0

Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay)

29 4,861 51

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:12

. 5 SKKN: Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và HĐNGLL SL % SL % 31 15 48,4 16 51,6 Kết quả trên cho thấy, số học sinh có kĩ năng tốt còn ít và số học sinh có kĩ năng. lợi và khó khăn của việc rèn kĩ năng sống cho học sinh. Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân dẫn đến học sinh thiếu kĩ năng sống. Đưa ra một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh thông qua. các chương trình hoạt động rèn kĩ năng sống cho học sinh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng sống cho học sinh, bản thân đã nghiên cứu đề tài: Một số biện pháp rèn kĩ năng sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay), Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các môn học và HĐNGLL (SKKN hay),

Từ khóa liên quan