SKKN Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen

16 1.8K 6
SKKN Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. GIẢI QUY T VẤN ĐỀ ĐỂ DẠY CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MEN DEN Võ Thị Liễu NĂM HỌC: 2008- 2009 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen Phần I Mở đầu I. Đặt vấn đề: Vấn. 2 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các quy luật di truyền của Men Đen Đảng về việc đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, bản thân tôi dã chọn đề tài: Sử dụng dạy học giải quy t vấn đề để dạy các quy. chất của dạy học giải quy t vấn đề: Dạy học giải quy t vấn đề là một phân hệ của phương pháp dạy học vì nó tập hợp Giáo viên: Võ Thị Liễu – Trường THCS Mỹ Thủy 3 Sử dụng dạy học GQVĐ để dạy các

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO LỆ THỦY

  • TRƯỜNG THCS MỸ THỦY

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan