0

Thực tiễn lí thuyết hoạt động ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giờ nghe hiểu Tiếng Anh THCS

27 1,205 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:46

. Thực tiễn lí thuyết hoạt động ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giờ nghe hiểu Tiếng Anh THCS       §¹ng Mai QuÕ 1 Thc tin lớ thuyt hot ng ngụn ng nhm nõng cao cht lng gi nghe hiu. cho một tiết dạy nghe hiểu. + Thực tiễn hoạt động ngôn ngữ bằng các ví dụ cụ thể. Chơng 3: Phơng pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu. I. Phơng pháp nghiên cứu : Để hoạt động nghe đạt đợc mục. cho phù hợp với đối tợng học sinh. - Kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, dạy kỹ năng nghe hiểu theo lý thuyết ngôn ngữ. Việc dạy và học Tiếng Anh trong nhà trờng phổ thông đã có những thay đổi lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn lí thuyết hoạt động ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giờ nghe hiểu Tiếng Anh THCS, Thực tiễn lí thuyết hoạt động ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng giờ nghe hiểu Tiếng Anh THCS,

Từ khóa liên quan

Mục lục