0

Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh.

43 405 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 23:22

. cáo thực tập tổng hợp Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. Phần II: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần thương mại. triển của Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. - Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM QUANG MINH -Tên giao dịch: QUANG MINH TRADINH. của Công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. 1.2.1 .Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh. -Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh., Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thương mại chế biến và đóng gói thực phẩm Quang Minh.,