0

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG

26 859 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 07:46

. Hoa Hồng Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN của trờng MN Hoa Hồng Ngời viết: Doãn Thị Thanh Phơng Chức vụ: Phó Hiệu trởng Năm học: 2009- 2010 Một số biện pháp chỉ đạo,. đây là một số biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình giáo dục mầm non tại trờng MN Hoa Hồng. Khi áp dụng các biện pháp này vào thực tiễn chỉ đạo, thực hiện chơng trình chúng tôi thấy thực sự. hớng, triển khai thực hiện tốt chơng trình là hết sức cần thiết. Vì vậy, trong quá trình thực hiện tôi luôn suy nghĩ để tìm ra Các biện pháp chỉ đạo, thực hiện chơng trình GDMN sao cho hiệu quả
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG, SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN CỦA TRƯỜNG MN HOA HỒNG,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan