0

SKKN Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

15 2,377 7
  • SKKN Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 06:15

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI” PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Giáo dục Tiểu học là bậc học bắt buộc, không phải trả học phí. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi học sinh vào học lớp một là sáu tuổi. Mọi trẻ em bình thường từ 6 đến 14 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập tiểu học. Ngoài ra, trẻ khuyết tật cũng được hưởng quyền được học tập hoà nhập với các trẻ bình thường khác trong cùng môi trường học tập ở tiểu học. Tổ chức điều tra nắm bắt số liệu huy động trẻ ra lớp, xử lí số liệu, thống kê, lập báo cáo kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường hàng năm. Vì vậy đòi hỏi người cán bộ quản lí phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, khoa học thì công tác PCGDTH ĐĐT – CMC mới đạt kết quả và chất lượng PCGDTH ĐĐT mới được duy trì và nâng cao. Qua nhiều năm trực tiếp phụ trách mảng công tác PCGDTH, tôi nhận thấy công tác huy động 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp một và 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp nhiều nơi còn gặp phải khó khăn; thống kê, xử lí số liệu thiếu chính xác, nhiều đơn vị thường phải sửa đi, sửa lại nhiều lần mất một lượng thời gian rất lớn, tốn kém công sức của một số cán bộ, giáo viên. Mặt khác, chất lượng PCGDTH ĐĐT có quan tâm nhưng chưa thực sự chung tay đúng mức, kết quả giáo dục chưa tương xứng với một trường mà lẽ ra phải ngang tầm với các đơn vị bạn trên cùng địa bàn. Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục mà chủ đề năm học đã đặt ra, có điều kiện chia sẻ một vài kinh nghiệm về công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện tốt mảng điều tra, báo cáo kết quả về PCGDTH hằng năm và nâng cao chất lượng PCGDTH với quí đồng nghiệp trong công tác PCGDTH. Từ suy nghĩ đó, tôi đã chọn đề tài “Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi” với mong muốn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với quý đồng nghiệp gần xa trong việc quản lí, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên về thực hiện nhiệm vụ PCGDTH ĐĐT ở từng đơn vị; giúp trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 được hưởng những quyền lợi chính đáng, hợp pháp như quyền được đi học, quyền được chăm sóc, giáo dục, quyền được tham gia các hoạt động xã hội, quyền được toàn xã hội quan tâm giúp đỡ,… II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 1. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu việc Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu trong năm học 2011-2012 2. Đối tượng nghiên cứu Thực trạng thực hiện công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi tại địa bàn xã Mường Khoa Một số kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. III. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp nhằm chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi. Đề tài nghiên cứu về hiệu quả của việc thống kê, quản lý, xử lý số liệu thông qua phần mềm phổ cập giáo dục. IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu Đi sâu vào việc nghiên cứu vấn đề cốt lõi để huy động tối đa số lượng trẻ em ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục. Đề xuất được các biện pháp có tính hệ thống để chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCGDTHCMC, nâng cao chất lượng giáo dục Đúng độ tuổi trên địa bàn xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận Bậc tiểu học có vị trí nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường tiểu học là nơi đặt những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng nhân cách cho học sinh, giúp HS được phát triển toàn diện. Mọi trẻ em trong độ tuổi đi học của cấp học đều có quyền được học tập, giao tiếp trong môi trường thân thiện, yêu thương; được gia đình và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để các em thực hiện nhiệm vụ học tập và nhất là đội ngũ làm công tác giáo dục trong các trường tiểu học đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục theo điều 15, điều 16, điều 17 Luật Bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục trẻ em, số 25/2004/QH11 ra ngày 15 tháng 6 năm 2004. Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt của đất nước. Giáo dục tiểu học nước ta đã và đang thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi theo điều 1, điều 2, điều 3 của Luật phổ cập giáo dục tiểu học số 56-LCT/HĐNN8 ngày 12/08/1991. Chính vì vậy, những người làm công tác quản lí giáo dục luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lí, duy trì thành tựu PCGDTH , nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT mà trước hết là nâng cao chất lượng GD hằng năm. II. Thực trạng của vấn đề Xã Mường Khoa là một xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nhiều dân tộc sinh sống (04 dân tộc) nhưng địa bàn quản lý không tập trung, các thôn bản bị chia cắt bởi sông suối và đồi núi, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn ( đặc biệt vào mùa mưa ) nên gặp không ít khó khăn cho công tác phổ cập Giáo dục. Nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp là chính, thu nhập còn thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Nhiều gia đình còn chưa có nhận thức đúng đắn, chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình. Ban chỉ đạo xã, đội ngũ trưởng bản mặc dù hiểu biết nhiều về đặc điểm của địa phương nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Xã có năm đơn vị trường đóng trên địa bàn đội ngũ giáo viên khá đông, tuy nhiên đa số là giáo viên còn trẻ, biết ít tiếng dân tộc, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều tra phổ cập. Nhiều giáo viên còn chưa nắm rõ kĩ thuật điều tra, tổng hợp cập nhật số liệu còn chưa kịp thời, vận dụng kĩ thuật điều tra nhiều lúc còn cứng nhắc chưa phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm 2011 toàn xã có số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 176/176 trẻ đạt 100%, số học sinh 11 tuổi HTCTTH là 129/129 đạt 100%. Tỉ lệ giáo viên tiểu học là 1,27 giáo viên/lớp. Số phòng học trên lớp đạt tỉ lệ 1.0. Năm 2011 xã đã được công nhận đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 1.Thực hiện tốt công tác quản lí số liệu và quản lí hồ sơ PCGDTH ĐĐT Để thực hiện tốt công tác quản lí số liệu trẻ phải phổ cập trong địa bàn và lập hồ sơ lưu trữ có giá trị lâu dài, nhiệm vụ đầu tiên người quản lí phải có kế hoạch tổng điều tra sau 5 năm và điều tra bổ sung hằng năm để nắm chắc số liệu cần tập trung huy động ra lớp đồng thời làm căn cứ cho việc lập kế hoạch phát triển trường lớp theo từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành gắn với nội dung thi đua của từng cá nhân và tập thể. 1.1 Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy: Địa bàn xã có 18 thôn bản, mỗi thôn bản đều thành lập tổ điều tra cố định gồm từ 5 đến 7 giáo viên phụ trách, trong mỗi tổ đều có giáo viên là người địa phương hoặc có am hiểu về đặc điểm sinh hoạt của nhân dân bản đó. Trong quá trình điều tra, yêu cầu GV điều tra phải phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân xã, trưởng bản để nắm được tổng số hộ phải điều tra, đặc điểm sinh hoạt của nhân dân bản đó. Trong quá trình điều tra tuyệt đối không dừng lại ở chỗ chỉ đến nhà trưởng bản hoặc cộng tác viên dân số để lấy số liệu có như vậy mới ghi chép chính xác, cập nhật thông tin kịp thời theo yêu cầu của việc điều tra. Việc ghi chép phiếu điều tra hộ gia đình cần ghi đầy đủ không bỏ qua cột nào và tất cả biểu hiện về ghi chép của trẻ đều có căn cứ minh chứng, sắp xếp số phiếu theo vị trí đặc điểm của mỗi hộ để thuận lợi nhất cho việc điều tra và tránh sai sót, bởi sai sót bất cứ cột nào cũng gặp khó khăn trong quá trình cập nhật số liệu, báo cáo thống kê và huy động ra lớp. Để thực hiện tốt công tác thống kê, theo dõi và xử lý số liệu tôi đã sử dụng phần mềm phổ cập giáo dục Edustatist 5.1 do Sở giáo dục cung cấp, với phần mềm này những người phụ trách công tác phổ cập sẽ dễ dàng thống kê, tìm kiếm cũng như theo dõi và báo cáo số liệu phổ cập. Qua quá trình điều tra giáo viên cần cập nhật những thay đổi về số liệu, rà soát kĩ trước khi nhập, điều chỉnh số liệu trong phần mềm, mọi báo cáo, thống kê, số liệu sẽ được in từ phần mềm. Mỗi năm học, trước khi nghỉ hè, tổ chức điều tra bổ sung; trước khi bước vào năm học mới, rà soát kết quả điều tra bổ sung, đối chiếu giữa danh sách và sổ điều tra; chú ý hơn đến trẻ 6 tuổi và các đối tượng có nguy cơ bỏ học giữa chừng như HS lưu ban, HS khuyết tật học hoà nhập, HS có hoàn cảnh khó khăn,… để huy động 100% trẻ PPC ra lớp. 1.2 Đối với công tác thống kê số liệu của nhà trường tôi phân công một giáo viên phụ trách mảng thống kê số liệu nhà trường. Để thực hiện tốt công việc này, tôi cử một giáo viên theo dõi số HS chuyển đi, chuyển đến, số HS lưu ban hằng năm có sổ theo dõi diễn biến số lượng HS hằng năm, sổ theo dõi HS chuyển đi, chuyển đến cập nhật thời gian đi, đến; năm, lớp lưu ban của HS cũng như trẻ trong địa bàn quản lí. Từ đó làm căn cứ để ghi vào sổ đăng bộ của nhà trường. (Ghi đầy đủ theo yêu cầu của sổ vì thiếu cột nào cũng làm khó khăn cho quá trình kiểm tra, đối chiếu, ghi nhận kết quả của các nhà quản lí.) Mỗi năm học, trước khi bước vào năm học mới, rà soát kết quả điều tra bổ sung, đối chiếu giữa danh sách và sổ điều tra; liên hệ với Trường Mẫu giáo trên cùng địa bàn để đối chiếu số trẻ 6 tuổi đồng thời chú ý hơn đến các đối tượng có nguy cơ bỏ học giữa chừng để huy động 100% trẻ PPC ra lớp. Khi cần nhờ đến chính quyền địa phương, các hội đoàn thể để giúp đỡ và huy động các em ra lớp. Riêng sổ theo dõi phổ cập cần ghi rõ nơi từ thôn bản, xã huyện, tỉnh, sổ đăng bộ phải có số phiếu, ghi chép đầy đủ thông tin của từng trẻ đã đến trường. Các loại sổ này luôn luôn được BGH kiểm tra và kí khoá hằng năm; riêng sổ theo dõi phổ cập phải được BGH kiểm tra và kí khoá vào tháng 9 hằng năm trước khí lên thống kê. Mọi khâu đều phải kiểm tra, sử dụng phép thử nhanh trước khi nhập máy để tránh làm lỗi công thức ở phần mềm. Bản thân tôi là người chịu trách nhiệm chính từ khâu tổ chức huy động trẻ ra lớp đến khâu thống kê, cập nhật số liệu, tìm minh chứng có sự cộng tác của GV, nhân viên phụ trách PC và sự chỉ đạo, theo dõi, giám sát của Hiệu trưởng. Tổ chức điều tra chu đáo, phân công trách nhiệm rõ ràng, dưới sự quan tâm sâu sát của Hiệu trưởng, nhiều năm qua đơn vị tôi huy động đạt 100% trẻ trong diện phải phổ cập ra lớp và không phải mất nhiều công sức cho công tác này. 2.Thực hiện đổi mới công tác quản lí để nâng cao chất lượng dạy và học Thực hiện nguyên lí giáo dục: “Học đi đôi với hành, giáo dục gắn liền thực tiễn, nhà trường gắn liền xã hội”. Sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Giáo dục phải theo hoàn cảnh và điều kiện”. Thực tế cho thấy, đổi mới phương pháp dạy học phải bắt đầu từ việc đổi mới công tác quản lí giáo dục mà vai trò cốt lõi để tổ chức thực hiện đó là người cán bộ quản lí giáo dục các cấp. Đặc biệt là người CBQL ở từng đơn vị tại các cơ sở biểu hiện rõ nhất ở phong cách, thái độ, cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức thực hiện và đánh giá của người Hiệu trưởng. Hiệu trưởng có đổi mới cách làm, cách nhìn nhận, cách đánh giá cấp dưới thì từng CBGVNV mới có động cơ đổi mới phương pháp làm việc nói chung và phương pháp dạy học nói riêng. Xuất phát từ nhận thức đó, mặc dù trường thuộc diện chưa đạt các tiêu chí của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia nhưng tôi luôn quan tâm đến công tác PCGDTH ĐĐT, quan tâm đến việc tổ chức dạy học theo điều kiện hoàn cảnh của trường mình; không trông chờ, không so sánh một cách khập khiễng và đặc biệt là không vì “bệnh thành tích” mà chạy theo số lượng. Tôi luôn coi trọng công tác vận động, tuyên truyền; nhiều khi phải thuyết phục đội ngũ tự tin trong công tác, đi từng bước vững chắc dù nhỏ nhất theo điều kiện cụ thể tại cơ sở. 2.1 Thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học ở trường gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thực hiện các tiêu chuẩn trường chuẩn trong điều kiện khả năng nội lực để tạo niềm tin của nhân dân và địa phương đối với trường. Những năm qua, tuy trường chưa phải là trường TH đạt chuẩn Quốc gia và 100% học sinh là người dân tộc thiểu số nhưng căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của trường, tôi luôn quan tâm đến công tác chất lượng đội ngũ từ chuẩn đào tạo đến chuẩn nghề nghiệp. Tạo điều kiện, động viên cho GV tự học theo phương châm “cùng chia sẻ kinh nghiệm” để phục vụ cho công tác là chính đồng thời tham gia học để nâng chuẩn. ` giúp đỡ tại chỗ cho những em có gia đình khó khăn hoặc cha mẹ thiếu quan tâm có đủ điều kiện tối thiểu để đến trường như quần áo, dụng cụ học tập, quà tết. Trong nhiều năm qua, ngoài sự quan tâm của tổ chức Khuyến học các cấp, trường đã tổ chức cho HS thực hiện giúp tại chỗ nhiều bạn vượt khó để học chăm, học giỏi như em , em Lò Văn Tên lớp 4 khu trung Tâm, em Hàng A Cồ lớp 3 Nậm Pha, các em đi học rất chuyên cần. Có được điều đó phải kể đến sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn bè cùng lớp và sự quan tâm, hết lòng dìu dắt các em của quí thầy cô dạy và chủ nhiệm lớp. 2.2Công tác quản lí nhất thiết phải xây dựng kế hoạch. Kế hoạch cần phải chi tiết cụ thể đến từng nhóm CBQL, GV, NV, HS. Từng bộ phận phải xây dựng kế hoạch riêng cho bộ phận mình trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch của trường. Kế hoạch hoá các chỉ tiêu mang tính thực tiễn cao. Chẳng hạn, trường có nhiều HS yếu cần đưa ra chỉ tiêu thi đua giúp HS yếu vượt lên TB, khá để khuyến khích GV nỗ lực trong công tác phụ đạo không kém gì đối với các phong trào mũi nhọn; không dùng công thức chia đều để giao chỉ tiêu về chất lượng HS cho GV. 2.3 Tạo điều kiện để GV nào cũng tự tin hơn trong quá trình thực hiện cụ thể hoá chương trình, chủ động trong việc giảng dạy dựa trên chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng . Thực tế nhiều GV chưa biết phải làm gì cho đúng với đối tượng yếu kém của HS lớp mình khi mà cách dạy truyền thống đã ngự trị quá lâu trong thực tế. Hãy cho họ quyền áp dụng các biện pháp riêng theo kinh nghiệm cho từng nhóm. Quá trình dự giờ cho thấy HS yếu thường ít được giao việc hơn. Khi được hỏi thì GV bảo: “vì sợ thâm giờ, sợ cháy giáo án, sợ đánh giá tiết dạy không tốt chứ bình thường thì họ dạy khác kia”. Điều đó là thực tế, thôi thúc các nhà quản lí cần sâu sát, không nên chủ quan mà hãy giúp đỡ, khuyến khích họ đầu tư hơn trong công tác được giao, tự giác làm việc bằng lương tâm, bằng trách nhiệm là chính. Chỉ ra cho GV thấy rằng không có cấp quản lí nào kiểm tra họ sâu sát, kĩ lưỡng bằng chính phụ huynh và học sinh lớp họ đang dạy. Tôi thường nhắc GV, có thể khi khảo sát tiết dạy chỉ ở mức độ khá, chưa đạt tốt vì một lí do nào đó nhưng làm thế nào để đạt hiệu quả cuối cùng cao nhất về chất lượng học tập của HS lớp mình mới là quan trọng và là thước đo thành tích đạt được trong đổi mới phương pháp dạy học của mỗi người. Tôi thiết nghĩ cần khuyến khích tinh thần tự rèn luyện, tự mày mò hay khen thưởng những giáo viên thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhưng chưa đạt GV dạy giỏi cấp trên công nhận. Bởi hiện tại, còn rất nhiều trường số GVG ít hơn số GV chưa giỏi nhưng họ vẫn đảm nhiệm công việc, nhận một sứ mệnh không khác gì những GV giỏi mà Luật thi đua khen thưởng đã đề ra thì khá nghiêm ngặt. Vì thế chúng ta cần phải động viên khen thưởng từng mặt mà giáo viên thực hiện tốt, phải tạo điều kiện để kích thích mọi người đều cống hiến nhiều hơn. [...]... bởi lẽ Phổ cập giáo dục là mục tiêu Quốc gia nhằm nâng cao dân trí cho một lực lượng lao động tương lai của địa phương, đặc biệt là các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Vì vậy, việc thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, tiến tới phổ cập giáo dục Trung học phổ thông có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng Đạt được phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS... tỉ lệ chuyên cần và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh Bảy là tích cực tham mưu với các ngành các cấp, với chính quyền địa phương, huy động mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục II ý nghĩa của SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi mang một ý nghĩa rất quan trọng... nhà trường đã huy động được nhiều học sinh ra lớp ra lớp, duy trì sĩ số trên lớp Trong năm học này, trong trường có 122 học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ 100%, số học sinh 11 tuổi đang theo học lớp 5 là 90/90 đạt tỉ lệ 100% Kết quả đó nhờ công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ thầy cô giáo và thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục đã cho các em niềm vui lớn – niềm vui được đi học và vui chơi trong... tác xã hội hoá giáo dục để bổ sung xây dựng cơ sở vật chất hằng năm Nhằm đáp ứng được yêu cầu về đảm bảo cho mọi trẻ em đều được đến trường, được học tập trong môi trường gần gũi, trong lành và dân chủ; nhà trường là nơi trẻ em thực sự yêu thích, các em được yêu thương, chăm sóc và giáo dục phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, người cán bộ quản lí phải làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực làm... nhiệm tới từng giáo viên Trong quá trình điều tra cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp học, cập nhật số liệu kịp thời Hai là thường xuyên tập huấn nghiệp vụ điều tra, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể, ban chỉ đạo, các đơn vị trường học đóng trên địa bàn Ba là tích cực đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với thực tế, phù hợp từng đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, Bốn là... -Với ngành: Tiếp tục quan tâm,tạo điều kiện hơn nữa về vật chất và tinh thần để nhà trường làm tốt hơn nữa công tác Phổ cập Giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học -Với chính quyền địa phương: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cho con em đến trường học tập chuyên cần ... giáo dục, Bốn là thường xuyên phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nêu gương, động viên khuyến khích kịp thời đối với những cá nhân, tập thể đạt thành tích Năm là quan tâm, xây dựng tạo cảnh quan trường lớp, tạo môi trường học tập lành mạnh theo những tiêu chí của việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Sáu là thường xuyên tuyên truyền, vận động tới mọi tầng lớp nhân dân để... năm học này rất nhẹ nhàng và hiệu quả với sự thống nhất cao của tập thể Đó là dấu hiệu đáng mừng cho công tác cải tiến cách làm của cán bộ tổ từ tổ CM, CĐ các tổ nói chung và của người quản lí nói riêng Tính đến thời điểm hiện tại toàn trường có 24 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện Chất lượng học sinh cũng được nâng lên rõ rệt số học. .. 10 phòng học tạm đều đã được tu sửa, được đổ nền xi măng Đặc biệt là đã tham mưu được với các cấp ,các ngành xây dựng được tường rào bao quanh theo tiêu chuẩn, trong năm học tới nhà trường được xây dựng thêm một số lớp học, giếng nước, nhà ăn nhà để xe, đó là những điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình trường bán trú, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh PHẦN KẾT LUẬN I Những bài học kinh... Phòng giáo dục Sự quan tâm không chỉ dùng lại ở chủ trương mà bằng việc làm cụ thể, đưa Nghị quyết vào cuộc sống Có như vậy mới tạo niềm tin trong nhân dân, trường mới đủ cơ sở vật chất như phòng học, các phòng chức năng, phòng làm việc, phòng thư viện,… nói chung đủ các nhu cầu thiết yếu như chuẩn đã qui định; giúp GV thực hiện nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học của mình Bởi đổi mới phương pháp dạy học . phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, tiến tới phổ cập giáo dục Trung học phổ thông có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng. Đạt được phổ cập giáo dục tiểu học đúng. nước. Giáo dục tiểu học nước ta đã và đang thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đối với tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi theo điều 1, điều 2, điều 3 của Luật phổ cập giáo dục tiểu học. KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI” PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Giáo dục Tiểu học là bậc học bắt buộc, không phải trả học phí. Giáo dục tiểu học được thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, SKKN Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, SKKN Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Từ khóa liên quan