0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5

28 2,151 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:40

. vụ việc giải toán có lời văn cho học sinh lớp Năm. - Khảo sát và hướng dẫn giải cụ thể một số bài toán, một số dạng toán có lời văn ở lớp Năm, từ đó đúc rút kinh nghiệm, đề xuất một số ý kiến. vụ việc giải toán có lời văn cho học sinh lớp Năm. - Khảo sát và hướng dẫn giải cụ thể một số bài toán, một số dạng toán có lời văn ở lớp Năm, từ đó đúc rút kinh nghiệm, đề xuất một số ý kiến. học toán ở tiểu học, việc giải toán có lời văn chiếm một vị trí quan trọng. Có thể coi việc dạy - học và giải toán là "hòn đát thử vàng" của dạy - học toán. Trong giải toán, học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan