SKKN ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THPT

16 1.9K 2
SKKN  ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. kiến kinh nghiệm ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THPT Đặt vấn đề 1. Lý do chọn chọn đề tài: Trong quá trình giảng dạy toán tôi nhận thấy phương pháp toạ độ chiếm một vị. trí quan trọng trong chương trình toán ở bậc học PTTH. - Học sinh thường chỉ sử dụng phương pháp toạ độ để giải các bài toán trong hình học giải tích hoặc dùng phương pháp toạ độ để khảo sát. Nếu bài toán yêu cầu gải và biện luận theo m thì việc sử dụng phương pháp dại số gặp rất nhiều khó khăn. Suy ra nếu vận dụng phương pháp toạ độ Phần I: Cơ sở lý thuyết của phương pháp toạ độ $1.

Ngày đăng: 28/03/2015, 22:01

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Giải

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan