0

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề và hướng nghiệp

29 1,368 2
  • SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề và hướng nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 06:02

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ VÀ HƯỚNG NGHIỆP" Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài: Trong nhà trường phổ thông, hướng nghiệp là bộ phận quan trọng của nền giáo dục phổ thông. Thực hiện công tác hướng nghiệp là một yêu cầu cần thiết của cải cách giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nguyên lý và nội dung giáo dục của Đảng; góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc phân công và sử dụng hợp lý học sinh sau khi tốt nghiệp. Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh chọn nghề phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, đồng thời phù hợp với thể lực và năng khiếu của cá nhân. Nó là một quá trình giáo dục lâu dài, gian khổ và phức tạp. Với tư cách là một bộ phận cấu thành của nền giáo dục phổ thông, hướng nghiệp là một vấn đề giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ góp phần vào việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng ý thức đúng đắn đối với lạo động, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo ra những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho thế hệ trẻ tham gia lao động sản xuất và đào tạo nghề. Chính vì vậy công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông là một công tác giáo dục toàn diện. Tổ chức lao động sản xuất và dạy nghề trong nhà trường là biện pháp rất quan trọng để thực hiện công tác hướng nghiệp. Qua lao động sản xuất, giáo dục quan điểm, thái độ, ý thức lao động cho học sinh; trên cơ sở đó giáo dục ý thức đúng đắn đối với nghề nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với nghề và lao động trong các dạng nghề nghiệp khác nhau, phát triển hứng thú, năng lực của học sinh đối với một vài dạng lao động nhất định, hướng dẫn học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và phù hợp với năng lực của bản thân. 1 2.Cơ sở lý luận của hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề a.Lịch sử chọn đề tài: Thi hành Quyết định số 126-CP ngày 19 tháng 3 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ về công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường. Hội nghị lần thứ hai của BCH TW khóaVIII (12/1996) đã nêu 6 quan điểm chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ CNH-HĐH. Quan điểm mới của Đảng ta là phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, những tiến bộ khoa học công nghệ và củng cố quốc phòng, an ninh. Giáo dục là một hoạt động có mục đích, có chương trình, nội dung, phương pháp và phương tiện giáo dục nhằm giáo dục và đào tạo học sinh trở thành những người lao động có trình độ, có kỹ năng nghề nghiệp. Phát triển giáo dục gắn với tiến bộ khoa học - công nghệ là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt quá trình phát triển của giáo dục.Vào những năm 60 ở miền Bắc cùng với sự phát triển cũ nền giáo dục công tác hướng nghiệp đã được đặt ra dưới hình thức là trường vừa học vừa làm, song hình thức đó tổ chức chưa được qui mô, rải rác chỉ vài trường. Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nói chung. Ngày nay, khái niệm giáo dục không còn hạn chế trong việc "Dạy người - Dạy chữ" mà toàn diện hơn, bao gồm tất cả hoạt động nhằm chuẩn bị cho con em tham gia vào đời sống xã hội với tư cách là người lao động chân chính, có văn hóa, có nghề nghiệp. Trong "Chiến lược phát triển Giáo dục 2001-2010 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 28/12/2002 kèm theo Quyết định số: 201/2001/QĐ-TTg trong giải pháp đổi mới giáo dục", "tiến hành dự báo thường xuyên và tăng cường cung cấp thông tin và nhu 2 cầu nhân lực của xã hội cho các ngành, các cấp, các cơ sở Giáo dục để điều tiết quy mô cơ chế ngành nghề và trình độ đào tạo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng". Nhìn chung các trường đã quán triệt được những văn bản đó song việc thực hiện chưa đồng bộ,việc dạy nghề thường chuyển giao cho trung tâm HN-DN còn việc hướng nghiệp chưa được chú trọng khoán cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn, chưa có sự kiểm tra đánh giá cụ thể. Theo chỉ thị 33/2003/CT-BGDĐT, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông bằng các hình thức: tích hợp nội dung hướng nghiệp vào các môn học, lao động sản xuất và học nghề phổ thông, hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp và các hoạt động ngoại khóa khác. Trong đó, ba hình thức được đánh giá có tầm quan trọng đối với các em là sinh hoạt hướng nghiệp, hoạt động dạy nghề và hoạt động ngoại khoá Từ năm học 2004-2005 đến nay ngành giáo dục đã quyết định đưa công tác hướng nghiệp và dạy nghề vào trường phổ thông xem đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học. Có thể hiểu rằng Nhà nước ta tập trung chỉ đạo và đầu tư cho phát triển Giáo dục, Giáo dục phải là quốc sách hàng đầu, Giáo dục phát triển kèm theo các lĩnh vực khác cùng phát triển trí tuệ và nghề nghiệp tinh thông là chủ thể làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh b.Một số vấn đề lý luận về hoạt động hướng nghiệp. b.1.Khái niệm: 3 Nghề là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội. Hướng nghiệp là một hệ thống biện pháp tác động của nhà trường, gia đình, xã hội trong đó nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm hướng dẫn và chuẩn bị nghề cho thế hệ trẻ sẵn sàng đi vào ngành nghề tại những nơi xã hội đang cần phát triển đồng thời phù hợp với hứng thú năng lực cá nhân. b.2.Vị trí và nhiệm vụ công tác hướng nghiệp: *Vị trí: Ðể công tác hướng nghiệp ở nước ta đi vào chiều sâu, đạt được hiệu quả mong muốn, GDHN và TVHN phải được Chính phủ và toàn xã hội quan tâm đúng mức, được các cấp, các ngành liên quan đề ra những cơ chế chính sách đồng bộ, hợp lý. Cùng đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo cần được đầu tư thích đáng trong việc tổ chức GDHN, TVHN. Ðặc biệt, Bộ GD-ÐT cần chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ làm công tác hướng nghiệp, nhất là các chuyên gia hướng nghiệp. Các cơ sở giáo dục có chức năng hướng nghiệp, dạy nghề ở các địa phương cần được củng cố và phát triển chứ không phải sáp nhập với các trung tâm khác. Mặt khác, rất cần tăng cường hiệu quả các cơ quan có chức năng thông tin, dự báo về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, nhu cầu nhân lực * Nhiệm vụ : - Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn về nghề nghiệp; - Tổ chức cho học sinh thực tập, làm quen với một số nghề chủ yếu trong xã hội và các nghề truyền thống của địa phương; 4 - Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất; - Động viên hướng dẫn học sinh đi vào những nghề, những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hoá. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên, các trường cần quán triệt các vấn đề sau: - Hướng nghiệp phải dựa trên cơ sở giáo dục kỹ thuật tổng hợp và giáo dục toàn diện; - Hướng nghiệp phải căn cứ vào phương hướng phát triển kinh tế, văn hoá và nhu cầu sử dụng nguồn lao động dự trữ của đất nước và địa phương; - Mức độ nội dung, hình thức và phương pháp hướng nghiệp phải phù hợp với đặc điểm của học sinh (sức khoẻ, lứa tuổi, trình độ học tập, xu hướng v.v ) b.3.Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp: *Ý nghĩa giáo dục: - Giúp học sinh có hiểu biết về thế giới nghề nghiệp - Giúp học sinh có hiểu biết về thế giới nghề nghiệp - Hình thành nhân cách nghề nghiệp cho học sinh - Hình thành nhân cách nghề nghiệp cho học sinh - Giáo dục thái độ đúng đắn đối với lao động - Giáo dục thái độ đúng đắn đối với lao động - Tạo ra sự sẵn sàng tâm lí đi vào lao động nghề nghiệp - Tạo ra sự sẵn sàng tâm lí đi vào lao động nghề nghiệp *Ý nghĩa kinh tế : - Góp phần phân luồng học sinh PT tốt nghiệp các cấp, giảm ách tắc giao thông - Góp phần phân luồng học sinh PT tốt nghiệp các cấp, giảm ách tắc giao thông 5 - Góp phần bố trí hợp lí 3 nguồn lao động dự trữ bảo đảm sự phù hợp nghề - Góp phần bố trí hợp lí 3 nguồn lao động dự trữ bảo đảm sự phù hợp nghề - Giảm tai nạn lao động - Giảm tai nạn lao động - Giảm sự thuyên chuyển nghề, đổi nghề - Giảm sự thuyên chuyển nghề, đổi nghề - Là phương tiện quản lí công tác kế hoạch hoá phát triển kinh tế, xã hội trên cơ sở khoa - Là phương tiện quản lí công tác kế hoạch hoá phát triển kinh tế, xã hội trên cơ sở khoa học học   * Về xã hội * Về xã hội - - - Giúp học sinh tự giác đi học nghề - Giúp học sinh tự giác đi học nghề - - - Khi có nghề sẽ tự tìm việc làm - Khi có nghề sẽ tự tìm việc làm - - - Giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, giảm tội phạm - Giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, giảm tội phạm - - - Ổn định được xã hội - Ổn định được xã hội *Ý nghĩa chính trị : Hướng nghiệp có tác dụng góp phần làm cụ thể hoá mục tiêu đào tạo của trường phổ thông thì điều đó có nghĩa là công tác hướng nghiệp có chức năng thực hiện đường lối giáo dục của Đảng và nhà nước, thực hiện đường lối giáo dục trong đời sống xã hội. Hướng nghiệp sẽ tạo nên những yếu tố mới trong con người lao động, yếu tố cơ bản của việc tăng năng suất lao động xã hội. b.4. Nội dung và hình thức hoạt động hướng nghiệp: Công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông là giai đoạn mở đầu của công tác hướng nghiệp toàn xã hội. Dưới góc độ xã hội, công tác hướng nghiệp có 3 mặt hoạt động chủ yếu sau: - Định hướng nghề nghiệp 6 - Tư vấn nghề nghiệp - Tuyển chọn nghề nghiệp Ba mặt hoạt động này có quan hệ với nhau rất chặt chẽ.Cho học sinh phổ thông tiến hành hướng nghiệp chủ yếu là định hướng nghề nghiệp và một phần tư vấn nghề, còn tuyển chọn lao động do các cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất tiến hành. Ở trường THPT hiện nay hướng nghiệp cho học sinh theo 4 tuyến song hành (4 hình thức hướng nghiệp) *Hướng nghiệp qua các môn học Trong cơ cấu chương trình tất cả các môn học ở THPT đều có khả năng hướng nghiẹp cho học sinh, vấn đề là giáo viên bộ môn phải ý thức được vấn đề này trước hết là dạy các kiến thức cơ bản sau đó tuỳ đặc trưng môn học mà chỉ cho học sinh những kiến thức và kỹ năng của bài đó liên quan đến hướng nghiệp giúp học sinh hiểu biết và làm quen với thế giới nghề nghiệp. *Hướng nghiệp thông qua dạy học môn Công nghệ Với tư cách là môn khoa học ứng dụng, bộ môn công nghệ cung cấp cho học sinh những nguyên lý chung của các quá trình sản xuất chủ yếu, củng cố những nguyên lý khoa học và làm cho học sinh hiểu được những ứng dụng của chúng trong sản xuất, trong các dạng nghề nghiệp khác nhau. Do đó giảng dạy môn công nghệ quán triệt tinh thần kỹ thuật tổng hợp có tác dụng hướng nghiệp cho thế hệ trẻ. *Hướng nghiệp qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp Thông qua các buổi sinh hoạt hướng nghiệp nhằm giúp học sinh làm quen với những nghề của quê hương, nghề phổ biến ở địa phương, nghề truyền thống của địa phương như nông nghiệp,tiểu thủ công,tiểu công nghiệp 7 Khác với các môn học, các buổi sinh hoạt hướng nghiệp được tổ chức không nhất thiết trình bày tại lớp mà có thể tại các triển lãm hướng nghiệp, tại phòng hướng nghiệp, tại cở sở sản xuất, tại câu lạc bộ, qua phim *Hướng nghiệp qua hoạt động ngoại khoá Bên cạnh những biện pháp hướng nghiệp trên mang tính giáo dục trong nội khoá, hoạt động ngoại khoá cũng có tác dụng to lớn trong việc giới thiệu tuyên truyền cho học sinh. Những hoạt động ngoại khoá bao gồm: Xây dựng tổ ngoại khoá, tham quan hướng nghiệp, phòng hướng nghiệp, câu lạc bộ, qua hoạt động của Đoàn thanh niên, qua hội phụ huynh học sinh. 3.Cơ sở thực tiễn Những năm trước đây, ngành giáo dục đã chú ý quan tâm đến công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh phổ thông song công tác này chỉ giao trách nhiệm chính cho TTKTHN -DN .Trong những năm gần đây để đáp ứng yêu cầu của mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2010 công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đã được ngành giáo dục chú trọng .Cụ thể là từ năm 2004-2005 đã đưa chương trình dạy nghề cho học sinh khối 11 vào kế hoạch dạy học cụ thể, đến nay thì công tác hướng nghiệp và dạy nghề cho học sinh khối 10->12 được xem là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở khoa học cho việc tuyển chọn lao động trong chừng mực nhất định ,hướng nghiệp dạy nghề còn góp phần vào việc phân công sử dụng hợp lý học sinh tốt nghiệp ra trường.Trong thời gian qua cán bộ quản lý ở các trường đã làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh ở trường mình. Đa số các nhà quản lý đã vận dụng phương châm" Học đi đôi với hành", đưa hoạt động hướng nghiệp- dạy nghề vào hoạt động dạy học cụ thể .Tuy nhiên chất lượng của công tác hướng nghiệp của phần lớn các trường THPT hiện nay còn thấp, đặc 8 biệt là các trường ở địa bàn nông thôn, miền núi vùng sâu, vùng xa chưa thực hiện một cách có hiệu quả, chưa phát huy được tác dụng của việc dạy học, chỉ thực hiện trên lý thuyết suôn hoặc giao trách nhiệm cho TTKTHN-DN.Các hình thức tổ chức hướng nghiệp chưa phong phú, chưa có tính sáng tạo, hiệu quả chưa cao, việc phân công giảng dạy chưa hợp lý, chưa phù hợp với năng lực của mỗi người.Việc kiểm tra, đánh giá chưa được chú trọng, còn khoán trắng cho giáo viên, tổ chức thi nghề chưa hợp lý. Từ năm học 2005-2006 đến nay công tác hướng nghiệp cho HS khối 10->12 được đưa vào kế hoạch hoạt động dạy học chính khoá. Với yêu cầu đó đòi hỏi người quản lý , GVCN, GV bộ môn phải thực hiện một cách nghiêm túc.Trong những năm qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp của trường đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Đảng và ngành: a. Về nhận thức *Ưu điểm: Cán bộ quản lý và phần lớn giáo viên trong nhà trường đã nhận thức được vai trò vị trí của hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông xem đây là mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội -Phần lớn học sinh thấy được tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp -DN trong nhà trường phổ thông, giúp các em định hướng được nghề nghiệp,làm quen được với một số nghề cơ bản, lựa chọn được nghề mình yêu thích sau này. -Về phụ huynh và lực lượng ngoài xã hội: Xem đây là một hoạt động cần thiết , bổ ích giúp các em hiểu biết cơ bản về một số nghề để các em lựa chọn sau này. * Tồn tại 9 [...]... trung cao độ cho việc nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp bằng nhiều biện pháp trong đó đặc biệt nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học Bên cạnh việc trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh, Nhà trường cũng chủ động mở rộng nồng ghép công tác hướng nghiệp và dạy nghề *Tồn tại : - Thời gian dành cho việc hướng nghiệp dạy nghề trong dạy học chính khoá là “ít” và giáo... trường 25 Phần IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 1.Kết luận Hoạt động giáo dục hướng nghiệp dạy nghề được áp dụng đối với THPT trong nhà trường đã trên 30 năm Song tới nay, cho dù số lượng học sinh học nghề tăng nhanh hằng năm nhưng chất lượng và hiệu quả dạy nghề hướng nghiệp trong các trường phổ thông vẫn là điều cả thầy, trò và các bậc phụ huynh còn trăn trở Dạy nghề, hướng nghiệp là một hoạt động giáo... hết giáo viên dạy Vật lý kiêm dạy nghề điện dân dụng, giáo viên Sinh học kiêm dạy lâm sinh, thậm chí không có tiêu chuẩn gì cả mà bất cứ một thầy, cô giáo chưa đủ giờ dạy của bất kể môn nào đều có thể dạy môn hướng nghiệp dạy nghề Hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở những địa phương có trung tâm KTTH-HN thì học sinh chủ yếu học hướng nghiệp trong nhà trường và học hướng nghiệp qua dạy nghề phổ thông... hướng được nghề nghiệp hoặc làm quen được một số nghề sau này có cơ sở để chọn nghề mà mình yêu thích Qua đó hiệu trưởng không được xem nhẹ công tác này và biết đầu tư thích đáng để công tác HN-DN hoạt động có chất lượng và đạt được hiệu quả cao nhất Đối với khối 12 là khối cuối cấp, chương trình hướng nghiệp được đưa vào dạy học chính khoá, hiệu trưởng cùng giáo viên phải có sự quan tâm đến việc nâng. .. Vì vậy CBQL phối hợp với Ban chỉ đạo hướng nghiệp, các đoàn thể trong nhà trường phải thường xuyên kiểm tra đánh giá cụ thể công tác HN-DN của GVCN,GVBM Thường xuyên dự giờ, kiểm tra các buổi hoạt động HN và các tiết dạy nghề để đánh giá chất lượng và hiệu quả của tiết dạy, hình thức tổ chức không phù hợp để kịp thời điều chỉnh và có biện pháp bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên Kiểm tra việc... đến chất lượng các bộ môn văn hoá, chưa quan tâm đến chất lượng của hoạt động hướng nghiệp- dạy nghề Một số giáo viên cho rằng hoạt động HNDN chỉ là hoạt động phụ trách nhiệm chính phải là Trung tâm giáo dục thường xuyên Việc hướng nghiệp cho học sinh không phải thực hiện trong thời gian dài chỉ cần tập trung một vài buổi là có thể làm tốt công tác đó -Việc dạy nghề cho học sinh chỉ tập trung vào một... định hướng nghề nghiệp sau này, còn 20% cho rằng hoạt động HN chưa cần thiết cho lúc này Câu hỏi Suy nghĩ của học sinh 11 Theo em công tác hướng nghiệp -dạy nghề có cần thiết Cần thiết không? Không cần thiết Có cũng được và không cũng được - Các lực lượng ngoài nhà trường: Đa số chưa nắm rõ nội dung chương trình hoạt động hướng nghiệp - dạy nghề nên thiếu sự quan tâm, chưa tạo điều kiện về cơ sở vật chất. .. viên phụ trách công tác hướng nghiệp có thể tổ chức nhiều hoạt động giáo dục hướng nghiệp bằng nhiều phương pháp: - Thuyết trình - Tổ chức học sinh điều tra thông tin nghề - Tổ chức thảo luận lớp về chủ đề hướng nghiệp - Tổ chức học sinh học theo nhóm nhỏ - Tổ chức trò chơi theo chủ đề hướng nghiệp - Phương pháp đóng vai ( Diễn kịch ) mô phỏng Phương pháp tổ chức hoạt động hướng nghiệp phải phù hợp với... tư một số kinh phí để mua sắm trang thiết bị giảng dạy cho giáo viên bộ môn, GVCN, những người phụ trách công tác hướng nghiệp như sách tham khảo, tài liệu hướng nghiệp, những mô hình sản phẩm mô tả nghề 21 5) Giải pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động HN-DN ở khối 12 Kiểm tra, đánh giá là một biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng hoạt động HN-DN Bất kỳ một hoạt động nào ở trường... cho học sinh học tập các nghề khác như: Nhiếp ảnh, điện dân dụng, nữ công gia chánh Tổ chức kiểm tra việc tham gia học tập hướng nghiệp và học nghề theo sự hướng dẫn của Bộ, Sở GD-ĐT 4) Giải pháp 4: Tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động Công tác hướng nghiệp được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau đi hỏi phải đầu tư nhiều kinh phí cho việc xây dựng phòng hướng nghiệp đặc biệt là việc mua . KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ VÀ HƯỚNG NGHIỆP" Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý do chọn đề tài: Trong nhà trường phổ thông, hướng nghiệp là bộ phận quan trọng. thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện. Nhà trường tập trung cao độ cho việc nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp bằng nhiều biện pháp trong đó đặc biệt nhất. hướng nghề nghiệp 6 - Tư vấn nghề nghiệp - Tuyển chọn nghề nghiệp Ba mặt hoạt động này có quan hệ với nhau rất chặt chẽ.Cho học sinh phổ thông tiến hành hướng nghiệp chủ yếu là định hướng nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề và hướng nghiệp, SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề và hướng nghiệp, SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề và hướng nghiệp

Từ khóa liên quan