Phát huy năng lực tự học và tính tích cực hoá cho học sinh qua dạy học môn thể dục - THCS

15 2.5K 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:31

. THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 14 Phát huy năng lực tự học và tính tích cực hoá cho HS qua dạy học môn thể dục - THCS Điện thoại: E-mail: II. Tên sản phẩm: " ;Phát huy năng lực tự học và tính tích. Phát huy năng lực tự học và tính tích cực hoá cho HS qua dạy học môn thể dục - THCS MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT - HS (Học sinh) - GV (Giáo viên) - TDTT (Thể dục, thể thao) - XHCN (Xã. hiện: Đỗ Viết Hưng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4 Phát huy năng lực tự học và tính tích cực hoá cho HS qua dạy học môn thể dục - THCS trực quan để dạy học và tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân,

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • THỂ DỤC KHỐI 6

 • Tiết 32:

 • BÓNG CHUYỀN - CHẠY BỀN

  • Nội dung

  • Bóng chuyền: + Ôn tư thế chuẩn bị và các cách di chuyển

   • I- MỤC TIÊU

   • II- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN

   • III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

    • PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC

    • A-PHẦN MỞ ĐẦU

    • II. PHẦN CƠ BẢN

Tài liệu liên quan