0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Quy định về bảo vệ lợi ích các nhà đầu t

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 56 -57 )

Để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu t, các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều biện pháp, trong đó biện pháp cơ bản nhất là quy định yêu cầu công ty chứng khoán phải quản lí tách biệt tài khoản chứng khoán và tiền của khách hàng với chứng khoán và tiền của công ty. Theo quy định này, công ty chứng khoán

không đợc sử dụng tiền và chứng khoán của khách hàng vào các mực đích kinh doanh của công ty, đồng thời mọi giao dịch về tài khoản tiền và chứng khoán của khách hàng phải đợc sự đồng ý của khách hàng.

Tại Trung Quốc, theo quy định của luật chứng khoán có hiệu lực từ 01/07/1999, các công ty chứng khoán phải thực hiện việc quản lí tách bạch tài khoản chứng khoán và tiền của khách hàng là các nhà đầu t với các tài khoản chứng khoán và tiền của công ty. Tại Mỹ, sau khi nhiều công ty chứng khoán bị phá sản do sự rối loạn trong việc quản lí tiền và tài sản của khách hàng trong những năm 1967-1969 và đã làm suy giảm hoạt động của thị trờng chứng khoán vào cuối năm 1969, đầu năm 1970, luật bảo vệ nhà đầu t chứng khoán đã đợc ban hành năm 1970 và sau năm 1973 Uỷ ban chứng khoán Mỹ ban hành quy chế về quản lí tách biệt chứng khoán của khách hàng với chứng khoán thuộc sở hữu của công ty.

Theo Nghị định 48/1998/NĐ-CP về chứng khoán và thị trờng chứng khoán và quy chế về tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán do UBCKNN ban hành, công ty chứng khoán Việt nam phải tuân thủ quy định về quản lí tách bạch tài khoản tiền và chứng khoán của khách hàng với tài khoản tiền và chứng khoán của công ty, đồng thời mọi giao dịch của công ty chứng khoán với khách hàng phải đợc thực hiện trên cơ sở hợp đồng mở tài khoản mà công ty chứng khoán kí với khách hàng.

Ngoài quy định về quản lý tài khoản nêu trên, nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu t, chúng ta cần áp dụng chế độ bảo hiểm cho hoạt động đầu t chứng khoán và áp dụng quy chế yêu cầu các công ty chứng khoán phải đóng góp vào quỹ bảo hiểm đầu t chứng khoán, quỹ bảo đảm thanh toán. Các quy định này do Sở giao dịch chứng khoán quy định và áp dụng đối với các công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 56 -57 )

×