Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi trường Trung học cơ sở_SKKN loại A cấp tỉnh

26 2.4K 33

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 22:31

Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 1 A - PHN M U I - Lí DO CHN TI: Trong mi thi i, nhõn ti luụn l ti sn vụ giỏ ca mi quc gia, mi dõn tc, l kho bỏu khai thỏc khụng bao gi cn ca nhõn loi T xa ụng cha ta ó khng nh Hin ti l nguyờn khớ ca quc gia, s vng mnh ca mt quc gia cú hay khụng, nhiu hay ớt u tiờn phi núi n yu t nhõn ti. Theo quan im cú tớnh k tha v phỏt trin truyn thng dõn tc thỡ Thiờn ti l 80% trớ thụng minh cng vi 20% l m hụi v nc mt nhng s ngi sinh ra mang trong mỡnh mt trớ thụng minh, mt ti nng kit xut chim t l rt nh trong s nhng con ngi thụng minh v ti nng. Vỡ th, ta cú th khng nh nhõn ti do s kh luyn m cú v nh trng l cỏi nụi u tiờn phỏt hin, nõng , bi dng nhng ti nng, nhng nhõn ti ca t nc. S m mm, kh luyn phỏt trin nhõn ti y trong thi i no cng phi gn vi nh trng, vi mụi trng giỏo dc lnh mnh, vi ngi thy, ngi cụ ỏng kớnh, tn ty ngy ờm hun ỳc, chm lo cho th h tr vỡ mt ngy mai ti sỏng hn. Chỳng ta ang sng v lm vic trong thi i cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, thi i ca khoa hc cụng ngh thụng tin v hi nhp v chỳng ta cng tng ngy chng kin s thay i, phỏt trin liờn tc, khụng ngng ca t nc. Vn cp thit t ra l giỏo dc o to phi gúp phn to nờn mt th h ngi cú tri thc, cú o c, cú bn lnh trung thc, cú t duy phờ phỏn, sỏng to, cú k nng sng, k nng gii quyt vn v k nng ngh nghip lm vic hiu qu trong mụi trng ton cu hoỏ va hp tỏc va cnh tranh cú th ỏp ng c nhng s thay i ú. So vi yờu cu phỏt trin ca t nc v thi k mi, cht lng giỏo dc ca ta cũn thp. S phỏt trin quy mụ giỏo dc cỏc cp hc, ngnh ngh v trỡnh o to trong nhng nm qua ó ỏp ng tt hn nhu cu hc tp ca nhõn dõn Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 2 nhng cht lng giỏo dc cha ỏp ng c nhu cu phỏt trin kinh t xó hi ca t nc v cũn thp so vi trỡnh ca cỏc nc tiờn tin trong khu vc v trờn th gii. iu ny ũi hi phi cú nhng thay i cn bn v giỏo dc t ni dung, phng phỏp dy hc n vic xõy dng nhng mụi trng giỏo dc lnh mnh v thun li, giỳp ngi hc cú th ch ng, tớch cc, kin to kin thc, phỏt trin k nng v vn dng nhng iu ó hc vo cuc sng. Cú th núi, vn nõng cao cht lng giỏo dc ó tr thnh mt vn c ton xó hi quan tõm. ỏnh giỏ cht lng dy v hc cỏc trng ph thụng, mt trong nhng tiờu trớ c ngnh giỏo dc c bit coi trng ú l s lng v cht lng hc sinh gii hng nm ca nh trng. Chớnh vỡ vy, bờn cnh vic nõng cao cht lng giỏo dc i tr thỡ vic phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii ang c l mi quan tõm hng u trong h thng giỏo dc ph thụng trong ú cú bc hc Trung hc c s. Vi nhng lý do trờn, l mt cỏn b chuyờn mụn bc Trung hc c s - Phũng Giỏo dc v o to, tụi quyt nh chn ti nghiờn cu v thc trng v tỡm ra gii phỏp ch o cụng tỏc phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii trng Trung hc c s lm ti nghiờn cu vi mong mun cú th ỏp dng nõng cao cht lng giỏo dc mi nhn ca huyn nh. II - PHM VI V I TNG NGHIấN CU: 1. Phm vi nghiờn cu. Phỏt hin v bi dng hc sinh gii 15 trng Trung hc c s thuc Phũng Giỏo dc v o to huyn Than Uyờn, tnh Lai Chõu qun lý. 2. i tng nghiờn cu. Nghiờn cu gii phỏp ch o vic phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii. Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 3 III - MC CH V NHIM V NGHIấN CU: Nghiờn cu ti nhm tỡm ra cỏc gii phỏp ch o cụng tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii 15 trng Trung hc c s thuc phm vi qun lý ca Phũng Giỏo dc v o to huyn Than Uyờn, tnh Lai Chõu trong giai on hin nay, ng thi nõng cao cht lng hc sinh gii trong ton huyn. IV - IM MI TRONG KT QU NGHIấN CU: Cụng tỏc phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii cha c la chn ỏp dng ti huyn Than Uyờn vi phng phỏp tin hnh tng bc, t d n khú, t thp n cao v t n gin n phc tp, ch yu tp trung vo cỏc i tng u cp bi dng i lờn lm nn tng vng chc cho mc tiờu cht lng hc sinh gii ca huyn. Vic phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii c ỏp dng hiu qu trong cụng tỏc ch o, bi dng hc sinh gii, gúp phn duy trỡ v nõng cao cht lng hc sinh gii ca huyn Than Uyờn. Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 4 B - PHN GII QUYT VN I - C S Lí LUN: 1. C s lý lun v c s phỏp lý ca cụng tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii. 1.1. Quan nim v hc sinh gii. Theo quan nim truyn thng ca lch s dõn tc cng nh lch s nhõn loi v c v Ti, hc sinh gii l nhng hc sinh thụng minh cú trớ tu phỏt trin, cú mt s phm cht ni bt, giu tớnh sỏng to, cú u úc t duy, tng tng phong phỳ v cú mt hoc mt s nng lc chuyờn bit ni tri (nng khiu). c trng, biu hin c bn ca hc sinh gii, hc sinh nng khiu l: + Cú u úc phờ phỏn, nhn nh, xem xột vn nhiu khớa cnh khỏc nhau. + Cú suy ngh c lp khụng l thuc vo suy ngh ca ngi khỏc. + Nhy cm phỏt hin mõu thun, phỏt hin vn . Nh vy, hc sinh gii trc ht phi cú phm cht bm sinh do di truyn li; ú l tin , l c s phỏt trin thnh ti nng. Nhng i tng ny sm c phỏt hin v bi dng mt cỏch h thng v ỳng hng chc chn s tr thnh nhng hc sinh gii, thnh nhng cụng dõn cú ớch cho xó hi, cho t nc. Bi vy, vic phỏt hin sm v bi dng kp thi nhng hc sinh cú t cht, cú trớ tu cỏc bc hc núi chung v bc Trung hc c s núi riờng l vic lm tt yu v ht sc cn thit. la tui ny, nu khụng c phỏt hin kp thi v bi dng ỳng hng thỡ ti nng s dn b thui cht, phỏt trin chm hoc khụng cú c hi phỏt trin. ễng cha ta cú cõu Mt ngi bit lo bng c kho ngi bit lm, ngi bit lo õy chớnh l ngi ti, ngi gii. Tht vy, nhõn ti l nhng ngi cú s nhy cm, phỏt hin vn cao, nm bt c quy lut, d bỏo trc c tỡnh hỡnh nờn sm nhỡn ra nhu cu nhõn lc trong tng lai, nh ú ch ng Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 5 c vic o to nhõn lc cho tng lai v cng ch cú ngi ti mi bit t chc nn giỏo dc sao cho hiu qu nht nõng cao dõn trớ, dõn trớ cng cao thỡ cng thun li cho vic tuyn chn, o to nhõn lc, ng thi dõn trớ cng cao thỡ cng phỏt hin c nhiu nhõn ti 1.2. Quan nim v bi dng hc sinh gii. Bi dng hc sinh gii l: + Bi dng trớ thụng minh: nng lc t duy, suy lun, gii quyt vn linh hot + Bi dng úc sỏng to: t duy c lp, khụng dp khuụn, phỏt hin quy lut, tỡm tũi gii phỏp mi + Bi dng mt s phm cht khỏc: lũng ham hiu bit, khỏm phỏ, say mờ hc tp Nh vy, cụng tỏc bi dng hc sinh gii l di s t chc v iu khin ca ngi thy, hc sinh c lnh hi tri thc khoa hc tiờn tin mt cỏch tt nht, giỳp cho trớ tu ca cỏc em phỏt trn nhanh, hiu qu, ton din nht (c ti v c) Mun lm c iu y, ũi hi ngi thy khụng ch n thun ch cú nhiu tri thc, hiu rng, bit sõu v truyn t cho hc sinh tt c nhng gỡ thy cú m thy phi nm c tõm t nguyn vng ca hc sinh, bit c hc sinh mỡnh cn gỡ, mong mun gỡ v nờn dy cỏi gỡ trc, cỏi gỡ sau v quan trng l dy cho hc sinh bit cỏch nhn bit, lnh hi v phỏt trin tri thc ch khụng nờn nhi nhột kin thc khin cho hc sinh cú cm giỏc s hc. Ch tch H Chớ Minh cng ó lu ý trong cỏch dy hc ú l: p dng phng phỏp hin i, bi dng cho hc sinh nng lc t duy sỏng to, nng lc gii quyt vn . Rừ rng, mun dy c hc sinh gii trc ht ngi thy phi gii v dy gii. Mun dy gii, trc ht ngi thy phi nm vng lý lun dy hc, nm vng cỏc phng phỏp dy hc c trng ca b mụn, c bit l hiu rừ c im tõm lý ca hc sinh, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v vng vng, cú lý Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 6 tng ngh nghip, lm vic vi tt c lng tõm v trỏch nhim ca mỡnh. Cú nh vy, thy mi cú th ỏp ng y cỏc yờu cu nhn thc ca hc sinh trong quỏ trỡnh dy v bi dng nng lc cho cỏc em. Thy dy gii l bit cỏch dy cho hc sinh sỏng to trong t hc, bit men theo hng thỳ, kớch thớch tớnh tũ mũ, lũng ham hiu bit cỏc em; núi cỏch khỏc, thy giỏo dy gii l trong mi bi dy luụn t cõu hi cho mỡnh: dy cỏi gỡ? dy nh th no? dy bng cỏch no? hc sinh tip thu nm kin thc mt cỏch d nht, nhanh nht, sõu nht v hiu qu nht. Chỳng ta bit rng, nng lc t hc, t nghiờn cu s khú phỏt trin nu thiu s hng dn ca ngi thy v s hp tỏc ca bn bố, iu ú cho thy s khụng cú trũ gii nu khụng cú thy gii. Trong Ngh quyt Trung ng 5 khoỏ VIII cú nờu rừ Giỏo viờn l nhõn t quyt nh n cht lng giỏo dc. Vỡ vy, i ng giỏo viờn núi chung v giỏo viờn dy gii núi riờng cn cú c, ti, cú trỡnh chuyờn mụn nghip v vng vng, cú phm cht o c trong sỏng mu mc, cú uy tớn cao trong lũng hc sinh v ph huynh hc sinh ng thi c bn bố, ng nghip tin yờu, tha nhn song khụng phi giỏo viờn no cng lm tt c cụng tỏc bi dng hc sinh gii vỡ ngoi nhng tiờu chun y cú giỏo viờn cũn phi cú nhng phm cht nh: nhy cm vi kh nng ca hc sinh, nm bt c nhu cu ca hc sinh mt cỏch mau l, phỏt hin chớnh xỏc nhng hc sinh cú trớ tu phỏt trin, cú kh nng tip thu v t duy tt. Ngoi ra bn thõn mi giỏo viờn bi dng cng phi bit t mỡnh rỳt kinh nghim, t iu chnh quỏ trỡnh dy hc ca mỡnh thụng qua hot ng ging dy. 1.3. Mi quan h bin chng gia thy v trũ. Mun cú hc sinh gii phi cú thy giỏo gii, mun cú thy giỏo gii cn cú hc sinh gii (hc sinh cú nng khiu) ú l mi quan h bin chng. Tht vy, ụng cha ta t xa ó cú cõu: Khụng thy my lm nờn, cõu núi ú th hin ý ngha rt rừ rng, khụng cú ngi thy dy d, dn dt chỳng ta, giỳp chỳng ta tip thu, chim lnh kin thc liu rng chỳng ta cú th t c nú, Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 7 bin tri thc khoa hc ca nhõn loi thnh ca mỡnh iu ny l khụng th, bi vỡ nu cú th thỡ t xa n nay chỳng ta cn n ngi thy lm gỡ? i vi cụng tỏc bi dng hc sinh gii cng vy, ngi thy luụn úng vai trũ quyt inh n cht lng v kt qu bi dng hc sinh, ng thi ngi thy gii luụn bit cỏch phỏt hin nhng hc sinh cú t cht, cú nng lc quy hoch bi dng, vỡ th, mun cú hc sinh gii phi cú thy giỏo gii. ú l iu kin cn. Ngc li, nu khụng cú hc sinh gii thỡ liu cú ngi thy gii hay khụng? Cú th núi rng, nu khụng cú hc sinh gii chỳng ta vn cú thy giỏo gii nhng ch l gii trờn lý thuyt, bi vỡ ó l thy giỏo gii t s o to c nhng th h hc sinh gii, cú trớ tu v chớnh nhng hc sinh gii ny mi l ng lc thụi thỳc ngi thy phi luụn t hon thin, nõng cao tri thc cho mỡnh v ng thi tỡm tũi ra cỏi mi, cỏi hay trong quỏ trỡnh truyn th tri thc cho hc sinh. Cho nờn, mun cú thy giỏo gii cn cú hc sinh gii. ú l iu kin trong mi quan h bin chng gia thy gii v trũ gii. Mi quan h gia dy v hc cũn c biu hin: Dy hc phi m bo cho s hc tp ca hc sinh t kt qu tt. Trc ht cn phõn hoỏ i tng, trong quỏ trỡnh ging dy phự hp vi tng loi i tng hc sinh, phự hp vi nhu cu v iu kin t chc giỏo dc ca cỏc vựng min, c bit l cỏc huyn cú nhiu hc sinh dõn tc thiu s nh tnh Lai Chõu núi chung v huyn Than Uyờn núi riờng. Cụng tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii s t hiu qu cao hn khi ngi thy giỏo chỳ ý n vic thc hin c ch dõn ch trong dy v hc. Bi vỡ c ch dõn ch s m bo kh nng t duy ca hc sinh c tụn trng v phỏt huy. Cỏc em s c thoi mỏi trong hc tp, phn khi, tớch cc trong trao i tho lun hc tp, ti nng s t ú c bc l v phỏt trin 2. C s thc tin ca cụng tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii. 2.1. Tm quan trng ca vic bi dng hc sinh gii, vic o to nhõn ti cho t nc. Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 8 c Khng T ó núi rng: Nhõn bt hc, bt tri lý. Tht vy, lm ngi m khụng cú hc thỡ khụng th nhn bit c õu l ỳng, l sai, khụng ý thc c nhng vic mỡnh lm cú nh hng nh th no n s phỏt trin ca xó hi, ca t nc, t th k XVIII vua Quang Trung - Ngi anh hựng ỏo vi t Tõy Sn sau khi ỏnh thng quõn Thanh lờn ngụi hong ó tuyờn ngụn Xõy dng t nc ly vic khuyn hc lm u, tỡm l bỡnh tr ly vic tuyn nhõn ti lm gc, mun xõy dng t nc giu mnh phi cú nhng con ngi cú hc, phi ly vic dy hc t lờn hng u; mun t nc phn vinh, bỡnh yờn, nhõn dõn m no hnh phỳc phi cú nhõn ti v nhõn ti s khụng th cú nu khụng bt u t vic hc, t vic phỏt hin, tuyn chn v bi dng ng ta ó khng nh Con ngi va l mc tiờu, va l ng lc ca phỏt trin, trong ú mc tiờu u tiờn l o to ngun nhõn lc cho nn cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ t nc, nõng cao dõn trớ cho lc lng lao ng, cho cỏn b qun lý; cũn bi dng nhõn ti c xem l chớnh sỏch hng u, l nhim v then cht trong vic to ra vn ngi cú cht lng cao. Cỏc nc phỏt trin ó quan nim, ngun ti nguyờn thiờn nhiờn khai thỏc dn s cn, ch cú ngun nhõn lc con ngi cng khai thỏc li cng phỏt trin. T ú cú th khng nh: o to ti nng, s dng hp lý ngi ti l mt vic lm ht sc quan trng v cn thit cho s phỏt trin ca t nc, nhõn ti khụng t nhiờn sinh ra m phi cú quỏ trỡnh phỏt hin, tuyn chn, bi dng, o to. Chớnh vỡ l ú, cn xõy dng mt chin lc cho vic tuyn chn v bi dng nhõn ti m khi im l vic phỏt hin v bi dng hc sinh gii cỏc bc hc, c bit l bc Trung hc c s. 2.2. Tm quan trng ca s phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii, o to nhõn ti cho huyn Than Uyờn - tnh Lai Chõu: Than Uyờn l mt huyn min nỳi nm phớa Tõy Bc ca t quc, vi b dy hn 60 nm thnh lp v phỏt trin, tri qua nhiu thay i thng trm ca s phỏt trn Than Uyờn vn ng vng. Khi mi c thnh lp huyn Than Uyờn cũn nghốo nn, lc hu, giao thụng i li khú khn, ch yu l ng mũn, Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 9 ng dõn sinh, i sng ch yu da vo trng lỳa v hoa mu, cụng tỏc giỏo dc cha c quan tõm chỳ trng, hu ht cỏc xó u cha cú trng, lp hc Theo dn vi nm thỏng hỡnh thnh v phỏt trin, n nay huyn Than Uyờn ó cú nhiu thay i ln: Giao thụng i li thun li, nhiu tuyn ng c m rng n tn cỏc xó vựng sõu, vựng xa; nn kinh t phỏt trin vi nhiu ngnh ngh (Nụng nghiờp, th cụng nghip, dt may th cm, thu li ); cụng tỏc giỏo dc cng c quan tõm u t v phỏt trin Riờng i vi cụng tỏc giỏo dc, c s quan tõm ca cỏc cp lónh o huyn, tnh nờn tt c cỏc xó trong huyn u cú trng hc, cỏc lp hc c m ti tn thụn bn, c s vt cht ngy cng khang trang, thit b dy hc khụng ngng c cung ng, u t phc v cụng tỏc dy v hc; song song vi vic m rng mng li giỏo dc thỡ cụng tỏc cht lng giỏo dc c quan tõm, chỳ trng, c bit l vic nõng cao cht lng giỏo dc i tr v cht lng mi nhn. ng trc nhng vn t ra l lm sao nõng cao i sng nhõn dõn, nõng cao trỡnh dõn trớ, giao thụng thun li, kinh t phỏt trin vng mnh ngang tm vi cỏc huyn min xuụi, vựng thun li gii quyt c vn nờu trờn khụng phi n gin, khụng phi ngy mt, ngy hai m phi xõy dng chin lc phỏt trin c th, cú th l 10 nm, 20 nm hoc lõu hn na nhng mt trong nhng chin lc m huyn Than Uyờn t ra i vi s phỏt trin ca huyn l u t mnh m cho giỏo dc, to mi iờu kin thun li nht phỏt trin nn giỏo dc to ra ngun nhõn lc cú cht lng cao ỏp ng c cỏc yờu cu phỏt trin ca huyn nh. Nhim v c t ra cho ngnh giỏo dc l lm cỏch no cú th to ra ngun nhõn lc cú cht lng cao trong thi gian ngn nht cú th. ng trc vn t ra nh vy, Phũng Giỏo dc v o to ó ch o cỏc n v trng hc trong ton huyn y mnh cụng tỏc nõng cao cht lng giỏo dc i tr, tp trung phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii, hc sinh cú nng khiu o to ra nhng ti nng huyn nh v cho xó hi. Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 10 Trờn cng v l mt cỏn b chuyờn mụn bc Trung hc c s ca Phũng Giỏo dc v o to huyn Than Uyờn tụi ó cú nhiu chn tr, suy ngh v vn cp thit trờn nghiờn cu tỡnh hỡnh thc thc t, tỡm ra cỏc gii phỏp nõng cao cht lng dy hc v cụng tỏc phỏt hin, tuyn chn bi dng hc sinh gii trong ch o chuyờn mụn ca mỡnh. T thc t qua cụng tỏc thanh tra, kim tra nm bt tỡnh hỡnh nhiu nm, tụi mnh dn trỡnh by nghiờn cu ca mỡnh trong ti ny. II - THC TRNG CễNG TC GIO DC TRONG VIC PHT HIN, TUYN CHN V BI DNG HC SINH GII CC TRNG TRUNG HC C S TRấN A BN HUYN THAN UYấN: Cụng tỏc giỏo dc ca huyn Than Uyờn trong nhng nm gõn õy ngy cng c u t quan tõm v chiu sõu cht lng, Phũng GD&T ó tham mu vi cỏc cp lónh o cú c s quan tõm u t v mi mt ca cỏc cp cỏc ngnh do ú cht lng giỏo dc i tr luụn c duy trỡ gi vng v tng dõn qua tng nm. Tuy nhiờn cht lng mi nhn luụn c ỏnh giỏ l ng th 2 sau th xó Lai Chõu nhng cng khụng trỏnh khi nhng dao ng khụng n nh qua tng nm, tng la hc sinh, c th nh sau: 1. Thc trng v i ng qun lý, giỏo viờn trung hc c s. * u im: Tng s cỏn b qun lớ, giỏo viờn, nhõn viờn ton ngnh: 1755 ngi (trong ú 31 GV, 12 NV hp ng ngn hn). T l giỏo viờn t chun tr lờn 99,4%, trờn chun chim 37,2%. a s cỏn b giỏo viờn u cú phm cht o c tt, chuyờn mụn v phng phỏp ging dy m bo yờu cu, phự hp vi i tng hc sinh. n nay, i ng giỏo viờn cỏc trng u v s lng, hp lý v c cu, m bo cho cụng tỏc giỏo dc v o to ca huyn. a s giỏo viờn yờn tõm cụng tỏc, tõm huyt vi ngh, cú phm cht o c tt, cú nng lc chuyờn mụn vng, cú ý thc t hc, t bi dng chuyờn mụn nghip v, luụn tỡm tũi, [...]... chn hc sinh gii bc THCS nm hc 2011-2012 ton huyn cú 313 hc sinh tham gia d thi hc sinh gii cp huyn trong ú cú 72 hc sinh t gii chim 23%, tng 1,2%; cp tnh cú 13/31 hoc sinh tham gia t gii chim 42% * Tn ti: Mt s trng hc vựng sõu vựng xa cha quan tõm nhiu n cụng tỏc mi nhn v xõy dng i tuyn hc sinh gii bi dng Cũn mang tớnh thi v hoc gn n k thi hc sinh gii thỡ chn ra nhng hc sinh theo mụn hc cú im trung. .. chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS 2 Cụng tỏc thc hin cỏc trng: - Ban giỏm hiu mt s trng ch o trong cụng tỏc bi dng cha quyt lit hoc ớt quan tõm n cht lng mi nhn, ch yu duy trỡ cht lng i tr Nhiu Ban giỏm hiu cha nng ng, cha cú tm nhỡn chin lc cho s phỏt trin ca nh trng, vic bi dng,... môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS trin Do ú, Phũng Giỏo dc v o to v cỏc trng Trung hc c s trong ton huyn cn tn dng mi s u t ca nh nc, nhng úng gúp ca cỏc t chc xó hi, ca nhõn dõn nõng cao cht lng giỏo dc mt cỏch tt nht mc dự cht lng ny cú th cha so sỏnh c vi cht lng ca nhiu huyn, tnh cú... thi cng trao i ln nhau nhng kinh nghim trong cụng tỏc bi dng hc sinh gii 23 Đinh Công Vương - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS Tham mu vi UBND tnh ch o thnh lp cỏc trng THCS cht lng cao mi huyn nõng cao cht lng giỏo dc sỏnh ngang tm vi... s phỏp lý ca cụng tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii 4 4 1.1 Quan nim v hc sinh gii 4 1.2 Quan nim v bi dng hc sinh gii 5 1.3 Mi quan h bin chng gia thy v trũ 6 C s thc tin ca cụng tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii 7 2 2.1 2.2 Tm quan trng ca vic bi dng hc sinh gii, vic o to nhõn ti cho t nc Tm quan trng ca s phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii, o to nhõn ti cho huyn Than Uyờn - tnh Lai Chõu 7 8... mụn cao, thnh lp i tuyn bi dng nờn cụng tỏc bi dng khụng hiu qu, cht lng hc sinh khụng cao, khụng cú tớnh bn vng Cụng tỏc phỏt hin, tuyn chn v bi dng hc sinh gii hu ht cỏc trng cha c quan ỳng mc, thc hiờn khụng bi bn, khụng theo quy 12 Đinh Công Vương - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. .. GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS Hc sinh gii cp huyn Hc sinh gii cp tnh Gii nht Gii nhỡ Gii ba Gii KK Gii nht Gii nhỡ Gii ba Gii KK 250.000 150.000 100.000 200.000 150.000 200.000 300.000 250.000 *) V cụng tỏc thi ua khen thng Cui nm hc, Phũng Giỏo dc v o to cn c theo ch tiờu ó xõy dng t u nm ca cỏc... Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS hot trong cỏc dng bi tp, trong cỏc dng mc nõng cao v m rng kin thc nhm phỏt huy ti a kh nng t duy sỏng to ca cỏc em 3.2 Ch o cụng tỏc bi dng hc sinh gii ca Phũng Giỏo dc v o to 3.2.1 Ch o k hoch v t chc bi dng ca Phũng Giỏo dc v o to i vi cụng... Đinh Công Vương - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS Cn chỳ ý rng dy bi dng cho hc sinh l dy sỏng to cho hc sinh cho dự l dy theo phng phỏp no thỡ cng cn m bo phỏt huy tớnh tớch cc hc tp ca hc sinh, c bit l phi dy lm sao cho hc sinh bit cỏch t hc cú hiu qu, vn lờn t lm ch trong... môn Phòng GD-ĐT Than Uyên Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS S ch o quyt lit ca Phũng Giỏo dc v o to ó tỏc ng mnh m n nhn thc, t tng ca cỏn b, giỏo viờn cỏc trng i vi giỏo viờn cú kh nng dy bi dng ó xỏc nh trỏch nhim l phi vn lờn xng ỏng vi nim tin yờu ca hc sinh, ph huynh v nim tin, s ngng m ca ng nghip, bn bố i . vụ giỏ ca mi quc gia, mi dõn tc, l kho bỏu khai thỏc khụng bao gi cn ca nhõn loi T xa ụng cha ta ó khng nh Hin ti l nguyờn khớ ca quc gia, s vng mnh ca mt quc gia cú hay khụng, nhiu hay ớt u. pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh Công Vơng - Cán bộ chuyên môn Phòng GD-ĐT Than Uyên 9 ng dõn sinh, i sng ch yu da vo trng l a v hoa mu, cụng. tỏc phỏt hin v bi dng hc sinh gii. 2.1. Tm quan trng ca vic bi dng hc sinh gii, vic o to nhõn ti cho t nc. Giải pháp chỉ đạo phát hiện, tuyển chọn và bồi dỡng học sinh giỏi bậc THCS Đinh

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • * Ưu điểm: Công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi được các trường học trong toàn huyện thực hiện ngay từ đầu mỗi năm học, việc tuyển chọn được thực hiện qua khảo sát đánh giá đầu năm, thông qua công tác tuyển chọn của giáo viên bộ môn, giáo viên bồi dưỡng và đăng ký môn học của học sinh...

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan