0

Những giải pháp tăng cường hoạt động sư phạm của giáo viên trường trung học cơ sở Bình Tấn_đề tài tốt nghiệp lớp quản lí giáo dục cấp thcs

25 973 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 10:38

MỤC LỤC PHẦN A . MỞ ĐẦU I / Lí do chọn đề tài trang 5 II / Mục đích chọn đề tài trang 7 III / Phạm vi nghiên cứu III / Phương pháp nghiên cứu PHẦN B . NỘI DUNG trang 8 Chương I / CƠ SỞ LÍ LUẬN 1 / Một số khái niệm 2 / Các bước thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên. trang 9 2.1 / Xây dựng qui chế hoạt động 2.2 / Phân công nhiệm vụ 2.3 / Kiểm tra việc thực hiện của giáo viên 2.4 / Kiểm tra chất lượng học sinh 2.5 / Phân tích , đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên 2.6 / Trao đổi với giáo viên về nội dung và hình thức của hoạt động Chương II / THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN trang 11 1/ Công tác soạn giảng của giáo viên 1.1/ Ưu điểm 1.2/ Hạn chế 2/ Công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trang 12 2.1 / Ưu điểm 2.2 / Hạn chế Trang 3 Chương III / GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN trang 14 1 / Đặc điểm , tình hình 1.1 / Thuận lợi và khó khăn 1.2 / Tình hình đội ngũ 2 / Tổ chức kiểm tra việc dạy và học các bộ môn văn hóa 2.1 / Kiểm tra và đánh giá hoạt động dạy học 2.2 / Xây dựng lực lượng kiểm tra trang 17 2.3 / Xây dựng kế hoạch kiểm tra trang 20 2.4 / Thực hiện kiểm tra 2.5 / Tổng hợp và điều chỉnh trang 23 3 / Giải pháp tăng cường công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm 3.1 / Xây dựng chuẩn trong công tác chủ nhiệm 3.2 / Các bước tiến hành trang 26 PHẦN C . KẾT LUẬN trang 28 I / Bài học kinh nghiệm II / Những hướng cải tiến trang 29 Lời cảm ơn trang 30 Trang 4 PHN A . M U I / L DO CHN TI : Hot ng dy hc ca giỏo viờn l mt hot ng c bn trong ton b quỏ trỡnh giỏo dc nh trng ph thụng. Hot ng giỏo dc va l mc tiờu, va l c s ch yu tin hnh cỏc quỏ trỡnh giỏo dc trong nh trng. Vỡ vy cụng tỏc qun lớ hot ng dy hc cú yự ngha c bit trong ton b hoùat ng qun lớ nh trng ca ngi Hiu trng giỳp Hiu trng tỡm ra nhng mt mnh cn phỏt huy v mt hn ch cn khc phc, ong thi gi vng kyỷ cng, nn np. Thụng qua hot ng sụ phm ca ngi giỏo viờn, ta thu nhn c nhng thụng tin x lớ kp thi, un nn sa cha nhng hot ng lch hng ca tng giỏo viờn, t ú nh ra hng o to boi dng cỏn b giỏo viờn. Nh ta ó bit hot ng s phm ca giỏo viờn l loi hỡnh hoaùt ng mang tớnh ngh thut, ngoi lng kin thc nht nh phi cú ca ngi giỏo viờn thỡ mụi trng lm vic, iu kin c s vt cht, mi quan h trong tp th s phm- m trng tõm l mi quan h gia th trng n v vi giỏo viờn, nhõn viờn cng gúp phn quyt nh mc thnh cụng trong s nghip giỏo dc ca n v. Do ú, ngi hiu trng cn phi cú s thu hiu, linh hot v nhng gii phỏp phự hp nhm tng cng hot ng s phm ca giỏo viờn trong trng. Bn thõn t lõu luụn trn tr vi kt qu giỏo dc ti trng cha c nh mong i nờn vic tỡm ra nhng gii phỏp ci thin l vic lm cp bỏch v cn thit nờn tụi chn ti : Nhng gii phỏp tng cng hot ng s phm ca giỏo viờn trng trung hc c s Bỡnh Tn. Trang 5 Với hi vọng từ những lí luận thầy cô đã truyền thụ và thực tiễn công tác tại trường mà nhất là qua chuyên đề này giúp tôi có những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực để sau khi kết thúc khoá học trở về công tác tại đơn vị, tôi có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. II . MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI : Tìm hiểu, phân tích thực trạng hoïat động lao động sử phạm của giáo viên tại trường Trung học cơ sở Bình Tấn dựa trên các yêu cầu về nhiệm vụ của người giáo viên trung học cơ sơû để rút ra bài học kinh nghiệm trong Trang 6 cụng tỏc qun lớ v rốn luyn cho mỡnh k nng phõn tớch ỏnh giỏ cỏc hot ng lao ng s phm ca giỏo viờn trong n vỡ. III . PHM VI NGHIấN CU : - Hot ng lao ng s phm ca giỏo viờn trửụng trung hc c s Bỡnh Tn, Thanh Bỡnh, ng Thỏp. - Nghiờn cụựu cỏc hot ng ging dy, thc hin qui ch chuyờn mụn, kt qu giỏo dc vaứ cụng tỏc kiờm nhim khỏc. - Cỏc ti liu nghiờn cu : Hiu trng qun lớ hot ng dy v hc cỏc b mụn vn hoỏ trng Trung hc c s. Kim tra ni b trng trung hc. Thụng t 12 / GD-T ban hnh nm 1997 ca B giỏo dc v o to (do Bừ trng b giỏo dc v o taùoTrn Hng Quõn ký ) v vic thanh tra ỏnh giỏ mt trng ph thụng v thanh tra hot ng s phm ca mt giỏo viờn trung hc. IV / PHNG PHP NGHIấN CU : - Kho sỏt tỡnh hỡnh thc t ti n v . - Phõn tớch kt qu thc hin . PHN B . NI DUNG Chng I / C S L LUN : 1) Mt s khỏi nim : Trang 7 - Hoạt động sư phạm : Là tồn bộ q trình tổ chức, thực hiện các hoạt động trong trường học nhằm giúp người học phát triển một cách tồn diện về đức, trí, thể,mỹ. - Q trình dạy học: là q trình tác động qua lại có chủ đích giữa giáo viên và học sin, trong đó thực hiện việc giáo dưỡng giaó dục và phát triển học sinh ( Theo Babanxki – giáo dục học – bản dịch của trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh – trang 130 ). - Kiểm tra: là xem xét việc giáo viên thực hiện nhiệm vụ nhà giáo và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. - Đánh giá: là xác định mức độ đạt được của việc thực hiện các nhiệm vụ theo qui đinh phù hợp với đối tượng và hồn cảnh để xếp loại hoạt động lao động sư phạm của giáo viên. - Tư vấn: từ nhưõng điều thu nhận khách quan, ta nêu nhận xét, gợi ý cho giáo viên nàng cao năng lực nghiệp vụ, tự hồn thiện mình và nâng cao kết quả học tập của học sinh. - Thúc đẩy: Phát hiện những điều hay trong hoạt động lao động sư phạm của giáo viên, phổ biến chúng thành kinh nghiệm tiên tiến, điển hình. Tuy nhiên, tơi nhận thấy cơng tác kiểm tra hoạt động sử phạm của giáo viên giữ vai trò quan trọng đòi hỏi người quản lí phải đầu tư thụøi gian cơng sức nhiều nhất. Đồng thời đòi hỏi cao về năng lực chun môn, kỹ năng quan sát, phân tích các hoạt động sư phạm của giáo viên. Vì vậy, tơi thấy cần phải nghiên cứu các vấn đề sau: - Tính tích cực, tự giác trong học tập của học sinh. - Sự chỉ đạo, tổ chức của giáo viên trong giờ dạy. - Mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học, giữa giáo viên và học sinh. Trang 8 Trong quá trình hoạt động sư phạm người giáo viên cần có kế hoạch hoạt động với nội dung và hình thức cụ thể nhằm đạt mục tiêu đề ra đúng với mục tiêu chung của toàn đơn vị. Trong kiểm tra đánh giá một giáo viên ta cần phải đặt trong các mối quan hệ sau : • Động cơ và thái độ học tập của học sinh. • Tri thức và kỹ năng truyền thụ kiến thức của giáo viên. • Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. 2) Các bước thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: 2.1 –Xây dựng qui chế hoạt động cho công tác giảng dạy, giáo dục của giáo viên vaø hoạt động học tập của học sinh. 2.2 – Phân công nhiệm vụ phù hợp với sở trường và năng lực của mỗi giáo viên. 2.3 – Kiểm tra vieọc thực hiện của giáo viên:  Xem hồ sơ sổ sách của giáo viên như: sổ bài soanï, sổ dự giờ, sổ họp hội đồng sư phạm, họp chuyên môn, sổ chủ nhiệm, sổ điểm bộ môn và các loại sổ khác thuộc lỉnh vực giáo viên đảm nhiệm.  Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch và bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. 2.4 – Kiểm tra chất lượng học sinh :  Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua bảng điểm tổng hợp hàng tháng.  Tiếp xúc với học sinh, nắm kết quả nhận thức , thái độ tình cảm của học sinh đối với mỗi môn học. Trang 9  Quan sát hoạt động của học sinh để nắm được khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.  Dành khoảng 10 đến 15 phút sau tiết dự giờ để học sinh làm bài khảo sát chất lượng. 2.5 – Phân tích đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên :  Phân tích giờ dạy: trên cơ sở những thông tin đã thu thập, ta phân tích ra giấy những ưu khuyết điểm, nêu những nhận xét, nhaän định tổng quát. Dựa vào các luận cứ, lí luận dạy học, tâm lí học, giáo dục học đề ra giải pháp giúp giáo viên sửa chữa những thiếu sót và bồi dưỡng tay nghề giáo viên.  Đánh giá kết quả thực hiện: là xác định mức độ đạt được của hoạt động so với mục đích, yêu cầu, nó thể hiện ở kết quả nhận thức của học sinh. 2.6 – Trao đổi với giáo viên về nội dung và hình thức của hoạt động :  Dựa vào kết quả phân tích đánh giá ta chuẩn bị cẩn thận các vấn đề cần trao đổi với giáo viên. Khi trao đổi với giáo viên, ta cần tạo tâm lí thoải mái, tin tưởng. Ta cũng cần tạo cơ hội cho giáo viên nêu yù kiến của mình, và các yù kiến của ta phải có tính thuyết phục giúp giáo viên thoải mái tiếp thu nội dung góp y. Đồng thời ta cũng có những lời tư vấn cụ thể, khả thi nhằm khuyến khích giáo viên phát huy những ưu điểm và có hướng khắc phục nhưôïc điểm nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.  Dựa trên kết quả kiểm tra hồ sơ sổ sách có liên quan đến giáo viên. Ta chuẩn bị các vấn đề cần trao đổi. Khi trao đổi ta cũng tạo cơ hội cho giáo viên phát biểu yù kiến, nguyện vọng của mỡnh về chuyên môn nghiệp vụ. Ta cần nhận xét ưu điểm, tồn tại cuưa giáo viên trong giảng Trang10 dạy, thực hiện qui chế chuyên môn, nêu kết quả xếp loại. Thống nhất với giáo viên phương hướng bồi dưỡng và tự bồi döôõng của giáo viên. Chương II / THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH TẤN NĂM HỌC: 2007 – 2008 1 / CÔNG TÁC SOẠN GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN 1.1.Ưu điểm : - Tất cả giáo viên trong đơn vị điều đạt trình độ chuẩn theo qui định. Hiện tại đơn vị có hơn 70% số lượng giáo viên đã đạt trình độ trên chuẩn và đang theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn ( trình độ đại học , sau đại học ). Có thể nói đây là một thuận lợi lớn về yêu cầu trình độ nghiệp vụ đối với giáo viên . - Các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy được đầu tư khá đầy đủ đáp ứng khoảng 30% số tiết dạy có nhu cầu sử dụng đồ dùng dạy học cho giáo viên. Ngoài ra giáo viên còn tích cực làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy và dự thi đồ dùng dạy học tự làm đạt giải A môn toán mô hình “ Vị trí tương đối giữa hai đường tròn” trong năm học 2007- 2008. 1.2. Hạn chế: - Còn một vài giáo viên làm việc với tinh thần đối phó khi được kiểm tra, thanh tra và một số giáo viên công tác lâu năm ( từ 20 năm trở lên ) thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn rất chậm và công tác soạn giảng đôi lúc chưa kịp thời. - Việc phát huy công suất và hiệu quả của đồ dùng dạy học chưa mang lại kết quả cao. 2 / CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Trang11 Lực lượng giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ công trong công tác giáo dục nói chung và nhất là công tác giáo dục đạo đức nói riêng vì giáo viên chủ nhiệm lớp là người quản lí mọi mặt hoạt động của lớp học, là người triển khai mọi kế hoạch hoạt động của nhà trường đến lớp, đến từng học sinh, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục học sinh trong năm học. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gioaù viên chủ nhiệm thöøông có những ưu điểm và hạn chế sau: 2.1. Ưu điểm: - Giáo viên chủ nhiệm có những phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh, có nhiều học sinh có hướng chuyển biến tích cực về học tập và đạo đức so với năm học trước. - Giáo viên chủ nhiệm thiết lập được mối quan hệ tốt vôi phụ huynh học sinh nên sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường đã đạt kết quả khả quan. Trong năm học 2007-2008, tổng số học sinh khối 8 và khối 9 là 174 học sinh . Trong đó học sinh được xếp loại về : * Học lực : Giỏi : 28 hocï sinh – Tỉ lệ : 16,09 % Khá : 57 hocï sinh – Tỉ lệ : 32,75 % Trung bình : 88 hocï sinh – Tỉ lệ : 50,57 % Yếu : 1 hocï sinh – Tỉ lệ : 0,57 % * Hạnh kiểm : Tốt : 123 học sinh – Tỉ lệ : 70,68% Khá : 51 học sinh – Tỉ lệ : 29,31% Trung bình : 0 học sinh – Tỉ lệ : 0 % 2.2. Hạn chế : - Việc quản lí sổ số học sinh của một bộ phận giáo viên còn chưa chặt chẽ, tỉ lệ học sinh bỏ học còn nhiều (tập trung ở khối 6 ). Trang12 [...]... thành viên trong lớp Chương III / GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN 1 / ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH: 1.1.Thuận lợi và khó khăn -Trường Trung học cơ sở Bình Tán thành lập năm 1997, được sự quan tâm của cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, các ban ngành đồn thể địa phương cùng lãnh đạo ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong cơng tác, có tinh thần trách nhiệm - Tuy nhiên, địa bàn trường. .. thời và đúng đắn 3 / GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THCS BÌNH TẤN 3.1 / Xây dựng chuẩn trong cơng tác chủ nhiệm: Giáo viên được phân cơng làm giáo viên chủ nhiệm lớp là những giáo viên có những năng lực phẩm chất sau: • Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và trình độ giác ngộ cách mạng cao • Có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt • Là giáo viên giỏi, vững tay... cầu của Đảng, của nhân dân vì nhiều nơi chất lượng giáo dục – đào tạo còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa Giải pháp tăng cường hoạt động sư phạm của giáo viên là cơ sở tư vấn, thúc đẩy gíao viên khắc phục những thiếu sót để tự mình hồn thiện hơn Đề tài này được thực hiện trong hồn cảnh thời gian có hạn, khả năng còn nhiều hạn chế Lần đầu tiên có được điều kiện tìm hiểu những giải pháp tăng cường hoạt. .. nhân và đề ra giải pháp điều chỉnh có hiệu quả Bên cạnh đó, kiểm tra đánh giá tốt sẽ dẫn tới tự kiểm tra đánh giá tốt của giáo viên Đầu năm học tơi đã ra quyết định và cơng bố thành lập Ban kiểm tra hoạt động lao động sư phạm của giáo viên gồm những thành viên có uy tín, có năng lực chun mơn sư phạm giỏi, phân cơng các cơng việc cụ thể và xác định quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên trong ban... cũng n tâm về chất lượng của đội ngũ, thái độ ý thức tự nâng cao chun mơn của từng giáo viên, nhất là cơng tác kiểm tra hoạt động lao động sư phạm của giáo viên được ổn định Đồng thời qua kiểm tra tơi cũng phát hiện những giáo viên có năng lực để định hướng bố trớ cho phù hợp với khả năng • Qua 4 năm cơng tác tơi nhận thấy cơng tác kiểm tra hoạt động lao động sử phạm của giáo viên là việc cần làm thường... chun mơn nghiệp vụ về hoạt động lao động sư phạm _ Cần tạo tâm lí thoải mái giúp cho giáo viên tự tin hơn ở chính miønh để họ tự phát huy những ưu điểm khắc phục những nhược điểm nhằm hồn thiện chính mình và xem cơng tác kiểm tra là một trong những hoạt động bình thường trong kế hoạch họat động chung của trường _ Trong kiểm tra cần tạo cơ hội cho giáo viên tham gia ý kiến nhận xét và nêu những băn... viên  Tổ chun mơn sinh hoạt 2 tuần 1 lần (Mỗi lần 3 giờ ) * Những tồn tại thường gặp trong cơng tác kiểm tra: Trong các loại hồ sơ sổ sách giáo viên đã được qui định thì giáo án ( bài soạn ) của giáo viên là một trong những hồ sơ bắt buộc đối vơiù giáo viên vì đây là cơng việc quan trọng nhất của giáo viên cho giờ lên lớp, là lao động sáng tạo của giáo viên đòi hỏi người giáo viên cần suy nghĩ, lựa... trọng học sinh và có năng lực tổ chức * Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm : Trang 22 - Tìm hiểu, nắm tình hình học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp giáo dục thích hợp, cùng phối hợp thống nhất với giáo viên bộ mơn, giám thị, cán bộ đồn, phụ trách đội đề ra kế hoạch, biện pháp giáo dục lớp chủ nhiệm - Theo dõi, hướng dẫn và đánh giá cơng tác lao động, hướng nghiệp, các hoạt động giáo dục ngồi... đến học sinh bỏ học 3.2 / Các bước tiến hành  Đầu năm học sau khi tổ chức lớp, Ban giám hiệu bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp với đặc điểm và tình hình lớp đồng thời tổ chức bàn giao Trang 23 học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm cũ và giáo viên chủ nhiệm mới bao gồm những thơng tin cần biết về học sinh như : nơi ở, hồn cảnh sống, lối sống của cá nhân học sinh, cách giáo dục của gia đình và sở thích,... giáo dục học sinh có những biểu hiện lệch chuẩn  Hiệu trưởng cần lắng nghe, thu thập thơng tin từ những giáo viên bộ mơn, phụ trách đội và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong cơng tác kềm cặp những họcsinh chưa ngoan Thơng qua tập thể lớp, dùng tập thể lớp để giáo dục, điều chỉnh, uốn nắn những hành vi chưa phù hợp của các em Trang 24 PHẦN C KẾT LUẬN I / BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Qua lí luận đã học, . viên. Chương II / THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH TẤN NĂM HỌC: 2007 – 2008 1 / CÔNG TÁC SOẠN GIẢNG CỦA GIÁO VIÊN 1.1.Ưu điểm : - Tất cả giáo viên trong đơn vị. hiện của giáo viên 2.6 / Trao đổi với giáo viên về nội dung và hình thức của hoạt động Chương II / THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN trang 11 1/ Công tác soạn giảng của giáo viên. dạy học, tâm lí học, giáo dục học đề ra giải pháp giúp giáo viên sửa chữa những thiếu sót và bồi dưỡng tay nghề giáo viên.  Đánh giá kết quả thực hiện: là xác định mức độ đạt được của hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp tăng cường hoạt động sư phạm của giáo viên trường trung học cơ sở Bình Tấn_đề tài tốt nghiệp lớp quản lí giáo dục cấp thcs, Những giải pháp tăng cường hoạt động sư phạm của giáo viên trường trung học cơ sở Bình Tấn_đề tài tốt nghiệp lớp quản lí giáo dục cấp thcs,

Từ khóa liên quan