báo cáo sáng kiến đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

11 5.9K 73
báo cáo sáng kiến đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay - Họ và tên : Đỗ Hoàng Giới - Chức vụ : Ủy viên Thường trực HĐND huyện U Minh. - Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện U Minh. - Tên sáng kiến (giải pháp hữu ích): Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay. - Nơi áp dụng: Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. - Thời gian áp dụng: Từ năm 2013 và những năm tiếp theo. - Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và sự cần thiết của sáng kiến. * Thuận lợi: Đảng ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của HĐND cấp xã đây là nền tảng cấu trúc chiến lược trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Do vậy, vị trí, vai trò của đại biểu HĐND cấp xã luôn được tăng cường thông qua quá trình hoàn thiện và nâng cao vị thế thực quyền của cơ quan quyền lực Nhà nước cấp cơ sở, đại biểu HĐND cấp xã huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã và đang phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở từng địa bàn dân cư. Điều đó cho thấy đã có sự lớn mạnh và biến đổi sâu sắc về số lượng và chất lượng cả phẩm chất, năng lực, nhận thức của người đại biểu được nâng lên theo yêu cầu nhiệm vụ ở cấp cơ sở. * Khó khăn: Do nhận thức của người dân và một số ít đại biểu, chưa coi trọng vai trò của người đại biểu nhân dân, vẫn chưa ý thức đúng về trọng trách được nhân dân giao phó; cơ cấu tổ chức của HĐND xã chưa tương xứng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND; công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND còn nhiều hạn chế, chương trình bồi dưỡng còn nghèo nàng, chưa thiết thực…, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số đại biểu HĐND chưa đáp ứng được yêu cầu cử tri giao. Hơn nữa bản thân một số đại biểu chưa thật sự tự giác học tập rèn luyện và nỗ lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. 1. Thuyết minh sáng kiến Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp có thể được triển khai từ nhiều khâu, với nhiều cấp độ khác nhau. Một trong những hướng của sự đổi mới chính là yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND mà trước hết ở cấp cơ sở (cấp xã). Cơ sở lý giải cho yêu cầu này xuất phát từ vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ đại biểu HĐND cấp cơ sở, đây là cấp gần dân nhất, là cấp mà mỗi động thái của đại biểu HĐND đều tác động trực tiếp tới người dân, đều có khả năng gây ra những hệ quả tích cực hoặc tiêu cực tới thái độ và lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội, Đảng và Nhà nước. Nhu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã lại càng trở nên cấp bách nếu đặt trong bối cảnh thực trạng chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã trên phạm vi cả nước nói chung, ở từng địa bàn cụ thể nói riêng. Trên địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã cụ thể là xã Khánh Tiến, trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: các đại biểu HĐND đã được nâng cao về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đặc biệt là về kỹ năng công tác trong hoạt động đại biểu. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động của đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U 2 Minh vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém đó là tình trạng, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo luật định, vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân còn hạn chế. Do vậy, việc nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã Khánh Tiến đang là một yêu cầu cần thiết. Trong bối cảnh đó, hoạt động nghiên cứu lại chưa được triển khai đúng mức khiến cho nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã còn bị bỏ ngõ. Là một Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ thực tiễn công tác của mình tôi luôn trăn trở về hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Chính vì thế, tôi quyết định chọn vấn đề: “Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay”, làm sáng kiến. Với hy vọng sẽ góp phần vào việc nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND huyện nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt trọng trách mà nhân dân U Minh giao phó. 2. Thực trạng Khánh Tiến là một đơn vị hành chính cấp xã của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau một xã thuần nông, đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khánh Tiến có một vị trí địa lý khá thuận lợi, phía Đông giáp xã Khánh Hòa, Tây giáp biển Tây, Nam giáp xã Khánh Hội, Bắc giáp xã Vân Khánh Tây tỉnh Kiên Giang. Địa giới hành chính được chia thành 12 ấp, trong đó có 8 ấp ven biển. Tổng diện tích tự nhiên là 6.555,72ha, có bờ biển dài 17,2 km. Toàn xã có 2.842 hộ, với 12.469 khẩu, có 79 hộ dân tộc Khmer. Giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản và buôn bán nhỏ. Hiện nay, các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng của xã đang có những chuyển biến rõ rệt, đời sống nhân dân được tăng lên đáng kể. Nhiều công trình thủy lợi, giao thông được đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh 3 được giữ vững, chính trị ổn định. Phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ, hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới. Điều đó, càng khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng bộ xã Khánh Tiến. Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của tập thể HĐND và các đại biểu HĐND xã. Để Khánh Tiến xứng đáng là một xã đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của U Minh. 3. Những hạn chế, bất cập Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hoạt động của HĐND xã vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng của đại biểu HĐND xã nhìn chung còn nhiều hạn chế nhất là về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Nhiệm kỳ (2011 – 2016) HĐND xã trúng cử 29 đại biểu các đại biểu có trình độ cụ thể như sau: * Về văn hóa - Tốt nghiệp THCS 10 Đại biểu - Tốt nghiệp THPT 10 Đại biểu - Số còn lại chưa tốt nghiệp THCS * Trình độ chuyên môn - Sơ cấp 07 Đại biểu - Trung cấp 11 Đại biểu - Đại học 1 Đại biểu * Trình độ lý luận chính trị - Sơ cấp 9 Đại biểu - Trung cấp 10 Đại biểu * Trình độ quản lý Nhà nước - Trung cấp 9 Đại biểu 4 - Cử nhân 3 Đại biểu Kết quả trên cho thấy trình độ của Đại biểu HĐND xã còn khá hạn chế. Điều này làm cho chất lượng hoạt động của HĐND xã gặp không ít những khó khăn trở ngại. Ngoài ra, chất lượng của Đại biểu HĐND xã cũng đang tồn tại những yếu kém về trình độ lý luận và cả thực tiễn, sự hạn chế này dẫn đến chất lượng hoạt động của Đại biểu HĐND xã chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Vai trò của đại biểu HĐND xã trong việc quyết định các vấn đề trọng đại của địa phương còn mờ nhạt, chủ yếu đến họp và biểu quyết. Việc thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND còn chưa thể hiện rõ nét, hoạt động chất vấn rất hạn chế; chất lượng trình độ của đại biểu HĐND xã trong việc đảm bảo thực hiện Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên chưa thật sự hiệu quả, khả năng nói, viết, năng lực vận động quần chúng nhân dân của đại biểu HĐND còn hạn chế. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã là một vấn đề quan trọng hàng đầu, là yêu cầu cấp bách của xã Khánh Tiến trong giai đoạn hiện nay. 4. Mục tiêu xử lý Phải nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau từ nay đến năm 2016. Phấn đấu từ nay đến năm 2016 có 100% đại biểu HĐND xã đạt trình độ học vấn tối thiểu hết cấp III, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trình độ quản lý Nhà nước phải qua tập huấn và có một bộ phận vượt tiêu chuẩn quy định. Chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND thấp đã làm cho Hội đồng nhân dân chưa thật sự làm tròn vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, chưa đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhận thức được điều này Đảng ủy, HĐND xã quyết tâm sử dụng biện pháp sáng tạo, tích cực để giải quyết vấn đề. Xác định, từ nay đến năm 2016 cần phải nâng cao chất lượng 5 hoạt động của đại biểu HĐND xã. 5. Đề xuất giải pháp thực hiện Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã nói chung cũng như chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã nói riêng, nhằm đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp, công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Căn cứ vào thực trạng chất lượng đại biểu HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh cũng như yêu cầu của các nhiệm vụ chính trị kinh tế - xã hội tại địa phương trong giai đoạn hiện nay, có thể nêu ra giải pháp cơ bản và cấp bách sau. Đảng ủy, HĐND xã rà soát tiêu chuẩn cụ thể của Đại biểu HĐND trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ngoài những tiêu chuẩn của Luật Bầu cử HĐND, tiêu chuẩn cụ thể bao gồm: Trình độ học vấn (thấp nhất học xong lớp 12) Trình độ lý luận chính trị (trung cấp trở lên, đối với đại biểu HĐND là đảng viên) Trình độ Quản lý nhà nước và Pháp luật (Bồi dưỡng). Đề nghị Huyện ủy, HĐND cấp huyện chấp thuận, triển khai tại kỳ họp HĐND. Yêu cầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã Khánh Tiến phải đạt tiêu chí này từ năm 2013 đến 2016. Xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng về học vấn, về trình độ chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác cho đại biểu HĐND xã. Huyện ủy giao cho UBND huyện chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp trường Chính trị tỉnh Cà Mau thực hiện. 6. Giải pháp thực hiện Bước 1: Tiến hành trong 6 tháng đầu năm 2013 Đảng ủy, HĐND xã phải nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong việc đảm bảo chất lượng của đại biểu HĐND cấp xã phải thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã là yêu cầu bức thiết cần 6 phải tiến hành ngay. Đảng ủy phải thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của mình, đây là việc làm đầu tiên và quan trọng phân loại yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cùng với việc phân loại là xây dựng quy trình gồm các bước, thời gian, kinh phí để thực hiện. Trình Huyện ủy, HĐND huyện phê chuẩn, giao nhiệm vụ cho UBND huyện chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện. Bước 2: Từ tháng 6 năm 2013 đến năm 2016 Đảng ủy, HĐND xã đề xuất cấp Ủy đảng, HĐND cấp trên với trường Chính trị tỉnh Cà Mau, mở các lớp trung cấp chính trị, các lớp quản lý hành chính Nhà nước mạnh dạn đưa những đại biểu HĐND còn hạn chế về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước đi đào tạo. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện U Minh nói chung, xã KhánhTiến nói riêng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, phối hợp với Thường trực HĐND huyện lập kế hoạch, UBND huyện giải quyết vấn đề tài chính, đồng thời xác định rõ: Mô hình đào tạo bồi dưỡng: - Đại biểu HĐND nào thiếu những kiến thức nào? Được bồi dưỡng loại kiến thức đó. - Đại biểu HĐND thiếu toàn diện, bồi dưỡng bắt đầu từ học vấn tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, mở lớp tại cụm xã hoặc từng xã. - Đại biểu HĐND thiếu những nghiệp vụ còn lại bắt đầu từ kiến thức quản lý nhà nước - pháp luật. Bước 3: Cuối năm 2013 đến cuối năm 2014 Tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm về mô hình đào tạo, bồi dưỡng và phương thức tổ chức thực hiện. Tiếp đến, bổ sung những thiếu sót bằng văn bản và tổ chức thực hiện tiếp theo. Bước 4: Năm 2015 7 Tổ chức rút kinh nghiệm tổng thể, tổng kết chương trình. Qua đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với HĐND cấp xã nếu chưa tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu của Huyện ủy, HĐND huyện. 7. Kết quả mang lại Thực hiện được các giải pháp mang tính căn bản và thiết thực đối với đại biểu HĐND ngay trong nhiệm kỳ 2011- 2016 vừa nâng cao được chất lượng hoạt động đại biểu HĐND đương nhiệm mà còn chuẩn bị tích cực cho việc chuẩn hóa đại biểu HĐND xã Khánh Tiến cho nhiệm kỳ sau. Thực hiện chuẩn hóa theo giải pháp nêu trên không chỉ chuẩn hóa một bước đại biểu HĐND xã Khánh Tiến mà còn góp phần chuẩn hóa đại biểu HĐND toàn huyện U Minh và có thể góp phần chuẩn hóa đại biểu HĐND cấp xã trong toàn tỉnh Cà Mau. 8. Kiến nghị Đối với hoạt động xây dựng luật của Quốc hội: Cần nghiên cứu, sớm ban hành Luật giám sát HĐND, xem xét sửa đổi một số nội dung trong Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 theo hướng tăng thêm thành viên của Thường trực HĐND, bổ sung các tiểu ban HĐND cấp xã cho phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay đặc biệt là trong bối cảnh vẫn tiếp tục tồn tại mô hình HĐND ba cấp. Kiến nghị UBTV Quốc hội ban hành bộ tiêu chuẩn cho Đại biểu HĐND. Có tiêu chuẩn việc tổ chức bầu cử, ứng cử sẽ thuận lợi và góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, chất lượng hoạt động HĐND ngay từ khâu chọn đại biểu. Đối với hoạt động điều hành của Chính phủ, Bộ Nội vụ: Thường xuyên quan tâm việc chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Đặc biệt là chỉ đạo các Bộ, Ngành có liên quan và UBND tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu HĐND dưới nhiều hình thức và nội dung phù hợp. Có văn bản hướng dẫn thống nhất cho HĐND các cấp trong việc sử dụng ngân sách chi cho hoạt động đặc thù của HĐND và kinh phí hoạt động của đại biểu 8 theo hướng tăng kinh phí hoạt động cho HĐND. Huyện ủy, HĐND và các cơ quan chức năng cấp huyện cần quan tâm hơn nữa vai trò và trách nhiệm của đại biểu HĐND cấp cơ sở, để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, hiệu quả trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã. Hội đồng nhân dân huyện U Minh cần xem việc nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND xã là việc làm hết sức cần thiết. Cần phải chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đại biểu HĐND ở cơ sở. Đối với Đảng ủy xã Khánh Tiến: Cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND, nhất là trong việc quy hoạch, phân công cán bộ làm công tác HĐND. Cán bộ đó phải thực sự là những người có đủ năng lực, kinh nghiệm hoạt động, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với công việc, bởi đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung và đại biểu HĐND nói riêng. Những giải pháp nêu trên nếu được thực hiện một cách đồng bộ chắc chắn sẽ phát huy được vai trò của mỗi đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại biểu, góp phần xây dựng Chính quyền nhà nước ở Khánh Tiến nói riêng, ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tự nhận loại: B Từ cơ sở trên, đề nghị Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm đơn vị, của huyện trình cấp có thẩm quyền công nhận./. U Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2014 Ý kiến của lãnh đạo đơn vị Người báo cáo 9 Đỗ Hoàng Giới Ý kiến của Hội đồng xét duyệt cấp huyện Ý kiến của Hội đồng xét duyệt, công nhận sáng kiến 10 [...]... TÀI LI U THAM KHẢO 1 Bộ Nội vụ (2004), Tài li u bồi dưỡng HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 20042009, Nxb Phụ nữ, Hà Nội 2 Cẩm nang pháp luật cần thiết dành cho lãnh đạo HĐND, UBND các cấp (2009), Nxb Lao động, Hà Nội 3 Mai Thị Chung (2001), Nâng cao hi u quả hoạt động của đại bi u HĐND, trong sách 55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia,... bộ tỉnh Cà Mau (2010), Văn kiện Đại hội đại bi u Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV 5 Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, Hà Nội 6 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại bi u toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 7 Hội đồng nhân dân xã Khánh Tiến (2012), Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động. .. quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 7 Hội đồng nhân dân xã Khánh Tiến (2012), Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả hoạt động HĐND xã 6 tháng đ u năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 8 Hội đồng nhân dân xã Khánh Tiến (2011), Quy chế hoạt động HĐND xã Khánh Tiến nhiệm kỳ 2011 - 2015 11 . phải nâng cao chất lượng 5 hoạt động của đại bi u HĐND xã. 5. Đề xuất giải pháp thực hiện Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã nói chung cũng như chất lượng hoạt động của đại bi u HĐND. pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại bi u HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay. - Nơi áp dụng: Hội đồng nhân dân cấp xã, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. -. XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO SÁNG KIẾN Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại bi u HĐND xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trong giai đoạn

Ngày đăng: 07/04/2015, 15:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan