Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

66 122 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay Mở đầu Nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đòi hỏi một khối lợng vốn khổng lồ, nhất là vốn dài hạn, mà trong giai đoạn hiện nay, thị trờng tài chính mới chỉ đáp ứng đợc một phần nhỏ nhu cầu về vốn ngắn hạn cho nền kinh tế. Xuất phát từ đòi hỏi ấy, thị trờng chứng khoán, với t cách là kênh huy vốn quan trọng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá trở thành một nhu cầu cấp thiết, khách quan trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên thị trờng chứng khoán muốn hoạt động hiệu quả cần phải có hàng hoá cho nó (cổ phiếu, trái phiếu .) đồng thời phải có các công ty chứng khoán chuyên mua bán, giao dịch các loại hàng hoá đó. Công ty chứng khoán sẽ là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung của thị trờng chứng khoán nói riêng. Nhờ các công ty chứng khoánmột lợng vốn khổng lồ đợc đa vào đầu t từ những nguồn lẻ tẻ trong công chúng tập hợp lại. Nh vậy, sự ra đời của các công ty chứng khoán trong giai đoạn hiện naymột nhu cầu khách quan. Tuy nhiên để nó đi vào hoạt động có hiệu quả cần tiếp tục có những điều chỉnh hợp lý. Đề xuất: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển các công ty chứng khoán Việt Nam giai đoạn hiện nay" sẽ đa ra những kiến nghị góp phần vào việc hoàn thiện các công ty chứng khoán những giải pháp thúc đẩy hình thành các công ty chứng khoán. Đề tài nghiên cứu những lí luận cơ bản về công ty chứng khoán từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công ty chứng khoán về cơ cấu tổ chức; đội ngũ cán bộ, nhân viên; mô hình công ty; hệ thống tin học trong các công ty chứng khoán, đồng thời đa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng phát triển các công ty chứng khoán. Nội dung đề tài gồm 3 phần: 1 Chơng I: Vai trò của công ty chứng khoán với hoạt động của thị trờng chứng khoán. Chơng II: Thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay. Chơng III: Các giải pháp hoàn thiện phát triển các công ty chứng khoán Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.s Đặng Ngọc Đức cán bộ, công nhân viên Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán - UBCKNN đã giúp em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm thực tế, điều kiện nghiên cứu nên bài viết này của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong đợc sự góp ý của thầy cô, cán bộ, nhân viên Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán - UBCKNN tất cả các bạn đọc để các bài viết sau của em đợc tốt hơn. Hà Nội, tháng 5 năm 2003 Sinh viên TH: Lê Thanh Thái 2 Chơng I: Vai trò của công ty chứng khoán với hoạt động của thị trờng chứng khoán. 1.1. Tổng quan về thị trờng chứng khoán. 1.1.1. Quan điểm khác nhau về thị trờng chứng khoán. Thị trờng chứng khoánmột bộ phận quan trọng của thị trờng tài chính, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành những nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế Nhà nớc để phát triển sản xuất, tăng trởng kinh tế hay cho các dự án đầu t. Thị trờng chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán chứng khoán các giấy ghi nợ trung hoặc dài hạn thờng từ 01 năm trở lên. Công cụ trao đổi trên thị trờng chứng khoán rất phong phú. Vậy thị trờng chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán đã đợc phát hành đang lu hành trên thị trờng. Hiện nay tồn tại hai quan điểm đối lập nhau: Quan điểm một cho rằng: thị trờng vốn thị trờng chứng khoán là khác nhau vì công cụ của thị trờng chứng khoán ngoài các chứng khoán dài hạn còn có các giấy ghi nợ ngắn hạn (các tín phiếu kho bạc nhà nớc có thời hạn 03 tháng hoặc 06 tháng). Quan điểm thứ hai cho rằng: thị trờng vốn thị trờng chứng khoán chỉ là các tên gọi khác nhau của cùng một khái niệm: thị trờng t bản. Ngày nay, các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển, thị trờng chứng khoán đợc quan niệm là một thị trờng có tổ chức hoạt động có điều kiện, là nơi diễn ra các hoạt động mua bán các loại chứng khoán trung dài hạn giữa những ngời phát hành chứng khoán mua chứng khoán hoặc kinh doanh chứng khoán. 3 Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí là trái ngợc nhau, nhng nhìn chung một thị trờng chứng khoán đợc đặc trng bởi các hoạt động cơ bản sau. 1.1.2. Hoạt động của thị trờng chứng khoán. Trên thị trờng chứng khoán các hoạt động giao dịch chứng khoán đợc thực hiện . Xét về mặt hình thức, các hoạt động trao đổi mua bán chuyển nhợng các chứng khoán là việc thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán; xét về thực chất đây chính là quá trình vận động t bản hình thái tiền tệ, tức là quá trình chuyển từ t bản sở hữu sang t bản kinh doanh. Các quan hệ mua bán các chứng khoán trên thị trờng chứng khoán phản ánh sự thay đổi các chủ thể sở hữu về chứng khoán. Xét về nội dung, thị trờng vốn thể hiện các quan hệ bản chất bên trong của quá trình mua bán các chứng khoán. Thị trờng chứng khoán là biểu hiện bên ngoài, là hình thức giao dịch vốn cụ thể. Các thị trờng này không thể phân biệt, tách rời nhau mà nó là thống nhất cùng phản ánh các quan hệ bên trong bên ngoài của thị trờng t bản. Do đó hoạt động của thị trờng chứng khoán (xét về bản chất) phản ánh quan hệ trao đổi mua bán quyền sở hữu về t liệu sản xuất, vốn, tiền mặt. Các hoạt động này đợc thực hiện thông qua các thành viên trên thị trờng chứng khoán. 1.1.3. Các thành viên của thị trờng chứng khoán. - Ngời đầu t chứng khoán: Là những ngời mua bán chứng khoán gồm có: các doanh nghiệp, các công ty bảo hiểm, các quỹ hu trí lực lợng rộng rãi nhất là tầng lớp dân chúng đầu t vào. - Ngời kinh doanh chứng khoán: Là ngời đợc pháp luật cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới chứng khoán (nhận mua hộ bán hộ để hởng hoa hồng), bảo lãnh phát hành chứng khoán, t vấn đầu t chứng khoán, quản lý quỹ đầu t chứng khoán, mua bán chứng khoán cho chính mình để hởng chênh lệch giá. 4 - Ngời tổ chức thị trờng: Là ngời tạo ra địa điểm phơng tiện để phục vụ cho việc mua bán chứng khoán hay còn gọi là Sở giao dịch chứng khoán. - Ngời quản lý giám sát các hoạt động của thị trờng chứng khoán: Tức là Nhà nớc, ngời bảo đảm cho thị trờng hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của ngời đầu t, bảo đảm việc mua bán chứng khoán đợc công bằng, công khai, tránh những tình trạng tiêu cực có thể xảy ra. Ngoài các đối tợng trên ra, còn có các đối tợng tơng hỗ quan trọng khác nh: Các tổ chức thanh toán bù trừ lu giữ chứng khoán, tổ chức dịch vụ sang tên đăng ký lại quyền sở hữu chứng khoán, trung tâm đào tạo ngời hành nghề chứng khoán, hiệp hội các nhà đầu t, hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán. Trong các đối tợng đó thì ngời kinh doanh chứng khoán (trong đó có các công ty chứng khoán) giữ vai trò quan trọng đảm bảo cho thị trờng chứng khoán hoạt động ổn định có hiệu quả. 1.2. Công ty chứng khoán. 1.2.1. Mô hình tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán. 1.2.1.1. Các mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán. Vì công ty chứng khoánmột loại hình định chế tài chính đặc biệt nên vấn đề xác định mô hình tổ chức kinh doanh của nó có nhiều điểm khác nhau các nớc. Mỗi nớc đều có một mô hình tổ chức kinh doanh chứng khoán riêng, phù hợp với đặc điểm của hệ thống tài chính tuỳ thuộc vào sự cân nhắc lợi hại của những ngời làm công tác quản lý nhà nớc. Tuy nhiên, ta có thể khái quát lên ba mô hình cơ bản hiện nay là: mô hình công ty chứng khoán ngân hàng hay mô hình ngân hàng đa năng (bao gồm: Ngân hàng đa năng toàn phần, Ngân hàng đa năng một phần) công ty chuyên doanh chứng khoán. Trong mô hình ngân hàng đa năng toàn phần, một ngân hàng có thể tham gia tất cả các hoạt động kinh doanh tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm mà không cần thông qua những pháp nhân riêng biệt. 5 Khác với mô hình trên, trong mô hình ngân hàng đa năng một phần, một ngân hàng muốn tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán phải thông qua công ty con là pháp nhân riêng biệt. Với mô hình công ty chuyên doanh chứng khoán, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do công ty độc lập, chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận, các ngân hàng không đợc tham gia kinh doanh chứng khoán. 1.2.1.2. Những nét đặc trng trong tổ chức của các công ty chứng khoán. Do công ty chứng khoánmột hình thức định chế đặc biệt, có hoạt động nghiệp vụ đặc thù nên về mặt tổ chức nó có nhiều điểm khác biệt so với các công ty thông thờng. Các công ty chứng khoán các nớc khác nhau, thậm chí trong cùng một quốc gia cũng có tổ chức rất khác nhau tuỳ thuộc vào tính chất công việc của mỗi công ty mức độ phát triển của thị trờng. Tuy vậy, chúng vẫn có một số đặc trng cơ bản: a. Chuyên môn hoá phân cấp quản lí. Công ty chứng khoán có trình độ chuyên môn hoá rất cao từng phòng ban, bộ phận, đơn vị kinh doanh nhỏ. Do chuyên môn hoá cao nên các bộ phận có quyền tự quyết. Một số bộ phận trong công ty có thể không phụ thuộc lẫn nhau (chẳng hạn bộ phận môi giới tự doanh hay bảo lãnh phát hành .) b. Nhân tố con ngời. Trong công ty chứng khoán, quan hệ với khác hàng giữ vai trò rất quan trọng, đòi hỏi nhân tố con ngời phải luôn đợc quan tâm, chú trọng. Khác với các công ty sản xuất, công ty chứng khoán việc thăng tiến cất nhắc lên vị trí cao hơn nhiều khi không quan trọng. Các chức vụ quản lí hay giám đốc của công ty nhiều khi có thể nhận đợc ít thù lao hơn so với một số nhân viên cấp dới. c. ảnh hởng của thị trờng tài chính. 6 Thị trờng tài chính nói chung thị trờng chứng khoán nói riêng có ảnh hởng lớn tới sản phẩm, dịch vụ, khả năng thu lợi nhuận của công ty chứng khoán. Thị trờng chứng khoán càng phát triển thì công cụ tài chính càng đa dạng, hàng hoá dịch vụ phong phú, qua đó công ty chứng khoán có thể mở rộng hoạt động thu nhiều lợi nhuận. Với các trình độ phát triển khác nhau của thị trờng, các công ty chứng khoán phải có cơ cấu tổ chức đặc thù để đáp ứng những nhu cầu riêng. Thị trờng càng phát triển thì cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán càng phức tạp (chẳng hạn Mỹ, Nhật .). Trong khi đó, thị trờng chứng khoán mới hình thành thì cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán giản đơn hơn nhiều (nh Đông Âu, Trung Quốc .). 1.2.2 Hình thức pháp lý của các công ty chứng khoán. Có ba loại hình tổ chức công ty chứng khoán cơ bản: công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần. a. Công ty hợp danh. Là loại hình kinh doanh từ hai chủ sở hữu trở lên.Thành viên tham gia vào quá trình đa ra các quyết định quản lý đợc gọi là thành viên hợp danh. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn, tức là phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ của công ty hợp danh bằng toàn bộ tài sản của mình. Ngợc lại thành viên không tham gia vào quá trình điều hành quản lí công ty đợc gọi là thành viên góp vốn. Họ chỉ chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ của công ty trong giới hạn góp vốn của mình. Thông thờng khả năng huy động vốn góp của công ty hợp danh không lớn, nó chỉ giới hạn trong số vốn mà các hội viên có thể đóng góp. b. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là công ty chỉ đòi hỏi trách nhiệm của các thành viên đối với các khoản nợ của công ty trong giới hạn số vốn góp của họ, do đó gây tâm lí nhẹ nhàng hơn đối với các nhà đầu t. 7 Về phơng diện huy động vốn, nó đơn giản linh hoạt hơn so với công ty hợp danh. Đồng thời vấn đề tuyển đội ngũ quản lí cũng năng động hơn, không bị bó hẹp trong một số đối tác nh công ty hợp danh. Nhờ những u thế đó, hiện nay rất nhiều công ty chứng khoán hoạt động dới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. c. Công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một pháp nhân độc lập với các chủ sở hữu là các cổ đông. Đại hội cổ đông có quyền bầu ra hội đồng quản trị. Hội đồng này sẽ định ra các chính sách của công ty chỉ định giám đốc cùng các chức vụ quản lý khác để điều hành công ty. Giấy chứng nhận cổ phiếu không thể hiện món nợ của công ty, mà thể hiện quyền lợi của chủ sở hữu đối với các tài sản của công ty. * Ưu điểm của công ty cổ phần: + Nó tồn tại liên tục không phụ thuộc vào việc thay đổi cổ đông hoặc cổ đông nghỉ hu hay qua đời. + Rủi ro mà chủ sở hữu của công ty phải chịu đợc giới hạn mức nhất định. Nếu công ty thua lỗ, phá sản, cổ đông chỉ chịu thiệt hại mức vốn đã đóng góp. + Quyền sở hữu đợc chuyển đổi dễ dàng thông qua việc mua bán cổ phiếu. + Ngoài ra, đối với công ty chứng khoán, nếu tổ chức theo hình thức công ty cổ phần đợc niêm yết tại sở giao dịch thì coi nh họ đã đợc quảng cáo miễn phí. + Hình thức tổ chức quản lí, chế độ báo cáo thông tin tốt hơn hai loại hình hợp danh trách nhiệm hữu hạn. Do những u điểm này, ngày nay chủ yếu các công ty chứng khoán tồn tại dới hình thức công ty cổ phần thậm chí một số nớc (nh Hàn Quốc) còn bắt buộc các công ty chứng khoán phải là công ty cổ phần. 8 1.2.3. Các nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán có thể là những công ty chuyên kinh doanh một dịch vụ nh công ty chỉ chuyên môi giới, công ty chỉ chuyên thực hiện bảo lãnh phát hành . hoặc là những công ty đa dịch vụ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. Nhìn chung có ba nghiệp vụ kinh doanh chính là: - Nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Nghiệp vụ tự doanh. - Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành. Ngày nay, do thị trờng ngày càng phát triển do nhu cầu của bản thân công ty chứng khoán ngày càng mở rộng nên đã phát sinh nhiều nghiệp vụ nh: cho vay kí quĩ, t vấn đầu t, quản lí danh mục đầu t, quản lí thu nhập chứng khoán. Đồng thời các công ty chứng khoán ngày nay còn hoạt động trên cả lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm. 1.2.3.1. Nghiệp vụ môi giới Bản chất nghiệp vụ. Công ty chứng khoán tiến hành nghiệp vụ môi giới sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trờng OTC. Khách hàng sẽ phải chịu hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó. Các nhà môi giới thờng gặp phải rủi ro khi khách hàng của mình hoặc nhà môi giới giao dịch khác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn. Qui trình giao dịch. Quá trình môi giới của công ty chứng khoán thờng qua các bớc chủ yếu thể hiện đồ sau: Bớc 1: Mở tài khoản (1). Bớc 2: Nhận lệnh (2). 9 Bớc 3: Chuyển lệnh tới thị trờng phù hợp để thực hiện lệnh (3). Bớc 4: Xác nhận kết quả thực hiện lệnh cho khách hàng (4). Bớc 5: Thanh toán giao hàng. B ớc 1: Mở tài khoản. Công ty chứng khoán yêu cầu khách hàng mở tài khoản giao dịch (tài khoản tiền mặt hoặc tài khoản kí quĩ). Tài khoản kí quĩ dùng cho giao dịch kí quĩ còn tài khoản giao dịch dùng cho các giao dịch thông thờng. B ớc 2 : Nhận đơn đặt hàng. Khách hàng ra lệnh mua, bán cho công ty chứng khoán dới nhiều hình thức: Điện thoại, telex, phiếu lệnh . Nếu là lệnh bán, công ty chứng khoán sẽ yêu cầu khách hàng xuất trình số chứng khoán muốn bán trớc khi thực hiện đơn hàng hoặc đề nghị phải kí quĩ một phần số chứng khoán cần bán theo một tỉ lệ do uỷ ban chứng khoán qui định. Nếu là lệnh mua, công ty sẽ đề nghị khách hàng mức tiền kí quĩ nhất định trên tài khoản kí quĩ của khách hàng tại công ty. Khoản tiền này thờng bằng 40% trị giá mua theo lệnh. B ớc 3 : Chuyển lệnh tới thị trờng phù hợp để thực hiện. 10 Khách hàng Công ty chứng khoán (4) (1) (2) (3) (5) [...]... hoàn chỉnh có hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động tự doanh môi giới chứng khoán hợp lý Chơng II: Thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoán Việt nam hiện nay Qua nghiên cứu mô hình công ty chứng khoán một số nớc trên Thế giới có thể thấy sự thành lập, phát triển của các công ty chứng khoán gắn liền với sự hình thành, phát triển của thị trờng chứng khoán Nó là một quá trình lâu dài Việt. .. phát triển thị trờng chứng khoán tại Việt Nam Có thể nhận thấy mô hình công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay chính là sự kết hợp giữa mô hình ngân hàng đa năng một phần mô hình công ty chuyên doanh chứng khoán Chúng ta đã học tập rút kinh nghiệm từ mô hình các nớc hạn chế tiêu cực có thể phát sinh từ đó không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán Các công ty chứng khoán. .. hình công ty chứng khoán Việt Nam Qua nghiên cứu mô hình công ty chứng khoán của các nớc ta có thể nhận thấy hầu nh các thị trờng từ các thị trờng phát triển đến các thị trờng mới nổi đều cho phép các ngân hàng tham gia vào kinh doanh chứng khoán mức độ phạm vi khác nhau Ngay cả những thị trờng phát triển nh Mỹ, Nhật trớc đây không cho phép các ngân hàng tham gia vào hoạt động chứng khoán hiện. .. hình thức mà công ty bảo lãnh phát hành hứa sẽ cố gắng tối đa để bán hết số chứng khoán cần phát hành cho công ty phát hành Nếu không bán hết, công ty bảo lãnh sẽ trả lại số chứng khoán không bán đợc cho công ty phát hành Ngời bảo lãnh đợc hởng số hoa hồng trên số chứng khoán bán đợc Ba là, bảo lãnh bảo đảm tất cả hoặc không: trờng hợp này đợc áp dụng khi công ty phát hành chứng khoán cần một số vốn nhất... sẽ tiến hành bù trừ trên cơ sở nội dung lệnh của các công ty chứng khoán chuyển vào hệ thống Những sai sót của công ty chứng khoán sẽ do công ty chứng khoán tự sửa chữa Việc bù trừ các kết quả giao dịch kết thúc bằng việc in ra các chứng từ thanh toán Chứng từ này đợc gửi cho công ty chứng khoán Nó là cơ sở để thực hiện thanh toán giao chứng khoán Bớc 6: Thanh toán giao hàng Đến ngày thanh toán,... giảm các chi phí không cần thiết, duy trì hoạt động động kinh doanh thật vững sau đó mới mở rộng phát triển thị trờng 2.1.2 Quá trình thành lập các công ty chứng khoán Việt Nam, trong giai đoạn đầu phát triển TTCK, vì quy mô thị trờng còn nhỏ nên số lợng các công ty chứng khoán hiện nay còn ít Điều này là phù hợp nhằm giảm sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh chi phí ban đầu của các công ty khi... trờng chứng khoán hiệu quả an toàn ngay từ giai đoạn đầu, hiện nay chúng ta đã chọn ra các công ty có quy mô lớn chất lợng cao tham gia hoạt động kinh doanh chứng khoán để giảm thiểu rủi ro Khi thị trờng đã phát triển hiệu quả, quy mô dung lợng thị trờng đã lớn, số lợng công ty chứng khoán có thể sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu thị trờng Hiện nay có 07 công ty chứng khoán đã thành lập đi vào... qua công ty con của mình Công ty kinh doanh chứng khoán có thể tồn tại dới bất cứ hình thức nào: cá thể, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh khi tham gia kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán chỉ cần đăng ký với Uỷ ban giao dịch chứng khoán Mức vốn pháp định không đợc đặt ra, nhng công ty chứng khoán phải duy trì mức vốn khả dụng theo quy định của pháp luật, chẳng hạn: công ty chứng. .. biệt đối với các công ty chứng khoán nớc ngoài kinh doanh trên thị trờng không có một sự phân biệt đối xử nào giữa các công ty trong nớc công ty nớc ngoài b Mô hình Malaysia Trớc đây các nhà kinh doanh chứng khoán Malaysia có thể là các cá nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh Từ 1986, các nhà quản lý cho phép ngân hàng thành lập công ty con kinh doanh chứng khoán Các hoạt động... đối với các công ty chứng khoán 2.3.1 Hình thức pháp lý của các công ty chứng khoán Nghị định 48-1998-NĐ-CP ban hành ngày 11/07/1998 về chứng khoán TTCK quy định: Công ty chứng khoán phải là các công ty cổ phần hoặc là công ty TNHH có đủ các điều kiện: * Có phơng án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tếxã hội * Có đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán * . " ;Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt Nam giai đoạn hiện nay& quot; sẽ đa ra những kiến nghị góp phần vào. việc hoàn thiện các công ty chứng khoán và những giải pháp thúc đẩy hình thành các công ty chứng khoán. Đề tài nghiên cứu những lí luận cơ bản về công ty

Ngày đăng: 02/04/2013, 17:39

Hình ảnh liên quan

Khách hàng ra lệnh mua, bán cho công ty chứng khoán dới nhiều hình thức: Điện thoại, telex, phiếu lệnh... - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

h.

ách hàng ra lệnh mua, bán cho công ty chứng khoán dới nhiều hình thức: Điện thoại, telex, phiếu lệnh Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 1: Danh sách các công ty chứng khoán. - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

Bảng 1.

Danh sách các công ty chứng khoán Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2: Giá trị giao dịch của một số loại trái phiếu và cổ phiếu. - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

Bảng 2.

Giá trị giao dịch của một số loại trái phiếu và cổ phiếu Xem tại trang 38 của tài liệu.
2.5.1.2. Tình hình giá giao dịch chứng khoán. - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

2.5.1.2..

Tình hình giá giao dịch chứng khoán Xem tại trang 38 của tài liệu.
Về mô hình hệ thống trong thời gian đầu, hệ thống giao dịch thanh toán của trung tâm giao dịch kết nối trực tiếp với các trạm làm việc của công ty chứng  khoán thông qua mạng nội bộ. - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán ở Việt nam giai đoạn hiện nay

m.

ô hình hệ thống trong thời gian đầu, hệ thống giao dịch thanh toán của trung tâm giao dịch kết nối trực tiếp với các trạm làm việc của công ty chứng khoán thông qua mạng nội bộ Xem tại trang 51 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan