0

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỷ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5

20 3,188 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:05

. sau : + Giao tiếp ở trường học : Bao gồm giao tiếp bằng lời và gao tiếp không dùng lời nói ( giao tiếp giửa học sinh với học sinh ,học sinh với giáo viên ,học sinh với khách ). 5 Giao tiếp thông. trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh góp phần xây dựng thành công “trường học thân thiện học sinh tích cực ” b , Một số bài học kinh nghiệm : Qua thực hiện đề tài “ Một số biện pháp nâng. cao kỷ năng giao tiếp của học sinh Tiểu học lớp 5 ” tôi đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau : - Phải quan niệm đúng về nhân cách của học sinh Tiểu học , đó là “nhân cách của học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục kỷ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5, SKKN Một số biện pháp giáo dục kỷ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5,

Từ khóa liên quan