SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề trong môn sinh học ở THCS

15 1.5K 2
SKKN Phương pháp dạy học nêu vấn đề trong môn sinh học ở THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ BẢN CHẤT DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ Kiểu dạy học nêu vấn đề Tình huống có vấn đề CẤU TRÚC DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ Nêu vấn đề Giải quyết vấn đề Vận dụng CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG. TRONG DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ Phương pháp diễn giảng nêu vấn đề Phương pháp đàm thoại Các ví dụ minh họa Phương pháp quan sát nêu vấn đề DẠY HỌC NÊU VẤN ÐỀ - Tình huống, tình huống có vấn đề. - Vấn. Vấn đề, vấn đề khoa học, vấn đề học tập. - Mâu thuẫn khách quan,mâu thuẫn chủ quan. - Giả thuyết,Ðánh giá I.BẢN CHẤT DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ: 1.Kiểu dạy học nêu vấn đề Kiểu dạy học nêu vấn đề là

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan