SKKN Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10

33 1.8K 4
SKKN Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

 ĐỀ TÀI:   !" #$%&'( )*+ ',$ /.0.12.34   !"# $%&'($)*#+ ,, -!*./#012 &3*4*56, 2 /#)*78**9( , :; <=# <*7> !7?.7@( /-AB6B*7*CD E'47*7#FGHBB& E'H:*71I#0H!1!JF#G .?1& EKB7.476,.#6,6*:B?.F& E'?#B?LK+K'MN?1!#0!J F#G#GGHF& .521265789:2;<5/:2=:>?@2A7BC1D727E7FG?1LKOM , 0GGHB!#0!#1&'*7#C*7 *)*./,77'* ,KJ?PQ #FRNS87!K+K'?1&+8706, T * LU%M$V& H,247645/2.I57J4 K7>L2.3559@MN?.N9OP/.=QR.I51Q=5ST7NURGN95/N;V71.W:7T5R0. 7=7:2;<5/:2=:>?@2A71D727E7M52;5/R.37X29.12=77=7;4N.YZ7895[F?. 72;912E7OE2.34\4],.^45G@12Y2.35\49R.372A7O.52X2=Z:2=1_.12J77`5 12aNb5/M72c:52T51_.12J7N;V7Od:NK1Oe5M12.W41D521D727E7M1E/.=71_Q5/2A7 1T:,f12E71WN[M765FGZ/gNY129@Nh.72Q:2L2V:i j,2=1S.Y4Rc5N^5/2.I57J4 WX*72C HHG?6,:JG 860#.7*6NAT7:6,*7HG?1I :?&Y0 JZZ[K.7*6,47*7#F*B B&+*,7-6,06#.B#1 G H.:?&'($487#*, \%-H*#6X*7 /7? D E[7?)*CB] E[7?#)*7 T] E[7?)*CG] E[7?6X*7J*^] E[7? T& E[7?_J?] `aJH* ,06T7KO 6,*8.B&+*! 7G_,,*B , S87! ,2H.U%&%T *B/6*.ZZ[K #5A6,(/& +06,6X0CN_S87! 1GG ,D;Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10>& k,a7ND72789N^1G. H*6X*77?# /7?0! ,6,1R (V..)*C BZZ[K_N KOGGH* )*& +S*T)*7JS87!   B  ?         (/0! * )*J?PQ&  b#N_JC* G$H.KO N1 KOVB1^: S*_C8T67 ,? cA,& l,2.W1XW5/2.I57J4 9,2;<5/:2=:5/2.I57J4 E H*GH*D'JC* B.B1^ZZ[K0!#6X *7B , F. 7?V%7&'< #N_S87!B ?GA,?& E Z/    7  !  D `06,GCc*)*. S87!K+K'G  (ZZ[KJ?PQ# =:)*1 ,80)*JG H.?1)*<B ?& E H*G1D'*_ .?1  G ,.B 6dGH_)*K+K'V :2_& S,2=7212Y5/2.I57J4     WPQe P  L'KZ'K,%$`M#PQY f L'KZ''4gYM?C! ,&K?16* C/=* D/J#1^ KO#T6AB_# XH?& G* _:?L N ,S*_M&h*#N1iT7j . 2/7 ?& m,%5/2n97895/2.I57J4 %S87! ,2H^B ? ,7?V:2_ 1i4N 2/ 0J ,*G? 1 /? 8G)*?. A8& opq*+ , r$!$qst ',u522;05/Nh.Z0.:2;<5/:2=:>?@2A71_Q5//.9.NQ?52.3559@ E':,:,7,1k*/G?Gl* 8J$6!1*76*#*7 ,$B )*7 T,7 ,VT& Ec)*7Bc64Hm%LG%mm#PnnoM#Bc64mmmLG%mmm#PnnpM. bT,'*/+B1%-qjD;`*E,  ,,(:6B!.#1#$6! )*7( T:5&&&> ,*./J6,;4J , ,CrT#6BG?#A6B# X0 ,)*!?:S*7>&Y)*CC 6*YB,s-BY.d%1*D ;Z/*700!#!#.B#*71 .:?]A=t$6!!?#6F17? ,X0 /6>LW* Pnnu#/m#*vM& E 7# *4*TAHBS-BABC)*c )*7#*6*-J,*B B2/7?VT T,U ,,($)*& E+2ZZ[KV:'KZ'"A^.7*1*D wZ*700!#!#.B?.?1] wb=t/!?] wxy6*7Gd$ GH ,!"] w'BJ#6 *#HN??1] '#*700!#!#.B?.?1 S6,.#^AF6& H,2E71_?5/>?@RG2A72g522A7'(2.3559@ ')*J7#N_6*_)*8 T 7 ,? 1-?AB_J?PQ,z'B?1^_,71z+5 A#G6,,,7#N_-,*!" J7 , ?AB_J?PQV:D'KZ'K,%$`#'KZ'3+cP#'KZ' '4gY#{JHD E ZR TB1^ 7R#G_] E [!:#)*1?] E ZR T?1] E '$FA**& '<#N_NB1^ T1*D 9, %1GD E * AB1G,L'/J*r , /J8M-JA,7GH^#6N)*7c .bB&'*7#C4J,/?*700 !?1J4$:*/(BC9|?1 G]B* ,Hc60])*7A, B!#6&'BB5#*! & E OG-**8*R#B1^B6#*7 CJ7*4* 4 B6& S, %/7?D Z46 q1k/7?*7^)**B Db#T#AAC*#{%1k__ ,7?FT  JDT*_1H#:C*rAc]JB__F & 7, %B.?1^ _?D Z46?1?AB_,7qC^_6*_5G} ^ ,?G^e#e P #b#[#&&&[7S* 7&'*7#5.AB_6,5 *7#GcC6: #"6:GG$*?1?_,7&+5A6,?1 N&Y0B/6,^*?1*.B B?CGGH& >, % D h*!:?#R TN_T746 qN? 7N7.GHOU~#NB/J#:?& * 1k*7 •BX1G#5AR)* 9|C?1BGL'7GM#5AR)* S87! ,2HBC?1B* ,H c60L'7c60M& '876,B1^ T!7 ,?J?PQ7&( T,7G_ 6*C/A.D;Y: CB ,?"B>& h*G)**!"#B64(G€c S87! ,2H B? (/7?0!*)* J?PQ6,1H4& ,"#$!&'( '*7"b~;Phương pháp dạy học môn toán>J :7?c606,D E Y:G8*1*7] E Y:1*7"& •h*7J7?c60:G8*1*7"1*D LMGợi động cơhọc tập định líS*T<B*4*71!"5 BAB'?] LMDự đoán và phát biểu định lí! ,(/H01*7 Dh*7G_,,#6 T#/!#G)*# H*:1*7A#S‚^6 ,*B#{ LMChứng minh định lí#5ANX B/H , ?1!(B (/1*76*# H_ ,()*7|6:] L MVận dụng định lí <JC)*7#G‚G0 T5GB/] L MCủng cố định lí& •h*7J7?c60:1*7":"1*D LMGợi động cơhọc tập định líS*T<B*4*71!"5 BAB'?] LMs*T<(H?-A#1*7"69c60] LMPhát biểu định lí] L MVận dụng định lí <JC)*7#G‚G0 T5GB/] L MCủng cố định lí& '*7#G 6X*7 ,!7N41k6 #A2 B*GHA,?# G$. ?1#6?1& ƒ4,7 0#N_*?7?c60:G8* 1*7#^*:*C1*D E~*7G0?1JF#!# TG)*7 T#2 H7?,7 6X*7G7?HG_< 6 JA,76H?1I] EK?11!8Aj,(1*7 ,Hc60] [...]... dung và chứng minh định lí sẽ mất nhiều thời gian 3 Quy trình xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lí hình học Bước 1: Xác định tri thức học sinh đã có và thiết lập hoạt động để học sinh huy động lại kiến thức (nếu cần) Bước 2: Xác định kiểu kiến thức cần dạy học (là những tình huống điển hình trong dạy học toán) để chọn... khoảng 36 hải lí Hoạt động 5: (Hoạt động củng cố định lý) Cho tam giác ABC có các cạnh là a=7, b=24, c=23 Tính góc A? Đến thời điểm này, học sinh dễ dàng vận dụng hệ quả của định lí cosin để đưa ra kết quả: cos A = b2 + c 2 − a 2 ≈ 0,9565 2bc Suy ra góc A ≈ 16o58' Ví dụ 3: Dạy học định lí sin trong tam giác Các hoạt động học tập Hoạt động 1: (Gợi nhu cầu hình thành định lí từ tình... dạy học định lí - Đề xuất được một quy trình xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong hình học 10 và quy trình này có thể áp dụng được cho mọi phương pháp dạy học tích cực đã và đang sử dụng hiện nay - Qua việc tổ chức thực nghiệm đã cho thấy rõ việc xây dựng hoạt động học tập nhằm vận dụng các phương pháp dạy học. .. khăn khi xây dựng các hoạt động học tập a Thuận lợi - Vấn đề xây dựng và tổ chức các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực là một yếu tố quyết định để đạt được mục tiêu giáo dục sau mỗi tiết dạy, đây chính là động lực để giáo viên thực hiện việc này - Giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để tiếp cận với các lý thuyết... này học sinh có thể phát triển năng lực trí tuệ chung như phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá,… 1 Một số ví dụ minh họa: Ví dụ 1: Dạy học định lí công thức hình chiếu Các hoạt động học tập Hoạt động 1: (Cho HS khảo sát trường hợp đặc biệt để gợi động cơ dự đoán công thức) Cho hai vectơ uuuu ur ur OA.OB a và , gọi B’ là hình chiếu của B trên đường thẳng OA Hãy xét tích. .. việc học theo kiểu kiến tạo tri thức thông qua việc tham gia các hoạt động học tập, ý thức chủ động trong học tập chưa cao - Để xây dựng và tổ chức hoạt động học tập có hiệu quả thì giáo viên phải mất nhiều thời gian cho khâu chuẩn bị kế hoạch bài dạy nên nhiều giáo viên đã không chú trọng cho việc này - Khi tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trong tiết học để học. .. khoảng 135 m Ví dụ 4: Dạy học công thức độ dài đường trung tuyến trong tam giác Các hoạt động học tập và rút ra được: Hoạt động 1: (Gợi động cơ, dự đoán công thức) Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC Hãy biểu diễn AM 2 theo a, b, c? Những diễn biến tư duy của HS có thể xảy ra: - Vì tam giác ABC vuông nên học sinh dễ dàng đưa ra được và - Từ đó học sinh có thể đưa ra được... con đường kiến tạo tri thức phù hợp Bước 3: Chọn lựa hình thức tổ chức lớp học, phương tiện dạy học và các phương pháp dạy học tích cực phù hợp để thực hiện các hoạt động học tập Bước 4: Thiết kế các tình huống chi tiết trong mỗi hoạt động thành phần (phù hợp với hình thức tổ chức lớp học, phương tiện dạy học và PPDH đã chọn ở bước 3) III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 1... là động lực thôi thúc các em kiến tạo tri thức để từ đó đi đến hình thành nội dung định lí Hoạt động 2: (Hoạt động gợi động cơ nhằm phát hiện định lí) GV chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm thực hiện phiếu học tập số 1 dưới đây Vai trò cá nhân trong nhóm: thực hiện được nhiệm vụ được phân công đồng thời giúp đỡ, hướng dẫn các bạn khi cần thiết Phiếu học tập số... dài 8 km (hình vẽ) Hỏi khoảng cách từ ga A đến tháp C là bao nhiêu? Các điểm cần xem xét và đánh giá: Đứng trước bài toán thực tế này, nếu học sinh chỉ sử dụng định lí cosin đã học và các kiến thức đã biết thì khó có thể tìm ra được lời giải, chính điều này sẽ thôi thúc học sinh khám phá, kiến tạo ra tri thức mới từ đó sẽ xây dựng được định lý Hoạt động 2: (Hoạt động dự . ,2H.U%&%T *B/6*.ZZ[K #5A6,(/& +06,6X0CN_S87! 1GG ,D ;Xây dựng các hoạt động học tập nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực trong dạy học định lý hình học 10& gt;& k,a7ND72789N^1G. H*6X*77?# /7?0!. Y:1*7"& •h*7J7?c60:G8*1*7"1*D LMGợi động cơ học tập định líS*T<B*4*71!"5 BAB'?] LMDự đoán và phát biểu định lí! ,(/H01*7 Dh*7G_,,#6. líS*T<B*4*71!"5 BAB'?] LMs*T<(H?-A#1*7"69c60] LMPhát biểu định lí] L M Vận dụng định lí <JC)*7#G‚G0 T5GB/] L MCủng cố định lí& '*7#G 6X*7

Ngày đăng: 08/04/2015, 07:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bảng phân phối tần suất

  • Biểu đồ phân phối tần suất của hai lớp

  • Đồ thị phân phối tần suất của hai lớp

  • Các tham số tính toán cụ thể:

  • Bảng tổng hợp các tham số

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan