0

Phát triển tư duy Toán học cho học sinh lớp 1

20 1,752 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:45

. của học sinh trong quá trình dạy học. Một trong những bộ phận cấu thành chơng trình toán Tiểu học mang ý nghĩa chuẩn bị cho việc học môn hình học ở các cấp học trên, đồng thời giúp học sinh. ở lứa tuổi học sinh tiểu học, t duy của các con còn hạn chế về mặt suy luận, phân tích việc dạy các yêu tốc hình học ở Tiểu học sẽ góp phần giúp học sinh phát triển đợc năng lực t duy, khả năng. bản dạy học các yếu tố hình học ở lớp 2 là cung cấp cho học sinh những biểu tợng hình học đơn giản, bớc đầu làm quen với các thao tác lựa chọn, phân tích, tổng hợp hình, phát triển t duy, trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển tư duy Toán học cho học sinh lớp 1, Phát triển tư duy Toán học cho học sinh lớp 1,

Từ khóa liên quan