SKKN Kinh nghiệm dạy nội dung vẽ theo mẫu trong mô mĩ thuật

40 2.1K 6
SKKN Kinh nghiệm dạy nội dung vẽ theo mẫu trong mô mĩ thuật

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. vật mẫu. Từ đó học sinh sẽ cảm nhận được mẫu, vẽ mẫu theo sự “cảm” và so sánh để hình vẽ gần đúng với mẫu hơn. Trong bộ môn mĩ thuật bao gồm năm phân môn: vẽ theo mẫu ; vẽ trang trí; vẽ theo. trọng trong quá trình hình thành kiến thức mĩ thuật, kiến thức vẽ theo mẫu đối với học sinh. a/. Thực tế: Lâu nay dạy vẽ theo mẫu thường là qua loa nhất trong tất cả năm phân môn của bộ môn mĩ thuật. . vẽ hình chung của mẫu. Vẽ theo mẫu, tức là nhìn mẫu rồi mô phỏng lại mẫu, mà muốn mô phỏng được mẫu học sinh cần có khái niệm vẽ, hình thành được các bước vẽ trong đó bước vẽ hình chung cho mẫu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • C/. KẾT LUẬN

    • Ái Nghĩa, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan