0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Sự tham gia kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng, công

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 32 -33 )

ty bảo hiểm và tổng công ty.

Các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, Tổng công ty muốn tham gia kinh doanh chứng khoán phải thành lập công ty chứng khoán độc lập. Đây chính là

sự kết hợp giữa mô hình ngân hàng đa năng một phần và mô hình tự doanh mà hiện nay đang đợc áp dụng rộng rãi trên thế giới. Ngân hàng đa năng với phạm vị kinh doanh rộng rãi do đa dạng hoá hoạt động kinh doanh có lợi thế hơn hẳn so với các công ty chứng khoán đơn thuần trong việc san bằng chi phí và phân tán rủi ro. Thu nhập của nó ổn định hơn và do đó các nguồn vốn của nó cũng ổn định hơn. Vì vậy, các ngân hàng đa năng có khả năng chống đỡ cao đối với những tiến triển không thuận lợi trên thị trờng chứng khoán. Tuy nhiên, mô hình đa năng cũng có những nhợc điểm nhất định. Khi tham gia vào hoạt động bão lãnh phát hành chứng khoán, các ngân hàng thơng mại phải đơng đầu với mâu thuẫn lợi ích tiềm năng do sự lạm dụng trong kinh doanh chứng khoán của họ. Có ngân hàng đứng ra bão lãnh các chứng khoán mới phát hành đã bán các chứng khoán cho các quỹ tín thác do họ quản lý khi họ không thể bán chúng cho ngời khác và các quỹ tín thác này thờng xuyên phải chịu lỗ khi các chứng khoán bán chậm hoặc chứng khoán không bán đợc. Các trờng hợp tơng tự xẩy ra khi bản thân các ngân hàng phải mua chứng khoán mà họ tham gia bảo lãnh khi các chứng khoán không thể bán đợc. Hậu quả của việc mua các tài sản chất lợng kém có thể dẫn đến các tổn thất sau này cho các ngân hàng.Việc các ngân hàng thơng mại đợc kinh doanh chứng khoán trong nhiều trờng hợp có thể gây nguy hại cho khách hàng do kinh doanh mang tính đầu cơ của các ngân hàng. Có nhiều trờng hợp trong đó các ngân hàng đã dùng tiền gửi của công chúng để đầu cơ chứng khoán với khối lợng lớn làm ảnh hởng giá cả trên thị trờng.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 32 -33 )

×