0

SKKN Kinh nghiệm dạy nội dung vẽ theo mẫu trong mô mĩ thuật

40 2,107 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:07

. vật mẫu. Từ đó học sinh sẽ cảm nhận được mẫu, vẽ mẫu theo sự “cảm” và so sánh để hình vẽ gần đúng với mẫu hơn. Trong bộ môn mĩ thuật bao gồm năm phân môn: vẽ theo mẫu ; vẽ trang trí; vẽ theo. trọng trong quá trình hình thành kiến thức mĩ thuật, kiến thức vẽ theo mẫu đối với học sinh. a/. Thực tế: Lâu nay dạy vẽ theo mẫu thường là qua loa nhất trong tất cả năm phân môn của bộ môn mĩ thuật. . vẽ hình chung của mẫu. Vẽ theo mẫu, tức là nhìn mẫu rồi mô phỏng lại mẫu, mà muốn mô phỏng được mẫu học sinh cần có khái niệm vẽ, hình thành được các bước vẽ trong đó bước vẽ hình chung cho mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm dạy nội dung vẽ theo mẫu trong mô mĩ thuật, SKKN Kinh nghiệm dạy nội dung vẽ theo mẫu trong mô mĩ thuật,

Từ khóa liên quan