0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Mô hình tại một số nớc Châ uá điển hình

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 26 -28 )

a. Mô hình Hồng Kông.

ở mô hình này không có sự tách biệt giữa hai ngành chứng khoán và ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều tham gia kinh doanh chứng khoán thông qua công ty con của mình.

Công ty kinh doanh chứng khoán có thể tồn tại dới bất cứ hình thức nào: cá thể, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp doanh... khi tham gia kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán chỉ cần đăng ký với Uỷ ban giao dịch chứng khoán. Mức vốn pháp định không đợc đặt ra, nhng công ty chứng khoán phải duy trì mức vốn khả dụng theo quy định của pháp luật, chẳng hạn: công ty chứng khoán chỉ làm một nghiệp vụ môi giới chứng khoán, vốn khả dụng tối thiểu là 500.000 H$, đối với nhà kinh doanh chứng khoán tham gia hoạt động tự doanh vốn khả dụng tối thiểu đối với các pháp nhân (công ty) là 3.000.000 H$;

đối với thể nhân là 500.000 H$; đối với công ty hợp danh, từng thành viên pháp nhân là 3.000.000 H$, thể nhân là 500.000 H$.

Hồng Kông không có quy định nào riêng biệt đối với các công ty chứng khoán nớc ngoài kinh doanh trên thị trờng và không có một sự phân biệt đối xử nào giữa các công ty trong nớc và công ty nớc ngoài.

b. Mô hình Malaysia.

Trớc đây các nhà kinh doanh chứng khoán Malaysia có thể là các cá nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh... Từ 1986, các nhà quản lý cho phép ngân hàng thành lập công ty con kinh doanh chứng khoán. Các hoạt động nghiệp vụ chủ yếu bao gồm: môi giới, tự doanh và bảo lãnh phát hành.

Cũng nh những thị trờng mới nổi, Malaysia có các quy định hạn chế sự tham gia của nớc ngoài. Công ty chứng khoán nớc ngoài chỉ đợc phép tham gia kinh doanh chứng khoán dới hình thức liên doanh với công ty chứng khoán trong n- ớc. Tỷ lệ góp vốn của phía nớc ngoài lúc đầu là 30%, sau đó là 49%. Do thị tr- ờng và quản lý còn nhiều bất cập nên trên thực tế cha có công ty liên doanh nào nâng mức góp vốn trên 30%.

c. Mô hình Trung Quốc

Các công ty chứng khoán Trung Quốc là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần đợc thành lập theo luật công ty. Các công ty chứng khoán đợc thành lập theo chế độ cấp phép. Cơ quan quản lý Nhà nớc đảm nhiệm việc cấp phép là cơ quan giám quản chứng khoán thuộc Quốc vụ viện.

Các nghiệp vụ kinh doanh chính gồm: môi giới, bảo lãnh phát hành, tự doanh. Công ty chứng khoán gồm 2 loại: công ty môi giới chỉ thực hiện chức năng môi giới, công ty chứng khoán đa năng thực hiện đồng thời 3 nghiệp vụ.

Điều kiện thành lập công ty đa năng và công ty môi giới chứng khoán:

+ Về vốn: đối với công ty đa năng, vốn điều lệ tối thiểu là 500 triệu Nhân dân tệ, công ty môi giới là 50 triệu Nhân dân tệ

+ Những ngời điều hành và nhân viên nghiệp vụ phải có giấy phép hành nghề chứng khoán.

+ Phải có địa điểm kinh doanh cố định và thiết bị giao dịch đủ tiêu chuẩn. + Có chế độ quản lý hoàn chỉnh và có hệ thống kiểm tra nội bộ hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán hợp lý.

Chơng II: Thực tiễn hoạt động của các công ty

chứng khoán ở Việt nam hiện nay.

Qua nghiên cứu mô hình công ty chứng khoán ở một số nớc trên Thế giới có thể thấy sự thành lập, phát triển của các công ty chứng khoán gắn liền với sự hình thành, phát triển của thị trờng chứng khoán. Nó là một quá trình lâu dài. ở Việt Nam, thị trờng chứng khoán có nét đặc thù riêng, nó đợc hình thành và phát triển theo định hớng của Nhà nớc. Do vậy, quá trình thành lập, hoạt động của các công ty chứng khoán cũng mang những đặc điểm riêng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 26 -28 )

×