SKKN Lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

14 2.2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 07:14

    !"#$%&' ()*+   ! "#$%&'(#)*+,%-.( ,/0."1&2!..3 4#.56(78'9 :!;&<9!!= >?) !! 53?4>)@21A )B-C>D1"!>)@-E)6$? C> 4>)@6(-1$FG>)@-BH ;H" #4IJ>)@6(78'9:K-D 1!(F:-3LM.$-.NO$EP K!$QRSSTURSVSW-.NXM!KIFG 4=Y !#.N>)@P-J>)@: !>ZKH>"[@ \1 ZI7KZ[ !!M#.56(78'9:PM ]+S^_'U`!$Sa_VV_RSS^?C'9+!& :0> %H]KZ[!/>)@"1K ?I!M#.56(78'9:P&7K !!M#.5 6(78'9:[[B[L;1/$%.G-/H9K$% Y GC>&21!!$,\\3! 1!.X$%> !. !0.21A&   • Cb1!.64H1> %KZ[ ! !M#.56(78'9:4[!-6.c[F ">$?C>> %KZ[&< %> %. %>!>-$1 4C>;)6$L& • A!.6>.1 4C>> %-L- ![@$dXM& • J> %1->1-Ke36f-81[- \.[6& • g\"[(G[\1>?1 !>L- Z#$L3G[h>X)?1#9.NMH;$1 ! >B 4C>78->L)!>O$%.5-> H9KH.NM 4C>- !i;)\ !4H1 ZN!$;>)@LKZ[ !!M#.56(?C>&  • jDd? 1%> %#9;.>.1 ;)6$LK !!M#.56(78'9:& • L3F/e.;4H"( 4C>78& 2GZN !HH%-3 4)6$?C>cI'> $>[=>)6$-)6$>-)6$."!;/;-G -"&$)6$-/K;"\[[!6 4!P&2#4!$!$"$i/ ! d.N.G)4!I !"# !$%&'()#(*+,-.#/0!)1.2&3"#4567 (, /01203-4-56789: ;(2<= /0120:  !"# $%&'() *+&,-.*"/ 0 1 2, #+(3-.* ,(, /0120<>91?: 8"#!$.29:;"#)( .#<1 =8"#!$.29:;#)( >?(, @-AB-<1CDEFGH/3IJI/K/ j6$LH9K-*[k[ G$>->B.- $%.5B[l6f&45"678#9- :;1 <=-616*>6?*@. I1A&BC&B"CD&E&()F8)CG2F8"C =& HF8"#1 I>&0()"&BF/ #JFK76!KLM 29)@c m)6$Lc!)6$3G[-/>BH>D)d H)6$. n!> 1H>;= 1L.cB= 1 = 1.G[->#[).l#- k>)K 1.6o-H 5H+)5>-$" >-pj=G[4[=*[k[H9K!e> B#$ mj6$L!cJ>)@L"$%.5-B[l6$"5 -6H$"ZZKG[qH (>E,-G[ K6o-K!-O[& @-AB-<1CDE,4/91L/ j6$L"$%Y !>[Z->%5;-? #->Z[$1;)@MH%K?C>78;0!$4( HeM-5;[>;HeM6-!/-&C">DK!- =)+H"G[&<!>KZ[[>=)+?C>)d3!$ & 29)@c mj6$Lc>)@LH.NXMr[Z!%5;  [Z!K !B.NHeM6BZ[; )@ ! 1!$& mj6$L!c)6$L"s$.GH-H 1 -p">DK!-=)+& @-AB-<1CDE-MDN/1 t  -  C>  ,    -  )6$  )0  >  >  E  1  e  "  1  Gc  NI&B6C>"&B78O%6PC 2&B,JC % ()Q#&BG2CD&E&C %()O&B "1F/#J=& HR Lj-O3L>*[k[-H9K-$%.5! r-.GF-". 4& 29)@c m)6$Lc;)6$L)@->!5- $1-!> 4=?!r !>)@L[=" $%.5H9K!r 9!.,- HeM6& mj6$L!c)6$L;1!$%Y!r ?.c. 4-M!-,-*[k[-H9K !r?-)6$L"K..ceH#$r 1-.GrHr! 4p& @-AB-<1CDE31E/31 0 j6$L;"-$%Y#=>4X,->Y K#=>4-H[1Xs G4!=-34! 6N9B !4>K& 29)@cH)6$L#=>4- G4M.c>i- > %-$>->>pL)*)!Z4!$6N9 L !L>H9K4-/ G4.c k>-F>pD)dL n.#$!$.LoH ".NB!4!$o6N9L !Z9Lo >HL G4&2"-Z4!$ !,)6$ L" 4 1?B 1.[-)6$LK>! 5 4 1D.#>Y >B! .[6o-Bo.N93HH9!#(HeM& @-AB-<1CDE89OIPMQ6L/ 'L8$.3(!$"8$-dL.G.G- $.X$%;)6$L9d-H%n-$ G  18 1$;LZ".N> G%?$X !".NN9?$ GN9.c#[ 0-!HH9!p @-AB-<1CDER/3AS9 j6$L"$%Y#=B30 ZB4 \&jB[== 1B-E!6> Z& 29)@c. Z.c-8-pj >F)65!-%6 1/$1 GL 4%K-D; ?> Z-;H"N[>)@L[="> Z!$ 9N G.B.c'8.N. )d..p @-AB-<1CDEGB<T /9GU/39V/1-W/ j6$L""H1-H,[9.G6-])d.G6H "Q! 1.G !cs$-B1 ! 1-pp&&W-H 3.G;!D+[>.G. Z$o#,[9&j6$LHu1 P2F)G/("P @-AB-<1CDEX6W1GY/3O,2<Z 'LXM-K5-M>!> !/$1 4>=r[ ?%.5.cA!/- %h%!j$-p& !>= 4C> 78&g 1LXM.1oB[L%$%%.5# .G !K4(9r[?C>& @-AB-<1CDEFGH/39-?61[< C.G)6$ !=95=L;v4C>78)6$c Iw%Fg-$%8! 7KZ[- <!H"-H]Z J 1Z x%-Z!-)=P y.G"-)6$L[=.5$%B[l-[=!H"Doc<! H">LG !>Lk& yt-)6$>L[=$%-HzZ&'G\)[B-  \)[B!H&')6$L?M>$+-$?G[ K 29)@cX"[!;! 1.GHp y6!!$-Z[>L%\[@ @=M- H%!&Q'L\$8-! 1>W y'>L%-KZ[-K 1;3! 8F(-HzZ47F-.*S("O! F863T6C"#UVUWXXM y')6$L"c$%F-.58!--Hz Z-" 1-K >&8[=! r>9  L-6>-\ %?L3(FFp& =8"#!$.29:;#)( #<.@ • j6$L>1-$-.G.GO $X-.-G[%r[& • '; !>(-Z[>k.GO 4>F ! >g- 1!XM.!K-! >;H"N[H;$1 4#.56(?C>78;>)@L " 1-8)d-85&<8 1!-E.G !LV=$%#.G-$%C>78& =8"#!$.29:;#)( / •  5-)6$L>F(>6ec" [-[N[-L-.+B[l\1M# .5?C>$1IC"P!>k,.NMH;& g 1;1 5-.GB[L!KZ[M#.56 (?C>!c>1 G 1.N[& • J>)@LH.N#$8)d-85?3G[ 4!! ?%-H!85;5V![=L;> 6d5 • j6$LX.+\H$1 G6?-HX.!$ U![=X.6 =.#@A 7KZ[E#.56(?C>IH.N[9)d]!V 1 eP !C>XMI6P9!I6KP?-)> ?L->)@L"#-"YK66-H,[9)d] V65-H!5 ,5X#D%! 1! LM .c y{s$6o.GH& y'>s)@8)d- Z)@>BO& y|K!-H5 ,-erH$"8-H $1H-"# yC" !>6.GH& yC"\)K-#B0>-k-pD"B[u+ yA8$O-H!=.3".X& =.#@#)( B' j6$LB![=\ ! 1!-Z[L\ ZXk$$H !Y) .&'> ! s]?LXM4LB G!$$ H-"B=G[$%).5 L,ZH$";? #>.NHM !.3-/"L!+ [60-+O3! n H\>Z0N !>6OL.-;[66 H.NOk !H.NZ["k&45"6 78#9-<=-616*>6?* @.N&BYB6,SZZ#1 06CZF[\ 0 )J"6F899 \F)C ] 06A";9[:!^LM 29)@c%.5F;(>!$}_VR E8-H e>LZXk!$.&e=G[I$6!. -.M~P& EeX6•x-<(7$( %EZ!H&eLI >!H P-L=I $H?.-/6$!s G[.MP-H#$,HM L"Z0,! ! !=G[$%).58/.3HrL&C"Z!Z 0![u#6(#>Y!C>78,E)6$ >>"%8 !.!> %;8k[H; LM$1?C>)6$>>";>)@L6)6 Z0H!4-3I.!!"Z0#> HM-/.!!H"Z0G>X#FP • A!-;Z)@ !;!$H;LM$1 !. 4#.56(?C>78;>)@L !Z[L H+pQ$1.cC"-C>[= -C>78 3€OC-'!-g?>C>78MkpWD;LM !> 4C>78& =.#& C /D#E0 • 2!>!$*.RS_VV-"p! 1L 1 G>! >[dN[!$*-;H$"H9L;>>!> 4C>78! L"DLH+-K5p • <;E!$Z?C>UVT_vU;F(F 1 !F4!,-FG[I7>B !H; $1 4#.56(?C>78P G 4>;6.c>-B- H+-K5-H;$1& =.##)( &FGH&F 7!>-.$?C>78)6$LG[ K !>,0-;BL. !;")#$ .oH%n)6$L0!$9 !Lo));.N[ !?C>;E.GL"[[u#6(Y !>H9K3C>& ICJK/L(0)#>"M"+<(N.2(O(F" .10/PM"+ [...]... : Giáo dục trẻ thông qua các hoạt động trong ngày • Giáo dục trẻ thông qua hoạt động có chủ đích: - 100 % trẻ đến lớp biết chao cô, chao ba mẹ Khi đi chơi trong sân trường gặp các cô chú không phải la cô giáo của mình nhưng trẻ vẫn chao hỏi rất lễ phép Trẻ về nha biết thưa gửi, chao hỏi ông ba, họ hang - Trong lớp lúc nao cũng yêu thương nhau,giúp đỡ các bạn trong. .. nha nữa - Trong khi chơi trẻ đã tập dần cách xưng hô thân thiện “ bạn – mình”, không có cách xưng hô “ may – tao” • Trong giờ ăn: - Trẻ ăn hết suất, giảm hẳn hiện tượng bỏ cơm, đồ ăn thừa Đồng thời giảm hẳn số trẻ lam rơi vãi cơm trên ban Tuy nhiên giờ ăn của trẻ đôi lúc còn ồn, nói chuyện nhiều, chưa tập trung vao giờ ăn • Trong giờ hoạt động nêu gương: - Đa... tôi, các trẻ trong lớp đã biết nhường nhịn đồ chơi, đoan kết giữa các nhóm, không còn chơi riêng lẽ, tranh gianh đồ chơi của các bạn Mặt khác trẻ luôn có trách nhiệm với công việc của nhóm chơi phân công - Thời gian đầu, 1 số bé thường lấy đồ chơi trong lớp mang về nha, nhưng sau khi được cô giải thich, khuyên bảo, các trẻ đã giữ gìn đồ dùng trong lớp không... thái độ kinh trọng đối với 1 số nghề như: lao công, bảo vệ … ( Trẻ biết chao hỏi các cô chú trong trường lam những công việc nay) - Hằng ngay, trẻ thich được phụ cô tưới nước cho cây, nhặt lá úa trong bồn hoa - Trẻ luôn có thái độ yêu mến các con vật xung quanh - Trong giờ lam vệ sinh ( rửa tay trước khi ăn , sau khi chơi) trẻ đã giảm hẳn việc nghịch phá... chưa mạnh dạn nhận lỗi, còn để cô va các bạn nói lên phần lỗi của mình • Trong một số lễ hội vui chơi theo sự kiện: - Trẻ lớp tôi đã tham gia một số tiết mục văn nghệ hát múa, kể chuyện về Bác Hồ như: múa Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chi Minh, kể chuyện “ Ba chiếc ba lô” … • Trong hoạt động mọi lúc mọi nơi: - Ngoai giờ học, vui chơi của trẻ, tôi còn tận... trở nên vẻ vang không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ 1 phần công học tập của các cháu; Vượt qua mùa đông giá rét, chúng ta sẽ có một mùa xuân ấm áp… • Đối với biện pháp 2 : Phối hợp với đồng nghiệp tạo góc sách Bác Hồ là nơi đề trẻ đến đọc sách truyện về Bác - Góc sách được đặt ở nơi thuận lợi, trẻ dễ quan sát, do... tập va lam theo tấm gương của Bác không khó, nếu chúng ta biết đề ra những biện pháp khả thi Giáo viên cần phân chia thời gian hợp ly, không chú y đến mặt nao va cũng không coi trọng mặt nao - Việc dạy trẻ cần phải được tiến hanh đồng bộ va thường xuyên, luôn chú trọng đến lời nói của mình khi giao tiếp với trẻ va đồng nghiệp, luôn lam gương cho trẻ - Tôi... bộ va thường xuyên, luôn chú trọng đến lời nói của mình khi giao tiếp với trẻ va đồng nghiệp, luôn lam gương cho trẻ - Tôi nghĩ giáo dục trẻ mầm non thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chi minh la một việc lam cần thiết va quan trọng Vì vậy, tôi va các bạn cần cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tiến bộ mãi va thu thập nhiều kiến thức,... hăng hái tham gia tập thể dục buổi sáng rất nghiêm túc, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng Biết bảo vệ cơ thể, vi dụ như : không sờ tay vao ổ điên phich cắm, không nghịch nước trong nha vệ sinh … Trẻ biết ăn mặc quần áo giản dị, gọn gang khi đến lớp - Trẻ thuộc 1 số câu ca dao, tục ngữ, bai thơ nói về tình cảm của ông ba cha mẹ danh cho các bé để từ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan