh sửa bài. Phải giúp các em phát hiện ra những điểm hay, những điểm cha đạt trong bài văn của Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ mình. Trên cơ sở đó, học sinh phải sửa lại bài làm của mình cho đúng hơn, hay hơn. Giáo viên cần tránh việc chê bai học sinh nhng cũng không đợc lạm dụng lời khen, tạo sự thờ ơ của học sinh đối với lời khen do đợc khen quá nhiều, khen không đúng lúc. Kiểu nh mỗi lần học sinh nói xong, nhiều lúc chỉ là nhận xét bạn đã viết hoa đầu câu cha, giáo viên đều nhận xét Em giỏi lắm. 8. Làm giàu vốn từ cho học sinh Nếu học kiểu bài kể chuyện học sinh chỉ tái hiện lại nội dung câu chuyện đã nghe, đã đọc là có thể đạt đợc yêu cầu cơ bản của đề bài thì văn miêu tả đòi hỏi phải có một vốn từ phong phú mới có thể làm bài. Thế giới quanh ta rất phong phú đa dạng và không ngừng biến đổi. Ngời viết văn không thể vẽ đợc một cảnh một ngời nếu bản thân ngời ấy thiếu vốn từ, vốn sống. Làm giàu vốn từ cho học sinh có nghĩa là giúp cho các em nắm một số từ gợi tả để có thể dùng trong miêu tả. Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh tìm các từ ngữ gợi tả mái tóc (vàng hoe, đen nhánh, bạc phơ, hoe vàng, cháy nắng, óng ả, rễ tre, xoăn tít ), khuôn mặt (bầu bĩnh, vuông chữ điền, trái xoan, khắc khổ ), n ớc da (trắng trẻo, trắng hồng, ngăm ngăm, bánh mật, đen sạm ), dáng ngời (nhỏ nhắn, gầy gò, đẫy đà, to khỏe, cao cao ), nụ c ời (khành khạch, mủm mỉm, ha hả, toe toét ). Cho học sinh tìm từ bằng các hình thức nh: quan sát thực tế (quan sát bạn), quan sát tranh ảnh, xem phim, đọc sách truyện, nhất là qua các phân môn của Tiếng Việt hoặc các môn học khác. Ví dụ: Dạy Luyện từ và câu bài từ đồng nghĩa, giáo viên gợi ý cho học sinh tìm các từ gợi tả đồng nghĩa nh bao la, mênh mông, bát ngát. Qua hình thức trò chơi nh: tìm từ láy âm gợi tả hình ảnh Học sinh chia làm nhóm 4, từng nhóm lần lợt nêu một từ láy âm gợi tả hình ảnh rồi chỉ nhóm khác: Mênh mông - nho nhỏ - đủng đỉnh lung linh mợt mà - đẫy đà - cứng cáp thớt tha - mơn mởn cuồn cuộn nhanh nhẹn nũng nịu Trên cơ sở những từ láy tìm đợc, giáo viên tiếp tục cho học sinh xác định những từ láy chỉ dùng để tả ngời: nho nhỏ - đủng đỉnh mợt mà - đẫy đà - cứng cáp thớt tha - nhanh nhẹn - nũng nịu 9. Giúp học sinh luyện viết câu - Trớc hết, mọi học sinh phải viết đợc câu văn đúng ngữ pháp. Đây là yêu cầu cơ bản vì câu là đơn vị của lời nói. Đối với học sinh giỏi, giáo viên yêu cầu học sinh đặt câu đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, lột tả đợc sắc thái riêng của đối tợng miêu tả. Còn đối với học sinh yếu, học sinh DTTS, giáo viên hớng dẫn học sinh đặt đợc câu đúng, thể hiện đợc ý cần nói. Ví dụ: Với học sinh yếu: Tóc bạn Mi hơi vàng. Với học sinh trung bình: Y Loan có mái tóc dài, đen, phủ kín vai. Bạn hay kẹp tóc bằng cái kẹp có hình con bớm màu xanh. Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ Với học sinh khá giỏi: Bạn A có mái tóc xoăn tự nhiên của ng ời miền núi không lẫn với bất cứ bạn nào trong lớp đợc. Bạn hay để đầu trần đi học, đi chăn bò nên mái tóc của bạn không đen nh tóc em mà hoe vàng và khen khét mùi nắng. - Biết dùng dấu câu đúng, nhất là dấu chấm và dấu phẩy. Ngắt câu đúng sẽ diễn đạt rõ ràng, ngời đọc, ngời nghe dễ dàng tiếp nhận thông tin. Việc dạy cho học sinh sử dụng dấu câu đã đợc tiến hành từ các lớp dới và phải đợc thờng xuyên ôn luyện cho học sinh. Giáo viên đa ra các trờng hợp sử dụng dấu câu ch- a đúng để cả lớp nhận xét: Trong lớp em ai cũng mến bạn Hoa. Cột cờ cao chót vót lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay Sân trờng mát rợi bởi bóng của những cây bàng cây sữa Học sinh trao đổi sửa chữa: Trong lớp em, ai cũng mến bạn Hoa. Cột cờ cao chót vót. Trên đỉnh cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay. Sân trờng mát rợi bởi bóng của những cây bàng, cây sữa. 10. Hớng dẫn học sinh tích lũy vốn kiến thức văn học - Tích lũy văn học là điều kiện tối thiểu để có thể học tốt môn tiếng Việt, nhất là phân môn Tập làm văn. Giáo viên đã cho học sinh sử dụng sổ tay chính tả để ghi chép những tiếng khó, ghi những trờng hợp mắc lỗi chính tả đã đợc sửa chữa. Trong môn Tập làm văn, đây cũng là một biện pháp tích cực để giúp học sinh trau dồi vốn kiến thức văn học. Sổ tay văn học để cho học sinh ghi chép các ý hay, câu đoạn văn hay. Việc ghi chép này không nhất thiết để cho học sinh khi làm văn sẽ mở ra sử dụng nhng trớc hết, mỗi lần ghi chép, các em sẽ đợc một lần đọc, ghi nhớ, bắt chớc, lâu dần thành thói quen. Khi làm bài, những từ ngữ, hình ảnh, ý văn sẽ tự động tái hiện, giúp học sinh có thể vận dụng làm văn. 11. Hớng dẫn học sinh tìm hiểu, cảm nhận cái hay, cái đẹp của một đoạn văn - Hớng dẫn học sinh tìm hiểu để cảm nhận cái hay, cái đẹp qua việc đọc một đoạn văn đợc giáo viên tiến hành qua nhiều tiết học. Cảm nhận đợc cái hay, cái đẹp, các em sẽ hình thành những cảm xúc thẩm mĩ, giúp cho việc học tập làm văn tốt hơn, nhất là văn miêu tả. - Để hớng dẫn tìm hiểu cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn văn, giáo viên hớng dẫn học sinh hình thành thói quen suy nghĩ, tự đặt và ghi các câu hỏi xoay quanh nội dung đoạn văn. Kết quả học sinh đặt ra các câu hỏi nh: Đoạn văn trên miêu tả đặc điểm gì của nhân vật? Đoạn văn trên có những từ láy nào gợi tả hình ảnh của nhân vật? Đoạn văn trên có những hình ảnh so sánh nào? Em có suy nghĩ gì sau khi đọc đoạn văn trên? 12. Rèn kĩ năng sắp xếp, diễn đạt ý Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ - Đề bài: Em hãy tả một ngời bạn thân của em. Học sinh quan sát, viết nhanh ra giấy những điều đã quan sát đợc: + Y Thuyết học chung lớp với em. + Bạn chơi thân với em từ năm lớp Ba. + Chúng em rất thân nhau. + Em sẽ cố gắng chân thành với Y Thuyết để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu. + Mỗi khi bạn nghỉ học, em cứ cảm thấy nhớ nhớ. + Bạn có nớc da ngăm ngăm của một ngời miền núi quen dãi dầu nắng m- a. + Thầy giáo rất hay khen bạn vì bạn hay phát biểu và hiểu bài rất nhanh. + Nhiều lúc, đi chăn dê, Y Thuyết để đầu trần, đi chân không. + Bạn rất hay cời. + Bạn có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong. + Bằng tuổi em nhng bạn Y Thuyết đứng chỉ đến vai em. + Mái tóc bạn không đen nh tóc em mà vàng hoe, khen khét mùi nắng. + Thuyết viết chữ rất đẹp. Bạn đã đợc chọn dự thi viết chữ đẹp cấp cụm, cấp thị và đã đạt giải khuyến khích. + Cô giáo hay lấy bạn làm gơng cho chúng em noi theo để rèn chữ. + Mỗi khi bạn cời, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mạt ngăm đen. + Bạn không kình lộn với ai bao giờ. Sau khi tìm ý, học sinh sẽ sắp xếp ý thành các đoạn mở bài, thân bài, kết bài: *Đoạn mở bài: Em và Y Thuyết chơi thân với nhau từ năm lớp Ba. Chúng em rất thân nhau, đi đâu chúng em cũng cặp kè bên nhau. *Đoạn thân bài: Bằng tuổi em nhng bạn Y Thuyết đứng chỉ đến vai em. Bạn có nớc da ngăm ngăm của một ngời miền núi quen dãi dầu nắng ma. Nhiều lúc, đi chăn dê, Y Thuyết để đầu trần, đi chân không nên mái tóc bạn không đen nh tóc em mà vàng hoe, khen khét mùi nắng. Bạn rất hay cời. Mỗi khi bạn cời, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen. Y Thuyết có đôi mắt to rất đẹp với hàng lông mi dài, cong. Đôi mắt luôn ánh lên những tia nhìn hồn nhiên, chất phác. Thuyết viết chữ rất đẹp. Bạn đã đợc chọn dự thi viết chữ đẹp cấp cụm, cấp thị và đã đạt giải khuyến khích. Cô giáo hay lấy bạn làm gơng cho chúng em noi theo để rèn chữ. Mấy hôm nay, cô Huệ đi công tác, thầy Hải dạy thay. Thầy giáo rất hay khen Y Thuyết vì bạn hiểu bài rất nhanh và hay phát biểu. Em cha bao giờ thấy Y Thuyết cãi nhau với ai. *Đoạn kết bài: Mỗi khi vắng Y Thuyết, em cứ cảm thấy nhớ nhớ. Em sẽ cố gắng chân thành với Y Thuyết để tình bạn của chúng em mãi mãi bền lâu. Và nhất là em phải cố gắng rèn chữ viết để có những trang chữ đẹp giống nh bạn. Trang 10 [...]... khi dạy phân mơn này so với các mơn học khác Do đó khi đứng lớp tơi ln chú ý đến việc rèn luyện kĩ năng làm Tập làm văn cho học sinh lớp tơi phụ trách Sau đây, tơi xin trình bày một vài kinh nghiệm nhỏ của mình trong q trình rèn kĩ năng làm Tập làm văn cho học sinh cả lớp II NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN 1 Thuận lợi: - Hiện nay nhiều phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình nên đã có sự... ln có sự sáng tạo, tự cải tiến phương pháp dạy học của mình nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học Mỗi mơn học ở Tiểu học đều góp phần hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, cung cấp cho trẻ những kiến thức cần thiết Phân mơn Tập làm văn ở Tiểu học có nhiệm vụ rất quan trọng là rèn kĩ năng nói và viết Thế nhưng hiện nay, đa số các em học sinh lớp 4 đều rất sợ học phân mơn Tập làm văn vì khơng... dùng học tập cho học sinh khi đến lớp Bên cạnh đó, một số phụ huynh còn tìm thêm sách tham khảo, tài liệu học tập để học sinh đọc thêm - Học sinh biết tự tổ chức các hoạt động trong giờ học theo u cầu của giáo viên - Học sinh phát huy được sự tự tin khi phát biểu ý kiến hoặc đưa ra nhận xét của mình trước đám đơng - Nhiều học sinh rất thích thú, phấn khởi khi tự viết được 1 đoạn văn hoặc 1 bài văn mạch... ============================================================================ làm bài nháp, giáo viên cần ln nhắc học sinh chú trọng ý tưởng mới nảy sinh khơng q tập trung vào lỗi chính tả, ngữ pháp ở giai đoạn này - Q trình chỉnh sửa nên tạo điều kiện cho học sinh làm theo nhóm đơi (hoặc có thể làm theo trình độ của học sinh ) để các em phát huy hết khả năng nhận xét, cũng như có điều kiện để giúp đỡ và học tập lẫn nhau Học sinh được đọc nhiều đoạn văn khác, điều... - Nội dung chương trình Tập làm văn giúp học sinh biết và có thể vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống hoặc ngược lại - Qua các tiết học Tập làm văn, học sinh có điều kiện tiếp cận với vẻ đẹp của con người, thiên nhiên từ đó giáo dục và phát huy lòng u nước, u cái đẹp, cái thiện ở học sinh Trang 18  S¸ng kiÕn kinh nghiƯm: Mét sè biƯn ph¸p rÌn kÜ n¨ng miªu t¶ cho häc sinh líp N¨m  ============================================================================... này cũng sẽ làm nảy sinh ý tưởng mới cho các em khi được lắng nghe và đọc bài của bạn Giai đoạn này cần được trau dồi về ngữ pháp và trình bày bài viết để học sinh có thể lưu trữ sản phẩm của mình - Việc tổ chức các phong trào hỗ trợ cho việc viết văn như dành một góc học tập để các em có thể trưng bày những sản phẩm của mình (những bài văn hay) để cả lớp cùng tham khảo - Rèn cho học sinh kỹ năng nó trong... của học sinh đa phần sẽ giống nhau + Học sinh tìm từ  Đặt nhiều câu khác nhau  Sẽ có nhiều đoạn văn khác nhau - So sánh hai cách làm trên, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy việc làm mẫu của giáo viên sẽ làm cho học sinh dễ hiểu nhầm đó là mẫu hay nhất Tuy nhiên, khơng vì thế mà giáo viên khơng làm mẫu, do đó phải u cầu và nhắc nhở học sinh khi tả chọn mẫu câu, đề tài khác giáo viên - Giáo viên cần tập cho. .. Tuy còn một số bài viết còn mang tính liệt kê Trang 28  S¸ng kiÕn kinh nghiƯm: Mét sè biƯn ph¸p rÌn kÜ n¨ng miªu t¶ cho häc sinh líp N¨m  ============================================================================ nhưng bước đầu các em đã biết vận dụng các biện pháp tu từ đã được học để vận dụng vào bài viết của mình làm cho câu văn trở nên sinh động hơn Tơi hy vọng với một chút kinh nghiệm nhỏ... khác viết cho em” Đó chính là dạy cho học sinh cách làm Tập Làm Văn Trang 27  S¸ng kiÕn kinh nghiƯm: Mét sè biƯn ph¸p rÌn kÜ n¨ng miªu t¶ cho häc sinh líp N¨m  ============================================================================ D KẾT QUẢ Trong năm học vừa qua, khi vận dụng những phương pháp trên vào giảng dạy cho HS, tơi nhận thấy rất khả quan khi dạy phân mơn này Thành tích học tập của... hơn và học sinh học tập cũng tích cực hơn Bảng thống kê dưới đây đã chứng minh được điều đó: Điểm Tổng số HS Giỏi (9 – 10) Khá (7 – 8 ) TB (5 – 6) Dưới TB (1-4) Đầu năm 38 3 5 20 10 Giữa HKI 38 6 12 13 7 Cuối HKI 38 9 15 12 2 Giữa KHII 38 15 15 08 0 Thời gian Như vậy, cho đến thời điểm này các em đã biết cách trình bày bài văn hợp lí về bố cục, diễn đạt ý trọn vẹn, câu văn giàu hình ảnh Một số các . Bốn để hình thành cho học sinh cấu tạo bài văn tả cảnh ở lớp Năm rõ ràng là nhanh hơn. Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ -. phơng pháp dạy học, nâng cao chất lợng dạy học trong nhà trờng nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho. con đờng đất đỏ. + Bài của một học sinh yếu: Em học ở trờng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5, Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan