Công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường trung học cơ sở

18 4.8K 30

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:44

. kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác bồi dưỡng cho giáo viên trường Trung học cơ sở XYZ là một đòi hỏi hết sức cấp bách và tất yếu. 4 2. Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên. giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ 2.1. Giới thiệu khái quát về trường trung học cơ sở XYZ Trường trung học cơ sở XYZ là một trường đóng tại vùng sâu của huyện Thạnh hóa, tỉnh ABC. Trường. bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ…………………………………………………………………………….5 2.1. Giới thiệu khái quát về trường trung học cơ sở XYZ……….5 2.2 Thực trạng hoạt động liên quan đến công tác

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 2. Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ…………………………………………………………………………….5

  • 2.1. Giới thiệu khái quát về trường trung học cơ sở XYZ……….5

 • 2.2 Thực trạng hoạt động liên quan đến công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ……………………………………………6

  • 2.3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để đổi mới /nâng cao chất lượng bồi dưỡng…………………………………………………………..............8

  • 2.4. Kinh nghiệm thực tế/những việc đã làm của bản thân trong công tác bồi dưỡng giáo viên …………………………………………………………………..10

 • 3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học được trong công việc được giao ở nhà trường …………………………………………………………………12

  • 3.2 Các hoạt động tác giả dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng tới (từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2013)…………………………………………………………...13

 • 2. Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ

  • 2.1. Giới thiệu khái quát về trường trung học cơ sở XYZ

 • 2.2 Thực trạng hoạt động liên quan đến công tác bồi dưỡng cho giáo viên tại trường Trung học cơ sở XYZ

  • 2.3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để đổi mới /nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

  • 2.4. Kinh nghiệm thực tế/những việc đã làm của bản thân trong công tác bồi dưỡng giáo viên

 • 3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học được trong công việc được giao ở nhà trường

  • 3.2 Các hoạt động tác giả dự kiến thực hiện trong vòng 3 tháng tới (từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2013)

  • 4.1 Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan