SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn lớp 3

19 1.4K 0
SKKN Tổ chức hướng dẫn cho học sinh làm bài tập trong Tập làm văn  lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. chức hớng dẫn cho học sinh làm bài tập trong giờ làm văn lớp 3, bài Tập làm văn tuần 14 chơng trình 2000 nhằm giúp học sinh có khả năng phân biệt nhận biết các kiểu bài Tập làm văn trong tuần các bài Tập làm văn của bài Tập làm văn tuần 14. 2.2 Tìm hiểu mối liên quan giữa bài Tập làm văn với các bài học khác trong tuần. 2 .3 Tìm hiểu những khó khăn của học sinh khi tìm hiểu bài tập. 2.4. hớng dẫn học sinh thực hiện các bài tập trong giờ Tập làm văn tuần 14 I- Các bài Tập làm văn tuần 14 ở học kỳ I phân môn Tập làm văn lớp 3 chơng trình 2000 mỗi tuần có một tiết nên trong

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A- §Æt vÊn ®Ò

  • GiÊu Cµy

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan