0

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả

20 2,242 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:43

. khích học sinh sử dụng phép tu từ so sánh trong khi nói và viết đoạn văn miêu tả nhưng không quá lạm dụng làm cho đoạn văn, bài văn trở nên gượng ép. 4.4. Hướng dẫn sử dụng phép tu từ so sánh trong. tượng miêu tả. + Hướng dẫn học sinh liên tưởng, tưởng tượng đối tượng tả. + Hướng dẫn học sinh thiết lập các hình ảnh so sánh. + Hướng dẫn học sinh nói, viết đoạn văn, bài văn miêu tả có sử dụng. sinh lý học sinh tiểu học. Thứ hai, khi tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 5 luyện tập về phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả cần thực hiện tốt các yêu cầu: + Hướng dẫn học sinh quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả,

Từ khóa liên quan