0

Phân tích phân bố các nét âm vị học trong tiếng Hán hiện đại

115 1,190 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 14:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THANH THẢO PHÂN TÍCH PHÂN Bổ CÁC NÉT ÂM VỊ HỌC TRONG TIÊNG HÁN HIỆN ĐẠI Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ Mã số: 50408 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KHOA HỌC NGỮ VĂN Á yrù ìi Ỉnù ỉn y <ỉẩn /ì/m a /m r : 'ĩ iê H b ĩ -Ị(< ỉừ tty r(f ‘a n f$f('< ĩtK i M ủ n /tiên J: /. (tẮ .TẨ . . . . \J.í?Al K.L .4.tvíũ. SP/mih /tiên 2: l Áĩ!> (s Prrfỳ.‘ 1. Á y.\. O’.p.i. __ Hà Nội - nãm 2001 M l / C ỈẢ ( M o dầu 1. M ục jdi'ch \<t ị nghĩa của 111 an v;m 2. Đối tưọnu \à phạm vi nghiên cứu 7 3. Phưoim phap imhien GP'LI 4. Nhiệm \u cua luận văn 5. Cấu trúc luận văn <<s> C hương ỉ Giới thiệu tiene: Hán và ám vị học tiêng Han 1.1. Tiêng Han . 10 1.2. Đặc điếm cấu trúc tiếng Hán ] 7 1.3. Đặc điểm loại hình tiếnơ Hán 22 1 4 Các đăc điểm âm vị học tiếng Han 23 1.5. Kết họp giữa các thanh tố tạo nên ám tiết thực tiếng Hán 44 1.6. Hiện tượns biến ẵm trong nsữ Ill'Ll 50 1.7. Ngũ' âm tiêng Hán trong so sánh với ngữ ám tiêng Viêt 5? C hiỉoììg II. Cơ sỏ' dữ liệu về âm tiết tiến2, Hán 2.1. Nauyén tấc chọn đơn vị thòng ké 59 2.2. Nauyên tấc sấp xèp cơ sở dữ liệu 59 2.3. Các chỉ dẫn và lưu ý 60 2.4. Danh sách ám tiết tiếng Hán hiện đại 62 2.5. Các dữ liệu phân tích 89 C hương III: Nhạn xét về đặc điểm phán bô ám \| i học tiêns Hán. 3.1. Nhận xét chung 93 3.2. Phán tích tần số xuất hiện của các ttiành tô cấu tạo âm tiết 94 3.2.1. Âm đầu 94 3.2.2. Âm chính 97 3.2.3. Âm cuối 101 3.2.4. Âm đệm 103 3.2.5. Thanh điệu 105 3.3. Vận dụns kết quả nghiên cứu vào thực tiỗn dạv học 10S K ết lu ậ n 1 ] 1 Tài liệu tham kh ảo 1 1 f í BẢN<; 1: ĐÔI ( m i l P HIÊ N Ả M TIKNÍi' HÀNH \ 1’HIKN \ 1 II’ \ Phiên âm tiêng Hán Phiên um IP A Phiên âm tiéng Hán Phien ãm irA IMiién ủm ticnji Him l>hy»n inn IIW b í p 1 z ỉ b 1 1 a 1 JA| p í p' J c |IS' 1 1 e 1 .K 1 m c 111 1 s [ s ] ] 00 1 jail j f Ư1 a í a ] ] ou 1 Ji>" J d [ t j 0 [ o] ] an [ jan J t [t ] e [e ] 1 n [ m 1 n [ n ] e [<•] 1 ang [ Jai] J 1 [1] 1 [ i ] ing [ in J g [k J -1 (trước) [1] u a I wA j k [k*] - 1 ( sau) m uo [ wo ] ng Li]] u [U] uai [ wai ] h [X] u Ly] uei [ wei ] j hfc] er [ a r] uan [ wan ] q [ Us’ ] Q1 [ai] uen [ wen ] X [e] ei fei] uang [ will] ] zh í ĨÊ Ì ao [ au ] ueng 1 weij ] ch [t§'] ou [ oil 1 ong Í Hi] j sh [5 J an [ an ] Lie f ye J r 111 en [en ] uan [ yan ] ang [ ] un f y n J eng ierJ ] ion a I yu1]] T h e o : p f i U i ị 't t l ì g , X I £ Ịjĩ|ĩ Ỹ - ; U f ậ . f t :|L ,jệc 19 9 9 ÍỊ-: •í M ỏ Đ Ẩ U 1. M ụ c đ ích và ý nghĩa của lu ận ván Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người. Câu nói đó đã đề cập đến đặc trưng bản chất của ngôn ngữ xét từ góc độ chức năng. Vậy ngôn ngũ' dưa vào cái gì đê biếu đat nội dung giao lưu tư tưởng tình cảm của con người? Công cụ giao tiếp này được tạo ra từ nhũng “vật liệu” gì? Ngôn ngữ là một hệ thống bao gồm vỏ vật chất là ngữ âm; chất liệu cấu thành lên ý nghĩa là từ vựng; quy luật kết hợp chất liệu thành hệ thống là ngữ pháp. Ngữ âm là hình thức vật chất của ngôn ngữ. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều tổn tại thông qua hệ thống âm thanh dùng để biểu đạt ý nghĩa đó là ngữ âm và cùng với ngữ âm là văn tự - hệ thống chữ viết ghi lại âm thanh ngôn ngữ. Tuy nhiên văn tự Hán lại là dạng chữ vuông, không trực tiếp biểu đạt ám thanh nên không mang các đặc trung phương ngữ. Cùng một chữ Hán vuông, người dân ở các vùng phương ngữ khác nhau đọc băng các âm địa phương khác nhau. Sự không đổng nhất về ngữ âm giữa các vùng gây nên những khó khăn trong đời sống kinh tế văn hoá chính trị của người dân Trung Quốc và làm nảy sinh một số vấn đề nan giải trong sự nghiệp xây dựng đất nước của nhà nước Trung Quốc nói chung. Một ngôn ngữ Hán thống nhất về ngữ âm và việc phổ cập tiếng Hán phổ thông hiện đại vẫn luôn luôn là mong muôn của 5 nhà nước Trung Quốc và đặc biệt là những người làm cóng lác nghiên cứu giảng dạy ngôn ngữ ở Trung Quốc. Trong sự nghiệp thông nhất ngũ' âm tiếng Hán nhiéu nhà Hán ngũ' học đã có những công trình nghiên cứu có giá trị. Quan điểm của các nhà Hán ngữ học đcã gẩn như thông nhất trong lĩnh vực chuẩn hoá hệ thống ngữ ám tiêng Hán phổ thông hiện đại, quy ước cách ghi phiên âm các chữ Hán báng chù' cái Latin và đã đưa các kết quá nghiên CIÍL 1 này vào giảng dạy trong các nhà trường ơ Trung Quõc. Tuy nhiên, khi quy nạp hệ thống ám vị tiêng Hán và khi xác định sô lượng âm tiết tổn tại thực trong tiếng Hán thì các nhà Hán ngữ học vẫn còn nhiều tranh cãi. Đối với người nước ngoài học tiếng Hán, việc nắm được cách phát âm những âm cơ bản tiêng Hán để đọc được các từ không thành vấn để phức tạp, song để nghiên cứu sấu hơn về ngữ âm và âm vị học tiếng Hán, cần phải có những hiểu biết về hệ thống âm vị tiếng Hán, về lý thuyết nét khu biệt. Đặc biệt khi tiến hành so sánh đối chiếu âm vị học tiếng Hán với âm vị học tiếns mẹ đe, điều quan trọng tnrớc hết là phải quy nạp được hệ thông âm vị tiếns Hán theo những nguyên tắc nhất định tương đương với nguyên tắc quy nạp âm vị tiếng mẹ đẻ, như vậy mới có thể so sánh được triệt để toàn diện và khoa học. Trong việc dạy tiêng Hán, từ dạy phát âm, dạy ngữ âm thực hành đến dạy văn học, thơ ca Trung Quốc những kiến thức về âm vị học tiêng Hán cũng hết sức quan trọng. Nắm được hệ thống âm vị và đặc điểm kết hợp âm vị học tiếng Hán, người học sẽ dễ dàng tiếp thu được cách phát âm chuẩn, biết phân tích ngữ âm một cách khoa học, hiểu được các luật gieo vần trong thơ ca tiếng Hán, cảm nhận được hết giá trị của các tác phẩm thơ ca một cách sâu Hiện nay việc dạy tiếng Hán cho người Việt Nam ở các cấp học đang ngày càng mở rộng. Đối với người Việt Nam, tiếng Hán là thứ ngôn ngữ lất gần gũi về không gian, về nguồn gốc cũng như về loại hình Từ vụng và nơữ 6 pháp tiếng Hán có nhiều điếm tương đốns với tiêna Việt. riéng ngữ árn tiéng Hán luôn là chồ khó cho cả người dạy lẫn người học. Đế truyền đut cho người học nhưim đặc điếm của hệ thôns ám vị tiêng Han. người dạy tiêng cán phái có những hiếu biết nhất định về lý thuyết nét khu biệt, áp dụng lý thuvét (16 vào phân tích hệ thông âm vị, mô ta đặc điếm lừns ám vị tiêng Hán cho nsurời học nắm được. Tron2 thực tế, nhiều người nói tiếng Hán lất hay. phát ám rất chnấn nturae lai lúnỵ, túng khi phải mồ tá được các nét ám vị học và đặc điếm khu hiệt cua từng âm vị cho người khác năm đirợc đê hạc theo. Xuất phát từ những ý nghĩa nêu trên, trong luận văn này chúng tói sẽ tiến hành mó ta các ám vị trong hệ thốnổ ngũ' ám tiếng Hán phố thónu hiện đại. phân tích cau trúc âm tiết và sự kết hợp giữa các ám vị trong ám tiết . đưa ra những nhận xét sơ bộ của mình về đac điểm phân bố ám vị học trone ám tiết tiếng Hán trên CO' sỏ' thống ké toan bộ ám tiết thực trong tiêng Hán. Vo'i kết quả đat được mono rằng có thể ít nhiều siiíp cho người Việt Nam học và dạy tiếng Hán trons giai đoạn dạy và học ngữ àm thực hành cũng như nghiên cứu nsữ ãm học và am vị học tiếng Hán. 2. Đ ỏi tượng và p hạ m vi nghiên CÚĨI Với mục đích và ý nghĩa nêu trên, liicận văn xác định đối tượng nghiên cứu là: Các ám tiết tồn tại thực trong tiếng Hán phổ thông hiện đại. cấu trúc của các ám tiết và các thành tố cấu tạo nên âm tiết. Hệ thốns âm vị tiếng Hán phổ thông hiện đại, hệ nét âm vị học và nét khu biệt âm vị tron 2 tiếng Hán phổ thông hiện đại. Tư liệu tham khảo chủ yếu là các từ điển tiếns Hán phổ thông và cac tài liệu nghiên cứu về ngữ ám các phương ngũ' Hán và lịch sú' nsữ ám tiếng Hán. Toan bộ luận vãn chỉ thực hiện việc giới thiệu hệ thông âm vị tiếns Han. thông qua kết qua thống kê và phân tích hệ thông ám vị. sự phân bỏ ám vị 7 traile ám tiết, bươc đâu đưa ra nhưng nhím xét ví đặc điếm phán bó ám VỊ học tiếng Hán. Ĩ.P hỉim iiỊ ptiup nghiểữ cún L.uán vãn chủ VCL1 imhien cứu hănu cac phương pháp sau: -Thốim kê dữ liệu, dựa vào cac lù' điên thônu dụng vé tiêng Hán phổ thông hiện đai đang được sư dụng rộim l ãi ớ Trung Quốc để thống kê toàn bộ những âm tiết tổn tại thực trong tiéim Hán phổ thống hiện đại. tham kháo một số rài liệu về tiêng địa phương Trims Quỏc để tìm ra những đặc điếm có liên quan của tiếns phổ thôns,. -Phân tích dữ liệu thống kê bẩnu các con .số cụ thế. -Từ kết quả thống kê, sử dụng các phương pháp quy nạp để khái quát những đặc điếm phân bô âm vị học của ám tiết tiếng Hán. 4. N hiêm vụ của luận văn Trình bày giới thiệu sơ lược về tiêng Hán và ẵm vị học tiếng Hán. Hệ thống âm vị tiếng Hán theo quan điểm của một số nhà Hán học lớn. Nêu ra những quan điểm khác nhau khi quy nạp âm vị và giải pháp của cá nhân. Thông kê toàn bộ hệ thống âm tiêt tiêng Hán hiện có theo từ điên, lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu đặc điếm phân bô âm vị . Phán tích sự phán bô âm vị trong âm tiel tiếng Hán từ các con số thỏntỉ kê cụ thể, tìm tần số xuất hiện cua các ám vị trong kho âm tiết tiêng Hán và ti lệ số lần xuất hiện của từns âm vị so với tổn SI số âm tiết ( tần suất). Đưa ra những nhận xét của ca nhân vé đặc điếm kết họp âm vị và sư phân bố âm vị học trong âm tiết tiếng Hán. 5.Cấu trúc luận ván Luận văn ngoài phân mở đáu, kêt luận và tiới thiệu tài liệu tham kháo góm 3 ch ươn 2 s Chuông 1 : Giới thiệu tiếng Hán và am vị học tiêng H;ín. Chươim II : Cư sỏ'dữ liệu ve am tiôì ticnu Hán. Chươno 111: Nhận xét về đặc điém phân bô Am VỊ học tiếng Han. 9 C H Ư Ơ S G ỉ GIÓI THIỆU TIẾNG HAN V \ ẢM VỊ H ỌC TIẾNG HAN 1.1. Tiếng H á n 1.1.1. Trims Quốc là một quốc £,ia rọne lcVn nhiêu dân tộc tronii đó đán tộc Hán chiêm đai đa sô. Ngôn ngừ mà ntiười Han ó' các vùng, khác 11 ha LI SU' đụnìi cũng khác nhau Nhìn \'ào hình thức chúitg ta hoan toàn có ihé lv iiiai răng ũ en lĩ Hán II n£Ón ngũ' của dân tộc Han. song thực tê không chí đơn uian như vậy. Nói đên tiếng Hán. n°ưò'i ta 'Co thê ns,hĩ tới hình thức văn giáp cốt thời cổ đai. đó là thứ ngôn ngữ sách vó' cúa các nhà hiền triết cổ, còn có (he là nsôn nsữ trons Đườns thi. TÔ11S rù', ntiỏn nmì bach thoai >ĩiai đoan đáu tron2 các tiếu thuvct cổ điển: và cà tiêns phổ thông cùns các phương nsữ hiện đại v.v Chữ Hán là dạns văn tự XLiât hiện từ rất sớm và có quá trình biến đối láu dài Một số nước láns siềna như Nhât Ban. Triều Tiên, viêt Nam đã từiii mirơn chữ Hán để làm văn tư cho nsôn naữ IIƯỚC mình. Từ đời Đườns đến nay. van tư Hán dùng trong lĩnh vực hành chính thay đối không nhiều. Vào thời Minh Thanh mặc dù có nhiều người phán đối. trào lưu gián hoá chữ Hán vẫn bắt đáu xáv ra. Đến đáu thế kỷ XX. do nhu cáu giàn hoá chữ Hán cuộc vận động cái cách toàn diện chữ Hán đã chính thức công nhân chữ Hán gián thế là văn tư chính dùng trong vàn bàn hành chính cua nhà nước. Từ sau năm 1,949 nhà nước Trung Quốc mới luôn duy trì chữ Hán cái cách, đổng thời vèo năm 1955. ỏ' Trung Hoa lục địa còn bắt đáu quy định thay đổi cách đọc va viết chữ Hán dọc từ phái sang trái thành oách viết ngang từ trái sang phái theo thông lệ nhiều nước trên thế gió'i. Sở dĩ nsỊirời ta gọi chung ngôn ngũ' của cac thời kỳ lịch sử cũns như tác vùng khác nhau của 1 runs Quốc là liêYm Hán bởi lẽ từ 3000 năm trước Công, 10 nouycn đèn nay. ngay cá trong nhũng thời ky quôc gia chia cãt vé chính ln nền vãn hoa Trung Quốc vẫn luôn luôn thông nhát.Vãn tự Hán khóng phán an h cách phút ám cụ thể khác nhau của các thời ky và các phương ngữ, VI vậy nó là một băng chứng của sự thống nhất vê vãn hoá. Có hai hình thức của imôn ngữ viết del ton tại trong suôt chiêu đài phai triển lịch sư cùa Trung Quốc. Đó là: 1. Vãn nuón Eli' đời Đông Chu đèn đời Hán. 2. Văn bạch thoại xuất hiện từ đời Đường. Mặc dù có nhữns lúc, trong kho tàns văn học Trung quốc, có những tác phắm được viết iheo phươnơ ngữ, nhưng những tác phẩm này hoặc khônẹ có tính phố hiên, hoăc không được đánh giá cao. Vì vậv. kha nang lưu tru vé 11 của chíintĩ là rất thấp. Thêm nữa, phương ngữ, cùng lắm. cũng chí thá\ xLiấl hiện tro nu các tác phẩm văn chương, còn [rons các địa hạt văn bán khác như hành chính, thưons. mại. chúng không hẻ được cỉừns:. 0 từng địa phirơnE. khi sử dụna các đãc trưng trong phương ngữ trong khi viết, nsười ta vẫn phái dựa vào hai hình thức đã có sấn của ngôn ngữ viết mà không sáns tao được một hình thức thứ ba nào. Và trong sự phát triển của các hình thức phưoĩìa Fìeữ nhir vậy, ngirời la vần hướng về đến sự hội tụ và thống nhất của ngôn nsữ phố thông ma không phân li. Trên thực tế. sự khác nhau giữa phương ngữ các vùng của Trung Quốc là rất rõ. Tuy nhiên do cùng nẳm trong một chính thể, cùng sử dims chillis, một loại văn tư và có nền văn hoá thống nhất nên no ười ta không thê coi sự khác nhau đó cũng giống như sự khác nhau giữa các thứ tiếng khác nhau 110112, một họ ngôn ngữ. Ngay ca khi Trung Quốc bất đâu phê bỏ hình thức vãn nuón (đáu thế kỷ XX) thì sự thống nhất về ngôn ngũ' cũng không vì thế mà mất đi. Hình thức bút ngữ mới, lối văn bạch thoai, đã được náy sinh. Do tính giãn dị và phản ánh được đời sống con người hiện đại Trung Hoa, văn bạch thoai dã phát triển trên một nền thống nhất mới. Như vậy trong lịch sử, toàn Trung Quốc vốn đã có một thứ nRÔn ngữ 1 ] [...]... là hệ thống âm vị nữa Tiêng Hán là ngôn ITSữ đơn ám tiết (monosyllabic language), mỗi một chữ Hán đại diện cho một âm tiết vì vậy âm vị học Hán ngữ có nhiệm vụ là xác định ranh giới âm tiết và phân xuất các âm tiết tiếng Hán thành các đơn vị nhỏ hơn đó là âm vị Việc hình dung cấu trúc âm tiết tiếng Hán như một chỉnh thể hay là một chuỗi nối tiếp các âm vị là một đề tài tranh luận khóng dứt trong lịch... la các dơn vị siêu đoạn Tóm lai một ám tiết tiêng Hán nêu quan niệm theo cách thõng Thườns each quan niệm của ám vị học thiên vé tuyến tính, có thê được phán thành các đơn vị âm thanh nhỏ hơn Các đơn vị ám thanh này có thê là ám vị hoặc thanh vị (điệu vị ) Âm vị là các đơn vị chiết đoạn, trong cấu trúc khung cua âm tiêt còn thanh vị là đơn vị siêu đoạn Êrùm lén ca cáu tlúc khung âm tiết Các ám vị, ... ba từ đời nhà Thanh cho đến hiện nay Việc nghiên cứu ngữ âm học được chú V nhiều nhất ở giai đoan thứ hai, Âm vị học tiếna Hán hiện đại là khoa học đi lén từ truyền thông âm vận học cổ Âm vị học tiếng Hán hiện đại nghiên cứu hệ thống âm vị tiếns Han írên cơ sỏ' ứng dụng những kiến thức của âm vị học hiện đại bắt nguồn từ chân Ảu kết hợp với những thành tựu của bộ môn âm vận học vốn đã hình thành và có... giông [1], Ch Hockett gọi đó là chung âm nước Các phụ âm cuối Han hiện đại phân biệt nhau bởi các tiêu chí sau đây: 1 Tắc/ không tắc Các phụ âm các phụ ám không tắc ở vị trí cuối âm tiết là [n] và [ì]] Các phụ âm còn lại là tcắc Sự đối lập âm vị học này, trong thế hiện ngữ âm, đó là ở một bên là các phụ âm mũi, bên khác là các bán nguyên âm hoặc các ám nước Về ban chất, các phụ ám này đều có đặc tính hữu... sử 23 nghiên cứu âm vị học tiêng Hán Trong quan điếm CO ám tiét là chỉnh thê I không phân cắt, âm tiét là đơn vị ngũ' âm nhó nhất có cương vị tương đưonu như âm vị trong các ngón ngu' chán Âu Các nhà ám vi học theo quan điếm Am tiêt là chuỗi nối tiêp các âm vị lai căn cứ vào các hiện thực sau đây đế lập luận Đó là hiện tượna từ láy (lịìv bao gồm từ song thanh ('Ả% T’i ìn]) (lav phụ âm đầu) và từ điệp... làm đỉnh âm tiết là các âm đệm hoặc các phụ âm cuối Các phụ âm không bao giờ làm đỉnh ám tiết, chúng chỉ ỏ' các phán lìa âm tiết trong cương vị phụ âm dấu hoặc phu âm cuối mà thôi Các phu âm không bao giò' có thế nối chuỗi trực liếp với nhau như trons nhiều ngôn ngữ Cháu Âu Theo quan niệm truyền thống, nguyên âm làm nên phần hạt nhân của âm tiết Trong kết hợp với các âm đi sau nó tao nên ván Các bộ phận... âm có thể chia các phụ âm đầu tiếng Hán thành 4 loại sau: © Các âm tắc: [m], [n], í p M t ] ị k ], [ p ’], [ t ’] [ k ’] (2) Các âm xát: [ f ], [ s ], [ t J, [ (B], [ X ] s (3) Các âm tác xát: [ ts ], [ ] [tjS ] [ ts’], [ tg’], [tẹ'] © Các âm nước: gồm 2 phụ âm [ 1 ], ft] Các nhà ngữ âm học Truns Quốc có nhiều cách phân tích khác nhau đối với phụ âm đáu zero Theo Đổng Thiếu Văn, thực tế khi phát câm... tuỳ vào các vị trí trong ám tiết và vai tro cấu tạo mà chúng mang, có thể là phần đỉnh (nhân) âm tiết, hoặc phần biên ám tiết Các âm vị biên có thế đứng ỏ' vị trí đầu ám tiết: các phụ ám đầu, hoặc ám đệm; có thể đứng ỏ' vị trí cuối âm tiết: các phụ âm cuối Xét về bản chíứ ngữ ám đóng vai trò làm đinh am tiết là các nguyên âm (ám vị nguyên âm) : mỏi âm tiết tiếng Hán nhất thiết phái có Các nguyên âm không... như các phụ ám đầu còn lại Như vạv, kê ca phụ am đáu /ero [lệ phụ ám đáu tiêng Hán hao gôm 22 âm vị Hê nét ám vị học đirợc nhiêu nmi'ò'1 thừa nhận là hệ nét Iheo cách gọi truyền thông Chúng được chia theo các đạc trưng hô vị và f>lìn'ữiìíỊ thức cáu âm Vé bỏ vị câu âm Căn cứ vào vị trí call âin khác nhau có thê chia thành 6 nhóm các ám đáu tiếng Hán Đó là: (Đ Các âm môi: f p ], [ p' ] [ m ] [f] © Các. .. Mỗi âm tiết tiếng Hán đều có một thanh điệu nhát định Thanh điệu có siá trị khu biệt nghĩa như các âm vị phụ ám, nouyên ám Về cấu trúc âm tiết, tiếns Hán không có tổ hợp phụ âm (phụ ám phức) đứiiẹ ỏ' vị trí đầu hoặc cuối âm tiết Tiếng Han là ngôn ngữ đơn lộp phân tích tính Đa số từ tiếng Hán lao thành do sự licn kết các hình tiết Các quan hệ nsữ pháp được thế hiện băng trật tự từ chứ không phai bằng cách . là: Các ám tiết tồn tại thực trong tiếng Hán phổ thông hiện đại. cấu trúc của các ám tiết và các thành tố cấu tạo nên âm tiết. Hệ thốns âm vị tiếng Hán phổ thông hiện đại, hệ nét âm vị học và nét. về âm vị học tiêng Hán cũng hết sức quan trọng. Nắm được hệ thống âm vị và đặc điểm kết hợp âm vị học tiếng Hán, người học sẽ dễ dàng tiếp thu được cách phát âm chuẩn, biết phân tích ngữ âm. cho đến hiện nay. Việc nghiên cứu ngữ âm học được chú V nhiều nhất ở giai đoan thứ hai, Âm vị học tiếna Hán hiện đại là khoa học đi lén từ truyền thông âm vận học cổ. Âm vị học tiếng Hán hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích phân bố các nét âm vị học trong tiếng Hán hiện đại, Phân tích phân bố các nét âm vị học trong tiếng Hán hiện đại, , CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TIẾNG HÁN VÀ ÂM VỊ HỌC TIẾNG HÁN, CHƯƠNG II. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ÂM TIẾT TIẾNG HÁN, CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ ÂM VỊ HỌC TIẾNG HÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm