0
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

Giải pháp hoàn thiện hệ thống tin học cho các công ty chứng khoán.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 48 -51 )

Các giải pháp tin học cho hoạt động và quản lí của công ty chứng khoán đ- ợc thực hiện theo hai cách. Cách thứ nhất là mỗi công ty chứng khoán xây dựng một hệ thống tin học - tự động hoá cho riêng mình. Cách thứ hai là các công ty cùng hợp tác và phát triển một hệ thống chung. Mỗi phơng thức nêu trên đều có mặt mạnh và mặt hạn chế.

Phơng thức thực hiện tự động hoá từng công ty có u điểm cho phép từng công ty có hệ thống tin học - tự động hoá của riêng mình và từ đó công ty chứng khoán có thể cung cấp các dịch vụ u đãi riêng có cho khách hàng, đồng thời cho phép công ty có thể tự điều chỉnh hệ thống một cách nhanh chóng khi tình huống thay đổi và bảo đảm u thế cạnh tranh nhất định của công ty đối với các công ty khác. Nhợc điểm chính của phơng thức này là chi phí cao cho công ty và đòi hỏi nhiều nhân lực, nhất là trong giai đoạn đầu thành lập. Mặt khác, nó có thể gây ra sự lãng phí nếu xét tổng thể do phát triển nhiều hệ thống tin học có chức năng tơng tự.

Phơng thức cùng phát triển một hệ thống dới sự hớng dẫn của cơ quan ngành chứng khoán có thể khắc phục đợc những yếu điểm của phơng thức nêu trên, mặt khác cho phép thực hiện thống kê về hoạt động kinh doanh đợc thống nhất,

tạo điều kiện thuận lợi cho quản lí, giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán của nhà chức trách. Nhợc điểm chính của phơng thức này là khó thực hiện việc cung cấp dịch vụ u đãi riêng có của từng công ty cho khách hàng. Mặt khác, khi có thay đổi về môi trờng và điều kiện thì việc điều chỉnh cả hệ thống nh vậy chắc chắn sẽ khó khăn và mất nhiều công sức, thời gian.

Vì vậy, các thị trờng chứng khoán trên thế giới cũng có cách thức khác nhau khi giải quyết vấn đề này. ở các thị trờng chứng khoán phát triển, các công ty chứng khoán lựa chọn phơng thức phát triển hệ thống riêng biệt do cơ cấu tổ chức quản lí đã phát triển tốt và có tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực phù hợp. Tại các thị trờng chứng khoán mới nổi, nh thị trờng Trung Quốc, các công ty chứng khoán cùng với Sở giao dịch cùng phát triển một hệ thống tin học. Đối với trờng hợp của Việt Nam, chúng ta đã học tập kinh nghiệm của Trung Quốc và giao cho Trung tâm giao dịch chứng khoán cùng với các công ty chứng khoán Việt Nam xây dựng hệ thống tin học thống nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty. Đơng nhiên, hệ thống tin học - tự động hoá giao dịch của công ty gắn liền và phù hợp với hệ thống giải pháp tin học của Trung tâm giao dịch chứng khoán. Cách thức này cho phép xây dựng hệ thống tin học thống nhất từ công ty chứng khoán đến các hệ thống giao dịch, thanh toán và giám sát của Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đồng thời trong thời gian đầu, khi các công ty chứng khoán cha đủ điều kiện về vốn và kinh nghiệm thì cách thức này sẽ hỗ trợ rất lớn cho các công ty chứng khoán.

Về nguyên tắc, các giải pháp tin học cho việc hoạt động, quản lí và giám sát của công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tăng tốc độ, khối lợng và qui mô thực hiện các giao dịch chứng khoán. - Bảo đảm chi phí giao dịch chứng khoán cho khách hàng ở mức độ thấp nhất.

- Bảo đảm thời gian thực hiện giao dịch chứng khoán là ngắn nhất.

- Bảo đảm khả năng kiểm soát tốt nhất tài khoản khách hàng và tài khoản của công ty, cũng nh việc đăng ký, lu giữ chứng khoán cho khách hàng.

- Giảm thiểu rủi ro trong việc thực hiện giao dịch chứng khoán và tăng khả năng thanh toán cho công ty.

- Bảo đảm khả năng kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu và quản lý tốt nhất việc phân cấp trong hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán.

- Cho phép các cơ quan quản lý Nhà nớc về chứng khoán thực hiện quản lí, giám sát việc chấp hành các tiêu chuẩn và hạn mức kinh doanh đối với công ty chứng khoán.

Hiện nay, các công ty chứng khoán trên thế giới đang hết sức quan tâm và đầu t mạnh mẽ cho việc tự động hoá hoạt động kinh doanh chứng khoán nhằm tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí giao dịch và tăng cờng áp dụng các biện pháp và mô hình kinh doanh, quản lý đợc tự động hoá để quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Mặt khác việc nhiều công ty chứng khoán trên thế giới đã bắt đầu thực hiện giao dịch chứng khoán trên mạng Internet đã đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống tin học cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Vì vậy, các công ty chứng khoán của Việt Nam nên cùng phối hợp thực hiện chơng trình tự động hoá. Điều kiện tơng đối thuận lợi là chi phí cho hệ thống tin học cho hoạt động kinh doanh và quản lý ngày càng có xu hớng giảm. Tuy nhiên, trong thời gian đầu do thị trờng chứng khoán Việt Nam cha sôi động, quy mô giao dịch còn nhỏ, các công ty chứng khoán kinh doanh sẽ cha có lãi nhiều nên để tiết kiệm có thể chỉ lắp đặt hệ thống tự động có công suất xử lý thông tin vừa phải, song phải là hệ thống mở để khi cần thiết có thể tăng ngay công suất. Cách làm này cho phép tiết kiệm chi phí khi thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán mà vẫn bảo đảm khả năng nâng cấp và phát triển liên tục của hệ thống tin học của công ty khi thị trờng chứng khoán phát triển.

Sau này, khi thị trờng chứng khoán đã phát triển và các công ty chứng khoán Việt Nam đã đủ mạnh, Việt Nam nên chuyển sang phơng thức tự xây dựng hệ thống tin học riêng nhằm bảo đảm sự cạnh tranh cần thiết giữa các công ty và khuyến khích các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Về mô hình hệ thống trong thời gian đầu, hệ thống giao dịch thanh toán của trung tâm giao dịch kết nối trực tiếp với các trạm làm việc của công ty chứng khoán thông qua mạng nội bộ.

Phác thảo sơ đồ hệ thống thông tin nội bộ.

Về lâu dài khi thị trờng phát triển, hệ thống thông tin và giao dịch của Sở giao dịch sẽ kết nối với công ty chứng khoán qua mạng diện rộng và các công ty chứng khoán có thể trực tiếp giao dịch tại trụ sở của mình.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Trang 48 -51 )

×