0

SKKN Phương pháp giải các bài tập về sự phóng xạ

28 1,780 5
  • SKKN Phương pháp giải các bài tập về sự phóng xạ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:20

Phơng pháp giải các bài tập về sự phóng xạ Phần 1:Nội dung I)Lý do chọn đề tài. Khi giảng dạy phần vật lý hạt nhân lớp 12 tôi nhận thấy hầu hết các em học sinh đều rất lúng túng khi làm các bài tập về hiện tợng phóng xạ Lý do :Bởi đây là phần có nhiều dạng bài tập ,có nhiều công thức cần nhớ và việc áp dụng các công thức toán học tơng đối phức tạp. Khó khăn lớn nhất của các em là việc xác định bài toán thuộc dạng nào để ra đa phơng pháp giải phù hợp cho việc giải bài toán đó Mặt khác ,trong giai đoạn hiện nay khi mà hình thức thi trắc nghiệm đợc áp dụng trong các kỳ thi tôt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng ,yêu cầu về phơng pháp giải nhanh và tôt u cho các em là rất cấp thiết để các em có thể đạt đợc kết quả cao trong các kỳ thi đó II)Mục đích nghiên cứu -Giúp các em học sinh có thể nắm chắc kiến thức về sự phóng xạ, giải thông thạo các dạng bài tập cơ bản về sự phóng xạ và có những kĩ năng tốt trong việc làm các bài tập trắc nghiệm về hiện tợng phóng xạ III) Đối t ợng và phạm vi nghiên cứu 1)Đối tợng nghiên cứu -Học sinh lớp 12 ôn thi tôt nghiệp và thi tuyển sinh đại học cao đẳng 2)Phạm vị nghiên cứu -Thời gian nghiên cứu :trong năm học 2007-2008 -Đề tại nghiên cứu về hiện tợng phóng xạ trong chơng vật lý hạt nhân thuộc chơng trình lớp 12 IV)Ph ơng pháp nghiên cứu -Xác định đối tợng học sinh áp dụng đề tài -Trình bày cơ sở lý thuyết về hiện tợng phóng xạ -Phơng pháp giải nhanh các dạng bài tập về hiện tợng phóng xạ -Các ví dụ minh hoạ cho từng dạng bài tập -Đa ra các bài tập áp dụng trong từng dạng để học sinh luyện tập -Kiểm tra sự tiếp thu của học sinh bằng các đề ôn luyện -Đánh giá , đa ra sự điều chỉnh phơng pháp cho phù hợp từng đối tợng học sinh Phần 2:Nội dung 1 Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp vỊ sù phãng x¹ A)KiÕn thøc c¬ b¶n: 1) Sự phóng xạ 1.1)§Þnh nghÜa Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử tự động phóng ra các bøc x¹ gäi lµ tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. 1.2)Đònh luật phóng xạ -Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi một thời gian T gọi là chu kỳ bán rã. Cứ sau mỗi chu kỳ này thì một nưa số nguyên tử của chất ấy biến đổi thành chất khác. -BiĨu thøc:N = N o T t− 2 = N o e - λ t hay m = m o T t− 2 = m o e - λ t ; λ = TT 693,02ln = 1.3) Độ phóng xạ -Độ phóng xạ H của một lượng chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của lượng chất phóng xạ đó và được đo bằng số phân rã trong 1 giây. -Độ phóng xạ H giảm theo thời gian với qui luật: H = λN = λN o e - λ t = H o e - λ t ; với H o = λN o là độ phóng xạ ban đầu. -Đơn vò độ phóng xạ là Beccơren (Bq) hay Curi (Ci): 1 Bq = 1phân rã/giây ; 1Ci = 3,7.10 10 Bq. 2)N¨ng lỵng phãng x¹ A B + C 2.1)N¨ng lỵng to¶ ra trong mét ph©n r· + E∆ = (m A – m B – m C ).c 2 Víi m A , m B ,m C lµ khèi lỵng c¸c h¹t nh©n tríc vµ sau t¬ng t¸c 1u=931 MeV/c 2 + E∆ =931 (m A – m B – m C ) (MeV) + E∆ =( ACB mmm ∆−∆+∆ ) c 2 = 931( ACB mmm ∆−∆+∆ ) (MeV) Víi A m∆ , B m∆ , C m∆ lµ ®é hơt khèi c¸c h¹t nh©n tríc vµ sau t¬ng t¸c + E∆ = ACB EEE ∆−∆+∆ Víi A E∆ , B E∆ , C E∆ lµ n¨ng lỵng liªn kÕt cđa c¸c h¹t nh©n tríc vµ sau t¬ng t¸c 2.2)C¸c ®Þnh lt b¶o toµn trong ph¶n øng h¹t nh©n a)§Þnh lt b¶o toµn ®éng lỵng A P = B P + C P H¹t nh©n A ®øng yªn phãng x¹ : A P = B P + C P =0 => B P =- C P 2 Phơng pháp giải các bài tập về sự phóng xạ Hạt B và C chuyển động ngợc chiều nhau P B =P C m C .v C = m B .v B C B m m = B C v v (1) (P B ) 2 =(P C ) 2 Mặt khác :P 2 =(m.v) 2 = 2 1 m.v 2 .2m=2m.W đ 2.m C .W C =2m B .W B C B m m = B C W W (2) Ta có hệ phơng trình: C B m m = B C v v = B C W W (3) b)Định luật bảo toàn năng lợng E A +W A =E B + W B + E C +W C E A - E B - E C = W B +W C -W A = E W A =0 W B +W C = E (4) Trong đó: E =m .c 2 là năng lợng nghỉ W= 2 1 m.v 2 là động năng của hạt B)Ph ơng pháp giải các dạng bài tập và ví dụ I)Xác định các đại lợng đặc trng cho sự phóng xạ I.1)Ph ơng pháp chung 1)Xác định số nguyên tử (khối lợng ) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t -Số nguyên còn lại sau thời gian phóng xạ t: N=N 0 t e . =N 0 . T t 2 -Khối lợng còn lại sau thời gian phóng xạ t : m= m 0 . t e . =m 0 T t 2 Với = T 2ln = T 693,0 -Số nguyên tử có trong m(g) lợng chất : A m N N A = N A =6,023.10 23 hạt/mol là số Avôgađrô Chú ý: +Khi T t =n với n là một số tự nhiên thì áp dụng các công thức N =N 0 . T t 2 ; m= m 0 T t 2 +Khi T t là số thập phân thì áp dụng các công thức : N=N 0 t e . ; m= m 0 . t e . +Khi t << T thì áp dụng công thức gần đúng : t e . =1- t. 2)Xác định số nguyên tử (khối lợng ) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t -Khối lợng bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t : m=m 0 -m=m 0 (1- t e . )=m 0 (1- T t 2 ) 3 Phơng pháp giải các bài tập về sự phóng xạ -Số nguyên tử bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t : N=N 0 -N=N 0 (1- t e . )=N 0 (1- T t 2 ) Chú ý: +Phần trăm số nguyên tử (khối lợng) chất phóng xạ bị phóng xạ sau thời gian t phân rã là: % N= 0 N N .100%=(1- t e . ).100% % m = 0 m m .100% =(1- t e . ).100% +Phần trăm số nguyên tử (khối lợng ) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian t %N = 0 N N .100% = t e . .100% %m = 0 m m .100% = t e . .100% 3) Xác định số nguyên tử (khối lợng ) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t -Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt nhân mới ,do vậy số hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó 'N = N=N 0 -N=N 0 (1- t e . )=N 0 (1- T t 2 ) -Khối lợng hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t: 'm = '. ' A N N A A là số khối của hạt nhân mới tạo thành Chú ý:+Trong sự phóng xạ hạt nhân mẹ có số khối bằng số khối của hạt nhân con (A=A) .Do vậy khối lợng hạt nhân mới tạo thành bằng khối lợng hạt nhân bị phóng xạ + Trong sự phóng xạ thì A=A- 4 => 'm = N N ' (A- 4) 4)Trong sự phóng xạ ,xác định thể tích (khối lợng) khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ. - Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt ,do vậy số hạt tạo thành sau thời gian phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó. 'N He = N=N 0 -N=N 0 (1- t e . )=N 0 (1- T t 2 ) -Khối lợng khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ: m He =4. A He N N -Thể tích khí Heli đợc tạo thành(đktc) sau thời gian t phóng xạ :V=22,4. A He N N (l) 5)Xác định độ phóng xạ của một chất phóng xạ 4 Phơng pháp giải các bài tập về sự phóng xạ H= N=H 0 t e . =H 0 T t 2 với H 0 = N 0 = T 2ln .N 0 Đơn vị của độ phóng xạ Bp: 1phân rã /1s= 1Bq (1Ci=3,7.10 10 Bq) Chú ý: Khi tính H 0 theo công thức H 0 = N 0 = T 2ln .N 0 thì phải đổi T ra đơn vị giây(s) I.2.Các ví dụ: Ví dụ 1 : Côban 60 27 Co là đồng vị phóng xạ phát ra tia và với chu kì bán rã T=71,3 ngày. 1 Xác định tỷ lệ phần trăm chất Co bị phân rã trong 1 tháng (30 ngày). 2. Có bao nhiêu hạt đợc giải phóng sau 1h từ 1g chất Co tinh khiết. Giải: 1. Tỷ lệ phần trăm chất Co bị phân rã trong 1 tháng (30 ngày). -%C 0 = 0 N N .100%=(1- t e . ).100%=(1- 3,71 30.693,0 e ).100%= 25,3% 2. Số hạt đợc giải phóng sau 1h từ 1g chất Co tinh khiết 'N =N 0 (1- t e . )= A N A m . 0 (1- t e . )= 60 1 .6,023.10 23 .(1- 24.3,71 693,0 e )= 4,06.10 18 hạt Ví dụ 2 : Phơng trình phóng xạ của Pôlôni có dạng: 210 84 Po A Z Pb + 1.Cho chu kỳ bán rã của Pôlôni T=138 ngày. Giả sử khối lợng ban đầu m 0 =1g. Hỏi sau bao lâu khối lợng Pôlôni chỉ còn 0,707g? 2. Tính độ phóng xạ ban đầu của Pôlôni. Cho N A =6,023.10 23 nguyên tử/mol. Giải: 1.Tính t: 0 m m = t e . => t= 2ln ln. 0 m m T = 2ln 707,0 1 ln.138 = 69 ngày 2.Tính H 0 : H 0 = N 0 = T 2ln .N 0 = T 2ln . A m 0 .N A = 3600.24.138 2ln . 210 1 .6,023.10 23 H 0 = 1,667.10 14 Bq Ví dụ 3 : Gọi t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lợng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là số tự nhiên với lne=1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Chứng minh rằng ln 2 T t = . Hỏi sau khoảng thời gian 0,51 t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lợng ban đầu ? Cho biết e 0,51 =0,6. Giải: 5 Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp vỊ sù phãng x¹ Ta cã + m m 0 = t e ∆ . λ = e ⇒ λ . ∆ t=1 ⇔ T 2ln . ∆ t=1 ⇒ ∆ t= 2ln T + 0 m m = t e . λ − víi t=0,51 ∆ t=0,51. 2ln T ⇒ % 0 m m = 51,0− e .100%= 60% VÝ dơ 4 : H¹t nh©n 224 88 Ra phãng ra mét h¹t α , mét photon γ vµ t¹o thµnh A Z Rn . Mét ngn phãng x¹ 224 88 Ra cã khèi lỵng ban ®Çu m 0 sau 14,8 ngµy khèi lỵng cđa ngn cßn l¹i lµ 2,24g. H·y t×m : 1. m 0 2. Sè h¹t nh©n Ra ®· bÞ ph©n r· vµ khèi lỵng Ra bÞ ph©n r· ? 3.Khèi lỵng vµ sè h¹t nh©n míi t¹o thµnh ? 4.ThĨ tÝch khÝ Heli t¹o thµnh (®ktc) Cho biÕt chu kú ph©n r· cđa 224 88 Ra lµ 3,7 ngµy vµ sè Av«ga®r« N A =6,02.10 23 mol -1 . Gi¶i 1.TÝnh m 0 : m= m 0 T t − 2 ⇒ m 0 =m. T t 2 =2,24. 7,3 8,14 2 =2,24.2 4 =35,84 g 2 Sè h¹t nh©n Ra ®· bÞ ph©n r· : ∆ N=N 0 (1- T t − 2 ) = A m 0 .N A (1- T t − 2 )= 224 84,35 6,02.10 23 (1-2 -4 ) ∆ N=0,903. 10 23 (nguyªn tư) -Khèi lỵng Ra ®i bÞ ph©n r· : ∆ m=m 0 (1- T t − 2 )=35,84.(1-2 -4 )=33,6 g 3. Sè h¹t nh©n míi t¹o thµnh : 'N ∆ = ∆ N=N 0 (1- T t − 2 )=9,03.10 23 h¹t -Khèi lỵng h¹t míi t¹o thµnh: 'm∆ = '. ' A N N A ∆ = 23 23 10.02,6 10.903,0 .220 =33g 4 ThĨ tÝch khÝ Heli t¹o thµnh (®ktc) : V=22,4. A He N N∆ =22,4. 23 23 10.02,6 10.903,0 =3,36 (lit) I.3. Bµi tËp tr¾c nghiƯm 1. Chất phóng xạ iôt 131 53 I có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bò biến thành chất khác là A. 50g. B. 175g. C. 25g. D. 150g. 2. Có 100g chất phóng xạ với chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối lượng chất phóng xạ đó còn lại là 6 Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp vỊ sù phãng x¹ A. 93,75g. B. 87,5g. C. 12,5g. D. 6,25g. 3. Chu kỳ bán rã của 60 27 Co bằng gần 5 năm. Sau 10 năm, từ một nguồn 60 27 Co có khối lượng 1g sẽ còn lại A. gần 0,75g. B. hơn 0,75g một lượng nhỏ. C. gần 0,25g. D. hơn 0,25g một lượng nhỏ. 4. Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vò phóng xạ bằng cách nào ? A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh. B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh. C. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó. D. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ. 5. Chu kì bán rã của chất phóng xạ 90 38 Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác ? A. 6,25%. B. 12,5%. C. 87,5%. D. 93,75%. 6. Trong nguồn phóng xạ 32 15 P với chu kì bán rã 14 ngày có 3.10 23 nguyên tử. Bốn tuần lễ trước đó số nguyên tử 32 15 P trong nguồn đó là A. 3.10 23 nguyên tử. B. 6.10 23 nguyên tử. C. 12.10 23 nguyên tử. D. 48.10 23 nguyên tử. 7. Côban phóng xạ 60 27 Co có chu kì bán rã 5,7 năm. Để khối lượng chất phóng xạ giãm đi e lần so với khối lượng ban đầu thì cần khoảng thời gian A. 8,55 năm. B. 8,23 năm. C. 9 năm. D. 8 năm. 8. Có 100g iôt phóng xạ 131 53 I với chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Tính khối lượng chất iôt còn lại sau 8 tuần lễ. A. 8,7g. B. 7,8g. C. 0,87g. D. 0,78g. 9. Tìm độ phóng xạ của 1 gam 226 83 Ra, biết chu kì bán rã của nó là 16622 năm (coi 1 năm là 365 ngày). A. 0,976Ci. B. 0,796C. C. 0,697Ci. D. 0.769Ci. 10. Ban đầu có 5 gam chất phóng xạ radon 222 86 Rn với chu kì bán rã 3,8 ngày. Số nguyên tử radon còn lại sau 9,5 ngày là A. 23,9.10 21 . B. 2,39.10 21 .C. 3,29.10 21 . D. 32,9.10 21 . 11. Hạt nhân C 14 6 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia β - có chu kì bán rã là 5600năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó. A. 16800 năm. B. 18600 năm. C. 7800 năm. D. 16200 năm. 12. Chu kì bán rã của U 238 92 là 4,5.10 9 năm. Lúc đầu có 1g U 238 92 nguyên chất. Tính độ phóng xạ của mẫu chất đó sau 9.10 9 năm. A. 3,087.10 3 Bq. B. 30,87.10 3 Bq. C. 3,087.10 5 Bq. D. 30,87.10 5 Bq. 7 Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp vỊ sù phãng x¹ 13. Coban ( Co 60 27 ) phóng xạ β - với chu kỳ bán rã 5,27 năm và biến đổi thành niken (Ni). Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ Co 60 27 phân rã hết. A. 12,54 năm. B. 11,45 năm. C. 10,54 năm. D. 10,24 năm. 14. Phốt pho P 32 15 phóng xạ β - với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ P 32 15 còn lại là 2,5g. Tính khối lượng ban đầu của nó. A. 15g. B. 20g. C. 25g. D. 30g. 15. T×m khèi lỵng Poloni 210 84 Po cã ®é phãng x¹ 2 Ci. BiÕt chu kú b¸n r· lµ 138 ngµy : A. 276 mg B. 383 mg C. 0,442 mg D. 0,115 mg 16. §ång vÞ phãng x¹ 66 29 Cu cã chu kú b¸n r· 4,3 phót. Sau kho¶ng thêi gian t = 12,9 phót, ®é phãng x¹ cđa ®ång vÞ nµy gi¶m xng bao nhiªu : A. 85 % B. 87,5 % C. 82, 5 % D. 80 % 17. Côban 60 27 Co là chất phóng xạ với chu kì bán rã 3 16 năm. Nếu lúc đầu có 1kg chất phóng xạ này thì sau 16 năm khối lượng 60 27 Co bò phân rã là A. 875g. B. 125g. C. 500g. D. 250g. II) TÝnh chu kú b¸n r· cđa c¸c chÊt phãng x¹ II.1)Ph ¬ng ph¸p 1)TÝnh chu kú b¸n r· khi biÕt : a) TØ sè sè nguyªn tư ban ®Çu vµ sè nguyªn tư cßn l¹i sau thêi gian phãng x¹ t b)TØ sè sè nguyªn tư ban ®Çu vµ sè nguyªn tư bÞ ph©n r· sau thêi gian phãng x¹ t c)TØ sè ®é phãng ban ®Çu vµ ®é phãng x¹ cđa chÊt phãng x¹ ë thêi ®iĨm t Ph ¬ng ph¸p: a) TØ sè sè nguyªn tư ban ®Çu vµ sè nguyªn tư cßn l¹i sau thêi gian phãng x¹ t N=N 0 t e . λ − => T= N N t 0 ln 2ln b)TØ sè sè nguyªn tư ban ®Çu vµ sè nguyªn tư bÞ ph©n r· sau thêi gian phãng x¹ t ∆ N=N 0 (1- t e . λ − ) => 0 N N∆ =1- t e . λ − =>T=- )1ln( 2ln. 0 N N t ∆ − c)TØ sè ®é phãng ban ®Çu vµ ®é phãng x¹ cđa chÊt phãng x¹ ë thêi ®iĨm t H=H 0 t e . λ − =>T= H H t 0 ln 2ln. 2)T×m chu k× b¸n r· khi biÕt sè h¹t nh©n ë c¸c thêi ®iĨm t 1 vµ t 2 8 Phơng pháp giải các bài tập về sự phóng xạ N 1 =N 0 1 .t e ;N 2 =N 0 2 .t e 2 1 N N = ).( 12 tt e =>T = 2 1 12 ln 2ln)( N N tt 3)Tìm chu kì bán khi biết số hạt nhân bị phân rã trong hai thời gian khác nhau 1 N là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t 1 Sau đó t (s) : 2 N là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t 2 =t 1 -Ban đầu : H 0 = 1 1 t N -Sau đó t(s) H= 2 2 t N mà H=H 0 t e . => T= 2 1 ln 2ln. N N t 4)Tính chu kì bán rã khi biết thể tích khí Heli tạo thành sau thời gian phóng xạ t -Số hạt nhân Heli tạo thành : N = 4,22 V N A N là số hạt nhân bị phân rã N=N 0 (1- t e . ) = 4,22 V N A Mà N 0 = A m 0 N A => A m 0 (1- t e . ) = 4,22 V => T=- ) .4,22 . 1ln( 2ln. 0 m VA t II.2)Các ví dụ Ví dụ1: Silic 31 14 Si là chất phóng xạ, phát ra hạt và biến thành hạt nhân X. Một mẫu phóng xạ 31 14 Si ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã, nhng sau 3 giờ cũng trong thời gian 5 phút chỉ có 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Giải: -Ban đầu: Trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã H 0 =190phân rã/5phút -Sau t=3 giờ:Trong thời gian 5 phút có 85 nguyên tử bị phân rã. H=85phân rã /5phút H=H 0 t e . =>T= H H t 0 ln 2ln. = 85 190 ln 2ln.3 = 2,585 giờ 9 Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp vỊ sù phãng x¹ VÝ dơ2 : §Ĩ ®o chu kú cđa mét chÊt phãng x¹ ngêi ta cho m¸y ®Õm xung b¾t ®Çu ®Õm tõ thêi ®iĨm t 0 =0. §Õn thêi ®iĨm t 1 =2 giê, m¸y ®Õm ®ỵc n 1 xung, ®Õn thêi ®iĨm t 2 =3t 1 , m¸y ®Õm ®ỵc n 2 xung, víi n 2 =2,3n 1 . X¸c ®Þnh chu kú b¸n r· cđa chÊt phãng x¹ nµy. Gi¶i: -Sè xung ®Õm ®ỵc chÝnh lµ sè h¹t nh©n bÞ ph©n r·: ∆ N=N 0 (1- t e . λ − ) -T¹i thêi ®iĨm t 1 : ∆ N 1 = N 0 (1- 1 .t e λ − )=n 1 -T¹i thêi ®iĨm t 2 : ∆ N 2 = N 0 (1- 2 .t e λ − )=n 2 =2,3n 1 1- 2 .t e λ − =2,3(1- 1 .t e λ − ) ⇔ 1- 1 .3 t e λ − =2,3(1- 1 .t e λ − ) ⇔ 1 + 1 .t e λ − + 1 .2 t e λ − =2,3 ⇔ 1 .2 t e λ − + 1 .t e λ − -1,3=0 => 1 .t e λ − =x>0 ⇔ X 2 +x-1,3= 0 => T= 4,71 h VÝ dơ3 : H¹t nh©n P«l«ni lµ chÊt phãng x¹ α ,sau khi phãng x¹ nã trë thµnh h¹t nh©n ch× bỊn .Dïng mét mÉu Po nµo ®ã ,sau 30 ngµy ,ngêi ta thÊy tØ sè khèi lỵng cđa ch× vµ Po trong mÉu b»ng 0,1595.TÝnh chu k× b¸n r· cđa Po Gi¶i: - TÝnh chu k× b¸n r· cđa Po: Po Pb m m = m m'∆ = t A t emN AeN . 0 . .0 ')1( λ λ − − − = A A' (1- t e . λ − ) T=- ) '. . 1ln( 2ln. Am Am t Po Pb − = ) 206 210.1595,0 1ln( 2ln.30 − = 138 ngµy VÝ dơ 4:Ra224 lµ chÊt phãng x¹ α .Lóc ®Çu ta dïng m 0 =1g Ra224 th× sau 7,3 ngµy ta thu ®ỵc V=75cm 3 khÝ Heli ë ®ktc .TÝnh chu kú b¸n r· cđa Ra224 Gi¶i: T= - ) .4,22 . 1ln( 2ln. 0 m VA t − =- ) 1.4,22 075,0.224 1ln( 2ln.3,7 − = 3,65 ngµy II.3. Bµi tËp tr¾c nghiƯm 1. Sau thời gian t, độ phóng xạ của một chất phóng xạ β - giảm 128 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là A. 128t. B. 128 t . C. 7 t . D. 128 t. 2. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bò phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là A. 12 giờ. B. 8 giờ. C. 6 giờ. D. 4 giờ. 10 [...]... tượng phóng xạ xảy ra nhanh hơn B Khi tăng áp suất khơng khí xung quanh một chất phóng xạ, hiện tượng phóng xạ bị hạn chế chậm lại C Phóng xạ là hiện tượng, một hạt nhân tự động phóng ra các tia phóng xạ D Muốn điều chỉnh q trình phóng xạ ta phải dùng điện trường mạnh 3 Tìm phát biểu SAI về phóng xạ A Có chất phóng xạ để trong tối sẽ phát sáng Vậy có loại tia phóng xạ mắt ta nhìn thấy được B Các tia phóng. .. được cho các phản ứng hạt nhân nói chung 40)Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ H? A Độ phóng xạ H của một lượng chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của lượng chất phóng xạ đó B Với một chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ ln là hằng số C Với một lượng chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ giảm dần theo quy luật hàm số mũ theo thời gian D Các chất phóng xạ khác... lượng chất phóng xạ ban đầu có khối lượng 1mg Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75 % Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là A B C D 34 )Các đồng vị phóng xạ có những ứng dụng nào trong các ứng dụng sau: A Chất cơban phát ra tia dùng để tìm khuyết tật trong các chi tiết máy B Phương pháp các ngun tử đánh dấu C Phương pháp dùng cácbon 14 D A, B và C đều đúng 35)Điều nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?... sù phãng x¹ §Ị 1 1 Tìm phát biểu SAI về phóng xạ A Phóng xạ là hiện tượng, một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác B Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân C Có những quặng phóng xạ có sẵn trong tự nhiên D Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra 2 Tìm phát biểu ĐÚNG về phóng xạ 17 Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp vỊ... x¹ 1 Hạt nhân 6 C là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia β- có chu kì bán rã là 5600năm Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó A 16800 năm B 18600 năm C 7800 năm D 16200 năm 14 2 Hạt nhân 6 C là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia β- có chu kì bán rã là 14 5600năm Trong cây cối có chất phóng xạ 6 C Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một... nhìn thấy được B Các tia phóng xạ có những tác dụng lí hố như iơn hóa mơi trường, làm đen kính ảnh, gây ra các phản ứng hố học… C Các tia phóng xạ đều có năng lượng nên bình đựng chất phóng xạ nóng lên D Sự phóng xạ toả ra năng lượng 4 Tìm phát biểu SAI về tia phóng xạ α A Tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện B Tia α là chùm hạt nhân Hêli 2He4 mang điện +2e C Hạt α phóng ra từ hạt nhân với vận tốc... tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện C Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng D Khi đi trong khơng khí, tia anpha làm iơn hố khơng khí và mất dần năng lượng 36)Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia phóng xạ gamma? A Chỉ xảy ra khi hạt nhân đang ở trạng thái kích thích.B Phóng xạ gamma ln đi kèm sau các phóng xạ và C Trong phóng xạ gamma khơng có sự biến đổi hạt nhân.D... 40 ngày đêm D 166,67g 22)Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi có độ phóng xạ có chu kỳ bán rã là 30 năm Khối lượng Xêsi chứa trong mẫu quặng đó là : A B C D 23)Hiện tại một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi có độ phóng xạ , chu kỳ bán rã của Xêsi là 30 năm Độ phóng xạ của mẫu quặng đó ở thời điểm 60 năm sau là A B C D 24)Chất phóng xạ Pơlơni phóng ra tia và biến thành chì Cho biết chu kỳ bán... năm Một mẫu gỗ có độ phóng xạ là 197 phân rã/phút Một mẫu gỗ khác cùng loại cùng khối lượng của cây mới hạ xuống có độ phóng xạ 1350 phân rã/phút Tuổi của mẫu gỗ cổ là: A 15525 năm B 1552,5 năm C năm D năm 6)Poloni là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T=3312h ,phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì Lúc đầu độ phóng xạ của Po là: , thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ bằng A 3312h B 9936h... g D 186 g 16 Tìm khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 16 năm A 75,4 g B 58,6 g C 62,5 g D 69,1 g 17 Sau bao nhiêu năm khối lượng chất phóng xạ còn lại 100g A 12,38 năm B 8,75 năm C 10,5 năm D 15,24 năm 18.Tính độ phóng xạ ban đầu của lượng phóng xạ trên theo đơn vị Bq A 1,85.1017Bq B 2,72.1016Bq C 2,07.1016Bq D.5,36.1015Bq 19 Tính độ phóng xạ ban đầu của lượng phóng xạ trên theo đơn vị Ci A 7360 Ci . nắm chắc kiến thức về sự phóng xạ, giải thông thạo các dạng bài tập cơ bản về sự phóng xạ và có những kĩ năng tốt trong việc làm các bài tập trắc nghiệm về hiện tợng phóng xạ III) Đối t ợng. bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t -Khối lợng bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t : m=m 0 -m=m 0 (1- t e . )=m 0 (1- T t 2 ) 3 Phơng pháp giải các bài tập về sự phóng. phóng xạ -Phơng pháp giải nhanh các dạng bài tập về hiện tợng phóng xạ -Các ví dụ minh hoạ cho từng dạng bài tập -Đa ra các bài tập áp dụng trong từng dạng để học sinh luyện tập -Kiểm tra sự tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp giải các bài tập về sự phóng xạ, SKKN Phương pháp giải các bài tập về sự phóng xạ, SKKN Phương pháp giải các bài tập về sự phóng xạ

Từ khóa liên quan